Svátek má Ilja

Proběhlo další kolo jednání k Integrovanému rozvojovému plánu města Úvaly

Dne 28. ledna proběhlo od 16:00 hodin v DPS další kolo prezentací a diskuse k přípravě Integrovaného plánu rozvoje  (IPRM) Úval. Jednalo se o v pořadí již čtvrté setkání zaměřené na přípravu IPRM. Na toto setkání byli pozváni především zastupitelé, představitelé úvalských spolků a sportovních organizací.

Než budeme pokračovat v textu dále, dovolte krátké vysvětlení pojmu IPRM.

Zpracovatelem a předkladatelem IPRM je město, které je rovněž odpovědné za jeho realizaci. Ve všech fázích přípravy, zpracování a realizace IPRM je třeba respektovat princip partnerství a zapojení veřejnosti. Město má povinnost tento dokument pravidelně (každé dva roky) aktualizovat.

Program rozvoje by měl sloužit především jako podklad pro:

 • zpracování konkrétních podnikatelských aktivit obce
 • sestavování obecního rozpočtu
 • posuzování regionálních plánů a programů z pohledu obce

Největší význam Integrovaných plánů rozvoje měst spočívá v tom, že umožňují dosažení významné koncentrace investic a zajišťují působení jednotlivých projektů, kterými města realizují svoje strategické rozvojové cíle a priority.

A nyní k samotnému projednávání našeho, úvalského IPRM.

Na setkání představili své návrhy zástupci společností B.I.R.T. (plán projektů), VRV (vodovod a kanalizace) a architektonického ateliéru A.LT ARCHITEKTI. Jedná se o společnosti, které na základě požadavků města zpracovávají návrh IPRM.

Obsah těchto prezentací a projektů shrnujeme níže.

Projekty, které by měly být realizovány v rámci IRPM

1. dokončení technické infrastruktury (vodovod, kanalizace)
    o   odkanalizování nové čtvrti na Hostíně
    o   dostavba kanalizace ve stávajících Úvalech
    o   intenzifikace čistírny odpadních vod
2. dostavba základní školy
    o   úprava jídelny
    o   zpevnění atria budovy
    o   dostavba školy
    o   úprava okolí a přeložení sítí
3. výstavba nové radnice
    o   výstavba na místě budov č. p. 18 a č. p. 95
    o   zastavěná plocha 930 m2
4. výstavba parkoviště u nádraží
    o   plocha parkoviště 2515 m2
    o   pozemek buď musí město odkoupit od Českých drah nebo se  dohodnout se soukromým investorem
    o   plánovaná kapacita bude 113 osobních aut
5. rekonstrukce Multitecu
    o   areál by měl poskytnout prostory pro sport, klidovou zónu, bydlení a lehkou výrobu
    o   plocha areálu - 7588 m2, zastavěná plocha 2600 m2
    o   v případě Multitecu zpracovatelé IRPM čekají na politické rozhodnutí, jakým směrem naložit s Multitecem
6. rekonstrukce úvalských rybníků
    o   cílem je optimalizace vodního režimu krajiny
    o   bude třeba odbahnit a opravit hráze, rekonstruovat mosty 

Finanční rekapitulace projektů představených společností B.I.R.T.

Název projektu

Cena projektu

Spoluúčast města

Výše dotace

Druh dotace

Vodovod, kanalizace

428,5 mil. Kč

85,7 mil. Kč

342,8 mil. Kč

ROP, oblast 3.2, OPŽP, osa 1.1

Dostavba ZŠ

144 mil. Kč

28,8 mil. Kč

115,2 mil. Kč

ROP, oblast 3.2

Nová radnice

77 mil. Kč

15,4 mil. Kč

61,6 mil. Kč

ROP, oblast 3.2

Parkoviště u nádraží

6,4 mil. Kč

1,28 mil. Kč

5,12 mil. Kč

ROP, oblast 3.2,  ROP, oblast 1.2

Multitec

107 mil. Kč

21,4 mil. Kč

85,6 mil. Kč

ROP, oblast 3.2

Úvalské rybníky

75 - 98 mil. kč

19,6 mil. Kč

78,4 mil. Kč

ROP, oblast 5.3

Celkem                              860 mil. Kč               172,2 mil. Kč                  687,8 mil. Kč
Vodovod a kanalizace

Pokud se týká dostavby vodovodu a kanalizace, bude třeba řešit následující:

Kanalizace (celkem 368 mil. Kč):

 1. je třeba dobudovat 15 km kanalizačních řadů
 2. je třeba rekonstruovat 2,4 km kanalizace
 3. na dostavbu a rozšíření ČOV je třeba 73,4 milionu Kč

Vodovod (celkem 60,5 mil. Kč)

 1. je třeba rekonstruovat výtlačný řad na Rohožník - 14 mil. Kč
 2. je třeba rekonstruovat vodojem na Rohožníku - 7 mil. Kč
 3. je třeba vybudovat nový vodojem na jihu města (nová výstavba na Hostíně) - 16 mil .Kč
 4. dostavba a rekonstrukce vodovodu (například ulice U obory, Maroldova, Janáčkova atd.) - 18 mil. Kč
 5. další investiční akce - 5,5 mil. Kč
Jaké je stanovisko Otevřených Úval k IPRM a jeho zpracovávání pro Úvaly?

Je třeba říci, že zpracování IPRM vítáme. Město dokument takového typu potřebuje a je tedy dobře, že vzniká. Je třeba ocenit, že se vedení města snaží, aby se IPRM projednával a připravoval transparentněji, než Strategický rozvojový plán.

Bohužel, ani tentokráte se však nemůžeme vyhnout kritickým připomínkám.

 1. IPRM vzniká vdobě, kdy město nemá schválený strategický rozvojový plán. IPRM však vychází ze stavu, jako by byl schválen SRP ve své velké variantě, proto jsou i odhadované investice poměrně vysoké.
 2. Příprava IPRM je placena společností MEI Holding (resp. jejími dceřinými společnostmi) a tomu odpovídá i jeho podoba, IPRM vpodstatě počítá s tím, že se na Hostíně bude stavět v plánovaném rozsahu.
 3. Vůbec neproběhlo výběrové řízení na zpracovatele jednotlivých částí IPRM, ať už se jedná o společnost B.I.R.T, VRV nebo A. LT Architekti. Toto nemá společného vůbec nic s odbornou erudovaností zpracovatelů, prostě je fakt, že výběrové řízení vůbec neproběhlo. A právně samozřejmě ani proběhnout nemuselo, protože alespoň podle informací vedení města všechny tyto zpracovatele platí společnost MEI Holding (opět, nejedná se o problém MEI Holdingu, ale města, že na toto vůbec přistoupilo.)
 4. IPRM vůbec neřeší kritickou situaci kolem mateřských školek v Úvalech
 5. IPRM vůbec neřeší stav komunikací v Úvalech. Dle vedení města bude toto řešit plán priorit oprav městských komunikací, ale neměly by se právě ulice řešit v rámci infrastruktury IPRM?
 6. A. LT Architekti vrámci IPRM představují již objemové studie budoucí radnice a řešení centra města. Neměla by právě o tom proběhnout veřejná diskuse a samozřejmě též výběrové řízení?
 7. Proč není o přípravě IPRM průběžně informována úvalská veřejnost, například prostřednictvím webu města nebo Života Úval, aby se mohla k návrhům vyjádřit?

Všechny tyto naše připomínky chceme řešit s vedením města a také s ostatními zastupiteli. O výsledku Vás budeme informovat.

Budeme také rádi za jakékoli Vaše podněty, dotazy nebo nabídky spolupráce při oponentuře IPRM. Rádi Vám v případě Vašeho zájmu poskytneme další informace.

28. 01. 2008

Borecký Petr

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist