Svátek má Ilja

Program veřejného zasedání zastupitelstva města dne 21.2.2008

Uvnitř této zprávy naleznete informace k programu zasedání zastupitelstva města.

 1. Kontrola plnění úkolů ZM v roce 2007
 2. Schválení o předčasném splacení úvěru
 3. Rozpočtové opatření
 4. Výpočet investičního příspěvku v přepočtu na stávající možné rozvojové plochy města Úval - informace
 5. Schválení prodeje pozemku KN p .č. 247/2
 6. Schválení uzavřené směnné smlouvy mezi městem a Ing. Josefem Krutským
 7. Schválení zrušení usnesení č. 133/07-zřízení věcného břemene
 8. Schválení nového usnesení - zřízení věcného břemene
 9. Schválení majetkoprávního vyrovnání k pozemku p.č. 497 v k.ú . Úvaly
 10. Projektová dokumentace na akci - Chodník z ul. Purkyňova do Hodova vč. VO, majetkoprávní vztahy
 11. Modernizace traťového úseku Praha - Běchovice - Úvaly-pozemkové smlouvy
Informace k vybraným bodům jednání

Ad 2) - Schválení o předčasném splacení úvěru a Ad 3)  - Rozpočtové opatření

Město Úvaly potřebuje předčasně splatit úvěr, který uzavřelo 16.9.1997 s Agrobankou. K 31.12.2007 činil zůstatek úvěru 1 500 000 Kč. Hlavním důvodem je potřeba uvolnit zastavené nemovitosti města z důvodu čerpání dotací na tyto objekty. Pro rok 2008 bylo na splátky úvěru rozpočtováno 850 000 Kč, čili bude třeba navýšit výdajovou stránku rozpočtu o 650 000 Kč. Jelikož úroková sazba s úvěru činí 12% p.a., dojde předčasným splacením i k úspoře úroků. Hotovost na účtech města činila k 31.12.2007 částku 18 156 000 Kč, úvěr bude doplacen z těchto prostředků.

Navrhované rozpočtové opatření souvisí bezprostředně s předčasným splacením zmíněného úvěru.

Ad 4) - propočet dopadů výstavby v intravilánu města, SWOT analýza.

Tuto analýzu připravilo na základě usnesení zastupitelstva vedení města. Vyplývá z ní, že v intravilánu města je zastavitelných cca 60 ha k bydlení a 15 ha pro území nerušící výroby a služeb. S ohledem na platné městské vyhlášky o zhodnocování pozemků je potenciál příspěvků pro město od investorů v této oblasti cca 94 000 000 Kč. V podstatě se jedná o obdobnou sumu, jakou chce město získat od investora v oblasti Hostína. Výstavba v intravilánu přináší však i svoje ale:

 • finanční prostředky od investorů by byly získávány v horizontu cca 10 let
 • pozemky jsou ve vlastnictví mnoha vlastníků, což je jedním z faktorů komplikujících jejich rychlé využití
 • pomalý přísun prostředků bude omezovat město při využívání dotací EU
 • pro realizaci této výstavby je třeba rekonstruovat infrastrukturu města

Vedení města dochází v této analýze k závěru, že výstavba v intravilánu města je nepřínosná. Naše sdružení tento názor nesdílí, naopak konstatujeme, že vedení města touto analýzou v podstatě jen potvrzuje naše propočty. Naopak, domníváme se, že přínosy výstavby v intravilánu jsou podhodnocené - například jen v oblasti Radlické čtvrti má město cca 66 000 m2 pozemků, jejichž hodnota je dnes minimálně kolem 35 000 000 Kč.

Ad 6) Schválení směnné smlouvy s ing. Krutským

Toto je velmi kontroverzní bod - vedení města se pokoušelo směnit pozemky s ing. Krutským již několikrát, zastupitelstvo to pokaždé odmítlo.

O co jde? Ing. Krutský v minulých letech, ještě coby radní, získal v Úvalech poměrně hodně pozemků - často jsou to pozemky uprostřed komunikací, škarpy atd. Vcelku by se řeklo - nezajímavé pozemky. Jenže jádro pudla je v tom, že pokud chce město budovat sítě, chodníky, asfaltovat komunikace atd., potřebuje souhlas vlastníka. A tím je pan ing. Krutský nebo jeho firmy. Ten si pochopitelně klade podmínky.

V současnosti je ing. Krutský ochoten část svých pozemků s městem směnit a část městu darovat.

Problém je v tom, že se

 1. nesměňují všechny pozemky, takže problém s pozemky pana Krutského zůstává otevřený do budoucna a město jej za několik let může řešit znovu. Směnná smlouva a její podmínky jsou přitom navrženy panem Krutským, který dle informací od pana starosty není ochoten jednat o jejich modifikaci. Dle našeho názoru nejsou podmínky této smlouvy z dlouhodobého hlediska pro město výhodné.
 2. vytváří se nebezpečný precedens, kdy akceptováním požadavků jednoho vlastníka, který tlačí město do kouta se spustí vlna podobných požadavků od dalších vlastníků pozemků ve městě.

Část zastupitelů a mezi nimi zastupitelé za naše sdružení proto požadují, aby se směnná smlouva uzavírala komplexně a řešila všechny problematické pozemky ve městě. Lze očekávat, že se kolem tohoto bodu strhne v zastupitelstvu velká diskuse.

Ad 11) - Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly

V tomto bodu se jedná o převod pozemků a uzavření nájemních smluv na pozemky, které budou využity pro rekonstrukci trati Běchovice - Úvaly. V tuto chvíli se nejedná o žádnou stavební dokumentaci ani se nejedná o schvalování podoby rekonstruované trati, nádraží a protihlukových bariér.

Tento bod je v podstatě bodem technicko - právního charakteru, který umožní dále pokračovat v projektových pracech.

Ostatní body jednání zastupitelstva jsou víceméně technického charakteru. Zajímáte-li se o podrobnější informace o programu VZZM, kontaktujte prosím naše zastupitele.

19. 02. 2008

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist