Svátek má Jáchym

Program veřejného zasedání zastupitelstva města dne 22.5.2008

Vážení spoluobčané uvnitř této zprávy naleznete program zastupitelstva, které se koná tento čtvrtek od 18:00 v DPS.  K vybraným bodům připojujeme náš komentář.

 1. Projednání a schválení územní studie lokality „Hostín"
 2. Změny v kontrolním výboru zastupitelstva
 3. Jmenování členů finančního výboru
 4. Smlouva na investiční příspěvek městu investorem GIP
 5. ÚZSVM - bezúplatný převod pozemků
 6. Pan Taiber-nabídka pozemků pod III. MŠ
 7. Zpráva kontrolního výboru o provedení kontroly plnění usnesení VZZM
 8. Obecně závazná vyhláška města Úvaly-Statut vítání dětí mezi občany města
 9. Kronikářský zápis za rok 2007
 10. Žádost ředitelů příspěvkových organizací o rozdělení hosp. výsledku
 11. Plán práce kontrolního výboru v roce 200
 12. Závěrečný účet města - rok 2007 a výsledek hospodaření
 13. Rozpočtové opatření č. 3
 14. Schválení záměru - rekonstrukce objektu Tesco na MŠ
 15. Přijetí dotace 240 tis. Z Fondu obnovy památek
 16. Souhlas se záměrem JDH novým hasičským vozem
 17. Souhlas se záměrem vybudování digitálního kina
 18. Strategický rozvojový plán - verze 1.2
 19. Zpráva o činnosti Finančního výboru za období od 5.9.2007 do 22.5.2008
 20. Zřízení přístupové licence pro předsedu FV na webové stránky města za účelem zveřejňování kontrolních zpráv FV
 21. Zadání kontrolních úkolů pro finanční výbor na II. pololetí 2008

Komentář k vybraným bodům programu

AD1) Územní studie Hostín

Tento bod programu navazuje na hlasování zastupitelstva ze dne 17. dubna tohoto roku, kterým se uvolnila cesta pro výstavbu na Hostíně. Ve smlouvě, kterou schválila těsná většina zastupitelů (8:7) - viz naše zpráva Úvaly se výrazně rozrostou - je stanoveno, že město musí tuto územní studii schválit do srpna tohoto roku.

Pan starosta s paní místostarostkou se zřejmě obávají, že schvalování této studie budou provázet komplikace, a proto ji předkládají již na toto zastupitelstvo. Obávají se oprávněně. Do územní studie totiž nebyly zapracovány prakticky žádné připomínky Komise pro investice, ale ani připomínky našeho sdružení. Kompletní soubor těchto připomínek naleznete zde. Takže nadále zůstává neřešeno, co se bude dít se srážkovými vodami nebo jak se pořeší dopravní situace v Úvalech, pokud bude dostavěn Hostín a začne kolabovat doprava a parkování ve městě.

Pro Vaši představu, pokud bude Hostín stát, a Úvaly postihne liják jako tuto sobotu, tak během 15 minut bude totálně vyčerpána kapacita rybníka Kalák a centrum města bude velmi vážně ohroženo záplavami. Územní studie tento problém řeší jen zčásti a povrchně.

Proto budeme hlasovat ve čtvrtek proti schválení této územní studie.

AD2 a AD3) Změny v kontrolním a finančním výboru

Vedení města je dlouhodobě nespokojeno s činností Kontrolního a Finančního výboru zastupitelstva. Kontrolní zprávy těchto výborů jsou dle názoru pana starosty a paní místostarostky útočné a zaujaté a jejich cílem je házení klacků pod nohy stávajícímu vedení města.

Proto navrhuje vedení města (ODS) doplnění KV a FV o tyto členy:

Kontrolní výbor: ing. Daniela Procházková, ing. Ivan Kišš, Jiří Pilát
Finanční výbor: ing. Josef Martinovský, Jana Pilátová

Stanovisko pana starosty a paní místostarostky nesdílíme, oba výbory jsou výbory zastupitelstva a rozhodně nejsou panu starostovi ani paní místostarostce podřízeny, ve své činnosti pak konají nezávisle. Díky tomu nejsou ani zprávy těchto výborů poplatné očekáváním vedení města, ale slouží celému zastupitelstvu a občanům. Z našeho pohledu lze doplnění o nové členy jen uvítat, protože oba výbory získají lepší personální zázemí pro svoji práci.

Proto budeme v tomto případě hlasovat pro přijetí těchto členů.

AD 4) Smlouva na investiční příspěvek s investorem GIP

Společnost GIP plánuje zastavět lokalitu Výpustek a město tedy požaduje, aby se tato společnost podílela na nákladech na využití infrastruktury města (čistička, kanalizace, vodovod atd.). Společnost GIP by měla městu zaplatit celkem částku 7 580 340,- Kč.

Situace v oblasti Výpustku je poněkud jiná, než v případě Hostína. Toto území je k zástavbě určeno již delší dobu a dojde zde ke scelení města.  Podstatné je, aby nová zástavba respektovala stávající charakter čtvrti, kde se bude stavět.

Naše podmínky pro náš souhlas s tímto bodem tedy jsou:

 1. respektování připomínek komise pro investice (charakter zástavby, hustota zástavby, šířka ulic, veřejná zeleň)
 2. respekt zastavovací studie vůči okolní zástavbě
 3. výše příspěvku musí v souvislosti s body 1 a 2 odpovídat městské vyhlášce a nákladům města

AD 5 - 6)

jedná se v podstatě o "technické body"  

AD 7) Zpráva kontrolního výboru zastupitelstva

Předpokládáme, že bude jednat o konfliktní bod zasedání zastupitelstva, protože kontrolní výbor konstatuje, že představitelé města nerespektují závěry a doporučení kontrolního výboru a například některá usnesení nejsou bez jakéhokoli zdůvodnění více než rok plněna.

AD 8) Obecně závazná vyhláška - Statut vítání dětí mezi občany města

V tomto případě šlo o jeden z bodů našeho volebního programu v roce 2006, považujeme slavnostní vítání občánků za aktivitu, která posiluje vztahy občanů k jejich městu. Tento bod programu zcela jednoznačně podporujeme.

AD 9 - 11)

jedná se v podstatě o "technické body"  

AD 12) a 13)

jedná se rozpočty města a zprávu auditora za uplynulý rok. V těchto bodech se zřejmě rozpoutá diskuse zastupitelů, protože z mnoha ukazatelů je zřejmé, že v uplynulých dvou letech výrazně narůstají náklady města na jeho vlastní provoz (jde o náklady na provoz městského úřadu, cestovné, náklady na odměny zastupitelů, náklady na projektové dokumentace) a naopak klesají investice do obnovy majetku města (komunikace, budovy atd.). Důvody, proč se tak děje, budou zřejmě obsáhle diskutovány.

AD 14) Schválení záměru - rekonstrukce objektu TESCO na MŠ

Všichni, kdo mají v Úvalech malé děti ví, že kapacita mateřských školek se v Úvalech začíná stávat závažným problémem. V této oblasti chceme v nejbkližší době předložit vlastní návrh řešení a tomuto problému se budeme věnovat v novém čísle našeho časopisu.

Na tomto zastupitelstvu vedení města předkládá návrh na rekonstrukci TESCO objektu u Základní školy. I když na první pohled vypadá tento záměr lákavě (získalo by se cca 70 míst pro děti), je hned z několika důvodů problematický:

 1. objekt TESCO leží v záplavové zóně
 2. náklady na rekonstrukci budou činit téměř 12 milionů Kč, což je ceny, kdy se vyplatí uvažovat o zcela nové budově
 3. omezí se možnosti řešení kapacity družiny v základní škole

Je ale na druhou stranu pravda, že se jedná o řešení poměrně rychle dostupné. Vzhledem k tomu, že se jedná o materiál, kdy zastupitelstvo má schvalovat pouze harmonogram této akce a nejedná se o nevratné rozhodnutí, zřejmě jej podpoříme. Budeme však požadovat zvážení dalších alternativ:

 1. výstavby zcela nové MŠ v Úvalech
 2. dostavbu MŠ v Kollárově
 3. získání soukromého investora

AD 15) Přijetí dotace 240 000 Kč z Fondu obnovy památek

Jedná se o peníze, které jsou určeny na rekonstrukci mostku v Králičině.

AD 16) Souhlas se záměrem vybavit JDH novým hasičským vozem

Záměrem je v tomto případě vybavit úvalské hasiče novou požární cisternou místo stávající letité Tatrovky. Vzhledem k tomu, že hasiči mají v Úvalech práce více než dost, je tento bod programu zcela na místě. Celkové náklady na novou cisternu dosáhnou částky cca 6,5 mil. Kč, z toho Středočeský kraj přislíbil částku 1 mil. Kč a Ministerstvo vnitra částku 2,6 mil. Kč (že by díky nadcházejícím krajským volbám? :-). Město Úvaly by se podílelo částkou 2,9 mil. Kč.

Jedná se o bod programu, který podporujeme.

AD 17) Souhlas se záměrem digitálního kina v Úvalech

O tom, co je to digitální kino, si můžete přečíst zde. Náklady na vybudování tohoto kina v Úvalech by činily částku cca 2,6 mil. Kč s tím, že by toto kino bylu umístěno v zadní hale Multitecu.Existuje možnost, že by na toto kino bylo možné získat 50% dotaci z fondů Ministerstva kultury ČR. Dle našeho názoru by digitální kino mohlo být zajímavým přínosem pro Úvaly, i když je otázkou dramaturgie, jestli by mělo šanci proti multiplexům na okraji Prahy.

Z našeho hlediska je podstatný jednak názor úvalských občanů na tuto otázku a také skutečná výše nákladů. Na výsledku těchto faktorů bychom utvořili naše finální rozhodnutí.

AD 18) Strategický rozvojový plán - verze 1.2

O strategickém rozvojovém plánu lze bohužel říci to samé, co o územní studii. V současné době se navíc jedná o zcela bezcenný dokument - základní směr rozvoje Úval byl již určen rozhodnutím zastupitelstva o schválení výstavby na Hostíně a schválením změny územního plánu v oblasti Radlické čtvrti v roce 2006. Z našeho pohledu je nepochopitelné, že dokument, který měl být schválen před změnami územního plánu, je schvalován až po nich.

Nelze proto očekávat, že bychom tento dokument jakýmkoli způsobem v současné době a podobě podpořili. Více informací k problematice strategického rozvojového plánu naleznete v našich archívních číslech časopisu Otevřené Úvaly a na tomto webu.

AD 19 -21 Zpráva finančního výboru, přístup finančního výboru na webové stránky města

V základu můžeme opakovat to, co se týký zpráv kontrolního výboru. Vedení města prakticky nerespektuje žádná doporučení a návrhy na nápravu chybných rozhodnutí v hospodaření města (tyto zprávy můžete nalézt jako součást zápisů ze zastupitelstva, ještě nedávno byly ke stažení na webu města.). O těchto bodech jednání lze čekat velmi živou diskusi v zastupitelstvu.

Milé Úvalačky, milí Úvaláci, budeme velmi rádi, pokud se přijdete na zasedání zastupitelstva dne 22.5.2008, od 18:00 do společenského sálu DPS podívat.

20. 05. 2008

Breda Michal, Milerová Ludmila, Borecký Petr

Diskuse ke článku

nadpis:
autor:
zpráva:
Spočítejte:
 • prosím nepoužívejte (x)html tagy
 • odkazy jsou generovány automaticky

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist