Svátek má Luboš

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol byla přijata zastupitelstvem

Zastupitelstvo města Úvaly na svém včerejším zasedání přijalo návrh kritérií pro přijímání dětí do úvalských mateřských škol, který jsme připravili. Plné znění těchto kritérií najdete uvnitř aktuality. Věříme, že jsme těmito veřejnými kritérii opět pomohli zprůhlednit veřejný život v našem městě.

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách v Úvalech

Ředitelé předškolních zařízení stanoví v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhláškou   č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění vyhlášky  č. 43/2006 Sb., ve spolupráci se zřizovatelem následující kritéria, podle kterých bude postupováno při stanovení pořadí přihlášených dětí a následně při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Kritéria pro přijetí (splnění vázáno k termínu nástupu do MŠ, tj. k 1.9. kalendářního roku):

Přijaty budou všechny děti, které jsou v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo mají/budou mít odloženou povinnou školní docházku a mají trvalé bydliště v Úvalech.

Na zbývající volná místa budou děti přijaty dle těchto bodových kritérií:

Oba rodiče a dítě mají trvalý pobyt v Úvalech (nebo se jedná o rodiče samoživitele s trvalým pobytem v Úvalech)  +6
Pouze jeden rodič má trvalý pobyt v Úvalech +3
Žádný z rodičů nemá trvalý pobyt v Úvalech   -6
Dítě, jehož oba rodiče (případně rodič samoživitel) jsou v pracovním či jiném  obdobném poměru nebo studující denního studia  +5
Dítě dovrší/dovršilo 3 roky věku k 31. 8. běžného roku +5
Dítě je přihlášeno k docházce do MŠ celý rok, celoměsíčně, celodenně +4
Dítě, jehož rodiče nepobírají rodičovský příspěvek +2
Dítě u loňského zápisu splnilo kritéria, nebylo přijato a nenavštěvuje druhou MŠ +1 
Dítě splňuje kritéria a sourozenec již školku navštěvuje +1
Mimořádné rodinné důvody (*) +2 

(*) Mimořádnými rodinnými důvody se rozumí prokazatelné důvody např. závažné dlouhodobé onemocnění rodiče, mentálně či fyzicky postižený sourozenec, apod. )

Při stejném počtu bodů, je rozhodující věk dítěte.

Pokud nebudou stačit ani předcházející  kritéria, rozhodne los.

V případě, že přijaté dítě bude z MŠ odhlášeno nebo nezahájí bez jakékoli reakce ze strany rodičů do 15. září pravidelnou docházku, nastupuje na jeho místo dítě s nejvyšším dosaženým počtem bodů, které nebylo přijato.

Pořadí přijatých a nepřijatých dětí, včetně bodových zisků bude vyvěšeno na webových stránkách města, webových stránkách MŠ a nástěnce příslušné mateřské školy.

Tato kritéria schválilo usnesením zastupitelstvo města Úvaly na svém jednání dne 19.2.2009.  

Poděkování:
Děkujeme všem, kteří nám pomohli tato kritéria připravit: paním učitelkám a ředitelkám z MŠ, paní Tesařové z městského úřadu, ale v neposlední řadě Vám, občanům,kteří jste poslali své připomínky a náměty. Děkujeme rovněž všem zastupitelům, kteří tento návrh podpořili.

20. 02. 2009

Borecká Mirka

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist