Svátek má Drahomíra

Nejdůležitější body z jednání zastupitelstva města konaného dne 15.4.2010

Kontrolní výbor zastupitelstva poukázal na závažné porušování zákona o veřejných zakázkách na městském úřadě - snižují se příspěvky na kulturu a sport v Úvalech - dostavba MŠ Kollárova bude stát cca 20 milionů Kč - schválena etapizace výstavby kanalizace ve městě. Více informací najdete uvnitř aktuality.

Veřejné zasedání zastupitelstva města probíhalo, jako již obvykle,  za minimálního zájmu občanů - v  sále  12 občanů z toho 3 pracovníci městského úřadu.

Kromě řady provozních bodů, které se na zasedání zastupitelstva řešily, však bylo na programu několik bodů, které jak věříme, mohou být zajímavé i širší veřejnost Úval.

Nejvýznamnějším bodům se věnujeme níže v tomto textu.

Zpráva Kontrolního výboru zastupitelstva městě Úvaly

Kontrolní výbor se zaměřil na :

  1. výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výpočetní technika"
  2. výběrové řízení  na  veřejnou zakázku malého rozsahu „ Zpracování územního plánu"
  3. výběrové řízení  na  veřejnou zakázku malého rozsahu „ Oprava střechy a prostor č.p.95"

Kontrolní výbor konstatoval, že ve všechny kontrolované zakázky vykazovaly nedostatky a u všech došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách. Kontrolní výbor konstatoval, že je nutno provést zásadní opatření ke změně tohoto stavu a vyzval zastupitele, aby tomuto věnovali pozornost, zejména ve vztahu k nakládání s veřejnými penězi.

Zastupitelstvo vzalo tuto zprávu na vědomí s tím, že vedení města slíbilo zpracovat konkrétní opatření, jak situaci napravit.

Snížení příspěvků na kulturu a sport

Jedním z bodů jednání zastupitelstva bylo  zrušení usnesení 013/08 o vyčlenění finančních prostředků pro kulturu a sport a pro zájmové organizace ve městě ve výši 1% z příjmů prvního schváleného rozpočtu města příslušného roku.

S ohledem na vývoj rozpočtových příjmů města (téměř 10% pokles oproti plánu) navrhlo vedení města, aby bylo toto usnesení zastupitelstva bez náhrady zrušeno. Názor našich zastupitelů na tento návrh byl následující:

  1. v uplynulém, ale již i v letošním roce jsme byly několikrát svědky nehospodárného nakládání s prostředky města ve výši násobně překračující ono 1% z rozpočtu - pro příklad netřeba chodit daleko, stačí si přečíst dostupní zprávy kontrolního nebo finančního výboru
  2. Jednou z důležitých věcí pro chod města je kontinuita a předvídavost rozhodování - jinými slovy, na základě loňského usnesení zastupitelstva se Úvaly pokusily dát nějaký rámec pro další rozvoj kultury a sportu a bylo by nešťastné tento koncept okamžitě měnit.

S tímto názorem se v následné diskusi ztotožnila i většina ostatních zastupitelů, včetně zástupců vedení města a následně byl odhlasován návrh, aby bylo na kulturu a sport rozděleno 1% z běžných (provozních) ročních výdajů města  - jde o částku nižší, odpovídající cca 0,6% rozpočtových příjmů Úval, ale  spolky i organizace, vyvíjející činnost na území města mohou i v roce 2010 s podporou počítat

Přístavba pavilonu MŠ Kollárova .

Je zažádáno o dotaci Středočeského kraje ve výši 20. mil Kč ( dotace 15. mil. - 5.mil vlastní fin.zdroje města) na rekonstrukci kotelny, kuchyně a přístavbu povilonu pro rozšíření kapacity o 50 míst. Současně zastupitelé odhlasovali, že v případě, že dotace nebude přidělena, nebude tento plán z vlastních prostředků města realizován.

Rekonstrukce MŠ Kollárova a výše nákladů s tím spojená však souvisí i s jednou velmi důležitou záležitostí, a to je obecně stav předškolního a základního školství v Úvalech. Z dostupných zdrojů (údaje z matriky od paní Tesařové) je totiž zřejmé, že hlavní vlna úvalských dětí, které je potřeba umístit do MŠ již zvolna opadá a pomalu, nicméně jistě se začíná přelévat do základní školy. Je nutné si uvědomit, že celkové náklady na dostavu MŠ a nástavbu ZŠ činí celkem 65 mil. Kč. Město na to bez dotací mít nebude. Proto, pokud město nezíská dotaci na dostavbu MŠ, bude třeba volné peníze investovat do nástavby základní školy.

Nedostatek mateřských škol bude třeba řešit ve spolupráci s privátním sektorem - např. hlídací centra, kluby atd. Mimochodem, dle našich informací, se jeden takový klub v Úvalech již (mimo stávající fungující hlídací centrum) bude otevírat.

Etapizaci výstavby kanalizace bude věnována samostatná zpráva.

Rekonstrukce ulice Guth -Jarkovského

Občané urgují neplněné usnesení č.089/09, které  na základě stížností obyvatel této ulice ukládalo starostovi města  zahájit jednání s investorem , který se podílel na výstavbě sportoviště SK Úvaly, při které došlo k poničení komunikace. Vzhledem k velkému rozsahu poničení komunikací ve městě po skončeném zimním období  2009/2010  a finančním možnostem města nebyl dán občanům  žádný přislib  termínu opravy.

Různé:

  • od 16.04. 2010 bude opět v provozu veřejné osvětlení na „Nových Slovanech"
  • pracovníci VPS zajistí zabezbezpečení konstrukce na dětském hřišti na Slovanech, která by mohla ohrožovat bezpečnost dětí při hře po odcitených herních prvcích na tomto hřišti
  • ani VPS ani pracovníci městského úřadu nemají informaci o tom, kdo skácel vzrostlý strom v bezoprostřední blízkosti kostela v Úvalech

26. 04. 2010

Poláková Dana

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist