Svátek má Ilja

Jak firma Hochtief odbyla opravu úvalských ulic za přihlížení Městského úřadu a co se kolem toho

dělo. Tento kritický článek poslali do Života Úval k otištění v zářijovém vydání pan Josef Beneš a pan Jiří Jelínek, občané Úval. Jeho hlavní poslání bylo informovat občany o dění kolem rekonstrukce a následných oprav dvou úvalských ulic. Redakční rada Života Úval ho odmítla z důvodu délky (byl 1916 slov) otisknout a proto jsme oběma pánům poskytli prostor na našem webu a v připravovaném vydání našeho časopisu. Celý článek si můžete přečíst uvnitř této aktuality, je v nezkráceném znění a vyjadřuje názor těchto dvou pánů. Do článku jsme nijak nezasahovali.

*****************************************************************

Tento kritický článek jsme poslali do Života Úval k otištění v zářijovém vydání, jeho hlavní poslání bylo informovat občany o dění kolem rekonstrukce a následných oprav dvou úvalských ulic. Redakční rada ho odmítla z důvodu délky (byl 1916 slov). Je zajímavé, že délka asi 1700 slov bývalého starosty Ing. Černého v tomtéž čísle byla přijatelná. Rozdíl byl ovšem podstatný – náš článek velmi adresně informoval a byl kritický sice hlavně k dodavateli firmě Hochtief, ale také k bývalému i současnému vedení Městského úřadu, zatímco článek pana exstarosty byl celkem obecný a populárně kladný. Protože si myslíme, že občané chtějí a mají být informováni i o záporných jevech ve městě, jedině to je cesta nápravy, otiskujeme náš článek prostřednictvím časopisu Otevřených Úval.

Čtenáři Života Úval si jistě všimli v čísle 8/2010 krátké zprávy, ve které Odbor investic Městského úřadu Úvaly (MěÚ) informoval o reklamační opravě ulic Prokopa Velikého (PV) a ulice Vrchlického (V) rekonstruovaných v r. 2006. Krátká zpráva neřekla, proč se reklamuje  4 roky po úředním převzetí rekonstrukce, proč nebyla původní rekonstrukce udělána pořádně, resp. proč se úspěšně nereklamovalo tehdy. A právě o tom, co se vše okolo této rekonstrukce a hlavně následných oprav dělo, se píše v tomto článku.

Firma Hochtief Cz a.s. (fHCz) provedla rekonstrukci obou ulic v r. 2006. Kvalita rekonstrukce byla velmi špatná. Spoluautor tohoto článku (JB)  podrobně popsal závady v Životě Úval 9/2006. Z těch největších zmiňujeme např. velmi nerovný povrch připomínající vlnitý plech a špatné spádování vedoucí k tvorbě množství louží, nevhodné zasazení uličních vpustí nedovolující odtoku vody, špatné dokončení návaznosti asfaltového povrchu na sousední ulice, zakrytí poklopů vodárenských šoupat apod. To jsou vše technické nedostatky, špatná kvalita.

Tehdejší starosta ing. Černý v odpovědi na článek si posypal hlavu popelem, přiznal řadu závad a situaci vysvětlil (to veřejný činitel umí vždy). Konstatoval, že reklamační opravy nevedly k nápravě špatné kvality, nabídl slib, že „…město se bude snažit i tyto věci dotáhnout…“ (pozn. autorů – slib nesplnil, město nic nedotáhlo) a podotkl, že stavbu měl na starosti Investiční odbor MěÚ (vedoucí pí Reicheltová). Také si posteskl, že nad stavbou nebyl žádný stavební dozor, ale dodal, že shánějí dobrého stavaře pro odbor investic (nyní po 4 letech stále žádný sehnán není). Ing. Černý však zapomněl dodat, že MěÚ stavbu i v této špatné kvalitě převzal a on jako starosta byl za to zodpovědný.

Každého by jistě zajímalo, co bylo zapsáno v předávacím protokolu této více milionové stavby, když závady již tenkrát byly zřejmé. Je pozoruhodné, že předávací protokol není k nalezení, MěÚ po něm už přes dva měsíce pátrá, nyní dokonce i v archivu. Ale o tom bude ještě řeč dále.

Dodejme, že dle ing. Černého byla celková cena díla 3,53 mil. Kč, z toho ulice PV 1,416 mil. Kč. Následné reklamační opravy byly údajně provedeny na náklady dodavatele. Přesto ani po těchto opravách v r. 2006 bylo dílo nekvalitní. Ing. Černý již nevysvětlil, jak to, že za tak špatné dílo město zaplatilo plnou cenu 3.5 mil. Kč. Proč nezaplatilo za mizernou kvalitu méně ?  Zdálo by se, že tímto zaplacením faktur se nepodařené dílo uzavřelo.

I když vedení města na špatnou kvalitu rezignovalo, našli se dva obyvatelé Úval, kteří se s takovou lajdárnou nemínili smířit, autoři tohoto článku. Ještě v r. 2006 poslali dopis s přiloženým článkem ze ŽÚ generálnímu řediteli fHCz ing. T. Bílkovi, ve kterém ho informovali o mimořádně špatně odvedené práci jeho firmy a žádali, aby se se situací seznámil. Pokládali za slušné dostat na dopis alespoň potvrzení jeho přijetí, popř. poděkování za tuto informaci. Dopis však zůstal bez odpovědi, jak je v této zemi běžně zvykem.

Napsali proto v r. 2009 dopis přímo generálnímu řediteli firmy Hochtief AG Německo (fHD) do Essenu, ten zůstal ale také bez odpovědi. Po poradě s přáteli v Německu poslali druhý dopis, ale tentokrát také členům Dozorčí rady, např. gen. řed. stavebního gigantu ve Španělsku, řediteli Kommerzbank ve Frankfurtu, zástupcům odborů a zástupci Správního orgánu německé průmyslové asociace (Treuhand), také Česko-německé obchodní komoře v Praze.

To pomohlo. Odpověď, psaná česky a podepsaná výkonným ředitelem a obchodním ředitelem fHD v Essenu přišla do měsíce. V dopise fHD nejdříve uvedla, že „…práci odvedli řádně a předali našemu klientovi, obci Úvaly…odstranili vady a nedodělky, které byly uvedeny v předávacím protokolu, a do dnešního dne neevidujeme od klienta žádnou reklamaci týkající se Vámi uváděných ulic“.

Povšimněte si – jako bumerang se vrací převzetí špatného díla bývalým vedením MěÚ (viz ing. Černý výše), a ne zcela přesné oznámení o požadované opravě od Odboru investic v ŽÚ 8/2010.

Dále však fHD napsala, citujeme „ Vedení Hochtief Cz a.s. si je plně vědomo své odpovědnosti a je zcela kompetentní v dodržování našich mezinárodních standardů. Společnost  Hochtief Cz a.s. obdržela instrukce, aby prověřila současný stav příslušné části díla. Poté dle zjištěných vad, bude Hochtief Cz a.s. kontaktovat klienta, zjistí jeho názor a po dosažení dohody s ním začne komunikace opravovat“.  Všimněte si, že Hochtief centrála v Německu tímto instruovala dceřinou společnost fHCz, aby provedla nápravu a Hochtief jako dodavatel bude kontaktovat MěÚ, že mu ulice opraví. To asi bylo pro MěÚ překvapení, po 4 letech…

Tento dopis autoři článku předali vedení Městského úřadu (vMěÚ), tedy paní místostarostce ing. Váňové a panu starostovi MUDr. Šťastnému.

Ze strany fHCz bylo tedy právně vše v pořádku – předávací protokol podepsán a reklamace nejsou. Přesto jsou ochotni se podívat, zda tam není nějaká závada. Ze strany investora – MěÚ je bezpečně vše v pořádku, jen ty ulice v pořádku nejsou.

Začátkem prosince se autoři článku setkali s vMěÚ prodiskutovat co do té doby udělali (stížnostní dopisy fHCz a fHD) a jak se bude postupovat dál. Na této schůzce požádali vMěÚ, aby byli přizváni na konkrétní jednání s fHCz, jednak proto, že celou záležitost iniciovali, a za druhé jeden z autorů je stavař (JB), tedy odborník, který na MěÚ v současnosti není. To by posílilo pozici města při jednání s fHCz. A zdarma. Podotkli, že je v tomto okamžiku úplně jedno, kdo je a kdo není „vinen“, v tomto jsou s vMěÚ na jedné straně barikády. 

Ledy se pohnuly a Městský úřad Úvaly také, schylovalo se k první schůzce s fHCz. Vedení MěÚ slíbilo nás pozvat k předběžné schůzce na sladění názorů před setkáním s fHCz a pak k následnému jednání. Jedním z našich hlavních důvodů bylo, aby při jednání byl přítomen někdo kompetentní a zároveň nezávislý, aby se absolutně vyloučilo opakování situace jako při převzetí v r. 2006, popř. přijetí jakéhosi kompromisního kosmetického minima v rozporu se zájmy obyvatel Úval, nebo cokoli jiného.

A jaký byl výsledek? Jednání s fHCz byla tři (6.ledna, 24.března a 2. června). O žádném autoři článku nebyli informováni, ani na jedno nebyli pozváni (možná záměrně?), přestože to vMěÚ opakovaně slíbilo. Důvody dodané vždy až na požádání, byly vesměs triviální. Přesto nezatrpkli a na problému pracovali dále.

Vyžádali si od MěÚ projektovou dokumentaci (PD) obou staveb a v únoru připravili technické připomínky pro příští jednání. Ty shrnuli do 18 bodů, z těch hlavních vyjímáme:

PD pro ulici PV byla kopie bez autorizačního i schvalovacího razítka, MěÚ v r. 2006 zadání projektu měnil, ale i přes opakované žádosti dokumentaci podle které se skutečně stavělo, nedodal; nebyl poskytnut stavební deník; sklon vozovky byl tak nevhodný, že voda neměla šanci odtéct, některé uliční vpusti byly výš nežli střed vozovky, problémy byly s průlehy před vjezdy; povrchy vozovek byly velmi nerovné připomínající vlnitý plech. To vše byly vady technického provedení zcela nesouvisející s případně změněným rozsahem projektu. Svědčí to o úrovni technické kompetence dodavatele, respektive o jeho schopnosti kontrolovat kvalitu díla svých subdodavatelů. Současně jsme navrhli, aby vMěÚ tyto body poslalo fHCz jako agendu pro příští jednání.

O jednáních s fHC se autoři článku dozvídali postupně a se zpožděním. Po oznámení data oprav v červnu 2010 si vyžádali zápisy z těchto tří jednání a z nich je zaujalo zejména následující:

  1. jednání (zápis) -  za MěÚ přítomni ing. Váňová, MUDr, Šťastný, pí Reicheltová, pí Tesařová, (tedy žádný odborník). Zajímavě se dohodlo, že na dalším jednání, citujeme „…bude dohodnut systém provedení oprav a systém jejich financování (např. dohoda o spolupráci)“.
  2. jednání (zápis) - inspekce ulic na místě. Výsledkem byl dopis fHCz z 8.4. s návrhem technologického postupu oprav.
  3. jednání  -  není zápis (!). Neví se, kdo se vlastně jednání zúčastnil. Byl zpracován „doplněk návrhu technologického postupu oprav…“, který podle informace od pana starosty nahradil zápis. Po opakovaných žádostech autoři „doplněk návrhu“ dostali, je jím dopis fy Hochtief opravdu doplňující pár technických detailů.

Kuriózní je, že neexistuje zápis a hlavně chybí jakákoli zmínka o záměru Hochtief z 6.ledna (viz předchozí odstavec) „…dohodnout…systém financování těchto oprav (např. dohodou o spolupráci)“.

Reklamované opravy obou ulic proběhly během dvou dnů koncem června t.r., fHCz to rozpočtovala 219 000Kč pro PV a 305 000Kč pro V, na kterých se město finančně údajně nepodílelo. V této souvislosti by jistě bylo zajímavé zjistit, co se v PV postavilo v r. 2006 za částku 6.5 krát vyšší (viz výše zmíněný údaj ing. Černého). Na první pohled ulice opravdu vypadaly daleko lépe než před opravou, ale:

V protokolu o předání a převzetí díla z 1.7.2010  MěÚ hodnotil kvalitu předávaného díla jako dobrou, seznam vad a nedostatků obsahoval hlavně vyčištění kanalizačních vpustí (našly se i zasypané vykopaným materiálem) a poklopů. To jsou triviální vady, které mohly být opraveny na konci prací s nulovými náklady, když pracovníci byli ještě na stavbě. To má jistou vypovídací hodnotu o pečlivosti a profesionalitě pracovníků dodavatelů potažmo dozorovacích mechanizmů fHCz. Tady je nutné dodat, že MěÚ svůj stavební dozor neměl. 

JB podal technickou analýzu těchto posledních oprav a bohužel lze jen konstatovat, že přestože tato stavba byla v pozornosti nejvyššího vedení fy Hochtief  Německo a jeho Dozorčí rady, ani tato poslední oprava nedopadla nejlépe.

Daleko závažnější byly totiž následující vady, např.: na nových vozovkách se po dešti vytvořily tři gigantické louže velikosti až 7m x 1.5m hluboké přes 3cm, některé poklopy a vpustě byly až 5cm pod úrovní povrchu vozovky (to je již nebezpečné pro jednostopá vozidla zvláště pro cyklisty), spáry napojení na stávající povrchy nebyly ošetřeny např. zalitím.

Je snad toto představa firmy Hochtief Cz o dodržování svých mezinárodních standardů ?

Po našem upozornění na tyto závažné vady se v srpnu dále opravovalo (v pořadí čtvrtá !! oprava po rekonstrukci v r. 2006), údajně opět na náklady fHCz. Bylo též zřejmé, že protože byla tato stavba sledovaná na nejvyšších místech, pokud víme nedocházelo k jejich rozporování, přestože nebyly zahrnuty v seznamu vad v přebíracím protokolu. To je třeba na přístupu fHCz ocenit.

Na závěr pár čísel – dosažení toho, že se fHCz vrátila, aby po čtyřech letech opravila špatnou kvalitu své práce, si vyžádalo od autorů tohoto článku značného úsilí a mnoho času při komunikacích s Hochtief v Německu a v Česku, s MěÚ, diskuzích s lidmi v Česku a v Německu, kteří pomohli názory. Pro ilustraci, autoři napsali a poslali přes 100 emailů, 12 dopisů, proběhly schůzky s vedením MěÚ, hodně se telefonovalo, připravili pro vMěÚ připomínky k projektové dokumentaci a ke kvalitě provedených oprav, atd.

Co na to ještě říkají tito dva občané města Úval, které nezlomil nezájem, někde i odpor institucí, k jejichž pracovní náplní právě takováto aktivita náleží ? „To vše stálo za to, tyto ulice jsou nyní v dobrém stavu. Jen nám pořád vrtá hlavou, jak to, že fHCz chtěl dohodnout nějaký systém financování např. formou spolupráce (opravy sám vyčíslil na půl milionu Kč), a o tom nikde nic není. Že by se tohoto úmyslu vzdal ?“ Protože zbylo příliš mnoho nezodpovězených otázek, autoři předali tuto záležitost formou stížnosti Kontrolnímu výboru MěÚ pod č.j. 7224/10.

V článku jste se dozvěděli, jak velké úsilí muselo být vynaloženo řadovými občany Úval na to, aby byl dodavatel přiměn po čtyřech letech k nápravě své nekvalitní práce, aby se to dobře opravilo (to se povedlo), aby bylo prokázáno jak nutný je dozor investora a snad až příliš diplomaticky  řečeno jak „laxní a podezření vzbuzující“ byl přístup zodpovědných lidí MěÚ k zakázkám tohoto druhu, tedy poměrně malých projektů. 

Čím nás zvolení zodpovědní pracovníci současného i minulého vedení na MěÚ chtějí přesvědčit, kromě slibů že to je výjimka, že se podobné neděje na projektech ostatních, a finančně daleko větších ? Vždyť ani tak jednoduchou věc, jako je opakovaně slibované pozvání na tři jednání nesplnilo současné vedení MěÚ ani jednou.

Autoři : Jiří Jelínek, Josef Beneš

14. 09. 2010

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist