Svátek má Čeněk

Programové prohlášení pro volební období 2010 – 2014

Preambule:

Na základě výsledku komunálních voleb, které se uskutečnily ve dnech 15. a 16. října 2010 proběhla intenzivní série jednání směřující k sestavení koalice stran a volebních sdružení, která se budou bezprostředně podílet na řízení města ve volebním období 2010 až 2014. Tato jednání následně vyústila v návrh na vznik široké koalice Občanské demokratické strany (ODS), občanského sdružení Otevřené Úvaly (OÚ) a České strany sociálně demokratické (ČSSD).

Tento program bezprostředně vychází z volebních programů koaličních stran a volebních seskupení a bude vodítkem pro činnost vedení a Rady města Úvaly. Koaliční strany prohlašují, že případné změny obsahu tohoto Programového prohlášení musí být výsledkem konsenzu koaličních partnerů, kteří jsou zastoupeni ve vedení a v Radě města.

Programové prohlášení je rozděleno do jednotlivých oblastí; jednotlivé oblasti budou mít – obdobně jako ve větších a magistrátních městech své garanty; starosta, dva místostarostové a dva radní budou pověřeni koncepčním řízením samosprávné složky určité oblasti. Rada města si jako svůj poradní orgán vytvoří komise.

Ze zákona bude zřízen Finanční výbor a Kontrolní výbor. Budeme usilovat o pokračování činnosti Výboru pro výstavbu. Zvážíme obnovení Výboru, popřípadě komise, pro prevenci kriminality.

I. ROZPOČET MĚSTA

 

Hlavní zásady, které se týkají rozpočtu města:

 

1.      rozpočet města bude úsporný a dlouhodobě udržitelný,

2.      zavedeme střednědobé a dlouhodobé rozpočtové plánování Úval, včetně plánování financování velkých infrastrukturních investic,

3.      podrobné informace o jeho čerpání budou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách města a v Životě Úval,

4.      maximální možný počet výběrových řízení bude realizován formou (elektronických) aukcí, kdy rozhodujícím parametrem bude cena plnění,

5.      bude provedena analýza možnosti financování města pomocí emise komunálních obligací či dlouhodobých úvěrů,

6.      budou přehodnoceny veškeré vyhlášky města, které se týkají rozpočtových příjmů a výdajů,

7.      bude provedena podrobná analýza možností privatizace a odprodeje majetku města,

8.      bude podporována účast města v projektech, které povedou ke zvyšování příjmové části města (např. výrobny podporované energie, prodej služeb VPS, příjmy z činnosti městské policie), nebo snižování výdajové části rozpočtu (např. energetické úspory),

9.      budou vynaloženy veškeré síly k získání dalších dotačních titulů ze Středočeského kraje, státu i Evropské unie a budou zváženy možnosti financování města nesnižující rating města (například PPP, EPC),

10. bude se pokračovat ve vybírání finančních částek od nových developerů na budování technické a sociální infrastruktury,

11. bude zaveden systém spolufinancování některých investičních akcí budoucími uživateli – například v oblasti vodohospodářských investic připravovaných Svazkem obcí Úvalsko,

12. intenzivně se bude jednat o využití vody z jirenského prameniště tak, aby přineslo ekonomický profit Svazku obcí Úvalsko a druhotně i Úvalů,

13. bude zpracována analýza stávajících rozpočtů s cílem nalézt rezervy ve výdajové části rozpočtu a uvolnit alokované investiční prostředky pro nové potřebné investice.

 

II. PREVENCE KRIMINALITY

 

V rámci boje proti kriminalitě bude koalice prosazovat:

 

1.      uzavření Koordinační dohody s Policií ČR,

2.      podle finančních možností – a v souvislosti s řešením dopravní situace postupný vznik městské policie,

3.      v souvislosti se vznikem městské policie i vznik kamerového systému, popřípadě pultu centralizované ochrany (PCO),

4.      aktivity v rámci primární prevence kriminality zaměřené zejména na děti, „náctileté“ a seniory, včetně boje proti šikaně a rodinnému násilí,

5.      podporu takového podnikatelského prostředí, které nepodmiňuje rozvoj kriminogenního prostředí (zejména ve vztahu k dodržování pravidel pro provozovatele restauračních a zábavných zařízení).

 

III. ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE

 

V rámci řešení dopravní situace budou prosazována opatření z hlediska bezpečnosti a z hlediska nepřetíženosti – zejména v definovaných kritických oblastech; konkrétně budou prosazována následující opatření:

 

1.      úpravy přechodů v rizikových oblastech – zejména tam, kde se pohybují děti,

2.      budování zpomalovacích prahů a vytváření dalších systémů omezujících rychlost ve vytipovaných rizikových oblastech,

3.      realizace záchytného parkoviště v oblasti Náměstí Svobody,

4.      systém placeného stání, resp. omezené délky parkování v Jiráskově ulici a dalších ulicích v oblasti nádraží, u koupaliště, v Riegerově ulici a na náměstí Arnošta z Pardubic,

5.      rezidenční stání v oblasti pronajaté manipulační plochy vedle nádražní budovy s upřednostněním občanů s trvalým bydlištěm v Úvalech,

6.      kontrola parkování státní, popř. i městskou policií,

7.      vytváření „cyklopruhů“, cyklotras, páteřní sítě cyklostezek,

8.      budování kruhových objezdů tam, kde to bude reálné,

9.      vytvoření systému jednosměrných ulic tam, kde to usnadní dopravní situaci, či zvýší bezpečnost provozu,

10. vybudování chodníků v místech se zvýšeným dopravním provozem,zkvalitnění systému veřejné dopravy v systému PID, zejména zlepšení propojení odlehlých částí města,

11. podpora projektu přeložky I/12 ve stávajícím rozsahu s vyloučením možnosti ohrožení tohoto projektu jakoukoli výstavbou nebo záměry ostatních obcí a developerů,

12.  podpora projektu rekonstrukce drážního tělesa na trase Praha - Běchovice-Úvaly.

 

IV. VELKÉ INVESTIČNÍ AKCE

 

Mezi velké investiční akce, které budou ve volebním období 2010 – 2014 uskutečněny, popřípadě připraveny, patří:

 

1.      druhá etapa dostavby sítě splaškové kanalizace,

2.      dovybavení zbylých dvou čistících linek čističky odpadních vod,

3.      rekonstrukce a dostavba rozvodů pitné vody,

4.      příprava, popřípadě vybudování vodovodního řadu „obchvat Jiren“ v rámci Svazku obcí Úvalsko,

5.      dokončení rozšíření MŠ Kollárova,

6.      rozšíření ZŠ,

7.      rekonstrukce úvalských ulic a chodníků dle pořadí v systému priorizace.

 

Připravíme podmínky a budeme podporovat vybudování městské víceúčelové sportovní haly sloužící pokud možno všem sportovním a kulturním spolkům v Úvalech včetně potřeb základní školy. Podmínkou bude minimalizace finančního dopadu do hospodaření města jak z hlediska vlastní investice, tak z hlediska provozního.

 

V souvislosti se zvětšením kapacity ČOV bude vyžadováno napojení nemovitostí na splaškovou kanalizaci ve všech lokalitách, kde je takovéto napojení možné.

 

Souběžně s výše uvedenými „velkými“ investicemi budou i nadále zpracovávány žádosti o menší dotace, například na obnovu kulturních památek, na zlepšení vzhledu města, služeb, na vybudování hřišť, volnočasového areálu v lokalitě „lom“ a podobně.

 

 

V. SPORT A TURISTIKA

 

Budeme nadále podporovat rozvoj sportu a turistiky v Úvalech a činnost organizací a spolků, které se touto aktivitou zabývají.

 

Nezbytné bude zpracování celkové „Koncepce rozvoje sportu a turistiky v Úvalech“, která definuje základní a vedlejší priority našeho města v těchto oblastech, principy přidělování příspěvků z rozpočtu města, možnosti budování a rozšiřování sportovních areálů, systém cyklotras a stezek a způsob propagace města.

 

Podpoříme vznik turistického infocentra, v rámci městského úřadu, popřípadě jiným uskutečnitelným způsobem.

 

VI. KULTURA

 

V rámci podpory kultury budou prosazovány následující principy a postupy:

 

1.      zpracování koncepce rozvoje kultury, kulturních a společenských aktivit,

2.      podpora občanských a společenských aktivit, které přispívají k rozvoji kultury v Úvalech, koordinace kulturní a společenské činnosti a dále podpora tradičních kulturních a společenských akcí,

3.      vytvoření kulturně společenského areálu,

4.      snaha o vytvoření důstojných prostor pro městskou knihovnu a její aktivity,

5.      zdůraznění propagace v oblasti Public Relations města Úvaly s tím, že bude maximálně využita propagace města na internetu i v tištěných materiálech.

 

VII. ROZVOJ MĚSTA

 

Zásadní směr rozvoje města bude v udržení celistvosti města, v zabránění vzniku odtržených lokalit bez návaznosti na ostatní úvalské čtvrti; cílem je Úvaly stmelovat ve svébytné a živé město s vlastním společenským a kulturním životem.

 

Další výstavbu v Úvalech budeme tedy preferovat pouze v rámci intravilánu města a duchu scelování městských částí, tedy např. v oblasti mezi Radlickou čtvrtí a Slovany, v severní části města atd.

 

Jako hlavní úkoly pro toto období vidíme:

 

1.      vypracování studie proveditelnosti využití areálu „Cukrovar“,

2.      vypracování studie proveditelnosti využití oblastí oddělujících centrální část Úval od okrajových částí,

3.      vytvoření nových odpočinkových zón v centrálních i periferních částech města,

4.      sledování dodržování závazků developera výstavby v oblasti Hostína,

5.      příprava finální podoby náměstí Arnošta z Pardubic vzniklé na základě celoúvalské diskuze, případně zahájení rekonstrukce,

6.      aktualizace Strategického rozvojového plánu.

 

VIII. ÚŘAD MĚSTA

 

Základním cílem bude dopracování standardizace struktury městského úřadu v Úvalech a zabezpečení kvalitních standardních služeb občanům.

 

Dále bude prosazováno:

1.      obsazení funkce tajemníka města kvalitním manažerem, nebo zkušeným úředníkem, nezávislým na aktuálním politickém složení vedení města,

2.      vytváření srozumitelného a průhledného systému kompetencí v oblasti státní správy a samosprávy, tj. zejména jasnější deklarace samosprávné složky jako koncepční – a správní složky jako výkonné,

3.      zpracování procesního auditu všech činností úřadu s cílem odstranit duplicity v činnostech, zvýšit efektivitu jednotlivých činností a získat podklad pro efektivní úpravu provozu, personální oblasti a kompetencí  (lze využít dotace ESF),

4.      posouzení možnosti přeměny městského úřadu na úřad s rozšířenou působností (obec III. typu), včetně zvážení všech přínosů i záporů, zajištění celoúvalské diskuze k tomuto problému (např. formou ankety),  v případě kladného výsledku usilování o tuto změnu,

5.      vyřešení problematiky přetížení stavebního úřadu, který spravuje na počet erudovaných pracovníků tohoto úřadu neadekvátně rozlehlé území,

6.      přestěhování městského úřadu z Pražské ulice do objektu č.p. 95 na Náměstí Arnošta z Pardubic,

7.      postupná rekonstrukce internetových stránek města www.mestouvaly.cz,

8.      rozvoj měsíčníku Život Úval jako moderního informativního bulletinu města na základě jasně stanovených pravidel,

9.      zveřejňování kompletně všech výběrových řízení a veřejných zakázek města na internetových stránkách města, a to od zadávací dokumentace, přes nabídky firem až po uzavřené smlouvy,

10.  včasné zveřejňováním záměrů radnice případně významných investorů, které se budou v jednotlivých čtvrtích města realizovat, tak, aby měli občané těchto čtvrtí potřebné informace,

11. zavedení on-line přenosů z jednání Zastupitelstva města Úvaly na internet a trvalá archivace těchto záznamů.

 

 

IX. ŠKOLSTVÍ

 

Vzhledem k tomu, že je již zajištěna nástavba základní školy, bude se iniciativa nového vedení soustředit na nezbytné zlepšení komplementu, tedy jídelny s kuchyní, vstupních prostor, šaten, tělocvičny a podobně. V tomto smyslu budou prověřeny veškeré možnosti k uskutečnění dostavby základní školy, která je již připravena.

 

Vybudování multifunkčního předškolního centra, které by bylo možné využít jako „špičkovou“ mateřskou školku (pro vykrytí populační křivky) a následně jako centrum pro předškolní aktivity dětí (tím by se uvolnila kapacita přetíženého MDDM).

 

X. OCHRANA  A  OBNOVA EKOLOGICKY STABILNÍHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

Ve volebním období 2010 až 2014 se aktivity Rady a vedení města soustředí na:

1.      podporu našich rybářů a Povodí Labe v jejich úsilí o údržbu a odbahnění soustavy úvalských rybníků a budování přírodě blízkých protipovodňových opatření na Výmole a jejích přítocích,

2.        rekonstrukci a obnovu rybníků (v prvé fázi by se mělo jednat o úsek „Kalák – Jámy – Fabrák“),

3.        zvelebení a zprůchodnění  údolí Výmoly mezi bývalým areálem Multitec, viaduktem a rybníkem Fabrák,

4.        přípravu a realizaci koncepce dalšího rozvoje městské zeleně,

5.        ve spolupráci s  občanskými iniciativami na vytvoření předpokladů pro vznik zeleného pásu kolem města, včetně „územního systému ekologické stability“ zajímajícího zejména oblast Vinice a údolí Výmoly,  

6.        likvidaci černých skládek a vytvoření účinného systému ochrany před vznikem těchto skládek,

7.        podporu veškerých aktivit, které jsou zaměřeny na ochranu přírody,

8.        finančních prostředků na revitalizaci starých a budování nových pěšin, turistických (naučných) stezek, cyklostezek, in-line trasy, hippostezky a dalších historických i nových krajinných prvků (např. přírodního amfiteátru, rozhledny),

9.        zřízení přírodní rezervace Králičina a Povýmolí a realizace naučné stezky ve Škvorecké oboře – Králičině,

10.   úsilí o konstitutivní uznání vlastnictví Úval k historickému majetku lesních pozemků.

 

X. ZDRAVOTNÍCTVÍ

 

Ve volebním období 2010 – 2014 bude v oblasti zdravotnictví prosazováno a podporováno:

1.        dokončení rekonstrukce budovy zdravotního střediska a jejího okolí a přiblížení jeho interiéru současným standardům,

2.        spolupráce se zdravotním střediskem v Jirnech tak, aby vznikl funkční komplex zdravotnických služeb, dostupný všem občanům Úvalska,

3.        rozšiřování spektra zdravotní péče poskytované přímo v Úvalech.

 

XI. ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 

Ve volebním období 2010 – 2014 bude zájem vedení a Rady města zaměřen na:

1.                 podporu dalšího rozvoje sociální péče organizované městem a prohlubování funkčních vazeb všech subjektů, které se v Úvalech a okolí na poskytování této péče podílejí,

2.                 vytvoření tísňové linky pro seniory a zavedení služby tísňové péče pro osoby vystavené riziku ohrožení,

3.                 další prohlubování systému komunitního plánování v oblasti sociálních služeb,

4.                 další prohlubování spolupráce mezi městem a Domem seniorů zřizovaným Krajem.

24. 03. 2011

Breda Michal, Milerová Ludmila, Poláková Dana, Borecký Petr, Saidl Richard, Němcová Hana, Breda Marcel, Borecká Mirka, Polák Josef, Kyselová Petra, Mahdal Marek, Němec Jan, Bredová Martina, Fuxová Petra

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist