Svátek má Luboš

Co se dělo na únorovém zastupitelstvu města Úvaly ?

Čtyřiadvacátý únorový večer byl vyhrazen pro jednání městského zastupitelstva. Vašich volených zástupců dorazilo celkem 14. Míst v sálu DPS určených pro občany však bylo obsazeno pouze 15.

Krátce po osmnácté hodině zahájil starosta města MUDr. Jan Šťastný vlastní jednání. Prvními body bylo přednesení zprávy o činnosti rady za období od prosince 2010 a kontrola plnění usnesení zastupitelstva města z let 2009 a 2010. Poté dostal slovo vedoucí místního oddělení Policie ČR nadporučík Bc. Aleš Temr. V krátkosti představil činnost úvalské služebny, zodpověděl několik dotazů zastupitelů a občanů a apeloval na obyvatele města, aby ihned hlásili všechna protiprávní jednání.

Další dva materiály přinesly velmi potěšující zprávy, kdy městu Úvaly byly přiznány dotace na akci „Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě Úvaly“ ve výši cca 68,1 mil. Kč a na akci „Revitalizace rybníků Fabrák, Kalák a Jámy“ ve výši cca 9,5 mil. Kč. Obě dotace byly městu přiděleny z Operačního fondu Životní prostředí. Na dostavbu  a rekonstrukci vodovodní sítě musí město vydat z vlastních zdrojů ještě 20 mil. Kč, na revitalizaci rybníků pak Úvaly musí ve svých zdrojích nalézt částku 4,1 mil. Kč. Zastupitelé dále schválili podání žádosti na ROP Střední Čechy na akci „Rekonstrukce komunikace Vítězslava Nováka“. V případě úspěchu může dotace pokrýt až 72,5 % nákladů.

Následujícím bodem bylo schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení  na stavbu vodovodu a kanalizace. Hlavním důvodem pro vydání této vyhlášky byla změna právního předpisu, která se týká některých slovních pojmů a oblasti osvobození, kdy byly změněny podmínky osvobození tak, aby byly osvobozeny stavby, které budou funkčně napojeny na vodovod nebo kanalizaci do 1 roku od data, kdy se poplatník stal plátcem poplatku. Dále byla ve vyhlášce vyjmuta podmínka trvalého bydliště. Sazby pro stanovení poplatku zůstaly nezměněny.

Další bod programu jednání se týkal úpravy kritérií pro přijímání dětí do úvalských mateřských škol. Tato kritéria byla předchozím zastupitelstvem upřesněna před rokem. Z praxe vyplynula nadbytečnost některých kritérií, která někdy vedla ke zkreslování požadovaných údajů. Například kritérium zaměstnanosti rodiče nelze objektivně prokázat a dle stávajícího výkladu by mohlo docházet k diskriminaci určité skupiny dětí.

Následující materiál vyvolal ostrou diskusi napříč všemi zastupiteli. Materiál se týkal konečného vyrovnání se společností Čechoslávie, spol. s r.o., jedním ze dvou developerů výstavby na Nových Slovanech. Zastupitelé schválili darování pozemku naproti budově nádraží firmě Čechoslávie v hodnotě cca 3 mil Kč a  vyplacení částky 1 mil. Kč. Toto konečné vyrovnání představuje pro město nejméně bolestivý krok (hrozilo, že firma bude na základě smluv uzavřených v roce 2004 po městu nárokovat až 8 mil. Kč)  Již minulé zastupitelstvo města pro vleklých jednáních přijalo v září 2010 usnesení jejichž přílohou byly příslušné Dohody o narovnání se společností Čechoslávie. Znění těchto usnesení byla bezchybná, avšak  byly zjištěny některé nesrovnalosti, například zachování drobných, avšak důležitých pozemků v majetku Čechoslávie. Problémem též bylo probíhající exekuční řízení na firmu Čechoslávie. Původní usnesení mohly zůstat v platnosti, musely se změnit  pouze přílohy k těmto usnesením. Schválené dohody počítají s uzavřením následných darovacích smluv až po skutečném uvolnění omezení vlastnických práv Čechoslávie k předmětným pozemkům. Čechoslávie tak daruje městu veškeré pozemky na Nových Slovanech podle předchozího usnesení, a to bez jakýchkoli oddělených pruhů. Zastupitelé dále uložili kontrolnímu výboru dohledat, za jakých okolností byl v prosinci 2004 uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci s firmou Čechoslávie. Právě tento smluvní dodatek se stal předmětem spekulací a rozdmýchal celou diskusi.

Úvalští zastupitelé dále schválili vyjádření města Úvaly k posudku dokumentace vlivu záměru „Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly“ na životní prostředí. Zajištěním přípravy a realizací stavby je pověřena Správa železniční dopravní cesty. S tímto subjektem dochází průběžně k jednání s cílem vytvořit dokumentaci stavby tak, aby v maximální možné míře byly uplatněny požadavky města, znamenající podstatné zlepšení provozu dráhy, a snížení negativních vlivů na okolí. Formulace vyjádření vychází ze současné reality postoje občanů – vlastníků objektů v území ochranného pásma dráhy a míst zasažených vlivem železničního provozu. Město uplatňuje požadavek maximálního snížení negativních vlivů provozu železnice na okolí navržením kolejiště a jeho uložením (svršek a spodek tělesa) při použití nejmodernější technologie stavby v souladu s nejpřísnějšími evropskými standardy. V reálu to znamená maximální zmenšení vibrací a hlučnosti provozu při omezení osazení protihlukových stěn. Názor napříč úvalským politickým spektrem lze charakterizovat takto: „Úvaly jdou proti zdi“. Nechceme mít město neprodyšně rozdělené tak, jako byl kdysi rozdělen Berlín.

Dalším bodem jednání byly personální změny ve výborech zastupitelstva a schválení návrhu kontrolního výboru, kterým zastupitelstvo uložilo starostovi zajistit zveřejňování všech platných smluv, které má město uzavřeny na webových města – www.mestouvaly.cz, a to jak smluv již uzavřených, tak i nově uzavíraných, včetně jejich dodatků.

Zastupitelé dále přijaly od akademické sochařky paní Miloslavy Kaňkové dar městu Úvaly -  2 krásné keramické postavy, kterými bude doplněn betlém, který paní Kaňková již nedávno městu věnovala.

Významným bodem jednání bylo schválení Statutu měsíčníku Život Úval a jeho redakční rady. Tento bod rovněž vyvolal rozruch mezi některými zastupiteli. Do schváleného statutu materiálu byly částečně zapracovány stávající platné Zásady pro vydávání měsíčníku Život Úval, tak aby bylo pokryto celé spektrum problematiky. Současně již byly podniknuty konkrétní kroky směřující ke snížení nákladů na vydávání měsíčníku Život Úval. Redakční rada přijala usnesení, kterým doporučila zavést navrhovaná opatření ke zlevnění nákladů  spojených s vydáváním Života Úval (změna kvality papíru, efektivnější využití místa, průměrný počet stran 24) Uvedenými opatřeními by mělo dojít k úspoře až 7 000,- Kč měsíčně, opatření budou zavedena od dubnového vydání Života Úval.

Zastupitelstvo dále rozhodlo o zahájení jednání města s TJ Sokol Úvaly na téma Výstavba a provoz sportovní haly v Úvalech.

Zastupitelé dále přijali ze státního rozpočtu dotaci ve výši 800 0000,- Kč, která je určena na poskytování sociálních služeb – provoz Pečovatelské služby města Úvaly pro rok  2011. Rovněž byl chválen dodatek ke smlouvě s dodavatelem vody VAK Mladá Boleslav.

Krátce po 22. hodině bylo jednání ukončeno.

24. 03. 2011

Mahdal Marek

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist