Svátek má Čeněk

Co se dělo na mimořádném zastupitelstvu města Úvaly dne 24.3.2011

Na čtvrtek 24.3.2011 svolal starosta města mimořádné jednání městského zastupitelstva. Vašich volených zástupců dorazilo celkem 14. Občanů v sále DPS postupně přibývalo, až na celkový počet 23.

Po 18. hodině zahájil starosta města MUDr. Jan Šťastný vlastní jednání zastupitelstva. Prvním bodem bylo přednesení zprávy o činnosti Finančního výboru za uplynulé čtvrtletí, ve kterém se výbor sešel třikrát a připravil zejména detailní návrh na úpravu koeficientu pro daň z nemovitosti. Předsedkyně Finančního výboru seznámila přítomné s jeho činností.

Následně zastupitelé schválili koupi dvou pozemků o souhrnné rozloze 416 m2 od Pozemkového fondu ČR za celkovou cenu cca 69 tis. Kč. Tyto pozemky bylo nutno zakoupit v souvislosti s investiční akcí města „Splašková kanalizace II. etapa“. Na těchto budou vybudovány čerpací stanice  složené ze dvou podzemních jímek, mokré a suché.

Třetí bod programu přinesl poměrně obšírnou diskusi napříč politickým spektrem, do které se zapojovali se svými připomínkami a návrhy i občané. Jednalo se o zvýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti. Finanční výbor města Úvaly doporučil zastupitelstvu uvažovat o zvýšení koeficientu na úroveň 3, 4 nebo 5. Po zhodnocení všech pro a proti bylo schváleno zvýšení toho koeficientu na maximální možnou úroveň (tj. na koeficient 5). Koeficient 5 bude v Úvalech aplikován obecně závaznou vyhláškou č. 2/2011. Byl rovněž schválen zvláštní účet (fond) v rámci účetnictví města, na němž budou shromažďovány veškeré inkasované finanční prostředky z daně z nemovitosti. Do současné doby byla daň z nemovitosti vybírána podle koeficientu, který určuje zákon. V případě Úval, města do 6000 obyvatel je koeficient 1,4. Schválením obecně závazné vyhlášky bude nový koeficient platný od 1.1.2012.

Úvalští zastupitelé dále schválili preferenci vedení trasy přeložky silnice II/101 která vede dál od Úval mezi územím obcí Horoušany a Horoušánky a nerozděluje tak zástavbu města a úvalskou část Horoušánek.  Tento materiál byl zastupitelům předložen na základě požadavku vyjádření se k územnímu rozvoji Středočeského kraje.

Dále byl vysloven souhlas s rozhodnutím Rady města ve věci přepracování žádosti o dotaci z fondu Středočeského kraje pro rok 2011 v rámci Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství na investiční akci „Vodohospodářské investice města Úvaly – splašková kanalizace v Radlické čtvrti“ na výši dotace 3,9 mil. Kč. K tomuto kroku bylo nutno přistoupit z důvodu pravděpodobnosti, že původně očekávaná dotace ve výši 10 mil. Kč nebude ve finále poskytnuta právě v této výši a bylo doporučeno snížit žádost o dotaci na výši maximálně 3,9 mil Kč.

Zastupitelstvo v dalším bodě souhlasilo s pořízením územně plánovací dokumentace, zejména územní studie pro oblast Vinice v rozsahu stávajících zastavitelných ploch. K tomu rozhodnutí zastupitelé dospěli na základě doporučení Výboru pro výstavbu, kde bylo diskutováno a odsouhlaseno doporučení zpracování rozvojové koncepce oblasti Vinice.

Rozsáhlým a časově náročným bodem jednání (přes 2 hodiny) bylo projednávání 34 shromážděných podnětů občanů a vlastníků pozemků pro nový územní plán města Úvaly. Na základě projednání těchto podnětů ve Výboru pro výstavbu a v souvislosti s jednotlivými doporučeními, bylo individuálně hlasováno o každém těchto návrhů. Některé návrhy vyvolaly širší polemiku, ale v naprosté většině se zastupitelé řídili doporučením Výboru pro výstavbu. Možná výstavba v oblasti Vinice, individuálních pozemků v oblasti ulice 5.května a v oblasti bývalého cukrovaru bude řešena v rámci širší území studie. V případě záměru výstavby prodejny Tesco v oblasti mezi státní silnici a ulicí Pražskou zastupitelé pověřili Radu města, aby dále jednala s potenciálními investory a jednoznačně definovala požadavky města.

Zastupitelé na minulém jednání zastupitelstva dne 24.2.2011 schválili obecně závaznou vyhlášku č.1/2011 kterou se mění vyhláška č.3/2007 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností  jeho  připojení na stavbu vodovodu a kanalizace. Při kategorizaci objektů pracovnice odboru správního specifikovaly skupinu potenciálních poplatníků, kteří nejsou přijatou změnovou vyhláškou osvobozeni od poplatku. Jedná se o skupinu vlastníků nemovitostí, kteří kolaudovali v období od  1.1.2007 doposud  a v té době neměli možnost stavbu na vodovod nebo kanalizaci připojit a kolaudačním rozhodnutím byl určen jiný způsob likvidace odpadních vod a vlastník zároveň prokáže, že odpadní vody dosud likvidoval v souladu s tímto kolaudačním rozhodnutím a s platnými zákony. Nově zastupitelé ve vyhlášce zohlednili právě tyto případy.

Ke konci jednání dostali možnost vyjádření občané našeho města. Dotazy se týkaly zejména kritérií pro přijímaní dětí do úvalských mateřských škol, poskytování informací ze strany Policie ČR. Znovu zazněl i nesouhlas se schválenou výší koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.

Krátce po 22. hodině bylo jednání ukončeno.

 

Mgr. Marek Mahdal, DiS.,

zastupitel města Úvaly

6. 05. 2011

Mahdal Marek

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist