Svátek má Drahomíra

Jak probíhalo zastupitelstvo města Úvaly dne 8.11.2012

Na osmý listopadový den bylo svoláno jednání zastupitelstva města Úvaly. V přeplněném sále DPS bylo tentokrát přítomno přes 50 občanů z oblasti Hodova, kteří čekali na projednávání bodu „Dostavba výrobního závodu ESSA Czech“. Přítomno bylo 13 zastupitelů, 2 byli omluveni.   ...čtěte dále...

Již tradičně prvním bodem byla starostova zpráva zastupitelům a občanům o činnosti rady města za uplynulé období od posledního řádného jednání zastupitelstva. Starosta předal zprávu tentokrát v rozsáhlejší, písemné podobě. Dalším bodem byla kontrola plnění usnesení zastupitelstva města. Zastupitelstvo vzalo na vědomí další splnění svých konkrétních usnesení z let 2009 – 2012

Následně se přešlo k souboru materiálů finančního charakteru. Zastupitel Mgr. Borecký za použití dataprojektoru vysvětlil přítomným detaily návrhu úprav letošního rozpočtu města – tzv. rozpočtové opatření. Co znamená rozpočtové opatření ? Rozpočtové opatření se provádí na základě obdržených dotací z krajského úřadu, fondů, dotací, mikroregionu Pošembeří, a vyúčtování z roku 2011. U jednotlivých kapitol dochází na základě vedoucích odborů k přesunu položek v kapitolách, které spravují. K velkým přesunům došlo u vody, kanalizace a rybníků, výstavby školní jídelny a příspěvku základní škole z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby. U všech zásadních položek bylo přítomným občanům a zastupitelům vysvětleno, co a proč se mění, podrobně se rozebíraly náklady na rekonstrukci školní jídelny, kde došlo k navýšení rozpočtu oproti předpokladům o cca 4 mil. Kč. Náklady vznikly dle vysvětlení Ing. Vejvodové (technický dozor) a Ing. Bredy zejména potřebou regenerace krovů střechy, dešťové kanalizace, zjištěné nefunkční splaškové kanalizace a také tím, že oproti původním předpokladům nebude město provoz školní jídelny předávat externí firmě, ale bude ho i nadále zajišťovat ve vlastní režii. Mgr. Borecký rovněž poděkoval Ing. Černému a Ing. Váňové za spolupráci a kontrolu některých položek. Zastupitelé následně toto rozpočtové opatření č. 2 schválili.

Zcela zásadním bodem jednání bylo projednání Rozpočtu města na rok 2013. Město opět bude pokračovat ve výrazných investicích do úvalského školství a veřejné infrastruktury. Hlavní investiční akce se týkají vybudování vodovodu, dokončení kanalizace a obnovy rybníků, které jsou zároveň financovány společně z vlastních prostředků města a z dotací. Začne se s velkou rekonstrukcí ulic financovanou úvěrem a daní z nemovitosti. Návrh rozpočtu na rok 2013 byl předložen i finančnímu výboru. V rámci širší diskuse Mgr. Borecký hovořil též o nutných škrtech v rozpočtu a o omezení některých zamýšlených investic. V příštím roce tak (pokud nezíská město další peníze) nebude zahájena rekonstrukce zateplení MŠ (přesun na rok 2014), realizace nové MŠ a hudební škola. Následně úvalští zastupitelé rozpočet města na rok 2013 schválili. Příjmy a výdaje jsou 238.856.000,- Kč. V diskusi vystoupili i přítomní občané. Ing. Jankovský vyslovil názor, že rozpočet by neměl být vůbec projednáván s ohledem na odsouhlasení změny (zvýšení) DPH. Tomu oponoval Mgr. Borecký, že právě od toho jsou rozpočtová opatření. Zastupitelstvo současně vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 30.10.2012, který se zabýval především návrhem rozpočtu na rok 2013.

Následující bod jednání vyvolal velký rozruch v sále. Týkal se záměru dostavby výrobního areálu ESSA Czech spol. s r.o., tak jak byl předložen ve Studii dostavby ze dne 29.8.2012,  zpracované firmou Intecon. Výbor pro výstavbu tento záměr schválil, ovšem s jednou velmi důležitou podmínkou, a tou je projednání s veřejností, a to ve všech stupních projektové dokumentace. Dne 6.11.2012 se konala veřejná diskuse se zástupci firmy ESSA Czech (p. Bonet - majitel, Ing. Ludvík – ředitel) a občany Úval (cca 80 lidí zejména z oblasti Hodov). Převládající názor přítomných místních občanů byl jednoznačně negativní, občané si také stěžovali, že informace k takto důležité otázce dostávají pozdě a nezdál se jim rychlý sled projednání záměru dostavby ESSA Czech na Výboru pro výstavbu a následně na radě města a zastupitelstvu. Místostarosta Ing. Breda a zastupitel Mgr. Borecký opakovaně prohlásili, že situace rozhodně není tak, že by město prosazovalo dostavbu areálu firmy ESSA. Naopak deklarovali, že současné vedení města od samého počátku počítalo a počítá s tím, že do celého procesu případného územního a stavebního řízení budou zapojeni občané z okolí stavby a oficiální postoje města budou respektovat jejich stanovisko. Tedy – město nechce jít a nepůjde proti svým občanům.  Celá, zhruba hodinová diskuse na zastupitelstvu byla poměrně emotivní. Zastupitelé a občané nakonec dospěli k těmto závěrům: Do termínu jednání pracovní skupiny „Sever“ dne 17.12.2012 budou zaznamenány jednotlivé návrhy občanů, bude ustanovena pracovní skupina na shrnutí a posouzení výhod a nevýhod dostavby, ESSA Czech připraví hlukovou studii a připraví i návrh finanční kompenzace obyvatelům a městu. Dále společnost ESSA dodá kontakty na vedoucí směn ve svém závodě pro vedení jednání o narušování nočního klidu, bude zintenzivněna kontrola ze strany města. Nejaktivnější zástupce občanů Hodova, pan Zapletal, zdůraznil, že ani po 12 letech provozu Essa neplní úkoly, vyplývající ze stavebního povolení. Zastupitelstvo následně na návrh JUDr. Petržílka jednomyslně konstatovalo, že si vyhrazuje rozhodování o všech stanoviscích města Úvaly v rámci všech procesů souvisejících s dostavbou výrobního závodu ESSA Czech, aby byl celý proces pro občany maximálně průhledný a kontrolovatelný.

Zastupitelstvo dále schválilo Zásady pro výkup pozemků, kde jsou stanovena jednotná pravidla, za kterých bude od vlastníků město Úvaly pozemky vykupovat (jedná se především o pozemky pod komunikacemi). Zásady byly zpracovány a odsouhlaseny finančním výborem zastupitelstva.

Zastupitelé následně diskutovali o podnětu pana zastupitele Kolaříka, které vznesl na minulém jednání. V souvislosti s výstavbou splaškové kanalizace v lokalitě V Setých bylo při zahájení stoky, která je souběžná se silnicí II/101 zjištěno, že v trase splaškové kanalizace je uložen stávající vodovodní řad (přívodní řad ČS Fibichova a VDJ Rohožník). Před zahájením zemních prací na stoce bylo realizováno provizorní zásobení vodou z potrubí v délce 173 m. Při provádění zemních prací a odkrytí stávajícího vodovodního přivaděče byl zjištěn havarijní stav litinového potrubí. Provozovatel VaK Mladá Boleslav doporučil jeho okamžitou výměnu. Rada města na svém jednání dne 27.6.2012 schválila výměnu stávajícího (nevyhovujícího) vodovodu. Byla provedena přeložka vodovodního potrubí v délce 142 m. Práce s tímto související nebyly předmětem nabídkové ceny na stavbu splaškové kanalizace. Jednací řízení bez uveřejnění bylo zvoleno z důvodu, že v případě realizace jiným zhotovitelem by bylo obtížné uplatňovat záruky, protože stavba splaškové kanalizace a vodovodu probíhala v jednom výkopu. Cena je stanovena na základě oceněného výkazu výměr, a to v jednotkových cenách, které byly jednak vysoutěženy a nebo nově naceněny dle ceníku URS, v případě, že položky ve výkazu nebyly součástí původní nabídkové ceny.  V této ceně je i zřízení provizorního vodovodu, který zajistil zásobení obyvatel pitnou vodou po dobu výstavby (tzv. by-pass). Kontrolu cenové nabídky „přeložka vodovodu ul. Fibichova“ provedlo VRV a.s., který smluvně zajišťuje technický dozor investora. Zastupitelé vyslechli připomínky přítomného pana Ing. Kokrmenta (VRV). V této souvislosti bude osloven nezávislý rozpočtář, který posoudí zda-li cena za pokládku je cenou obvyklou.

V dalším bodě zastupitelé schválili rozpracování varianty B1 – parkování před školou za účelem vysazování a vyzvedávání dětí ze školy (dle zpracované studie A.LT v.o.s.) včetně dopravního řešení a projednání s dotčenými orgány státní správy . Současně schválili variantu č. 2 – řešení chodníku podél silnice II/101 v úseku ulic Klánovická – Purkyňova dle studie zpracované Ing. Tomášem Hockem. Zastupitelé také vzali na vědomí zápis ze společného jednání Výboru pro výstavbu a investiční komise ze dne 15.10.2012. Předmětem jednání byla transformace brownfieldu – Úvaly-cukrovar, předprostor základní školy – vysazování dětí u školy – zájezd do ulice Podhájí, dostavba výrobního závodu – ESSA Czech s.r.o., Úvaly, studie variant řešení chodníku podél silnice č. II/101 v úseku ulic Klánovická – Purkyňova, Úvaly (nebudou zde svodidla, ale vysoký obrubník), revitalizace bývalé Hájovny a schválení změny funkčního využití pozemků v oblasti Pod Slovany (sjednocení na čistě obytné)

Další bod jednání se týkal objektu ve Škvorecké oboře. Stávající objekt hájovny bude zrekonstruován a bude mu co nejvěrohodněji navrácena původní podoba Škvorecké myslivny. Budova myslivny ze západní strany s navazující dochovanou barokní branou bude plynule pokračovat novostavbou objektu pro ubytování správce areálu a prostorem. Novostavba ponese podobu původní, dnes již zbourané stodoly areálu, opět ve tvaru písmene „L“. Komplex budov doplní z jižní strany obdélníková budova s hospodářskou částí a částí pro wellness a sportovní vyžití. Seskupení budov tak bude tvořit hospodářský dvůr s vnitřní soukromou částí doplněnou přístřeškem letní kuchyně a terasou, obklopený zelení zahrady. Objekty budou zásobovány vodou z nově navrhované studny, stávající studna bude zasypána. Odkanalizování bude do nově navrhované čistírny odpadních vod. Přečištěná voda bude odváděna do nádrže na pozemku. Objekty budou vytápěny centrálně tepelným čerpadlem voda-voda. Podmínky využití stavby dle platného územního plánu jsou splněny – pozemek se nachází v ploše s využitím jako čistě obytné území: funkční využití slouží pro bydlení. Je určeno pro stavby bytových domů, rodinných domů a pro byty v nebytových domech. Vybavení území je vhodné doplnit sportovními zařízeními pro neorganizovaný sport pro potřeby obyvatel území Zastupitelstvo na základě doporučení výboru pro výstavbu a rady města vyslovilo souhlas se záměrem rekonstrukce a dostavby areálu Hájenka Úvaly tak, jak byl předložen prostřednictvím projektové dokumentace k územnímu řízení zpracované firmou Escadra CZ s.r.o. v květnu 2012. Rekonstrukce proběhne tak, že komplex budov bude obnoven v původní podobě.

Následující bod jednání se týkal úvalských ulic. Zastupitelstvo města již dříve rozhodlo o seznamu ulic, ve kterých rekonstrukce proběhne v první etapě. Nyní zastupitelstvo schválilo, že občanům bude oficiálně nabídnuta možnost, aby se na rekonstrukci povrchů ve vlastní ulici finančně podíleli, samozřejmě za dodržení předem stanovených technických podmínek a zásad pro provedení této rekonstrukce. V současné době proběhly dvě rekonstrukce ulic, kde občané přispěli (nebo plně financovali) na povrch vozovky. Právě zkušenosti z těchto akcí přesvědčily zastupitele o nutnosti přijetí určitých konkrétních zásad. Na toto téma bude v Životě Úval publikován samostatný článek místostarosty Ing. Bredy.

Zastupitelé dále schválili přijetí peněžitých darů v celkové částce 484 600,-Kč účelově určených na rekonstrukci komunikací Brožíkova, Čermákova, Slavíčkova od obyvatel, bydlících v těchto ulicích. Dar je určen jako spoluúčast na rekonstrukci povrchů ulic Brožíkova, Slavíčkova a Čermákova. Celkové náklady na akci jsou 1.150.000,- Kč, a to včetně částečného odvodnění ulice Slavíčkovy strouhou. Navíc si někteří občané přímo připlácejí na vjezdy a v ulici Brožíkově a Čermákově na obrubníky. Smlouvy připravila AK JUDr. Vlachové a byly schváleny JUDr. Hochmanem. V současné době jsou podepsány všemi dárci a jsou připraveny k podpisu starostou města.

Následující bod se týkal objektu, v němž sídlí Veřejně prospěšné služby města Úvaly (VPS). Otázka přestěhování je diskutována již delší dobu. Současná koncepce využití a hospodaření s majetkem města stanovuje přemístění VPS a prodej stávajícího stanoviště v čp. 47 ul. 5. května v Úvalech. Jako nejvhodnější budoucí umístění se jeví bývalý areál „Multitec“ v Riegrově ulici 897. Zde je již dislokován stavební úřad, odbor životního prostředí a územního plánování, připravuje se přemístění další odborů Městského úřadu Úvaly. Je tedy šance mít funkční celek na jednom místě. K této problematice probíhala četná jednání, která dospěla nakonec k závěru, že pokud se přemístí VPS do tohoto areálu, pak má smysl, aby měly k dispozici celý areál. Zvláště pokud se do budoucna počítá s případným řešením odpadového hospodářství ve městě. Dalším závažným faktorem je fakt, že město v budoucnu bude expandovat a počet pracovníků VPS bude muset být navýšen, toto se týká také techniky a zařízení. Současně areál kromě hal a přístřešků obsahuje dost ploch na využití pro skladování různých deponovaných materiálů. Důkladně zabezpečení zajistí ochranu techniky, materiálů a zařízení. Je zřejmé, že celková rekonstrukce areálu si vyžádá určitých prostředků. Haly se budou muset upravit dle účelu, některé objekty odstranit. Zastupitelstvo následně schválilo přemístění VPS do areálu v ul. Riegrova 897.

Zastupitelé dále schválili vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 369/2 a části pozemku 369/1, k. ú. Úvaly u Prahy pro účely vybudování indoorového sportovního zařízení pro squash, bowling a další sporty. V podmínkách záměru bude definováno, že pokud tento účel nebude splněn, budou pozemky vráceny za stejnou cenu. Na společném jednání Komise pro investice a Výboru pro výstavbu dne 15.10.2012 byla projednána Studie transformace brownfieldu území bývalého Cukrovaru. Tato studie ve své jižní části počítá s využitím pozemků na veřejné sportovní zařízení. Na základě tohoto záměru se přihlásila investorská firma, která má vážný zájem odkoupit tuto část městských pozemků a vybudovat zde indoorové sportovní zařízení (squash, bowling, badminton a další). Vzhledem k tomu, že Město již dříve projevilo zájem na takovémto zařízení a nadále je považuje za prospěšné pro občany Úval, navrhuje se zde vyhlásit záměr prodeje pozemku parc.č. 369/2 a části pozemku 369/1. Ing. Váňová vznesla své připomínky k výběru, resp. zveřejnění prodeje. Celková plocha nabízených pozemků je 6459 m2. Konečná výměra bude stanovena geometrickým zaměřením.

Zastupitelé vzali také na vědomí zprávu o provedení kontroly vyřizování návrhů, připomínek a podnětů podaných zastupiteli nebo občany na VZZM v letech 2009 až do současnosti.

Dále zastupitelé udělili ocenění „Junior města Úvaly“ těmto nominovaným: David Procházka, 17 let, tanečník a choreograf, mistr ČR, Filip Stehno, 11 let, mistr ČR v roce 2012 v Trialu a Radek Stehno, 13 let, mistr ČR v roce 2011 v Trialu. Ceny budou předány v neděli 2.12.2012 na akci Advent v Úvalech 2012.

Následně bylo jednáno o přidělení finančního příspěvku Římskokatolické farnosti Úvaly ve výši 120 000,- Kč, který by měl být využit na osazení tří zvonů ve věži kostela Zvěstování Páně v Úvalech a jejich vybavení elektrickým lineárním pohonem, spínacími hodinami DCF jak pro manuální tak pro automatické spínání. Částka by byla čerpána z finančních prostředků vybraných za odvody z provozu výherních hracích přístrojů, které musí být využity na veřejně prospěšné účely. Zástupce žadatele nebyl přítomen. Zastupitelé v této fázi vzali žádost pana faráře Lacha na vědomí a vyzvali zástupce farnosti o zdůvodnění a informace o procesu výběru firmy, a to na dalším jednání zastupitelstva dne 13.12.2012.

Zastupitelstvo města Úvaly také v posledním bodě jednání souhlasilo s podáním žádosti města Úvaly jako poskytovatele sociální služby o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2013 ve výši 1 620 000,- Kč. Dotace bude využita na provoz Pečovatelské služby Úvaly.

Posledním bodem byli připomínky z řad zastupitelů. Mgr. Mahdal připomněl nutnost lepšího spravení po výkopu na přechodu pro chodce na státní silnici v ulici Bulharská (odletující štěrk) a upozornil na nefunkčnost konkrétních lamp veřejného osvětlení. Zmínil také stížnosti na některými občany zaznamenanou kvalitu pitné vody v úvalském vodovodním řadu. Ten kdo si není jistý kvalitou úvalské vody, ať kontaktuje pana Prokůpka z městského úřadu a ten zprostředkuje oficiální odběr vody od společnosti VAK Mladá Boleslav.

V průběhu jednání dostali samozřejmě prostor pro své dotazy i přítomní občané. Dotazy se týkali kácení lesa v oblasti V Setých, kdy bylo konstatováno, že město toto nemůže ovlivnit, neboť se jedná o pozemky Lesů ČR, které zde prování těžbu v rámci schváleného lesnického programu na 10 let (hospodářský plán až do roku 2021). JUDr. Petržílek přislíbil, že bude záležitost postoupena příslušným orgánům. Pan Prokůpek zmínil, že až do roku 1989 byl les v oblasti V Setých (Vidrholec) tzv. lesem zvláštního určení, ale v současnosti jde o les hospodářský. Pan Chomát si stěžoval na opakující se stavební výkopy při pokládkách sítí v ulici Hálkova. Paní Schleps hovořila o kvalitě povrchů ulic na Starých Slovanech. Diskutována byla též problematika stále neexistujícího chodníku podél Jirenské v lokalitě V Setých.  Ing. Trávníčková vyjádřila svůj názor ohledně nedostatečné informovanosti ze strany města. Pan Karásek se dotazoval na zamýšlenou okružní autobusovou linku (o tomto bude samostatný článek v Životě Úval). Pan Rytina (zástupce úvalských dobrovolných hasičů) vystoupil proti dělení pozemku u hasičárny (je zde územní rezerva na MŠ). Je nutno konstatovat, že po skončení prostoru pro dotazy, který byl pro občany přibližně v půlce jednání, všichni diskutující občané opustili sál a o další jednání neměli evidentně zájem…!!!

Ve 23:10 hod. bylo jednání úvalského zastupitelstva ukončeno.

Mgr. Marek Mahdal, DiS., zastupitel města Úvaly

12. 11. 2012

Mahdal Marek

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

vloženo: 15.11.2012 07:54

autor: David Zapletal

nadpis: Výbor pro výstavbu

Řekněte mi prosím pana Mahdale, kde v usnesení Výboru vidíte zmíněnou podmínku o projednání s občany. V zápise se píše, cituji: "Výbor pro výstavbu souhlasí s návrhem přístavby "Dostavba výrobního závodu ESSA Czech spol. s.r.o., Úvaly" a doporučuje městu k odsouhlasení záměru dostavby", PRO:8, PROTI:0, ZDRŽEL SE:1. Zápis najdete zde: http://www.mestouvaly.cz/files/zapis_3.pdf

reagovat

vloženo: 20.11.2012 14:58

autor: Marek Mahdal (Marek.Mahdal@otevreneuvaly.cz)

nadpis: Re:

Dobrý den pane Zapletale,

tento, (neoficiální) zápis z jednání zastupitestva jsem zpracovával přímo na zastupitelstvu - vyjde v Žívotě Úval 12/2012. Vzhledem k uzávěrce jsem na jeho zpracování měl jen dva dny. Vznikl jako určitý konglomerát materiálů, které jsou nám předkládány. Jak tak na to koukám, máte pravdu, že to vyznívá tak, že Výbor měl určité podmínky. To v zápise opravdu není. V důvodové zprávě materiálu bylo uvedeno:

Odbor životního prostředí a územního plánování předkládá zastupitelstvu města studii Dostavba závodu ESSA Czech spol. s r.o., zpracovanou fy Intencon spol. s r.o. Studie byla dne 15. 10. 2012 projednána a odsouhlasena výborem pro výstavbu. Výbor pro výstavbu záměr doporučuje městu k odsouhlasení. Dne 30. 10. 2012 byla tato studie projednána Radou města a doporučena k odsouhlasení zastupitelstvem ( usnesení č. R – 0349/012 )

Veřejnost byla seznámena s touto studií dne 6.11.2012.

Bude stanoven termín pro podání připomínek občanů a termín veřejného projednání studie.

Další vývoj znáte.

S pozdravem,

Marek Mahdal

reagovat

vloženo: 29.11.2012 01:53

autor: David Zapletal

nadpis: Re:

Pane Mahdale, díky za odpověď. Mám bohužel obavu, že některým členům Výboru pro výstavbu, stejně jako Vám osobně, nejsou známy některé zásadní skutečnosti týkající se jak plánovaného rozšíření, tak současné lisovny, jejího provozu a historie jejího vzniku. Pokud byste měl zájem se s těmito věcmi, důležitými pro Vaše rozhodování v zastupitelstvu města seznámit, jsem Vám k dispozici a můžete se se mnou spojit na zapletal.david@gmail.com. S pozdravem, David Zapletal

reagovat

© BECC Design

TOPlist