Svátek má Drahomíra

Rekonstrukce úvalských ulic – shrnutí a další kroky

Na konci loňského roku definitivně rozhodlo zastupitelstvo o zahájení přípravy rekonstrukcí ulic v Úvalech. Vzhledem k tomu, že není možné provést rekonstrukci všech ulic, byla ve Výboru pro výstavbu vytvořena a následně zastupitelstvem přijata tato kritéria pro výběr ulic k celkové rekonstrukci:

1)    ulice je ve svahu a je trvale vymílána

2)    povrch ulice je deštěm splavován na již rekonstruované ulice a tím dochází k jejich poškozování

3)    ulice vede k význačným objektům veřejného zájmu nebo tvoří základní komunikační osu dané oblasti

Na základě těchto pravidel byly po veřejném projednání a připomínkách občanů usnesením Z-031/12 vybrány k rekonstrukci tyto ulice:

Erbenova, Alešova, Barákova, Vydrova, Šrámkova, J. Lady, Grégrova, G. Jarkovského, Hakenova, Janáčkova, K Hájovně, Lužická, Otokara Březiny, Palackého, V Podhájí, Purkyňova, Raisova, Rašínova, Ruská, Srbská, Kollárova, Slovinská, Sovova, Štefánikova, Švermova, Táboritská, Vítězslava Nováka, Denisova, V. Špály, Prokopa Velikého, Oty Pavla, U Horoušánek (Diamantová), Tigridova, Jirenská, U Kaberny, U Výmoly, Lužická. Na tyto ulice byl zpracován tzv. generel dopravního řešení Úvalských ulic a byly projektantem odhadnuty náklady na celkové rekonstrukce uvažovaných ulic. Vzhledem k tomu, že tyto náklady několikanásobně překračují finanční možnosti města, bylo rozhodnuto, že rekonstrukce bude probíhat v několika etapách. První etapa bude financována z vybrané daně z nemovitosti, resp. z úvěru, který bude z této daně splácen.

Zastupitelstvo města se svým usnesení m č. Z – 081/012 rozhodlo v první etapě rekonstrukcí Úvalských ulic realizovat rekonstrukci těchto ulic:

Obvod III. - Pod tratí (ulice: Vydrova, Sovova, Denisova), Obvod IV. - Nad Pražskou ulicí (ulice: Alešova, Grégrova, Guth-Jarkovského, Hakenova, Palackého, Raisova, Rašínova, Štefánikova, Švermova, Vítězslava Nováka), Obvod VI. – Centrum (ulice: Podhájí) a Obvod VII. - Radlická čtvrť (ulice: Táboritská)

Rekonstrukce v těchto ulicích bude provedena s ohledem na předpokládanou zátěž v odpovídajícím technickém řešení včetně chybějící infrastruktury (dešťová kanalizace, VO) a chodníků. Náklady na tyto rekonstrukce budou značné, ale trvanlivost takto udělaných rekonstrukcí je při správné údržbě několik desítek let. V současné době je vypsáno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace.

Poznámka: V Úvalech existuje lokalita, kde by mohly začít práce na rekonstrukcích ulic v podstatě ihned. Je to Obvod V. – Úvalák jižně od Pražské ulice (na mapce zeleně). Na tuto oblast již máme zpracovanou projektovou dokumentaci. Bohužel zde brání rekonstrukci složité majetkové vztahy. Městu se doposud nepodařilo vyjednat s vlastníky pozemků pod ulice mi a sítěmi přijatelnou cenu za výkup pozemků nebo věcná břemena a vzhledem k provázanosti sítí (zejména dešťové kanalizace) nelze rekonstrukce ulic dělat pouze částečně v ulicích vlastněných městem.

Na druhou stranu jsou v Úvalech ulice, kde zátěž není tak vysoká (typicky ulice v obytných čtvrtích) a kde by velmi pomohla pouhá jednoduchá oprava povrchu vozovky některou z levných technologií.  Těchto ulic je možné nalézt v Úvalech velmi mnoho a je těžké z nich nějakým způsobem vybrat, protože z celkového balíku předpokládaných financí (tj. zejména vybrané daně z nemovitosti) na ně lze uvolnit pouze velmi malou část.

Proto jsem navrhl zastupitelstvu nabídnout oficiálně občanům možnost, aby se na rekonstrukci povrchů ve vlastní ulici finančně podíleli a tím rekonstrukci své ulice uspíšili. Samozřejmě za dodržení předem stanovených technických podmínek a zásad pro provedení této rekonstrukce.

V současné době proběhly dvě rekonstrukce ulic, kde občané přispěli (nebo plně financovali) na povrch vozovky. Právě zkušenosti z těchto akcí mě přesvědčily o nutnosti přijetí těchto zásad.

Zásady pro rekonstrukce ulic mimo pořadí, které přijalo Zastupitelstvo města Úval na svém zasedání dne 8. 11. 2012

Technické podmínky:

pozemky pod ulicemi budou ve vlastnictví města nebo bude získán písemný souhlas vlastníka pozemků

pro rekonstrukci bude navržena levná technologie typu recyklát – prostřik bez zásadní potřeby budování nového podkladu

ulice bude posouzena jako vhodná zejména z hlediska dopravní zátěže a jednoduchého odvodnění pro rekonstrukci navrženou levnou technologií

v ulici jsou vybudovány všechny hlavní sítě, které vedou vozovkou (voda, plyn, splašková kanalizace)

podloží ulice bude vyhodnoceno jako dostatečné pro rekonstrukci levnou technologií

bude požadována minimální záruka 36 měsíců

navržená technologie a skladba vozovky bude posouzena a schválena Výborem pro výstavbu

bude možné vyřešit odvod dešťových vod z vozovky povrchovým způsobem tak, aby nemohlo dojít k zaplavování přilehlých nemovitostí

Zásady pro spolupráci města a občanů:

příspěvek formou daru občanů městu pokryje alespoň 50% nákladů na rekonstrukci povrchu vozovky, vlastní práce budou zahájeny až po uzavření darovací smlouvy příp. po poskytnutí daru

- všichni majitelé nemovitostí v ulici vyjádří s rekonstrukcí písemný souhlas

- zhotovitel bude vybrán ve výběrovém řízení podle Zákona o veřejných zakázkách, v komisi budou i zástupci přispívajících občanů

- smlouva s vítězem výběrového řízení bude podepsána městem teprve poté, co majitelé nemovitostí v dané ulici písemně potvrdí částku, kterou jsou připraveni se na nákladech podílet, případně jiným relevantním způsobem městu doloží vážný zájem o spolupráci a současně odsouhlasí způsob provedení rekonstrukce.

Ing. Michal Breda, místostarosta města

Rekonstrukce ulic - etapizace

13. 11. 2012

Breda Michal

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist