Svátek má Ilja

Zasílejte vaše připomínky k návrhu ESSA Czech v Úvalech

Dne 6. 11. 2012 proběhlo v sále DPS za účasti představitelů  města , zástupců a majitelů firmy ESSA Czech setkání  s  občany Úval. Toto setkání bylo svoláno za účelem  seznámení  veřejnosti se studií záměru na dostavbu firmy ESSA Czech Úvaly. V úvodní části místostarosta města Ing. Breda přítomným vysvětlil postoj města k tomuto záměru. Město zastává názor, že firma má dostat právo představit svůj záměr a současně nabídnout kompenzaci.  Ing. Breda sdělil,  že město nepůjde proti svým občanům. Pokud se občané rozhodnou, že i přes nabízené kompenzace nesouhlasí z opodstatněných důvodů s rozšířením firmy ESSA Czech, město nedá k tomuto záměru souhlasné stanovisko. Na druhou stranu je třeba upozornit, že i přes nesouhlasné stanovisko Města, mohou orgány státní správy ( tj. Stavební úřad )  rozhodnout, že ESSA za splnění zákonných podmínek může přístavbu realizovat.

Po úvodní části dorazili zástupci a majitelé firmy ESSA Czech. Ředitel společnosti Ing. Ludvík představil plány na rozšíření továrny a následně se rozběhla diskuse s občany. V rámci této diskuze si vzal slovo i majitel společnosti ESSA Czech pan Bonet, který uvedl, že je připraven a ochoten poskytnout určité kompenzace pro občany dotčených lokalit, nicméně neměl připraven žádný konkrétní návrh přínosu pro občany ani žádnou konkrétní částku k jednání. Občané lokality následně vyjádřili značnou nedůvěru k záměrům firmy.

Po dlouhé a emotivní diskuzi byly dohodnuty následující body:

Město Úvaly nechá prověřit, zda jsou v současné době splněny a dodržovány podmínky uvedené v kolaudačním rozhodnutí stávající továrny. Společnost ESSA Czech nechá pro plánovanou dostavbu zpracovat hlukovou studii a studii negativních dopadů na okolí. Rovněž budou ze strany společnosti ESSA Czech předány konkrétní představy o kompenzacích. Město Úvaly svolá na  17. 12. 2012 jednání skupiny SEVER, která byla určena jako vyjednávací orgán. Toto jednání bude veřejné, mohou se jej tedy zúčastnit všichni občané, kteří mají zájem. Předpokládá se i účast zástupců ESSA Czech. Dále bylo dohodnuto, že veškeré požadavky a připomínky, vzešlé ze strany občanů,  budou v této skupině projednány. Svoje připomínky lze zasílat v elektronické podobě na adresu martina.bredova@mestouvaly.cz anebo předat osobně na podatelnu MěÚ Úvaly, nejpozději však do 14. 12. 2012. Vlastní studie je k nahlédnutí u Ing.arch. Martiny Bredové na Odboru ŽPaÚP MěÚ Úvaly nebo v elektronické podobě na webových stránkách města.

Ing. arch. Martina, Bredová, OŽP ÚP

Objemová studie Essa

13. 11. 2012

Bredová Martina

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

vloženo: 15.11.2012 07:44

autor: David Zapletal

nadpis:

Proč je termín zasílání připomínek stanoven na 14.12., když jednání je až 17.12.? Jaké jsou termíny pro prověření plnění podmínek stávající lisovny a pro zhotovení hlukové studie a studie dopadů na okolí? Kdy a jak budou zveřejněny?

reagovat

vloženo: 15.11.2012 13:48

autor: Michal Breda

nadpis:

Termín je stanoven tak, aby bylo možné případné podněty a připomínka shromáždit, předzpracovat a včas rozeslat členům pracovní skupiny Sever a ostatním občanům lokality.

Termín pro prověření podmínek stávající lisovny nebyl zatím stanoven z důvodů dovolené Ing. Bulíčkové. Snaha bude dodržet termín 14.12.

Termín úkolů ze strany ESSA je plně v kompetenci a v zájmu této firmy, budu s nimi jednat v tom duchu, aby se snažili poskytnout maximum podkladů na jednání pracovní skupiny. Ale je to na nich, bez toho se věc dále stejně neposune.

reagovat

vloženo: 16.11.2012 02:24

autor: David Zapletal

nadpis:

OK, takže:

- termín 14.12. je termínem zaslání připomínek pro jednání pracovní skupiny, nikoli termínem pro zaslání připomínek k záměru, ke kterému zatím neexistují potřebné podklady

- termín pro vyjádření občanů bude stanoven na základě výsledku jednání pracovní skupiny konaného 17.12., případně později, pokud nebude mít pracovní skupina k dispozici potřebné podklady

- těmito podklady jsou studie hluková, studie dopadů na okolí a prověření plnění podmínek stávající lisovnou, pokud nebudou k dispozici s dostatečným předstihem před termínem jednání pracovní skupiny 17.12., bude svoláno další jednání této pracovní skupiny

- tyto podklady, tj. studie hluková a studie dopadů na okolí, prověření plnění podmínek stávající lisovnou a dále zápis z jednání pracovní skupiny, budou zveřejněny s dostatečným předstihem společně s termínem pro zaslání připomínek občanů k záměru rozšíření lisovny

Rozumím tomu správně?

reagovat

vloženo: 15.11.2012 20:14

autor: Martina Bredová

nadpis: termín pro připomínky

Vážený pane Zapletale,
stanovení termínu pro připomínky do 14.12. 2012 bylo učiněno z jednoho velmi prostého důvodu a to toho, že 14.12. je pátek . Nic jiného v tom, prosím, nehledejte. Děkuji Bredová.

reagovat

© BECC Design

TOPlist