Svátek má Drahomíra

Jak probíhalo zastupitelstvo města Úvaly dne 14.2.2013

První letošní jednání zastupitelstva se konalo 14. února 2013. Přítomno bylo 14 zastupitelů. V sále se nakonec sešlo 27 občanů. Přítomni byli i zástupci organizace ROPID a zástupci developera projektu „Slunečné terasy“.

Prvním, mimořádně zařazeným bodem bylo složení slibu nového úvalského zastupitele pana Radovana Skřivana, jenž nahradil pana Karla Linharta, který se z osobních důvodů k 31.1.2013 vzdal mandátu.

...pokračování níže.

1+2) Prvním  bodem byla starostova zpráva zastupitelům a občanům o činnosti rady města za uplynulé období od jednání zastupitelstva 13.12.2012 a kontrola dříve přijatých usnesení. Ing. Černý vznesl připomínky ke studii cukrovaru a k záměru prodeje pozemku pro bowling a k načasování termínu zveřejnění tohoto prodeje (20.12.2012). Po diskusi zastupitelé odhlasovali nový záměr prodeje.

3) Další bod jednání se týkal rozšíření provozu autobusové dopravy PID v rámci města Úvaly, které se neustále rozrůstá. Poslední dobou přibylo žádostí občanů, kteří upozorňují na nedostatečnou autobusovou dopravu. Jedná se zejména o obyvatele z lokalit V Setých, Slovany, Hodov, Zálesí, Radlická čtvrť. Na základě těchto skutečností odbor investic a dopravy zahájil jednání s Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy (ROPID).

Prvotní záměr města Úvaly byl zavést samostatnou autobusovou linku. Na zkušební jízdě  bylo zjištěno, že většina navržených ulic v trase je autobusem jen těžko průjezdná a neméně významnou komplikací je i extrémně složité licenční řízení. Proto bylo navrženo, že místo zřízení nové autobusové zastávky budou rozšířeny linky, které v současné době zajíždějí na katastrální území města Úval, tak aby byly klíčové lokality co nejlépe pokryty. Zároveň byla navržena nová trasa, která má za úkol co nejvíce přiblížit k mateřským školám. Byl připraven návrh, že budou zřízeny 2 nové autobusové zastávky: první na náměstí Svobody a druhá v ulici Poděbradova (v Radlické čtvrti). Jednou z podmínek zřízení zastávky v ulici Poděbradova je vybudování kompletně nové těžkotonážní komunikace v této ulici nejpozději do září 2013. Hlavním důvodem rekonstrukce je plánovaný průjezd autobusu. Otázky zastupitelů k možnostem úprav provozu se vyjádřil přítomný zástupce organizace ROPID pan Martin Brzický. Zastupitelstvo města Úvaly následně schválilo úpravy provozu autobusové dopravy dle a pověřilo místostarostu Ing. Bredu projednáním rozšíření navržených spojů o autobus s příjezdem do Úval v ranních hodinách mezi 1:00 a 2:00 hodin ze směru od Újezda nad Lesy nebo od Černého Mostu ve všední dny včetně víkendu a současně místostarostu pověřilo projednáním možnosti snížení počtu autobusových spojů v období letních prázdnin (dvouměsíční prázdninový provoz)

S ohledem na skutečnost, že mezi občany Radlické čtvrti nebyla shoda, jestli nové spoje autobusu č. 391 vést ulicí Poděbradova (což by i vyžádalo její rekonstrukci nebo jinudy, rozhodlo zastupitelstvo, že se případné zavedení těchto nových spojů odloží na září letošního roku. Do té doby bude celá věc obyvateli Radlické čtvrti a dotčené ulice znovu projednána.

4) Dále zastupitelstvo na základě doporučení výboru pro výstavbu souhlasilo se zastavovací studií Slunečné terasy -  řadové rodinné domy u Klánovického lesa. Zastavovací studie řeší zástavbu rodinnými domy, která je členěna do 6 skupin po třech rodinných domech. Z toho v rámci I. etapy bude realizováno pět skupin, v rámci II. etapy zbývající šestá skupina. Pozemek pro I. etapu je dle platného územního plánu určen k zástavbě. Pro II. etapu je pozemek zatím veden jako sady a zahrady. Koncepce zástavby vychází z již vydaného územního rozhodnutí. Příjezd k jednotlivým domům je řešen obousměrnou komunikací v obytné zóně s jednopruhovým dopravním prostorem. Vlastní rodinné domy jsou navrženy dvoupodlažní, nepodsklepené se sedlovou střechou. Druhé nadzemní podlaží je řešeno jako podkrovní. Součástí rodinného domu je buď garáž nebo přístřešek. Index zastavěnosti je 0,25. Zástupce developera pan Ing. Šoulák seznámil přítomné s upraveným projektem (zastupitelé dříve vyjádřili nesouhlas s původním architektonickým provedením stavby a s jejím rozsahem). Přítomní občané z oblasti V Setých vyjádřili své obavy ohledně likvidace dešťových vod a se zastíněním stávajících staveb . Některým občanům vadila také skutečnost, že nová zástavba obsahuje novou ulici, která bude propojena se stávajícími ulicemi. Zastupitelstvo předloženou studii schválilo.

5) Zastupitelstvo města Úvaly následně schválilo kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Ze zkušenosti v loňském roce při řádném zápisu navrhla ředitelka MŠ úpravu stávajících Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Jedná se hlavně o úpravu bodového hodnocení kritérií.  Na základě doporučení Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru školství jako odvolacího orgánu I. stupně bylo upuštěno od řešení, že při dosažení stejného počtu bodů a věku dítěte rozhodoval los, ale nyní bude přihlíženo k času podání přihlášky. Vydání kritérií je plně v kompetenci ředitelky MŠ, rada i zastupitelstvo je pouze doporučujícím orgánem. Schválená kritéria jsou průnikem požadavků rodičů a požadavku legislativy. Schválená kritéria jsou k dispozici na webu města a mateřské školy.

6) Následující bod (schválení parkování typu P+R v uhelných skladech) vyvolal delší diskusi. Město se dlouhodobě potýká s přeplněnými ulicemi v oblasti nádraží, kde řidiči, kteří jdou na vlak parkují své automobily. Přibývá stále více stížností nejen obyvatel těchto ulic, ale i autobusových dopravců a řidičů, kteří mají leckdy velké problémy projet. Jako řešení a odlehčení provozu v ulicích se nabízí vytvoření parkovací plochy v areálu bývalých uhelných skladů. Na tento areál byla zpracovaná Dopravně inženýrská studie a Studie organizace parkování v oblasti nádraží ČD a technická studie P + R,  Většina členů výboru pro výstavbu se shodla na variantě, která předpokládá kapacitu 164 stání a po zrušení vlečky je možné realizovat propojovací komunikaci do ulice Purkyňovy, varianta je rozdělena na 3 stavby. Předpokládané náklady ovšem dosahují 62 mil. (propojovací silnice cca 20 mil). Areál bývalých uhelných skladů je ve vlastnictví soukromých osob, které nabídly pozemek v celkové rozloze 12 243 m2 za celkovou částku 9 000 000 Kč, tj.: 735 Kč/m2. V rámci diskuse se vyjádřili i občané, kteří vyjádřili svoji nespojenost s tím, že navrhované propojení čtvrti V Setých se zbytkem města přinese nárůst dopravy ulicí Purkyňova. Pan Vomáčka hovořil o nutnosti zajištění možnosti parkování přednostně pro obyvatele Úval. Případné ekologické zátěže na kupovaném pozemku půjdou v plné míře za prodávajícím.

7) Zastupitelé dále schválili kupní smlouvu mezi společností Censeo, s.r.o, která prodává městu technickou infrastrukturu -  skupinu 1 a skupinu 2 v lokalitě Výpustek a ulici Palackého v ceně 60 500,- Kč. Současně zastupitelé schválili dar výše uvedené firmy ve výši 60.500,-Kč

8) Zastupitelstvo v dalším bodě jednání schválilo nového dodavatele elektrické energie - Amper Market, a.s., a to n základě výsledků provedené elektronické aukce. Město Úvaly vysoutěžilo e-aukcí nižší cenu elektrických energií, než platilo doposud, odhadovaná úspora budou kolem 350 000 Kč ročně.

9) Další bod se týkal problematiky úvalského koupaliště. Zastupitelstvo po delší diskusi  následně schválilo dodatek č. 5 nájemní smlouvy mezi městem Úvaly a nájemcem panem Pavlem Polákem. Doba pronájmu se stanovuje do 31.12.2020, symbolické nájemné je stanoveno ve výši 5.000,- Kč ročně. Dále zastupitelé schválili smlouvu o přísně účelově vázané půjčce ve výši 500.000 Kč panu Polákovi splatnou do 30.9.2013 s navýšením o běžný bankovní úrok na provedení prací dle přílohy Smlouvy o půjčce. Tímto krokem dojde k narovnání vztahů město Úvaly versus pan Polák. Nájemce bude zavázán rekonstruovat technologické zázemí koupaliště, což doposud činilo město.

10) Následně úvalští zastupitelé schválili pronájem prvého patra objektu Riegerova 897, Úvaly, využívaný jako služebna Policie ČR Úvaly uzavřené mezi městem Úvaly a Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje. Výše nájemného se stanovuje na 1,-Kč/rok na dobu určitou do 31.12.2013.

11) Zastupitelé dále uložili kontrolnímu výboru provést kontrolu investiční akce „Rekonstrukce komunikace v Kožíškově ulici“ Na základě neustálých podnětů obyvatel z Kožíškovy ulice k realizované akci byly obyvatelům poskytnuty veškeré dokumenty a Kontrolní výbor provede kontrolu. V rámci diskuse se vyjádřil pan Jelínek, který trval na účasti obyvatel Kožíškovi ulice v procesu kontroly. Možnost této účasti na kontrole veřejně přislíbil předseda kontrolního výboru pan Ing. Ivan Černý.

12) Zastupitelé dále odvolali členy výboru pro výstavbu: JUDr. Ing. Petra Petržílka, PhD., Ing. Josefa Martinovského, Jiřího Turka a  Josefa Štěpánovského, a to z důvodu  jejich opakované neúčasti na svolaných jednání Výboru pro výstavbu. Po odvolání těchto členů má nyní Výbor pro výstavbu 14 členů.

13) Následně zastupitelé vzali na vědomí zápis ze společného jednání Výboru pro výstavbu a investiční komise ze dne 4.2.2013. Předmětem jednání byly tyto body: Informace o investičních akcích města Parkoviště P+R, Úvaly (uhelné sklady), Přisvětlený přechod pro chodce a instalace měření rychlosti, ul. Jirenská, Informace o situaci s rekonstrukcí ulic „Horní Úvalák“, Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly, Nabídka na odkoupení pozemků - firma Betrimax s.r.o. a Úvaly Horoušánky III. etapa – parcelace, výstavba inženýrských sítí a komunikace.

14) Zastupitelstvo města Úvaly dále zrušilo usnesení č. Z-116/012, kterým (Zastupitelstvo města Úvaly. Důvodem zrušení nadlimitní veřejné zakázky na poskytnutí dlouhodobého úvěru pro město Úvaly na financování rekonstrukce ulic a infrastruktury byla skutečnost, že v uvedeném termínu zadavatel neobdržel žádnou nabídku. Vzhledem ke zpřísnění politiky oddělení risku se od roku 2013  sčítají - úvěr, kontokorent i v současné době již čerpaný revolvingový úvěr Celkové úvěrové zatížení města by se nemělo dostat nad částku cca 140 mil. Kč.. Zastupitelé souhlasili s vypsáním nového výběrového řízení na poskytovatele úvěru ve výši 50 mil. Kč na zajištění financování rekonstrukce ulic, náměstí a další infrastruktury města Úvaly s čerpáním 2013-2014, splatnost 10 let, se splatností od roku 2015. Zastupitelé dále uložili Finančnímu výboru připravit na dubnové jednání materiál, kterým bude navrženo, jakým způsobem bude dlouhodobě snižována zátěž plynoucí z revolvingového úvěru.

15)  Zastupitelstvo města Úvaly neschválilo směnu pozemku p.č. 2219/1, ostatní plocha, zeleň o výměře 1447 m2 v k.ú. Úvaly u Prahy ve vlastnictví společnosti KERT s.r.o., za adekvátní pozemek města určený územním plánem ke stavbám pro bydlení. Ve schváleném územním plánu má tento pozemek vzhledem ke svému umístění funkční využití veřejná zeleň, parky a stromořadí. Jedná se o pozemek nyní již poblíž centra města, sousedící s Náměstím Svobody. Vzhledem k rozvoji zástavby v lokalitě „Výpustek“ směrem ku Praze je nutno v této části zachovat v zástavbě plochu zeleně. Zároveň není žádoucí pozemky, které jsou určeny územním plánem k jinému využití než je výstavba směňovat za pozemky města určené k zástavbě.

16) Zastupitelstvo města Úvaly zrušilo usnesení č. Z – 059/07 ze dne 19. 4. 2007, kterým byli Ing. Michal Breda a Ing. Ivan Černý schváleni jako určení zastupitelé pro spolupráci s pořizovatelem při tvorbě územně plánovací dokumentace, a to z důvodu, že tímto usnesením byli jako určení zastupitelé zvoleni dva zastupitelé – Ing. Michal Breda a Ing. Ivan Černý. V souladu s novelou stavebního zákona, která je platná od 1. ledna 2013, musí být zvolen pouze jeden určený zastupitel, nikoli více. Určeným zastupitelem byl zvolen Ing. Černý.

17) Dále zastupitelé schválili Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Základní školy Úvaly. V souvislosti s dokončením, rekonstrukce školní jídelny a ukončením provozu náhradního  stravování v jídelně – výdejně bylo nutno jídelnu – výdejnu vymazat ze zřizovací listiny Základní školy Úvaly.

18) Zastupitelstvo města Úvaly schválilo plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2013. V letošním roce tak bude realizována: Kontrola plnění usnesení rady, Kontrola plnění usnesení zastupitelstva, Kontrola vyřizování stížností, Kontrola vyřizování podnětů, návrhů a připomínek, podaných zastupiteli a občany na jednání zastupitelstva, Kontrola formálního postupu při přidělování a čerpání finančních prostředků přidělených sportovním a zájmovým organizacím, Kontrola formálního postupu při pronájmu nebytových prostor (město – nájemce, pronajímatel – město), Kontrola použití finančních prostředků získaných z daně z nemovitosti. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva, vyplývajících ze zpráv kontrolního výboru za toto volební období. Kontrolní činnost se týká roku 2012.

19) Více jak hodinu byl projednáván bod, který nakonec úvalští zastupitelé vzali na vědomí otevřený dopis Mgr. Michaely Černé zastupitelstvu a redakční radě Života Úval. Otevřený dopis je reakcí na stanovisko redakční rady k článku Mgr. Černé z čísla ŽÚ 1/2013. Otevřený dopis byl projednán na jednání redakční rady dne 16.1.2013, která rozhodla, vzhledem k tomu, že se tímto dopisem bude zabývat zastupitelstvo dne 14.2.2013, dopis nezveřejnit z úsporných důvodů. Vydavatelem Života Úval je město Úvaly jako právnická osoba, která jej vydává na svůj účet a na svou odpovědnost, zajišťuje obsah tisku, vydání a veřejné šíření tisku a za obsah periodického tisku odpovědný vydavatel. Přítomní autoři otevřených dopisů Mgr. Černá a Ing. Trávníčková vyjádřili svojí kritiku vůči Redakční radě a vedení města. Dr. Pokorný odpoví na vznesené otázky písemně. V rámci webových stránek města www.mestouvaly.cz bude zřízena rubrika “Co se do Života Úval nevešlo“ ve které budou publikovány neotištěné příspěvky a příspěvky, které byly Redakční radou kráceny.

20) Zastupitelstvo následně bodě jednání Zastupitelstvo města Úvaly nesouhlasilo s prominutím úroků z prodlení paní Š.T., proti které je vedeno exekuční řízení. Zastupitelé rozhodli o odpuštění části pokuty, a to pouze za podmínky, že paní T. uhradí všechny dlužné částky.

V rámci bodu různé zastupitelé vzali na vědomí informaci o připravované, ale následně zrušené návštěvě z partnerské obce Spišské Bystré. Dále zastupitelé nesouhlasili s prominutím zákonných úroků z prodlení (cca 20 tis. Kč) z pohledávky u obce Tuklaty za neinvestiční náklady na žáky, kteří navštěvují ZŠ Úvaly. Následně zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o výběru poplatku za odpady a o počtu dlužníků a dlužné částce (celkem cca 80 tis. Kč). Zastupitelé dále vzali na vědomí informaci o využití části budovy ZŠ, kterou do 30.6. loňského roku využívala Základní a Praktická škola Úvaly.

Na návrh Ing. Váňové se hovořilo o problematice výrobního závodu – lisovny ESSA. Přítomní dotčení občané trvali na projednání Petice proti rozšíření lisovny ESSA. Petice bude předložena zastupitelům na příštím – dubnovém jednání. Zastupitelé přijali usnesení, ve kterém nesouhlasí z další přístavbou v rámci závodu ESSA a současně uložilo Kontrolnímu výboru prověřit všechny doručené petice občanů.  Místostarosta Ing. Breda pozval zastupitele dne 27.2.2013 od 16:00 k otvírání obálek s nabídkami na projektovou dokumentaci na rekonstrukci úvalské uliční sítě.  V rámci připomínek zastupitelů hovořil pan Kolařík o osvětlení v oblasti Hájovna, Ing. Černý zmínil vhodnost vytvoření seznamu aktivních developerů v rámci města a s tím spojené dopady (počet obyvatel), Mgr. Mahdal upozornil na závadu na vozovce Škvorecká v místech křížení s ulicí Zahradní.

Během jednání dostali samozřejmě prostor pro své dotazy i přítomní občané. Pan Urban zmínil vadu na ulici Jiráskova před hotelem Budka a na nutnost vyčistit kanálovou vpusť (tvoří se velké kaluže), dále zmínil poruchy veřejného osvětlení v centru města (technická závada již byla dle slov místostarosty Ing. Bredy opravena), dále hovořil o trasování  výkopů v háji Legionářů a odvozu kalů z rekonstruovaného rybníka Kalák. Závěrem zmínil neustálé černé skládky v ulici Osadní.

Místostarosta JUDr. Petržílek informoval přítomné o skutečnosti, že orgány mikroregionu Pošembeří rozhodly o poskytnutí dotací pro město Úvaly. Jedná se o projekty (Hřiště pro seniory pod hradem Skara – 371.000 Kč, Rekonstrukce sochy Arnošta z Pardubic 250 tis. Kč a nové Cykloturistické značení. Spoluúčast města je max. do 15 % . Město bylo tentokráte ve svých žádostech 100% úspěšné.

Pět minut po půlnoci bylo jedno z nejdelších jednání úvalského zastupitelstva ukončeno.

12. 03. 2013

Mahdal Marek

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist