Svátek má Luboš

Jak se to má s dluhem Úval?

Na posledním dubnovém zastupitelstvu jsem prezentoval aktuální finanční situaci města Úvaly /zprávu pro zastupitelstvo naleznete zde -  než budete pokračovat dál, doporučujipřečíst/. Měl jsem za to, že se jednalo o materiál v rámci možnostísrozumitelný a jasný. Pak však ke mně dorazil e-mail od pana Jelínka, o kterém jsem následně zjistil, že je dále rozposílán po Úvalech mezi občany. Tento e-mail naleznete zde.

Když si ten mail přečtete, nabudete dojmu, že jsme v posledních4 letech v Úvalech rozfofrovali 160 milionů Kč, bůh ví za co. Obávám se,že zde ze strany pisatele mailu došlo k naprostému nepochopení celé věci, jinak by nemohl autor napsat, že skokově zadlužujeme město.

Dluh města nebyl navýšen skokově, ale narůstá již od r. 2008 tím, jak byly postupně spouštěny a financovány pro město prospěšné a nutné investiční akce.  Skutečnost byla taková, že město stálo před koncem minulého volebního období a na počátku tohoto před unikátní příležitostí získat evropské peníze (a také příspěvek od devolepera projektu na Hostíně) na zásadní rekonstrukci (respektive dobudování) základní občanské infrastruktury, která nebyla ani 20 let po revoluci dobudována (voda, kanalizace, školní jídelna – okteré se v Úvalech mluvilo již od konce 70. let 20. století atd.).

Ještě na počátku roku 2010 byla vnitřní zadluženost města (která se nyní jen relativně malou mírou projevila do dluhu finančního) cca 1,5 miliardy Kč. Město tedy stálo před rozhodnutím, jestli dotěchto projektů jít, či nikoli. Jak minulé, tak současné vedení města se do toho rozhodlo jít, i když nám bylo všem jasné, že se bude jednat o obrovskou finanční zátěž.

Bez sjednání revolvingového úvěru (80 mil. Kč) by Úvaly nebyly schopny vůbec tyto výše zmíněné akce financovat.Současně s velkými investicemi do vodovodu, čističky akanalizace se město muselo pustit do realizace dalších akcí, které jsme jižnemohli a ani nechtěli odkládat – nutnost vystavět přivaděč vody z Káraného (pamatuje ještě na pochybnou kvalitu vody z úvalského vodovodu?), školní jídelnu, řešit ruinu č.p. 65...

Skutečností tedy je, že v současné době je prakticky vyčerpán revolving v plné výši (splatnost je 12/2014) – tedy 80 mil. Kč, současně, pokud by město pokračovalo ve výdajích dle schváleného rozpočtu prorok 2013 z konce roku 2012, ocitl by se rozpočet v deficitu 34 mil.Kč.Nejedná se však o skutečnost, že by peníze byly nehospodárně utraceny, projevuje se však obrovský objem investic na hospodaření města. Původ schodku je již od r. 2008, kde z přehledu investičních akcí v letech 2008-2013 vyplývá, na které velké investiční akce byly použity dotace, vlastní prostředky a ostatní krytí, tj. prostředky z MEI a revolving.

Velké investiční akce v Úvalech - CELKOVÝ PŘEHLED 2008  - 2013
NÁZEV AKCE ROK ZAHÁJENÍ NÁKLADY CELKEM DOTACE DAR MEI na  infrastrukturu vlastní JINÉ ZDROJE
Dostavba ZŠ 2010 48 935 026 33 127 787 0 15 807 239
Velká dostavba  ZŠ - PD 2008 9 477 674 0 0 9 477 674
Přístavba MŠ 2009 20 139 454 14 964 654 0 5 174 800 0
Dostrojení  čističky 2009 22 126 055 9 029 000 8 536 861 4 560 194 0
SK ul.5.května 2010 13 251 514 7 000 000 6 251 514
Kanalizace 2009 244 210 763 141 663 365 28 203 745 74 343 653
Voda 2009 90 328 912 63 307 093 16 000 000 11 021 819
Rybníky 2010 14 612 047 9 625 712 0 4 986 335
ZŠ jídelna 2011 20 596 145 0 0 20 596 145
Hasičské auto 7 500 000 2 500 000 5 000 000
Dar MEI - neurčený 21 000 000
CELKEM 491 177 590 281 217 611 58 992 120 150 967 859 21 000 000
Rozdíl vlastní - jiné 129 967 859
Čerpáno revolvingový úvěr 80 000 000
Rokem zahájení se míní zahájení  celého projektu Celkem vlastní  proinvestované prostředky 49 967 859

Bohužel, při sestavování rozpočtu na rok 2012 (tedy na sklonku roku 2011) jsme udělali početní chybu, v jejímž důsledku jsme zjistili tuto skutečnost až letos.

Znovu opakuji, jednalo se o chybu početní, nikoli faktickou – tedy tato chyba vůbec dluh města nenavýšila, jediné, co se stalo, bylo, že skutečnost, že revolving bude prakticky nemožné na konci příštího roku splatit, jsme zjistili až o 9 měsíců později. To, že jsme tuto chybu na zastupitelstvu veřejně přiznali, neznamená, že jsme ji zavinili – protože, a to se opět opakuji – tato chyba neměla na úroveň zadlužení žádný vliv.Současný dluh města je tedy  cca 110 mil. Kč (80 mil. Kč revolving + cca 30mil. Kč na investice roku 2013), částka 150 – 160 milionů Kč, která koluje po Úvalech je maximální výší dluhu, pokud započítáme i plánované náklady narekonstrukce ulice, pokud by byly úvěrově financovány a o tom nebylo zdaleka rozhodnuto.Okleštění investic (mimo rekonstrukcí ulic) v dalších letech nebude tedy v důsledku této chyby nebo našeho nezodpovědného utrácení, ale v důsledku velkých investic v letech 2008-2014.

Tyto investice schvalovalo Zastupitelstvo ve dvou volebních obdobích a pokud jde o můj osobní názor - plně se s provedením těchto investic i za cenu finančního dluhu ztotožňuji.Současná omezená platební schopnost města vznikla zejména díky tomu, že se uskutečnily některé naprosto nezbytné investiční akce, které –pokud by byla chyba v plánování „cash flow“ odhalena dříve (nebo pokud byse nestala), by se musely uskutečnit až v následujících letech, což by ovšem mohlo vést i k dalším problémům, například k zákazu používánípitné vody, k uzavření stravovacího komplexu školy, zcela nezvládnutelné situace s místy v mateřských školách, omezení přijímání žáků do školy základní a podobně. Zásadní komplikací by bylo i porušení smlouvy s MEI s rizikem navrácení finančních prostředků.  Pokud by se výše jmenované akce neuskutečnily, nebo pokud by se neuskutečnily investiční akce v oblasti vodohospodářství, muselo by město v budoucnosti vydat na jejich realizaci neadekvátně větší finanční částky,než je spoluúčast současná.

Klíčová otázka zní, jak bude dluh zaplacen?Máme několik možností:

  1. sjednání desetiletého úvěru, který byl od samého počátku zamýšlen, zejména v souvislosti s rekonstrukcemi ulic.  Zde je namístě uklidnit občany. Rekonstrukceulic budou realizovány, pouze v pomalejším tempu, které bude odpovídat výši vybrané daně z nemovitosti (tedy v příštích 5 letechv objemu cca 50 mil. Kč)
  2. odprodej zbytného majetku města.
  3. kombinací obou těchto možností

Na veřejném zasedání padaly i další návrhy na sanaci dluhuměsta: vyhlášení sbírky mezi občany a podnikateli (Ing. Jankovský) nebo zpětné navýšení koeficientu Daně z nemovitosti na 5 (JUDr. Ing. Petržílek). Tyto varianty nám přijdou nefér vůči občanům, protože jsme jednoznačně stanovili, že vybraná daň z nemovitosti bude používána výhradně na rekonstrukci ulic.

V této souvislosti je napadán zejména prodej pozemku v areálu cukrovaru.Prodej tohoto pozemku je připravován a opakovaně vyhlašován od podzimu 2012. Jeho prodej vůbec nemá souvislost se zadlužením města, ale se záměrem města revitalizovat oblast cukrovaru, která, jak uznáte, vizitku města nedělá. Bylo by netaktické ho nadále oddalovat, pokud máme zájemce na jeho koupi. Bylo by škoda o tohoto zájemce přijít, jako se to stalo v Radlické.Ještě bych rád, aby se k ceně prodávaného pozemku (cca 600Kč/m2 + 202 Kč/m2 příspěvek developera) uvádělo jasně:

  • jedná se o nezasíťovaný pozemek pro nebytovou výstavbu
  • záměr je určený městem a město ho podporuje
  • pozemky na nových Slovanech se Čechoslávii prodávaly okolo 500Kč/m2, a to šlo o developerský komerční projekt
  • dneska ani v dohledné době nám nikdo víc za nezasíťovanýpozemek v Úvalech nedá.

Někteří občané také apelují na vyvození odpovědnosti zastávající situaci – tu odpovědnost jsme na sebe převzali již tím, že jsme se rozhodli jít do rozsáhlé modernizace města, i přes s tím spojená rizika.Je právem každého občana, mít na míru tohoto rizika vlastní názor.

Jsem však přesvědčen, že pokud bychom projekty, které jsme spustili, nezahájili, budou Úvaly i v roce 2013 bez dobudované kanalizace i vodovodu.  Nicméně vedení města a úřadu přijalo restriktivní opatření ve stránce výdajů a bude intenzivně pracovat na uspokojivém vyřešení situace.

V každém případě jsme otevřeni návrhům, jak financování úvalských projektů řešit (mimo výše uvedené varianty, se kterými počítáme) nebo jak by se měly řešit do budoucna. Rozhodně si neděláme patent na rozum.

6. 05. 2013

Borecký Petr

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist