Svátek má Martina

Jak probíhalo zastupitelstvo města Úvaly dne 25.4.2013

Druhé letošní jednání zastupitelstva se konalo ve čtvrtek  25.4.2013. Příjemné jarní počasí se opět odrazilo na počtu návštěvníků. V sále usedlo během večera 19 občanů a hostů. Program jednání byl operativně upraven tak, aby občany předložené petice byly projednány mezi prvními body.   ...pokračování v textu zprávy.

V prvním bodě starosta přednesl zprávu o činnosti rady města za uplynulé období od jednání zastupitelstva 14.2.2013 a o kontrole dříve přijatých usnesení.

V dalším bodě zastupitelé vzali na vědomí připomínky občanů vznesené při projednávání problematiky silničního propojení ulice Na Spojce a Purkyňova. Současně vzali na vědomí výsledek jednání s majitelem pozemků bývalých uhelných skladů panem Batelkou, kdy majitel tento pozemek zatím odmítl městu prodat. Původní nabídka zněla na 9 mil. Kč, rozdělená do dvou splátek po 4,5 mil. Kč. Prodejce však nechtěl řešit potenciální ekologickou zátěž z minulých dekád, kdy na pozemku byl sklad uhlí a šrotiště.  Zastupitelstvo také uložilo starostovi svolat setkání s občany z dotčené lokality v případě, že se v dané záležitosti bude rýsovat nějaký posun. V diskusi vystoupila paní Kouklová s dotazem z jakých prostředků bude hrazen chodník v pokračování ulice Purkyňova podél manipulační plochy. Tuto investici zajistí SŽDC v rámci rekonstrukce koridoru. Pan Jelínek se dotazoval, zda je možno zabránit růstu Úval. Druhou peticí, kterou se zastupitelé zabývali je petice občanů ze dne 13. 12. 2012 týkající se nesouhlasu s rozšířením provozovny společnosti ESSA CZECH, spol. s.r.o. v Úvalech. K této petici již nevystoupil nikdo z přítomných.

Zastupitelé v dalším bodě uložili místostarostovi Bredovi hledat jiné otočné místo pro autobusovou linku 391 mimo ulici Poděbradova, a to z důvodu nutnosti mimořádně nákladné rekonstrukce ulice Poděbradova (odhad 4 mil Kč), kterou nebude možno v nejbližších letech realizovat. Zastupitelé souhlasili s navýšením spojů linky 391 po výběru vhodného místa pro otáčení této autobusové linky PID

Zastupitelstvo dále odsouhlasilo  zveřejňování kompletních podkladových materiálů pro jednání zastupitelstva na webových stránkách města v plném rozsahu po „úpravě“, tj. po „začernění“ údajů, které jsou chráněny zvláštními právními předpisy, a to s účinností od 1.6.2013. Ing. Trávníčková vyslovila poděkování paní Tesařové za součinnost v této otázce. Ing. Jankovský navrhl inspirovat se webovými stránkami města Žamberk.

Následoval velice důležitý bod jednání. Zastupitelé vzali na vědomí zprávu o platební schopnosti města. Mgr. Borecký v prezentaci popsal, aktuální stav věci. Zastupitelé vzali na vědomí zprávu a doporučení Finančního výboru k řešení rozpočtového stavu města a splacení revolvingového úvěru a současně vzalo na vědomí zprávu o provedení kontroly rekonstrukce objektu č.p. 65 a zprávu o provedení kontroly akce rekonstrukce ulice V. Nováka. Nedošlo k pochybení a výběrové řízení bylo v souladu se zákonem a vícenáklady jsou v zákonem povoleném rámci. Současná rozpočtová situace města je velmi napjatá – zejména v důsledku nakumulování velkých investičních akcí z minulého i současného volebního období. Skutečností je, že v současné době je prakticky vyčerpán revolvingový úvěr v plné výši (splatnost je 12/2014) – tedy 80 mil. Kč, současně, pokud by město pokračovalo ve výdajích dle schváleného rozpočtu pro rok 2013 z konce roku 2012, ocitl by se rozpočet v deficitu 34 mil. Kč. Nejedná se však o skutečnost, že by peníze byly nehospodárně utraceny, projevuje se však obrovský objem investic na hospodaření města. Původ schodku je již od r. 2008, kde z přehledu investičních akcí v letech 2008 - 2013 vyplývá, na které velké investiční akce byly použity dotace, vlastní prostředky a ostatní krytí, tj. prostředky z  MEI a revolving. Za dobu 2008-2012 město financovalo z vlastních prostředků 150 mil. Kč, prostředky z MEI se využily na dostavbu ČOV, splaškovou kanalizaci v ulici 5.května.  Z uvedeného je patrno, že po odečtení prostředků z MEI (bylo určeno na vodohospodářské akce) a jiných zdrojů zbývá přes 129 mil Kč z vlastních prostředků. Při tvorbě rozpočtu na rok 2012 došlo k pochybení: v příjmech byly započítány dotace kanalizace 80 mil., dotace vodovod 39 mil. Výdaje ale byly podhodnoceny: kanalizace 36 mil. Kč, voda 60 mil. Kč Finanční výbor doporučil zastupitelstvu, aby bylo splacení revolvingu ve výši 80 mil. Kč a letošního deficitu ve výši cca 30 mil. Kč řešeno dlouhodobým úvěrem ve výši 110 mil. Kč. Prodej majetku města, který by mohl být zvažovanou alternativou, doporučuje provádět postupně a výnosy z něj získané směřovat na investice zaměřené na zkvalitňování života úvalských občanů (veřejná vybavenost, sportoviště, komunikace a veřejné prostory). Odhadovaná roční splátka takového úvěru bude činit cca 12,5 mil. Kč ročně. Jedná se o zadlužení, které FV dlouhodobě i po konzultaci s bankami považuje za bezpečné a přijatelné. Současně finanční výbor doporučuje, aby byly rekonstrukce komunikací hrazeny výhradně z financí získaných z výnosu z daně z nemovitosti, což umožní v letošním roce investovat do silnic 16 mil. Kč a v dalších letech vždy 7 – 10 mil. Kč ročně.  V následné diskusi vystoupila Ing. Váňová, která se vyjádřila svůj nesouhlas a obavu, jak bude zajištěno splácení tohoto úvěru a apelovala na důkladnou kontrolu vzniklých vícenákladů u realizovaných staveb a možnost zakonzervování a pozastavení některých rozestavěných projektů. Ing. Černý zdůraznil, že vzniklá chyba byla prakticky neodhalitelná a situaci přirovnal k roku 2002, kdy se město dostalo do obdobných problémů. JUDr. Petržílek přednesla stanovisko úvalské ČSSD o vyvození určité odpovědnosti a zmínil i hypotetickou možnost opětovného zvýšení koeficientu daně z nemovitosti.  Ing. Jankovský z finančního výboru vyzval se své řeči ke vzájemné spolupráci a navrhnul řešení v podobě zajištění odborného poradce na řešení dluhu města, vypsání veřejné sbírky mezi podnikateli  a snížení platů zaměstnancům města o 10 %. Pan Jelínek hovořil o vícenákladech v realizovaných investicích. V diskusi také vystoupila Ing. Trávníčková s dotazy, jakým způsobem vznikla administrativní chyba a na aktuální výběr daně z nemovitosti.  Po projednání tohoto bodu většina přítomných občanů odešla ze sálu.

Zastupitelé nakonec souhlasili s vypsáním výběrového řízení na poskytovatele úvěru až do výše 110 mil. Kč na zajištění dofinancování úvalské infrastruktury s čerpáním od roku 2013 a se splatností od roku 2014, s tím, že si zastupitelstvo vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádnou nabídku.

Dále bylo schváleno konečné rozpočtové opatření č. 3 za rok 2012 ve výši příjmy 277 457 691,- Kč, výdaje 277 457 691,- Kč, a to na základě konečných údajů o obdržených dotacích a jejich následných výdajů.

Zastupitelé dále neschválili  uzavření  smlouvy o spolupráci při zajištění předškolního vzdělávání s obcí Nehvizdy, která měla být uzavřena  na dobu 4 let za podmínky, že rodiče uhradí celkem 2 340 Kč/měsíc/dítě, k tomu by rodiče platili 700,- Kč školné + výši stravného.  Od 1.9.2013 bylo možno umístit 15 úvalských dětí, od 1.9. dalších 10 míst (celkem tedy 25 míst v MŠ). Důvodem neschválení byl nízký zájem a velmi špatná zpětná vazba od rodičů. Z 52 oslovených 6 projevilo zájem, 12 nezájem a 34 rodičů na nabídku vůbec nereagovalo (!!!)

Z jednání na Generálním ředitelství Českých drah (dále jen ČD) vyplynula potřeba odkoupení některých pozemků městem od ČD za účelem následného vybudování parkoviště, případně terminálu poblíž výpravní budovy ČD. Cena pozemků by byla stanovena na základě znaleckého posudku, podle v době uzavírání smlouvy platné oceňovací vyhlášky.  Zastupitelé schválili e záměr koupě části pozemku p.č. 276/8 a pozemku p.č. 1901 v k.ú. Úvaly u Prahy, kdy po dokončení stavby rekonstrukce drážního koridoru Běchovice – Úvaly by bylo na těchto pozemcích vybudováno parkoviště pro osobní vozidla a rovněž schvaluje záměr koupě pozemku p.č. 1898/1 a 1898/2, kde po dokončení rekonstrukce drážního koridoru, by byl buď zřízen terminál pro autobusovou dopravu, případně parkoviště pro osobní vozidla.

Zastupitelé dále rozhodli o vítězi veřejné zakázky akce "Zpracování projektové dokumentace k ÚR a SP a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele, včetně inženýrské činnosti na rekonstrukci komunikací v Úvalech a výkon autorského dozoru při realizaci stavby" společnosti Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.), jehož nabídková cena ve výši 2.281.500,- Kč bez DPH byla po vyřazení nabídek výše uvedených uchazečů nejnižší nabídkovou cenou.

V dalším době zastupitelé schválili Dodatek č.1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektrické energie s společností Amper Market a.s., kterým se prodlužuje platnost smlouvy na dobu určitou tj. do 30.6.2014.

Další bod se týkal chodníku podél silnice č. II/101 v úseku Klánovická – Purkyňova. Zastupitelé souhlasili s budoucím bezúplatným nabytím částí zastavěných pozemků v souvislosti s plánovanou investiční akcí města Úvaly „Chodník podél silnice č. II/101 v úseku Klánovická – Purkyňova“. Současně vzali na vědomí možný časový posun realizace této investiční akce“ o jeden až dva roky z důvodu projednání bezúplatného nabytí částí pozemků v Radě a Zastupitelstvu Středočeského kraje

Zastupitelé dále schválili majetkoprávní úpravu vztahů k pozemkům dotčených stavbou „III/01214 Úvaly u Prahy, průtah“ Je nutné převést veškeré pozemky nacházející se pod rekonstruovanou silnicí do majetku kraje.  Jedná se o pozemky o celkové výměře cca 16 000 m?, které jsou v současné době v majetku města a na kterých se převážně nachází stávající silnice III/01214 – ul. Škvorecká, Dvořákova, Riegerova, náměstí Arnošta z Pardubic, Husova ulice a ul. Pražská.

Zastupitelstvo dále schválilo vybraného zájemce o koupi pozemku o velikosti 6 393 m? v areálu bývalého cukrovaru pro účely vybudování indoorového sportovního zařízení pro squash, bowling a další sporty, společnost BETRIMAX s.r.o, která nabídla nejvyšší cenu 622,-Kč/m?

Úvalští zastupitelé dále rozhodli o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na služby na akci „Zajištění výběrového řízení na dodavatele pro realizaci projektu výstavby a správy MŠ Cukrovar“, a to firmě Advokátní kancelář Mgr. Klára Zábrodská, 302.500 Kč včetně DPH.

Zastupitelé dále vzali na vědomí zápis ze společného  jednání Výboru pro výstavbu a investiční komise. Předmětem jednání byla informace o investičních akcích města, Úvaly – Hostín „Studie supermarketu Hostín“ a zpracování stavebně architektonického řešení MŠ Cukrovar.

Dále bylo schváleno vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 47, ulici 5.května, o celkové výměře 1 782 m?. V podmínkách záměru bude definováno, že zájemce uhradí platbu při podání návrhu na katastr nemovitostí a ponechá právo majiteli objektu objekt užívat do konce roku 2015. Tento záměr vychází z dříve schválené koncepce nakládání s městským majetkem.

Dále bylo schváleno vyhlášení a zveřejnění záměru prodeje objektu čp. 276 Pražská ulice (současné sídlo úřadu). Včetně příslušných pozemků v celkové výměře 1 184 m?.  Odbor investic a odbor správy majetku včetně místostarosty se v únoru roku 2013, přestěhovaly do nově zrekonstruovaných prostor levého křídla v budově čp. 897, Riegerova ulice. Město Úvaly má přislíbenou dotaci na rekonstrukci objektu čp. 95 na náměstí Arnošta z Pardubic, kde již sídlí odbor ekonomický. Pokud tuto dotaci města získá, je plánováno, že zbytek odborů zejména odbor správní a starosta budou přestěhovány do tohoto objektu. Finanční prostředky za prodej objektu čp. 276 budou primárně použity na spoluúčast dotace.

Zastupitelé rovněž udělili souhlas zřizovatele se zařazením jednotky sboru dobrovolných hasičů Úvaly k předurčenosti k zásahům při silničních dopravních nehodách. Schválení této činnosti městem Úvaly (zřizovatelem jednotky) požaduje odd. IZS a řízení jednotek HZS Středočeského kraje Kladno z důvodu možnosti využití jednotky i mimo obec. JSDH Úvaly svými odbornými znalostmi i vybavením splňuje podmínky pro zařazení do jednotek s předurčeností pro zásahy u dopravních nehod. Otázky zodpověděl přítomný velitel úvalských hasičů pan Petr Rytina.

Zastupitelstvo dále přidělilo finanční prostředky pro sportovní a zájmové organizace v Úvalech takto: SK Úvaly - 140.000 Kč  na rekonstrukci vstupu do sportovního areálu, TC Úvaly 100.000 Kč na položení zámkové dlažby, vybavení šaten, svod dešťové vody do studně, ohrazení terasy, osazení košů, laviček a stojanů na kola, montáž nových dveří a oken v příručním skladě, sadové úpravy, rozšíření odrazové zdi, oplocení kurtů 4.část a TJ Sokol Úvaly 140.000 Kč na rekonstrukci parketové podlahy v sokolovně a 60.00 na činnost  oddílu házené. Rada města na svém jednání přidělila finanční příspěvky do výše 50 000,- Kč, příspěvky nad 50 000,- Kč musí v souladu se zákonem o obcích přidělit zastupitelstvo. Objem finančních prostředků k rozdělení je dán usnesením zastupitelstva – rozdělováno je 1% z běžných výdajů z 1. schváleného rozpočtu pro daný rok, pro letošní rok je tato částka 686 000,- Kč.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolní zprávu o vyřizování stížností za rok 2010, 2011 a 2012, kontrolní zprávu o nakládání s finančními prostředky získanými z daně z nemovitosti a kontrolní zprávu peticích doručených na městský úřad v roce 2012.

Zastupitelstvo dalším bode jednání snížilo výši měsíčního poplatku od obcí za aktivního klienta Pečovatelské služby města Úvaly na polovinu t.j. na 400,- Kč s účinností od 1.5.2013. Cena za nabízené služby Pečovatelské služby Úvaly za aktivního klienta činí 800,- Kč měsíčně, které hradí obec, kde má klient trvalý pobyt (ostatní platby za služby dle schváleného ceníku hradí klient městu Úvaly sám). Ročně činní platby od obcí za aktivního klienta cca 250.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že v současné době se ekonomická situace obcí, jejichž senioři odebírají pečovatelské služby neustále zhoršuje, rozpočty obcí jsou napjaté, obce si začínají řešit situaci náhradním způsobem sami a neumožňují odebírat služby dalším zájemcům, protože je pro obec poplatek v dosavadní výši velmi zatěžující. Oproti loňské výši dotace 862 000,- Kč se podařilo pro letošní rok získat dotaci od MPSV ve výši 948 000,- Kč na provoz Pečovatelské služby Úvaly, která slouží hlavně k zabezpečení provozu tak, aby se poskytované služby dostaly k co největšímu počtu seniorů. Výše dotace vyšší pro tento rok o 86 000,- Kč snížení měsíčního poplatku od obcí umožňuje.

V průběhu jednání byly ze strany občanů vzneseny tyto připomínky: Pan Jelínek zpochybňoval vysokou cenu retardérů v ulici Vít. Nováka, přičemž ale sám nevěděl kolik stály. Pan Březina s Tenisového klubu Úvaly,  navrhl při rozhodování o výši přidělení  finančních prostředků pro sportovní a zájmové organizace řídit se doporučením sportovní a kulturní komise a nikoliv doporučením Rady města. Paní Šmídová z lokality Nad Koupadlem poukazovala na nutnost bezpečného řešení chodníku v Purkyňově ulici, pan Modřanský hovořil o nutnosti zajistit v lokalitě i vhodnou cyklostezku.

Ve 22:45 bylo jednání zastupitelstva ukončeno.

Mgr. Marek Mahdal, DiS. (zastupitel města Úvaly)

16. 05. 2013

Mahdal Marek

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist