Svátek má Čeněk

Jak probíhalo zastupitelstvo města Úvaly dne 20.6.2013

Třetí letošní jednání zastupitelstva se konalo ve čtvrtek 20.6.2013. Horký letní den přilákal do sálu DPS celkem 19 lidí (více jak polovina ale odešla po projednání bodu ohledně povodní). V prvním bodě jednání předložil starosta písemný přehled činnosti Rady města v období od minulého zastupitelstva a následně zastupitelé vzali na vědomí splnění konkrétních usnesení zastupitelstva z roku 2013. Místostarosta Ing. Breda požádal o stažení materiálu, týkajícího se prodeje objektu čp. 47, ul. 5. května (objekt současné VPS), a to z důvodu možné časové napjatosti s ohledem na aktuální finanční stav města. Problematice současného stavu městské kasy a dalšího financování Úval bude věnováno samostatné jednání zastupitelstva v průběhu září 2013. ...pokračování v textu článku

V dalším bodě jednání Zastupitelé vzali na vědomí podnět přítomného občana pana Rubeše, týkající se Mlýnského rybníka v souvislosti s povodní v Úvalech dne 2. června 2013. Přítomen byl i pan Ing. Vrzák, který vysvětlil, že průtočný Mlýnský rybník je v soukromém vlastnictví, do něhož není možné investovat veřejné prostředky. Vzhledem k finanční náročnosti záchrany celého vodního díla se nepodařilo najít vhodného investora. Snahou je získat dotaci a obnovit Mlýnský rybník v jeho historické podobě (cca 4 ha). Současná hráz počítá se zadržením 20 leté vody. V projektu má nahradit (nyní protržené) stavidlo bezpečnostní přeliv, koncipovaný na 100 letou vodu. Do obsáhlé, vodohospodářsky zaměřené diskuse se zapojili i přítomní občané z lokalit postižených červnovou povodní. Téměř hodinová debata byla nakonec ukončena s tím, že odborné záležitosti budou diskutovány v příslušných výborech a komisích. Zastupitelé dále vzali na vědomí Záplav zprávu o činnosti krizového řízení města v období červnových povodní 2013 a uložili starostovi novelizovat stávající systém krizového řízení na základě dalších zkušeností z těchto záplav. Mgr. Borecký hovořil o selhání města v oblasti poskytování informací a o nutnosti zavedení včasné informovanosti na webu města a prostřednictvím SMS. Starosta přiznal určité zpoždění ze strany informovanosti. Povodeň přišla do celé ČR nezvykle rychle. Pan Kolařík hovořil o popovodňovém stavu v Riegrově ulici (trubka veřejného osvětlení ležící v potoce) a v ul. Podhájí. Mgr. Borecký navrhl usnesení (bylo schváleno) na dopracování a aktualizaci povodňového plánu. Starosta hovořil o žádosti na zřízení (resp. obnovení) obecního rozhlasu. Do diskuse aktivně vstupovali i občané. Pan Hodboď hovořil o nerovném přístupu při v minulosti schvalovaném navyšování pozemků v záplavové zóně. Pan Rubeš a pan Jan Černý se dotazoval na konkrétní protipovodňová opatření. Ing Jankovský hovořil o finanční nerealizovatelnosti odbahnění Mlýnského rybníka.

V dalším bodě schválili úvalští zastupitelé rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací zřizovaných městem za rok 2012 takto: Základní škola Úvaly, okres Praha - východ: fond rezerv (132 361,16 Kč), fond odměn (100 000,- Kč). Městský dům dětí a mládeže Úvaly: fond rezerv (203 594,15 Kč), fond odměn (70 000,- Kč). Mateřská škola Úvaly, Pražská 525, fond rezerv (7 024,43 Kč) a Mateřská škola Úvaly, Kollárova 1260: fond rezerv (34 519,51 Kč), fond reprodukce a investic (150 000,- Kč) a Mateřské škole Úvaly, Kollárova 1260, bylo schváleno použití částky 150 000,-Kč z fondu reprodukce majetku a investic na obnovu koberců. Další bod vyvolal širší diskusi v sálu. Zastupitelé schválili závěrečný účet města a zprávu auditora o výsledku hospodaření za rok 2012. Původně schválený rozpočet na rok 2012 byl sestaven v celkové výši a příjmy 140,219 tis. Kč a výdaji ve výši 203,24 mil. Kč. Zdrojem pro financování příjmů byl revolvingový úvěr ve výši 80 mil. Kč a ve výdajích splátkami návratné finanční výpomoci a úvěru ČMZB a 9 mil. dani z nemovitosti. Rozpočet byl v následně během roku upravován rozpočtovými opatřeními v souladu s platným zněním zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a rovněž v souladu se Zastupitelstvem města. Celkem byly schváleny 3 rozpočtová opatření, které schválilo Zastupitelstvo města. Převážně šlo o změnu celkové výše příjmů a zároveň výdajů v souvislosti s investiční aktivitou města, s navýšením přijatých dotací a se zapojením úvěrů. V konečné podobě rozpočtu pro rok 2012 po provedení již zmíněných rozpočtových opatřeních, činily rozpočtové příjmy 277,457 mil. Kč a výdaje 277,457 mil. Kč. K rozvahovému dni ale město Úvaly dlužilo celkem za 18, 1 mil. Kč. V této částce se jednalo hlavně o faktury za jídelnu v základní škole a faktury firmě IMOS a VRV za vodohospodářské investice. Skutečné příjmy za rok 2012 činily 174,114 mil Kč a 89 mil. revolvingového úvěru a skutečné výdaje činily 196,94 mil. Kč a splátky úvěrů v částce 70,21 mil. Kč, další výdaje byly hrazeny z rezervy města v částce 2,68 mil. Kč. Mgr. Borecký hovořil o závěrech finančního výboru, který doporučil schválit účetní závěrku města. Tento bod byl doprovázen poměrně bouřlivou diskusí napříč sálem, zejména s ohledem za schodek 30 mil. Kč. Mgr. Borecký navrhl možnost provedení hloubkového, tzv. forenzního auditu v letech 2008 – 2012, nicméně očekává, že tento audit by byl značně finančně náročný. Zastupitelé uložili starostovi zajistit poptávku tohoto auditu. Ing. Váňová upozornila na chybějící přílohy k auditorské zprávě. Ing. Jankovský znovu vyzval k úsporným opatřením a vyzval „bohaté občany“ k odvodu části jejich příjmů. Současně poukázal na maximální výši nového úvěru, který navrhuje ve výši maximálně 60 mil. Kč. Zastupitelé následně schválili i účetní závěrku města Úvaly za rok 2012, která je přímo navázaná na schválení závěrečného účtu města Dále zastupitelé souhlasili se záměrem prodeje hasičského vozu RT LIAZ CAS za odhadní cenu. Získané finanční prostředky budou použity na nákup osobního automobilu typu ,dodávka", který bude využit pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů (například na sportovní a další akce, které tento sbor uskutečňuje)

V dalším bodě zastupitelé po dlouhé diskusi nakonec neschválili uzavření kupní smlouvy mezi městem (jako prodávajícím) a společností Herlin s.r.o., na dva pozemky o celkové výměře 6393 m2 v ceně 622,- Kč/m2 za účelem vybudování indoorového sportovního zařízení pro squash, bowling a další sporty. Jedná se o pozemky mezi benzinovým čerpadlem a zdí bývalého cukrovaru. Příjem města za tento prodej měl být 3.976.446,- Kč, z čehož by ještě město muselo zaplatit daň z převodu nemovitostí (4 %). Hlavním důvodem, na který upozornil pan Skřivan, byla skutečnost, že smlouva přinášela značné riziko pro město v oblasti převodu kupní ceny až po zápisu nového vlastníka do katastru nemovitostí. Někteří přítomní občané se taktéž domnívali, že cena je příliš nízká. Dále bylo schváleno uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků pod rybníky Lhoták a Horní úvalský rybník a pozemky nutné pro existenci a obsluhu rybníků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve které se město zaváže, že bude o tyto pozemky řádně pečovat, užívat je pouze pro veřejné účely v souladu s veřejným zájmem, nebude je užívat ke komerčním účelům či jiným výdělečně účelům, nebude je pronajímat a nebude je převádět ve prospěch třetí osoby, to vše nejméně 10 let. Úvalští zastupitelé dále schválili uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím, Úvaly Development s.r.o., na pozemek o výměře 1 869 m2, orná půda a dále pozemku o výměře 218 m2 a to v přímé souvislosti s aktuálně probíhajícími vodohospodářskými investicemi města Jedná se o pozemky oddělené geometrickým plánem podle projektu na výstavbu „Vodojem Jih“ při silnici na Škvorec na hranici katastru, který bude vybudován v letošním roce. Podmínkou přidělené dotace na jeho výstavbu je, že část pozemku nutná pro realizaci stavby a následnou obsluhu musí být ve vlastnictví města. Současný vlastník pozemku „Úvaly Development s.r.o.“ je ochoten potřebnou část pozemku odprodat městu za částku 10,- Kč/m2 + zvýšení o výši daně z převodu nemovitostí přepočítanou na 1 m2. Město tedy odkoupí příslušné pozemky za částku 77.219,- Kč Zastupitelé dále vzali na vědomí zápis ze společného jednání Výboru pro výstavbu a investiční komise ze dne 6.5.2013. Předmětem jednání byly tyto body programu: 1. Informace o investičních akcích města, 2. Studie relaxačního centra, 3. Studie MŠ Cukrovar - stanovení standardů Následně zastupitelé vzali na vědomí informaci o výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace - MŠ Cukrovar“. Tuto dokumentaci vypracovala společnost DOMY JINAK s.r.o., Dle této studie je objekt rozdělen na 5 oddělení - 4 třídy a jedna kuchyň. Dne 12. 6.2013 Rada města vyhlásila výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Zpracování projektové dokumentace - MŠ Cukrovar“. Dne 16. května 2013 vyhlásil ROP Střední Čechy Výzvu č. 73 - oblast podpory 3.2 Rozvoj měst - oblast vzdělávání (Mateřské školy). Tato výzva bude vyhlášena do 30. září 2013. Projekt bude realizován v souladu s časovým vymezením programového období 2007 - 2013 (resp. 2015) a v souladu s časovými termíny uvedenými v podmínkách výzvy. Maximální výše dotace je 20 mil. Kč při předpokládané spoluúčasti města 4 mil. Kč. Ing. Breda upozornil, že v současné době město nemá volné finanční prostředky a že předpokládal, že na spolufinancování budou použity peníze získané prodejem majetku města, např. pozemku pro sportcentrum u Cukrovaru. Dále zastupitelé souhlasili se zrušením dočasné autobusové zastávky „Úvaly, nám. Svobody“ k září 2013, a to z důvodu její absolutní nevyužívanosti.

Následně zastupitelé vzali na vědomí kontrolní zprávu - Kontrola plnění usnesení zastupitelstva za rok 2012 s doporučením důkladněji zvažovat přijímání „doprovodných“ usnesení při schvalování rozpočtu města na další rok, vyvarovat se slučování vícebodových usnesení do jediného a zajistit dodržování lhůt při vyřizování petic. Další zpráva kontrolního výboru se týkala formálního postupu při přidělování a čerpání finančních prostředků přidělených sportovním a zájmovým organizacím v roce 2012 Dále zastupitelé zrušili tržní řád, který byl vydán obecně závaznou vyhláškou v roce 1996 a jehož forma neodpovídá potřebám současného práva Zastupitelé dále vzali na vědomí zápis ze společného jednání výboru pro výstavbu a investiční komise, na kterém byl mimo jiné prezentován návrh nového územního plánu města Úvaly a návrh záměru volnočasového centra na rohu ulic Pražská a Žižkova.

Dále zastupitelé vzali na vědomí zprávu o výsledu dalšího jednání s panem Batelkou, který nechce připustit případnou úhradu likvidace možných ekologických zátěží na pozemku, které by město chtělo využít pro vybudování parkoviště u nádraží. Jednalo se o rozdělení pozemků. Zastupitelé souhlasili s koupí pozemku 3823 m2 za cenu 2.810.000 Kč. V posledním bodě zastupitelé schválili názvy dvou nových ulic v lokalitě Výpustek. Jedná se o zástavbu v brzké době kolaudovaného developerského projektu Zelené Úvaly. Nové ulici ponesou názvy ul. Jiřího Gruši a a ul. Seifertova. Dotazy zastupitelů se týkaly následujících věcí: Ing. Váňová apelovala na nutnost zákazu odbočení vlevo ve směru jízdy z ulice Pražské do ulice Smetanova (u závor). Mgr. Mahdal se dotazoval na aktuální stav rozhledny na Vinici, která bohužel nebyla oproti původnímu plánu na konci června otevřena z důvodu pro město neakceptovatelných podmínek ze strany mobilních operátorů. Pan Kolařík hovořil o kalné vodě tekoucí z kohoutků v lokalitě V Setých. V průběhu jednání dostali samozřejmě prostor i přítomní občané v sále. Ing. Trávníčková požádala o detailnější informaci ohledně „vnitřního dluhu“ města. Starosta přislíbil vypracování novelizovaného přehledu. Dále vyvolala diskusi o podílu města na výstavbě kanalizace a vodovodu, která byla vyvolána mimo jiné schválením developerského projektu Hostín. Pan Polák se dotazoval na výše povodňových škod. ZŠ zaznamenala škodu přibližně 200 tis. Kč. Celkové škody ve městě jsou odhadovány až na 4 mil. Kč.

Ve 22:20 hod. bylo jednání zastupitelstva ukončeno.

Mgr. Marek Mahdal, DiS. zastupitel města Úvaly

1. 07. 2013

Mahdal Marek

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist