Svátek má Helena

O čem jednali úvalští zastupitelé na jednání dne 7.11.2013

Listopadové jednání úvalských zastupitelů zahájil starosta ve čtvrtek 7.11.2013 v 18. hodin. Přítomno bylo 14 zastupitelů (1 byl omluven). V prořídlém sále DPS usedlo v průběhu večera jen sedm občanů. První a druhý bod jednání pařil již tradičně zprávě o činnosti rady města za uplynulé období od minulého jednání zastupitelstva dne 26.9.2013, kdy s rada města sešla dvakrát a o kontrole dříve přijatých usnesení zastupitelstva. V následné diskusi k těmto bodům se hovořilo se mimo jiné o ztrátách vody v úvalském vodovodním řadu a Ing. Váňová se dotazovala na parkování u dětského bazénu v severní části města.  ...pokračování níže...

Zastupitelé dále vzali na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 29.10.2013, kde se mimo jiné projednávalo rozpočtové opatření č. 1/2013, kde finanční výbor těsnou většinou hlasů nedoporučuje zastupitelstvu navržené Rozpočtové opatření č. 1/2013 realizovat z důvodu nedostatečných úspor ve výdajové stránce. Ze stejného důvodu finanční výbor nedoporučil zastupitelů schválit návrh rozpočtu města na rok 2014. Finanční výbor rovněž doporučuje zastupitelstvu, aby uložilo kontrolnímu výboru provedení kontroly položky - ostatní osobní výdaje v rámci rozpočtu města. Předseda finančního výboru Mgr. Borecký vyjádřil na jednání výboru rozladění, pokud jde o práci některých členů finančního výboru, zejména nad tím, že se nezabývají koncepčními otázkami městského rozpočtu a hospodaření města a zaměřují svoji pozornost na zcela nepodstatné banality a rovněž vyjádřil přesvědčení, že takto pozbývá činnost finančního výboru svůj smysl. Zprávu finančního výboru přednesla Ing. Milerová (v zastoupení za Mgr. Boreckého) V diskusi k tomuto bodu vystoupil Ing. Jankovský, který zmínil nutnost spolupráce s podnikateli, kteří by podle jeho názoru mohli městu finančně pomoci. Dalším bodem programu zastupitelů bylo právě výše uvedené Rozpočtové opatření č. 1, které bylo e zpracováno na základě čerpání dotací, skutečných nákladů na investiční akce, které budou realizovány do konce roku 2013. Upraveny byly provozní náklady v rámci jednotlivých kapitol v přesunu položek (správní odbor), na odboru investic a správy majetku města a odboru životního prostředí a územního plánování byly provedeny přesuny a navýšení i v oblasti investic. Největší položku výdajů v roce 2013 činí náklady na dokončování výstavby vodovodní sítě a to 48,6 mil. Kč a tato akce přechází do roku 2014. Do rozpočtového opatření bude nutno ještě zapracovat získání 110 mil. úvěru, který se město Úvaly snaží získat v jednacím řízení bez uveřejnění, které bylo schváleno mimořádnou radou dne 16.10.2013. Tím by měl vzniknout vyrovnaný rozpočet (30 mil.) a uhrazen revolvingový úvěr ve výši 80 mil. Kč. Při neschválení by hrozilo porušení rozpočtové kázně s možnosti udělení pokuta za tento správní delikt. Na základě svolaného jednání dne 1.11.2013 se uskutečnilo jednání zástupců města a zástupců zájemce - společnosti Komerční banky a.s., kde byli projednány důvody pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby “Město Úvaly-poskytnutí dlouhodobého úvěru“ a veškeré podmínky jejího provedení, a to v celkové výši 110 000 000,- Kč , a to na refinancování stávajícího revolvingového úvěru ve výši 80 mil. Kč a dofinancování investičních projektů ve výši 30 mil. Kč. Na jednání byly projednány záležitosti ohledně podání nabídky, projednání návrhu úvěrové smlouvy a podepsání úvěrové smlouvy a na závěr jednání bylo zástupci Komerční banky přislíbeno poskytnutí úvěru. O úvěru bude jednat zastupitelstvo města dne 12.12.2013. Na základě tohoto jednání po diskusi zastupitelé schválili opravené Rozpočtové opatření č. 1, a to jako vyrovnané, kde příjmy činí 181 495 081,- Kč, výdaje 181 495 081,- Kč. Příjmová část je doplněna o čerpání úvěru v roce 2013 ve výši 15 252 834,- Kč. V rámci diskuse se dotazoval Ing. Černý na příjmovou část rozpočtu (daň z nemovitosti). Ing. Breda zdůraznil, že rezerva za loňský a letošní rok je striktně účelově vedena na silnice na speciálním účtu a bude se převádět do roku 2014. Dotazy se rovněž týkaly hlavní úspory 15 mil. Kč. Paní Hájková z úřadu města zmínila, že se jedná o souhrn úspor v oblasti údržby, služeb a investic. Další bod jednání, který vyvolal poměrně dlouhou diskusi napříč celým politickým spektrem se týkal intenzifikace sběru a svozu separovaných složek komunálního odpadu Úvaly. Město Úvaly požádalo již v roce 2012 o dotaci z Operačního programu životního prostředí na tuto akci. Žádost byla přijata zaregistrována. Předmětem dotace a následné dodávky je nákladní automobil s hákovým nosiče a kontejnerem o objemu 20 m3, dále 14 ks kontejnerů o různých objemech, 110 ks kontejnerů o objemu 1100 litrů a 1549 ks nádob hnědé barvy na odvoz bioodpadů. Město tím získá zařízení v hodnotě cca 5.100.000,- Kč, přičemž podíl města činí 10% z této částky. Provozováním těchto zařízení (veřejně prospěšné služby) však vznikají městu další výdaje, které budou i v budoucnu město zatěžovat. Vzhledem k rozdílným názorům ve vedení města a i mezi některými zastupiteli, byl zpracován podklad pro zastupitele, aby rozhodli, zda dotaci přijmout nebo vzhledem k aktuální finanční situaci nepřijmout. Celková částka, která byla zatím vynaložena na získání dotace dosáhla 218.000 Kč. Zastupitelé nakonec těsnou většinou nesouhlasili s přijetím dotace a akci pozastavili. Bioodpady v rámci města tak budou řešeny jako doposud, kdy je cena za svoz jedné nádoby o objemu 120 litrů od společnosti ASA 550,- Kč za období 8 měsíců. Město má dle dotace obdržet 1 549 kusů nádob na bioodpady. Dodavatelsky by tato služba činila 550,- Kč x 1549 nádob, celkem 851.950,- Kč. Ing. Breda oponoval, zda je dobré začít s tříděním bioodpadu, které by dle jeho názoru nevedlo k úsporám a když je celý systém sběru a třídění ostatních odpadů podle něho nepřipravený a ekonomicky nevýhodný. Dále dodal, že v příštím programovacím období bude více možností (více dotačních programů) v oblasti odpadového hospodářství. Dr. Petržílek zdůraznil, že pokud město nebude postupovat v jednotlivých krocích, nedosáhne na dotace. Celá další diskuse se týkala názorů na vývoj ceny skládkování, pytlového sběru, rentability svozového automobilu, vytíženosti zaměstnanců, které by bylo nutno přijmout a doposud nevyřešeného pozemku pro uvažovanou kompostárnu na Hodově. Dále Dr. Petržílek dodal, že z hlediska třídění odpadu patří Úvaly k těm horším obcím a podíl tříděného odpadu se snižuje. Stále se vyvážení poloprázdné popelnice, kdy se platí za objem nádoby, nikoliv za skutečnou hmotnost odpadu. Zastupitelé dále schválili přijetí daru od Svazku obcí "Úvalsko", kterým je nemovitost (vodovodní hlubinný vrt, včetně provozní budovy), a to v rámci rozdělování historického majetku po zanikající společnosti Středočeské vodovody a kanalizace o výměře 15 m2 umístěný v prostoru, nyní již zrušené ČOV Homolka. Vrt v době, kdy ještě v Úvalech nebyl veřejný vodovod, zásoboval nově vznikající sídliště na Homolce. Z jednání mezi zástupci Svazku obcí "Úvalsko" a zástupci města Úvaly vyplynula ochota svazku darovat tuto nemovitost městu. Ing. Váňová se dotazovala na kvalitu vody z tohoto vrtu. Pan Prokůpek dodal, že se již 30 let nepoužívá a že zde dochází k průsaku povrchové vody a vody z Výmoly. Dále zastupitelé schválili uzavření kupní smlouvy mezi paní Hanou Zvolskou, jako prodávajícím a městem Úvaly jako kupujícím, týkající se pozemku p.č. 3504 - trvalý travní porost o výměře 24 443 m2 a pozemku p.č. 3507 - trvalý travní porost o výměře 8 712 m2, a to za celkovou cenu 360.000,- Kč. Jedná se o pozemky ve Škvorecké oboře. Koupi těchto pozemků schválilo zastupitelstvo na minulém jednání. Smlouva byla odsouhlasená právníkem města. Zastupitelé dále schválili sloučenou komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek k vyhlášenému záměru prodeje pozemku č. 3841/24. Záměr byl vyvěšen od 25. 10. 2013 do 11. 11. 2013. Jedná se o pozemek v Radlické čtvrti, kdy záměr prodeje již zastupitelstvo schválilo. Úvalští zastupitelé dále rozhodli uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě kupní - mezi městem Úvaly jako investorem vyčleněných stavebních objektů stavby "III/10165 Úvaly u Prahy, průtah ul. 5. května" a vlastníky dotčených parcel tj.: č. 230/1 ve výši 10 m2, č. 3962/1 ve výměře 14 m2, 3948/3 ve výměře 47 m2 za cenu v místě a čase obvyklou. V současné době se zpracovává projektová dokumentace a zajišťuje se inženýrská činnost. V souvislosti s touto investiční akcí je nutné vyřešit některé majetkoprávní vztahy. Zastupitelé dále zrušili usnesení č. Z - 0132/012 ze dne 8.11.2012, kterým bylo uloženo radě města zajistit pro rozpočet na rok 2014 kofinancování dotačních prostředků na realizaci zateplení MŠ Kollárova. Rozhodnutí bylo učiněno jak na základě doporučení rady města, tak i v souvislosti s okolnostmi, které nastaly během přípravy rozpočtu města pro rok 2014. Dr. Petržílek v rámci diskuse dodal, že program „Zelená úsporám“ bude otevřen i pro obce a v tomto projektu má být dotace 90 %. Podklady pro dotační program jsou již připraveny. Následně zastupitelé schválili smlouvu o poskytnutí účelové dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření v rámci řešení krizové situace mezi městem Úvaly a Středočeským krajem ve věci přijetí finančních prostředků ve výši 265.000,- Kč na odstraňování škod způsobených červnovou povodní. Finanční prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace "Rekonstrukce mostu přes Výmolu v ulici Horova". Tento most je v havarijním stavu a dle zpracovaného posudku je nutná demolice a výstavba nového mostu. Situace je o to horší, že jde de facto o jedinou přístupovou komunikaci do lokality na Ztraceném korci. Nyní je nutné zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci mostu a zároveň provést opatření ke statickému zabezpečení současného mostu tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost řidičů v lokalitě. Jedná se o provizorní opatření do doby celkové rekonstrukce mostu. Zastupitelé dále schválili darovací smlouvu na dva pozemky v lokalitě Výpustek, kdy dárcem je společnost Censeo s.r.o., a obdarovaný město Úvaly. Jedná se o prodloužení ulice Šafaříkova, která tak byla předána městu v rámci dokončení projektu výstavby rodinných domů a pozemků v lokalitě zvané Výpustek. Zastupitelé dále vzali na vědomí informaci o splnění ve věci zpracování provozního řádu dešťové kanalizace v Úvalech (na základě podnětu Ing. Černého). Zpracovatelem provozního řádu je Ing. Jiří Šídlo. Provozní řád dešťové kanalizace a PD dešťové kanalizace je k dispozici na odboru investic a dopravy. Mgr. Mahdal požádal o přidání těchto dokumentů na web města. Po diskusi zastupitelé schválili záměr pronájmu Městského koupaliště v Úvalech formou koncesního řízení. Na základě rozhodnutí Rady města ze dne 15.5.2013 obdržel současný provozovatel koupaliště z důvodů neplacení závazků odstoupení od nájemní smlouvy o nájmu prostor areálu koupaliště. Rada města doporučila zastupitelstvu města odsouhlasit záměr pronájmu Městského koupaliště v Úvalech formou koncesního řízení. Předpokládá se jednokolové koncesní řízení, kdy příjem koncesionáře je nižší než 20 mil. Kč a veškerá činnost bude provedena v souladu se zákonem č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení. Provedení koncesního řízení bude zajištěno dodavatelsky zakázkou malého rozsahu na služby. Ing. Váňová se dotazovala, zda-li jsou všechny budovy a stavby uvedeny v katastru nemovitostí. Ing. Breda se na to samé dotázal Ing. Váňové, která odpověděla, že v době, kdy byla místostarostkou, nebyly zapsány v katastru. Ing. Černý zdůraznil, že koupaliště není a v minulosti nebylo v tomto stavu výdělečné. Zastupitelé dále rozhodli o zrušení svého usnesení z dubna 2013 ve věci přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na služby na akci „Zajištění výběrového řízení na dodavatele pro realizaci projektu výstavby a správy MŠ Cukrovar“ firmě Advokátní kancelář Mgr. Klára Zábrodská, kdy nabídková cena činila 302 500 Kč včetně DPH. Dne 16. května 2013 vyhlásil ROP SC Výzvu č. 73 - oblast podpory 3.2 Rozvoj měst - oblast vzdělávání (Mateřské školy). Tato výzva byla vyhlášena do 30. září 2013. Žádost o dotaci zpracoval Ing. Miloš Ciniburk. Na základě této vypsané výzvy byl vybrán dodavatel na služby "Zpracování projektové dokumentace - MŠ Cukrovar“ - společnost DOMY JINAK s.r.o., jelikož povinnou přílohou k žádosti o dotaci je projektová dokumentace. Z tohoto uvedeného důvodu nebude vybírán dodavatel na realizaci projektu výstavby a správy MŠ Cukrovar (forma PPP Projekt). Následně zastupitelé souhlasili s podáním žádosti města Úvaly jako poskytovatele sociální služby o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2014 ve výši 1 740 000,- Kč. Dotace bude využita na provoz Pečovatelské služby Úvaly. Zastupitelé dále vzali na vědomí rezignaci pana Ing. Karla Pilného z finančního výboru zastupitelstva msta Úvaly. V dalším bodě zastupitelé udělili ocenění Junior města Úvaly, a to Anně Hiršlové a Michaele Krajíčkové, za vynikající výsledky v oblasti sportu – karate. Obě dívky dosáhli vynikajícího výsledku na Mistrovství Evropy, které se konalo květnu 2013 v Srbsku. Ocenění budou předána na akci Advent v Úvalech dne 1.12.2013. Zastupitelé dále schválili přijetí věcného daru - dva nové certifikované herní prvky umístěné v prostoru dětského hřiště "Mezi Slovany". Jde o kolotoč o průměru 1,8 m se sedáky a houpadlo na pružině se čtyřmi sedáky) v ceně 50 461,- Kč. Tyto dva nové herní prvky byly plně uhrazeny z výtěžku finanční sbírky, která proběhla během léta mezi obyvateli Slovan. V rámci připomínek občanů se pan Pokorný z dotazoval na to, kdy se mohou začít připojovat občané lokality Výpustek ke kanalizaci. Ing. Jankovský hovořil o dotačních titulech v rámci Středočeského kraje. Ing. Breda starší zmínil nedostatečnou aktualizaci webových stránek města (chybějící zápisy z komisí). Paní Tesařová odpověděla, že jsou v těchto týdnech dokončovány zcela nové stránky, které by měly být spuštěny od 1.1.2014. Mgr. Poláková hovořila o nebezpečných svodidlech u provizorního přechodu pro chodce v ulici Na Spojce. Starosta oznámil, že 4.11.2013 byla konečně oficiálně zahájena rekonstrukce železničního koridoru v Úvalech a kontaktní osobou pro veškeré dotazy k této stavbě je na úřadě paní Reicheltová. Dr. Petržílek hovořil o pověření rady pro dotace na protipovodňová opatření. Na základě žádosti, kterou podala Ing. Váňová starosta následně předal na CD všechny smlouvy a elektronickou verzi fakturace u velkých investičních akcí. V rámci bodu „Různé“ zastupitelé schválili podání žádosti o projekt Stavební úpravy hasičské zbrojnice Úvaly ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2014 a zavázali se tak spolufinancovat uvedený projekt parkovacího garážového stání pro pohotovostní dodávku ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu. Přílohou žádosti je položkový rozpočet celé akce. V rámci připomínek a podnětů zastupitelů se Mgr. Mahdal dotazoval na možnost ověření nedostatečného osvětlení v dolní části Alešovy ulice. Ing. Černý se ptal na dotace v rámci sportovních aktivit, zda jsou všichni informováni o možnostech na webových stránkách Středočeského kraje. Ing. Breda starší zmínil nutnost prověření záboru chodníku a části vozovky při budování kanalizační přípojky k rekonstruovanému objektu nad podjezdem do ulice Na spojce. Upozornil na velmi nebezpečnou dopravní situaci zejména pro pěší. Ve 20:15 hodin bylo jednání zastupitelstva ukončeno.

Mgr. Marek Mahdal, DiS.

zastupitel města Úvaly

3. 12. 2013

Mahdal Marek

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist