Svátek má Drahomíra

O čem jednali zastupitelé města Úvaly dne 12.12.2013

Poslední jednání úvalských zastupitelů v roce 2013 se konalo dne 12.12. V sále DPS přivítal všechny přítomné starosta města a jednání zahájil úderem 18. hodiny. Přítomno bylo 14 zastupitelů . V sále usedlo v průběhu večera jen 7 občanů. První a druhý bod jednání pařil již tradičně zprávě o činnosti rady města za uplynulé období od minulého jednání zastupitelstva dne 7.11, kdy se rada města sešla třikrát a zpráva o kontrole usnesení zastupitelstva z let 2009 – 2013, které zastupitelé vzali na vědomí.

Zastupitelé dále vzali na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru dne 3.12.2013, který projednával úvěrovou smlouvu s Komerční bankou na úvěr 110 mil. Kč a její nejdůležitější parametry, dále vzali na vědomí informaci o čerpání rozpočtu za prvních 10 měsíců roku 2013. Hlavním bodem byl návrh rozpočtu města na rok 2014. Mgr. Borecký podal výklad o podmínkách úvěru. Ing. Jankovský zmínil překročení položek mzdových výdajů a výdajů za energie Tento bod po finančním výboru následně projednávali zastupitelé. ...pokračování...

Návrh rozpočtu byl sestaven na základě uzavřených smluvních vztahů, dotací, provozních nákladů a dokončení investičních akcí města. Byly zpracovány požadavky jednotlivých odborů města, které vyplývají ze schválených usnesení rady a zastupitelstva města. Investiční akce se týkají dokončení staveb vodovodu, rekonstruovaných rybníků, č.p.65. Mezi další plánované investiční akce na rok 2014 je plánována rekonstrukce silnic, která je hrazena z  vybrané daně z nemovitosti v roce 2014 a z uspořené částky v předchozích letech. Celková částka na investiční akce je v roce 2014 plánována na 49,6 mil. Kč Nejvyšší investiční výdaje jsou plánovány na silnice a dokončení stavby vodovodu, a to v hodnotě cca 15 mil. Kč, z toho silnice cca 13,8 mil. Kč. Dalším investičním výdajem je výkup pozemků ve výši 1,45 mil. Kč a příspěvek na splácení úvěru na vodovod Káraný do Svazku obcí Úvalsko ve výši 1,5 mil. Kč, a rekonstrukce areálu Riegrova čp. 897 pro potřeby VPS. Další výdajovou položkou je splátka úvěru 12 mil. ročně. Celková částka na provozní výdaje v roce 2014 je plánovaná na 68,8 mil. Kč. Nejvyšší provozní výdaje jsou za energie (plyn, voda, elektřina), dále za nákup služeb tj. cca 1,65 mil. Kč, opravy a udržování 5,8 mil. Kč, nákup materiálu 1,85 mil Kč. Mzdové náklady i s povinnými odvody činí 26,3 mil. Kč. Úroky za úvěr budou hrazeny ve výši 2 mil. Kč. Celkové výdaje pro rok 2014 jsou navrženy ve výši 130 480 786,- Kč Příjmy pro rok 2014 byly sestaveny na základě předpokládaných daňových příjmů dle roku 2012 a 2013, Byly zapracovány příjmy dotací z dokončovaných akcí (vodovodu, rybníků a čp, 65), dalších dotací z programu Pošembeří a to ve výši necelý 1 mil. Kč. Nemalou položkou do příjmů města je příjem z pronájmu vodovodu a kanalizace od firmy Stavokomplet, který je podmíněn opravami a rekonstrukcí vodovodní a kanalizační sítě.

Dalším příjmem je dotace ze státního rozpočtu na provoz města ve výši 6,86 mil Kč, dalším příjmem je nájemné, příjem z prodeje nemovitostí a dofinancování výdajů z poskytnutého úvěru a to ve výši 15 mil. Kč Celkové příjmy jsou na rok 2014 navrženy ve výši 130 480 786,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. Zastupitelé tento návrh rozpočtu schválili.

V diskusi k rozpočtu Ing. Váňová zmínila o 2 mil. vyšší mzdové výdaje než v roce 2013. Mzdové výdaje jsou ve skutečnosti vyšší o 650 tis. a jde zejména o plat správce již brzy kolaudovaného objektu č.p. 65 a správce parkové zahrad. Nemalou část tvoří i platový postup v rámci platové tabulky u pracovníků městského úřadu.

Další bod vyvolal širší diskusi. Na základě vyhlášeného jednacího řízení bez uveřejnění na nadlimitní veřejnou zakázku na služby: Město Úvaly-Poskytnutí dlouhodobého úvěru" zastupitelé schválili návrh úvěrové smlouvy ve výši 110 mil. Kč s Komerční bankou, a.s. a uložili starostovi smlouvu podepsat. Úvěr lze čerpat od 15.12.2013 do 31.3.2014 a bude splácen od 1.4.2014 do 31.1.2024, roční úrok z poskytnutého úvěru činí v současnosti 1,65% p.a. Se schváleným úvěrem souvisel i další bod jednání, kdy zastupitelé  pověřili radu města uzavřením změny pohyblivé úrokové sazby na pevnou sazbu, za podmínky, že výše této pevné sazby nepřekročí hodnotu:  2,7% p.a. pro období 5 let, 3,1% p.a. pro období 7 let a 3,5% p.a. pro období 10 let. Starosta města je oprávněn podepsat tuto pevnou sazbu pro část nebo celou nesplacenou jistinu úvěru. Toto opatření bylo přijato z důvodu velmi nízkých úrokových sazeb na současném finančním trhu. Fixace sazeb bude provedena formou dodatku ke smlouvě. Další bod související s úvěrem iniciovala Ing. Váňová. V rámci uzavřené smlouvy s bankou bylo podle názoru paní Váňové nutné dále vymezit pro vedení města projekty, které mají pro dočerpání úvěru prioritu. V rámci stanovení finanční situace zůstává disponibilní částka po splacení původní výše revolvingového úvěru hodnota 30 mil Kč. Z této částky bylo v roce 2013 čerpáno na školní jídelnu a část č.p. 65. Vyčerpaná částka v roce 2013 nepřesáhla 16 mil Kč. Zbylá disponibilní částka úvěru bude čerpaná v roce 2014 na prioritní projekty č.p. 65 a druhý projekt který je v nejvyšší prioritě je výstavba vodovodu. Dotazy zastupitelů zodpovídala přítomná Mgr. Klára Zábrodská z Advokátní kanceláře, která pro Úvaly zajišťovala organizaci výběrového řízení. Pan zastupitel Skřivan zmínil, že Komerční banka je nyní de facto 16. členem úvalského zastupitelstva. Ing. Váňová upozornila na nutnost hlídat plnění informačních povinností vyplývajících z úvěrové smlouvy. Ing. Černý hovořil o nevhodných formulacích ve smlouvě, kde jsou některé smluvní ustanovení  dle je jeho názoru převzata z úvěrových smluv mezi bankou a podnikatelských subjektem. Mgr. Zábrodská konstatovala, že úvěr banka poskytuje jako nezajištěný (město za něj nijak neručí, např. zástavou nemovitosti) a proto jsou některé smluvní podmínky ze strany banky zdánlivě přísné, nicméně nevybočují z obecných zvyklostí při úvěrování měst a obcí.

Následující bod, který vyvolal širší polemiku napříč zastupiteli se týkal stanovení výše vodného a stočeného pro rok 2014, které se tradičně schvaluje na posledním jednání zastupitelů v příslušném roce. Ani po opakovaných jednáních nedošlo k dohodě mezi městem a novým provozovatelem - firmou Stavokomplet o výši vodného a stočného v roce 2014. Je to poprvé, kdy je nedohoda mezi městem a dodavatelem velmi reálná. Rozdíl v navržené ceně pro vodné činí nadměrné ztráty, kdy Stavokomplet uvádí, že podle jeho údajů z provozu za rok 2013 je požadavek na úroveň ztrát nesplnitelný. Vzniká tak rozpor mezi historickými hodnotami deklarovanými VAK MB a Stavokompletem  Nyní VRV pracuje na nestranném ověření hodnot, jehož výsledky byly známy až v průběhu prosince (po uzávěrce čísla ŽÚ 1/2014). Návrh Stavokompletu, pokud bude ověřen jako oprávněný, lze akceptovat pouze s předchozím souhlasem SFŽP a bude nutné jej ošetřit dodatkem koncesní smlouvy. Úvodní slovou dostal ředitel Stavokompletu Ing. Aleš a následnou prezentací mu oponoval Ing. Kokrment z VRV.  Prezentaci o vývoji zjištěných Zastupitelé vzali na vědomí neshodu mezi návrhem výše vodného a stočného firmy Stavokomplet s.r.o. a návrhem firmy VRV, a.s., která zastupuje zájmy města a schválili návrh společnosti VRV a.s., kde pro rok 2014 činí vodné 30,45 Kč/m3 bez DPH a stočné 37,77 Kč/m3 bez DPH.

Zastupitelé dále schválili novou obecně závaznou vyhlášku "O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů"  kde sazba poplatku činí 684,- Kč. Město tak v současné době doplácí cca 163,- Kč na občana (v roce 2012, před navýšením ceny poplatku, město doplácelo na občana cca 403,-Kč). Poplatek tak zůstává na stejné úrovni jako v roce 2013.

Zastupitelé následně schválili přijetí dotace na akci "Cyklostezka Úvaly na Bendlově stezce", v případě kladného stanoviska z ROP Střední Čechy a zařazení akce do rozpočtu pro rok 2014. V průběhu ledna bude znám výsledek, zda městu Úvaly bude přidělena dotace. Přijetí dotace je podmíněno skutečností, že bude zajištěno finanční krytí  z jiných zdrojů, než ze zdrojů města (např. formou sponzorského daru městu)

Následně zastupitelé schválili Dodatek č. 1 ke smlouvě o vzájemné spolupráci při koordinaci výstavby vodovodu a smlouvě o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Úvaly a Hostín Development. Zastupitelstvo v červenci 2012 schválilo Smlouvu o vzájemné spolupráci při koordinaci výstavby vodovodu. Nový dodatek ke smlouvě  pouze upravuje termín dokončení Vodohospodářského díla. Původní termín ve smlouvě - výstavba vodohospodářského díla bude dokončena nejpozději do konce 1. čtvrtletí roku 2013, nový termín se posouvá o měsíc – do 30.4.2014 a žádost o vydání kolaudačního souhlasu bude podána nejpozději dne 1.5.2014.

V dalším bodě jednání zastupitelé vzali na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci a financování akce "Zateplení objektu MěÚ Arnošta z Pardubic čp. 95" a dále informaci o podání žádosti o dotaci a financování akce "Zateplení objektu MěÚ Úvaly Riegerova čp. 897"

Dále byly schváleny darovací smlouvy mezi dalšími vlastníky pozemků v nově dokončované lokalitě Výpustek a městem Úvaly.

V dalším bodě zastupitelé schválili kupní smlouvu mezi městem Úvaly a Marianem Ješkem, a Václavem Paparegou na prodej technické a dopravní infrastruktury pro lokalitu "„Obytný soubor Radlická čtvrť"” Úvaly. Jedná se o inženýrské sítě: veřejné osvětlení, vodovod, dešťová kanalizace, splašková kanalizace, obslužná komunikace, veřejná část kanalizačních přípoje a veřejná část vodovodních přípojek.

Zastupitelé dále schválili Dodatek č.5 ke smlouvě uzavřené mezi městem Úvaly a Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, a to na pronájem prvního patra objektu Riegerova ul.čp.897 využívaný jako služebna oddělení Policie ČR Úvaly. Výše nájemného se stanovuje na symbolické nájemné 1,-Kč/rok na dobu určitou do 31.12.2014.

Dále zastupitelé neschválili zveřejnění záměru prodeje objektu č.p.105 ve Škvorecké ulici. Jedná se o velmi zanedbaný objekt v zatáčce Škvorecké ulice u rybníka Fabrák. Cena stanovená znalcem činí 2 221 400,-Kč. Objekt již užívají jen 3 nájemníci. Jednomu nájemci nebyla rozhodnutím rady prodloužena nájemní smlouva z důvodu neplacení nájemného a záloh na služby a měl byt vyklidit a předat městu. Toto však odmítl učinit a celou záležitost řeší právní zástupce města. Tento nájemce dluží městu na nájemném a službách 27 078,-Kč .Další nájemce neplatí nájemné a zálohy na služby od roku 2005, dlužná částky činí do konce roku 2013 - 337 714,-Kč, soudně je potvrzeno vyklizení a dne 2.12.2013 byl tento nájemce vystěhován exekutorem. Poslední nájemce platí nájemné a zálohy na služby řádně a včas a nemá žádné závazky vůči městu.  Sociální odbor se pokusil najít tomuto nájemci náhradní ubytování, ale bohužel neúspěšně. V objektu čp.105 je 6 bytů. Pokud by byly obsazeny, vybralo by se za nájemné měsíčně 10 449,-Kč. Za rok by to činilo 125 388,-Kč. Byty v tomto objektu jsou určeny pro lidi sociálně slabé a tomu i odpovídá nájemné. Byty jsou bez sociálního zařízení. Sprchy a toalety jsou umístěny na společné chodbě. Byl vypracován hrubý odhad nákladů rekonstrukce tohoto objektu - 1 840 000 Kč. Pokud by se opravovala fasáda a zateplení systému je nutné počítat s další položkou ve výši cca 400 000. V rámci diskuse se hovořil pan Skřivan o nutnosti disponibility města sociálními byty. Ing. Kouklová upozornila na rizika prodeje objektu (spekulativní nákup). Záměr prodeje nebyl schválen.

Zastupitelé dále neschválili úhradu části vodného ve výši 125.522,- Kč na koupališti v sezóně 2013 (spotřeba celkem 242.187,- z toho úhrada města měla dosáhnout 125.522,- Kč a úhrada provozovatele 116.665,- Kč). Před zahájením sezóny 2013 na úvalském koupališti informoval provozovatel koupaliště pan Polák, že je nutné zajistit opravu rozvodného systému bazénu. Při provedení sond nebylo zjištěno místo úniku vody pouze zvodnělý terén. Vzhledem k náročnosti celkové opravy bylo přistoupeno pouze k provizornímu zamezení úniku vody (zaslepení a odstavení západní vypouštěcí větve, kde se předpokládá porucha). V průběhu sezóny bylo nutné častěji dopouštět bazény než v jiných uplynulých letech. Vypočítána průměrná spotřeba vody za roky 2005-2012, činí 3.537 m3. V letošním roce bylo spotřebováno 7343 m3, rozdíl je 3806 m3. Na základě jednání s panem Polákem bylo zvažováno, že se město bude finančně podílet na zvýšené spotřebě vody v bazénu, která je způsobena únikem vody.

Dalším bodem byly personální změny ve finančním výboru. Pan Petr Kunetka rezignoval z důvodu pracovního vytížení na své členství ve finančním výboru. MUDr. Jan Šťastný podává návrh na jmenování nového člena  - Ing. Alexise Kimbembe. Ing. Černý podává návrh na jmenování člena - Ing. Josefa Zacha. Zastupitelé tyto návrhy schválili.

Zastupitelstvo dále vydalo Obecně závaznou vyhláška č.3/2013 kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace z důvodu osvobození poplatníků, kteří s obcí uzavřou dohodu, na základě které byla městu poukázána finanční částka za možnost připojení na vodovod nebo kanalizaci. Toto osvobození se vztahuje jak na osoby, které dohodu uzavřely, tak na právní nástupce ve vlastnictví předmětných pozemků a to pouze v rozsahu stanoveném dohodou. Osvobození je podmíněno splněním všech povinností, jim touto dohodou uložených a to v dohodnutých termínech.

Zastupitelé dále revokovali své usnesení z minulého jednání, kterým schválilo podání žádosti o dotaci na projekt Stavební úpravy hasičské zbrojnice Úvaly ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2014 a zavázalo se spolufinancovat uvedený přístavby garáže úvalských dobrovolných hasičů ve výši minimálně 5% z celkových nákladů projektu. Hasiči chtěli dotaci využít na přístavbu garáže pro nově zakoupený automobil (dodávka). Vzhledem k podmínkám dotace, které stanoví, že práce musí být provedeny svépomocí a stavební úřad takovouto stavbu nemůže označit za rekonstrukci a nelze ji realizovat svépomocí, nevyhověl by záměr podmínkám dotace. Přestože je usnesení přijato obecně na rekonstrukci a opravu hasičské zbrojnice, hasiči jiné práce tohoto typu na předmětné nemovitosti nenavrhují. Naopak chtějí požádat o dotaci na opravu/rekonstrukci hasičského auta.  Proto zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci na projekt Oprava/rekonstrukce vozidla T 148 CS 32 ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2014 a zavázali se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů projektu.

Zastupitelé dále vzali na vědomí kontrolní zprávu dle usnesení KV- 8/13 - Kontrola formálního postupu při pronájmu nebytových prostor: město - nájemce, pronajímatel – město.

Zastupitelé dále souhlasili s přijetím daru od pana Ivana Rabela ve formě bezúplatného převodu pozemků v Radlické čtvrti. Jedná se o pozemky u ulice Jeronýmova. Na základě studie Radlická čtvrť proběhla jednání s panem Rabelem o převodu částí jeho pozemku který je v této studii určen jako budoucí komunikace a současně umožní příjezd na sousední pozemek ve vlastnictví města.

V rámci připomínek zastupitelů hovořil Ing. Černý o bezpečnosti na vlakovém nástupišti, a to ještě před generální opravou. Mgr. Mahdal zmínil poruchy osvětlení na Nových Slovanech. Pan Kolařík a pan Štěpánovský zmínili nepřehlednou a mnohdy nebezpečnou dopravní situaci v oblasti ulice Na Spojce, kde nyní probíhá výstavba komerčního objektu (nesouvisí s modernizací traťového úseku)

V rámci připomínek občanů tentokrát nikdo nevystoupil.

Ve 22:10 hodin bylo jednání zastupitelstva ukončeno.

Mgr. Marek Mahdal, DiS.

zastupitel města Úvaly

7. 01. 2014

Mahdal Marek

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist