Svátek má Jáchym

O čem jednali zastupitelé města Úvaly dne 30.1.2014

První zasedání úvalských zastupitelů v letošním roce se v sálku DPS konalo 30. ledna 2014. Přítomno bylo 12 zastupitelů. V průběhu večera se do jednacích prostor dostavili pouze 2 občané. První a druhý bod jednání pařil již tradičně zprávě o činnosti rady města za uplynulé období od minulého jednání zastupitelstva konaného  dne 12.12.2013, kdy se rada města sešla jednou a zpráva o kontrole usnesení zastupitelstva z let 2009 – 2013, které zastupitelé vzali na vědomí.

Zastupitelé dále vzali na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru dne 21.1.2014, který přednesl Mgr. Borecký. Ten konstatoval, že se povedlo výrazně zkonsolidovat městské finance, takže loňský rozpočet skončil přebytkem 6,8 mil. Kč, letošní rozpočet má rezervy ve výši cca 12 mil. Kč a město má v současnosti na účtech v hotovosti cca 22 mil. Kč. V této souvislosti finanční výbor  projednal návrh rozpočtového opatření č.2/2013, které zohledňuje finanční data za celý loňský rok. Současně byl projednáván návrh rozpočtového opatření č.1/2014, neboť v současné chvíli jsou již k dispozici přesnější informace ve srovnání s rokem 2013 ve vazbě na čerpání dotací a čerpání úvěru a skutečné naplňování příjmů. Zastupitelé dále uložili Finančnímu výboru zajistit provedení kontrol čerpání dotací na vodovod a kanalizaci, dále pak provádění oprav v DPS a mzdových výdajů městského úřadu.  ...pokračování...

Zastupitelé následně v návaznosti na předchozí bod schválili návrh rozpočtového opatření č. 2/2013 ve výši příjmy 272 354 043,- Kč, výdaje 272 354 043 Kč a následně i návrh rozpočtového opatření č. 1/2014 kde jsou příjmy 149 379 193 Kč a výdaje 149 379 193,- Kč. Bližší informace o jednotlivých položkách jsou pro zájemce k dispozici na webových stránkách města či u Mg. Petra Boreckého a paní Hájkové.

Dále zastupitelé schválili uzavření darovací smlouvy mezi Svazkem obcí "Úvalsko" jako dárcem a městem Úvaly jako obdarovaným, týkající se pozemku p.č. 3572 o výměře 15 m2. Darem je nemovitost (vodovodní vrt včetně provozní budovy).  Přijmutí tohoto daru bylo již schváleno v listopadu 2013.

Následující bod se týkal nové nájemní smlouvy mezi městem Úvaly a organizací JUNÁK - svaz skatů a skautek ČR, středisko Bratra J. Bubáka na příslušné pozemky, které organizace využívá. Předmět nájmu bude užíván výlučně za účelem spolkové činnosti JUNÁK - využití pro aktivity členů v rámci platných stanov organizace a k užívání nemovitostí postavených na předmětu nájmu, které jsou ve vlastnictví nájemce. Smlouva se uzavírá za cenu 1,- Kč/ročně, na dobu určitou 20 let ode dne podpisu smlouvy.  Skauti z Úval získali od města prostředky (v rámci každoročního dotačního programu) na tvorbu studie proveditelnosti "Stavební úpravy objektu - rekreační objekt Úvaly". V rámci této studie by došlo k rekonstrukci objektu (předpoklad dřevostavby), připojení objektu na splaškovou kanalizaci a na městský vodovod. Stavební práce by si skauti prováděli svépomocí, předpoklad realizace v roce 2014. Zastupitelé navrženou smlouvu schválili.

Zastupitelé schválili koupi jednoho z pozemků (jedná se o krajnici při vozovce v Muchově ulici), které městu nabídla společnost Selgen oseva Praha, s.p. v likvidaci. Záměrem společnosti bylo městu prodat i část odvodňovacího příkopu v polích u Horoušánek a příkop při silnici za hřbitovem ve směru na Tlustovousy. Koupi těchto dvou pozemků zastupitelé neschválili. Záměrem prodávajícího bylo prodat pouze všechny tři pozemky současně, a tak se nyní čeká na vyjádření této společnosti.

Dále zastupitelé schválili úhradu části vodného ve výši 125.522,- Kč na koupališti v sezóně 2013 z důvodu prokazatelného úniku vody z bazénů (spotřeba celkem 242.187,- Kč z toho  činí úhrada města 125.522,- Kč a úhrada provozovatele 116.665,- Kč). Při prvním projednání tohoto materiálu zastupitelstvo města na svém jednání 12.12.2013 tuto finanční úhradu neschválilo. Provozovatel koupaliště pan Polák v roce 2013 několikrát upozorňoval na únik vody a na nutnou opravu rozvodného systému bazénu. V souvislosti s výběrovém řízením na nového provozovatele koupaliště provede firma Wellnes s.r.o. návrh na provizorní zamezení úniku vody pro sezónu 2014, s tím, že definitivní oprava bude požadována po novém provozovateli. Na dalším jednání dne 18.12.2013 ve věci zajištění sezóny koupaliště v roce 2014 pan Polák přislíbil, že by zajistil celou sezónu koupaliště roce 2014 (dne 27.5.2013 město Úvaly odstoupilo od nájemní smlouvy a předání mělo být k 18.6.2014). Rada města na svém jednání 15.1.2014 schválila uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu areálu městského koupaliště s panem Pavlem Polákem ve věci zajištění sezóny koupaliště v roce 2014 (do 31.8.2014 a předání do 15.9.2014). Firma, která zajišťuje koncesní řízení na nového provozovatele koupaliště, taktéž doporučuje, aby letošní sezónu 2014 zajistil současný provozovatel nebo město svépomocí tak, aby nový provozovatel měl dostatek času realizovat své investice a opravy většího rozsahu na další sezónu 2015. V tomto stavu v jakém je koupaliště, by nebylo vhodné předávat novému provozovateli. Předpoklad termínu, kdy bude vybrán nový provozovatel je červen 2014.

Dále zastupitelé nesouhlasili s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Úvaly a obcí Tuklaty, která by zaručovala přijetí žáků z obce Tuklaty do Základní školy Úvaly. Starosta obce Tuklaty pan Jenšovský žádal město Úvaly o uzavření veřejnoprávní smlouvy, která by

garantovala přijetí žáků obce Úvaly do základní školy v Úvalech od 6. ročníku (obec Tuklaty má zřízenu základní školu pouze pro 1. stupeň). Základní škola přijímá přednostně děti s trvalým bydlištěm v Úvalech, na doplnění žáků ve třídě ředitel v souladu se školským zákonem přijímá i dětí s bydlištěm mimo Úvaly. Není však možné garantovat smluvně nárokovaný počet míst v šestém ročníku pro děti s bydlištěm v jiné obci, protože nelze dopředu předjímat počet volných míst. Pro školní rok 2014/2015 budou dle sdělení ředitele otvírány minimálně 4 první třídy a ZŠ Úvaly se v nejbližších letech bude potýkat s nedostatkem počtu kmenových tříd i při přijímání pouze úvalských dětí. Dále zastupitelé pověřili starostu k jednání se starosty okolních (spádových) obcí, směřující ke vzniku svazku obcí za primárním účelem výstavby nové školy v Úvalech pro děti z Úval a zároveň ze sdružených obcí.

Zastupitelé dále schválili odkup pozemku parc. č. 281/1 o výměře 3,53 m2 od vlastníka Ing. Miroslava Štefana  a odkup pozemku parc. č. 196/1 o výměře 0,0169 m2 od vlastníka p. Ivana Rabela. Obě ceny budou stanoveny znaleckým posudkem. Tato transakce bylo provedena z důvodu zpracování žádosti o dotaci na akci "Zateplení objektu MěÚ Úvaly Riegerova čp. 897. K této žádosti je nutné doložit smlouvu o smlouvě budoucí kupní, na základě které by se vlastník sousedního pozemku zavázal odprodat městu pruh pozemku zabraného tloušťkou (13 cm) zateplení po zpracování geometrického oddělovacího plánu na základě skutečného provedení stavby. Za oba „minipozmky“ město zaplatí pouze cca 1700 Kč.

Dále zastupitelé vzali na vědomí zápis ze společného jednání Výboru pro výstavbu a investiční komise ze dne 20. 1. 2014. Předmětem jednání byla Rekonstrukce komunikací v Úvalech - seznámení s rozpracovaným projektem jednotlivých ulic, Rekonstrukce komunikace Prokopa Velikého, v úseku ul. Boženy Němcové - Žižkova, Studie proveditelnosti - rekonstrukce objektů - svaz skautů a skautek ČR a Aktualizace koncepce rozvoje majetku města

Zastupitelé následně schválili aktualizaci koncepce využití majetku města Úvaly v období 2014 – 2018. Jedná se o aktualizaci dokumentu schváleného v červnu 2012. Schválení této koncepce je u některých investičních akcí výhodou při podání žádosti o dotaci. Základními prioritami pro toto období bude:

  1. Navýšit kapacitu prostor pro předškolní  vzdělávání a volnočasové aktivity, zejména pak navýšit počet míst v mateřských školách v Úvalech.
  2. Dobudovat sídlo městského úřadu na náměstí Arnošta z P.  se zázemím v areálu Riegrova.
  3. Posílit dopravní infrastrukturu v oblasti dopravy  v klidu (tj. parkování) a posílit možnosti pěšího a cyklistického přístupu do centra města a k nádraží.

Odbor správní předložil zastupitelstvu města žádost Okresního soudu Praha-východ o získání nových přísedících. Rada města na svém jednání dne 18.12.2013 tuto žádost projednala a vzhledem k tomu, že nám nebyla známa osoba, která by měla zájem tuto funkci vykonávat, uložila oslovit občany Úval prostřednictvím lednového Života Úval. Na zveřejněnou výzvu se přihlásilo několik zájemců, z nichž každý byl individuálně seznámen s povinnostmi vyplývajícími z této funkce. Vážný zájem o tuto funkci projevila paní Zdeňka Myslivečková,  paní Mgr. Dana Poláková a Mgr. Petr Borecký. Zastupitelé je navrhli přísedícími Okresního soudu Praha-východ.

Zastupitelé na závěr jednání schválili zařazení města Úvaly do územní působnosti MAS Pošembeří na období let 2014-2020. Město tak bude moci v tomto období žádat o finanční prostředky v rámci Strategie místního rozvoje MAS. Totéž se týká i i neziskových organizací a podnikatelů se sídlem v Úvalech

V 19:40 hodin bylo jednání zastupitelstva ukončeno.

Mgr. Marek Mahdal, DiS., zastupitel města Úvaly

5. 02. 2014

Mahdal Marek

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist