Svátek má Jáchym

Úvalští zastupitelé mimořádně jednali dne 13.3.2014

Na 13. březnový den svolal starosta města MUDr. Šťastný mimořádné jednání úvalských zastupitelů.  Přítomno bylo 13 zastupitelů a v sále usedlo 8 občanů. První bod pařil již tradičně zprávě o činnosti rady města za období od 30.1.2014 do 13.3.2014.

Hlavním důvodem svolání tohoto jednání byla nutnost schválit rozpočtové opatření č.2/2014. Podstatou je přesun finančních prostředků v rámci jednotlivých rozpočtových kapitol. Na základě podaných žádostí o dotace na podnět ROPu z důvodu urychleného čerpání dotací je nutno přijmout rozpočtové opatření a to na uvolnění finančních prostředků na investiční akce MŠ Cukrovar, Bendlova stezka, zateplení čp. 95 a koupě pozemku pro zateplení objektu čp. 897. Z důvodu zrychlení čerpání dotací, které je omezeno časově (prosinec 2014 a  květen 2015), jsou konzultovány s ROPem následující akce: zpracování prováděcí dokumentace, administrace výběrového řízení na dodavatele staveb. Jedná se o částku 1 500 000,- Kč, která je převáděna v rámci rozpočtových rezerv. Zastupitelé toto rozpočtové opatření schválili a pověřili Radu města Úvaly k dalšímu rozpočtovému opatření ke konkrétnímu čerpání této částky.  Z časových důvodů nemohlo být rozpočtové opatření projednáno na finančním výboru města Úvaly. Dr. Pokornému a Ing. Jankovskému vadilo, že tento bod neprojednával finanční výbor. Pan Kolařík požádal o přesnou tabulku rozdělení částky 1,5 mil. Kč. Ing. Breda hovořil o nutnosti stanovení rozpočtových rámců a určitých limitů, aby každou drobnou změnu nemuselo schvalovat narychlo svolané mimořádné zastupitelstvo. Paní Reicheltová zmínila, že ROP Středné Čechy požadoval detailní rozpracování nákladů před udělením dotace. Ing. Váňová podotkla, že v okamžiku oznámení o konání mimořádného jednání zastupitelů mohou být tyto záležitosti schvalovány finančním výborem „per rollam“ prostřednictvím e-mailu/telefonu.   ...pokračování...

Širší diskusi vyvolal další bod jednání - záměr na prodej pozemku č. 3841/24 v Radlické čtvrti ocelkové výměře 36.147 m2, který byl schválen zastupitelstvem města již dne 20.9. 2012. Celý záměr prodeje byl opakovaně zveřejňován na úřední desce a na realitních serverech. Bylo realizováno celkem sedm „kol zveřejnění“ záměru prodeje, přičemž nyní bylo dosaženo nabídkové ceny, která odpovídá současnému trhu. Poslední zveřejnění záměru proběhlo od 23.1.2014 do 24.2.2014. Pan Prokůpek hovořil o stanovené znalecké „vyhláškové“ cena 1366 Kč za 1 m2, přičemž tato stanovená cena je v rozporu ze skutečnou reálnou  tržní hodnotou (v čase a místě) nezasíťovaných pozemků. Tyto ceny se pohybují v rozmezí cca 650 – 800 Kč / m2. Tato cena vychází z nutných nákladů na vybudování technické infrastruktury a z odpočtu částky, kterou bude muset developer uhradit městu na zhodnocení pozemku dle platné vyhlášky. Zastupitelé rovněž vzali na vědomí zvýšení nabídkové ceny uchazeče  - společnosti AKTERA Sedmdesátjedna, s.r.o., která svojí nabídku zvýšila z 23.500.000,- Kč (650,- Kč/m2) na 27.150.000 Kč (751 Kč/m2). Přítomný Mgr. Jiří Vajner, který zastupuje společnost, která podala nejvyšší nabídkovou, cenu hovořil o cenové tvorbě a kalkulaci. Ing. Jankovský a Ing. Váňová vyjádřili svůj kritický pohled k prodeji pozemků. Pan Jelínek kritizoval růst Úval co do počtu obyvatel. Starosta následně vyzval individuálně jednotlivé zastupitele aby se k prodeji a k nabídkové ceně vyjádřili. V diskusi zazněly také zmínky o skutečně dosažených prodejních cenách jiných pozemků ve vlastnictví města, které byly v minulých volebních obdobích prodávány. Zastupitelé nakonec souhlasili (9 pro, 4 proti) s prodejem pozemku č. 3841/24 v Radlické čtvrti  o celkové výměře 36.147 m2 společnosti JARO REAL, s.r.o., za cenu 28.266.954,- Kč (782 Kč/m2). Ing. Breda zdůraznil, že takto získaná částka bude jednoznačně určena k rozvoji infrastruktury a majetku města v souladu se schválenou Koncepcí rozvoje majetku města.

Další bod se týkal odkupu pozemku č. 196/1. Zastupitelé vzali na vědomí informaci o podaném nesouhlasu prodeje části pozemku č. 196/1 o výměře 0,0169 m2. Jedná se o pruh pozemku zabraného tloušťkou (13 cm) po zateplení objektu od p. Ivana Rabela týkající se akce "Zateplení objektu MěÚ Úvaly Riegerova čp. 897" a souhlasili s odkupem celého pozemku č. 196/1 o výměře 646 m2 za cenu stanovenou ve znaleckém posudku - 39,48 Kč/ m2, tj. celkem 25.504 Kč.

Původně zařazený bod, týkající se pořízení nákladního automobilu pro potřeby VPS („Bio Auto“)  Mercedes ATEGO 1322, vybavené hákovou nástavbou a kontejnerem s universálním zařízením pro výsyp popelnic byl stažen z programu jednání, neboť dle sdělení VPS by takto výrazně vybavený automobil servisní příspěvková organizace města v nejbližším období nevyužila.

V rámci připomínek zastupitelů se Mgr. Mahdal dotazoval na časový harmonogram jarního úklidu úvalských silnic (samostatná informace bude v čísle 4/2014 Života Úval). Ing. Černý hovořil o parkování v rámci rekonstrukce železničního koridoru a o koordinaci rozvoje železniční a autobusové infrastruktury mezi hl. m. Prahou a Středočeským krajem. Ing. Váňová se dotazovala na souvislosti s pořízením výpočetní techniky v rámci rekonstrukce „Pětašedesátky“. Dle informace od pana starosty probíhá v současné době spor mezi městem a společností Stavokomplet ohledně ceny vodného a stočeného. Ing. Černý jako pověřený zastupitel prezentoval některé svoje připomínky k novému Územnímu plánu a vyjádřil názor, že by zastupitelé měli s tímto novým návrhem seznámit formou organizovaného semináře.

Ve 20:15 hodin bylo mimořádné jednání zastupitelstva ukončeno.

Mgr. Marek Mahdal, DiS.

zastupitel města Úvaly

17. 03. 2014

Mahdal Marek

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist