Svátek má Luboš

O čem jednali úvalští zastupitelé dne 24.4.2014

Večer 24. dubna 2014 byl vyhrazen jednání úvalského zastupitelstva. Přítomno bylo 11 zastupitelů a ve zcela zaplněném sále usedlo 35 občanů. Neobvykle velký počet občanů v sále byl vyvolán zejména medializovanou skutečností, že Ministerstvo životního prostředí (MŽP) identifikovalo 14 problematických dotačních akcí proplácených z OPŽP – šlo o tzv. "losovačky" a jejich nestandardní průběh. Více uvnitř zprávy ...

Z těchto 14 projektů dle MŽP vyčnívá město Úvaly s projektem dostavba vodovodní sítě, kde MŽP má podezření z nezákonného ovlivnění průběhu losování a podalo proto trestní oznámení na neznámého pachatele. V případě, že by se podezření prokázalo, muselo by město Úvaly vrátit dotaci ve výši 67,9 mil. Kč. (tzv. 100% korekce).

Starosta hovořil o zastupitelstvem schváleném procesu užšího výběru – omezení počtu účastníků. Následně starosta předal slovo Mgr. Boreckému, který z pozice předsedy finančního výboru popsal časovou souslednost jednotlivých kroků a seznámil přítomné se šetřením finančního výboru města ke kauze "úvalské losovačky".

Z šetření jasně vyplývá, že nic nenaznačuje tomu, že by na straně města Úvaly k pochybení nebo manipulaci došlo. Jestli k tomu došlo jinde, mimo město Úvaly, je otázka pro šetření k tomu kompetentních orgánů, město Úvaly nemá možnosti toto prověřit. Bylo jednomyslně odsouhlaseno, že veškerá dokumentace k průběhu této zakázky (tj. usnesení rady, zastupitelstva, výběr firem, smlouvy, protokoly, zápisy z hodnotících komisí atd.) bude digitalizována a v nejkratší možné době zveřejněna na internetu. V rámci diskuse se pan Vosecký dotazoval na eventuální osobní vazby na zástupce společnosti Allowance, s.r.o, která problematické výběrové řízení organizovala, toto starosta vyvrátil.

Pan Skřivan položil dotaz, z jakého důvodu nebyl při vlastním losování přítomen starosta města, i když ho tím zastupitelstvo pověřilo. Ing. Breda hovořil o reakci města na tuto situaci, kdy byla navržena úsporná opatření – pozastavení některých projektů. Dr. Petržílek oponoval, že není na místě nyní škrtat ve financování a brzdit rozvoj, dokud není nic rozhodnuto. Ing. Jan Černý navrhl zveřejnit všechny smlouvy u všech projektů, ve kterých figurovala společnost Allowance, s.r.o. Zastupitelstvo tento návrh jednomyslně odsouhlasilo.

Další bod pařil již tradičně zprávě o činnosti rady města za období od 13.3.2014 do 24.4.2014, kdy se rada sešla jednou. Ing. Váňová se dotazovala na zprovoznění odstavné plochy vedle SK Úvaly. Ing. Jan Černý kritizoval redakční radu ŽÚ. Jeho příspěvek je zařazen do tohoto vydání ŽÚ (pro květnové číslo tento příspěvek přišel až po definitivní uzávěrce na jednání redakční rady). Dalším bodem byla kontrola plnění usnesení zastupitelstva města 2009 – 2014.

Následujícím bodem byla petice občanů z lokality ulic Horova a Na Ztraceném Korci, týkající se stavby splaškové kanalizace. Vzhledem k předcházejícím problémům při jednání s majiteli pozemků v ulici Na Ztraceném Korci požádal starosta o zpracování návrhu odpovědi firmy VRV a.s. V dlouhé diskusi vystoupili občané Misárkovi – vlastníci pozemků v dané lokalitě, kteří připomněli, že jejich nabídka na odkup trvá již 5 let a město je v této oblasti nečinné.  Zastupitelé následně schválili zahájení přípravy akce - stavba splaškové kanalizace a vodovodu v oblasti Horova čtvrť v ulicích Horova a Na Ztraceném Korci za předpokladu, že dojde nejdříve k vyřízení majetkoprávních vztahů v dotčené lokalitě a tímto úkolem pověřili radu města. Následně zastupitelé rozhodli o vykoupení předmětných pozemků, kdy odhadní cena je cca 411 tis. Kč. Po skončení tohoto bodu většina přítomných občanů opustila sál.

V dalším bodě vzali zastupitelé na vědomí zápisy ze zasedání finančního výboru III/2014 ze dne 18.3.2014 a ze dne 15.4.2014, kde základními projednávanými body bylo aktuální čerpání rozpočtu, zpětné seznámení s návrhem Rozpočtového opatření č. 2/2014 (po schválení), zadání plánu kontrolních akcí, schválení návrhu Rozpočtového opatření  č. 3/2014 a předložení kontrolních zpráv. Schválení rozpočtového opatření č. 3 následně finanční výbor na mimořádném zasedání dne 23.4.2014 revokoval v souvislosti s  kauzou „úvalská losovačka“. Zastupitelstvo pověřilo Finanční výbor kontrolou smluvních vztahů se společností VRV, a.s., která funguje jako projektový manažer v oblasti vodohospodářských investic města.

Přímo navazující bod jednání se týkal Rozpočtového opatření č. 3/2014, které zastupitelé schválili v upravené úsporné podobě. Aktualizované příjmy ve výši 161 975 177,- Kč a výdaje 161 975 177,- Kč. Projekty (dosud nezahájené), které zastupitelé navrhli pozastavit jsou nyní rozpočtově v položce „rezervy“. Úsporná opatření se nijak nedotýkají plánu rekonstrukce ulic ve městě a výstavby nové mateřské školy v areálu cukrovaru. Podrobnější informace k této záležitosti je k dispozici na webu města a další informace poskytne zájemcům paní Hájková.

Zastupitelé dále schválili rozdělení hospodářských výsledků za rok 2013 zřízených příspěvkových organizací takto: Základní škola Úvaly - rezervní fond 373 139,16 Kč, fond odměn 10 000,- Kč,  Městský dům dětí a mládeže Úvaly -  rezervní fond 274 694,73 Kč, fond odměn 100 000,- Kč a Mateřská škola Kollárova -  rezervní fond 108 080, 24 Kč. Ředitelé příspěvkových organizací požádali zřizovatele o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013. Z důvodu finanční situace města Úvaly v roce 2013 obdržely zřízené příspěvkové organizace města schválené příspěvky na provoz až v závěru roku 2013, a proto byly vytvořeny vyšší hospodářské výsledky oproti minulým rokům.

Dále zastupitelé vzali na vědomí zápis ze společného jednání investiční komise a výboru pro výstavbu ze dne 10.3.2014, kde byla hlavním bodem programu prezentace zhodnocení technického stavu koupaliště a stanovení podmínek do koncesního řízení pro výběr nového provozovatele koupaliště. Zastupitelé schválili zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci koupaliště v úplné variantě včetně zpracování geologického, hydrogeologického a statického průzkumu. Rekonstrukce bazénu je navržena provedením konstrukce vany do stávající konstrukce bazénu. Tím se sice zmenší vodní plocha, ale dojde i k úspoře provozních nákladů. Investice do obnovy koupaliště budou vloženy z větší části městem (dle rozpočtu města) a dále novým provozovatelem (bude zakomponováno do podmínek zadavatele koncesního řízení). Odhad celkových investic nutných k obnově koupaliště je velmi vysoký – odhad je cca 30 mil. Kč.

Zastupitelé následně vzali  na vědomí zápis ze společného jednání investiční komise a výboru pro výstavbu ze dne 14.4.2014 a schválili kritéria pro výstavbu a rekonstrukci chodníků takto:1. Rekonstrukce stávajících chodníků - finančně se bude podílet město i občané (50% na 50%), 2. Nové chodníky - občané by se měli podílet na projektu, inženýrské činnosti, výkupu pozemků a na realizaci (50% na 50%), 3. Náklady na projekty, inženýrskou činnost a výkup pozemků, které jsou v zájmu města, by mělo hradit město. Realizace bude hrazena - město i občané (50% na 50%) 4. V případech, kde je zpracována projektová dokumentace k územnímu řízení nebo stavebnímu povolení mohou občané ve spolupráci s městem (50% na 50%) realizovat stavbu chodníků, ale pouze za předpokladu realizace dle projektové dokumentace. Dr. Petržílek informoval o přípravě informace na červnové jednání zastupitelstva města, kde budou předloženy návrhy na změnu provedení protihlukových stěn u rekonstruovaného železničního koridoru v katastru města.

Následující bod vyvolal širší polemiku napříč sálem. Odbor životního prostředí a územního rozvoje předložil zastupitelstvu města Územní studii Úvaly - Vinice s etapizací.  Zpracováním územní studie bylo podmíněno odstranění stavební uzávěry v dané lokalitě. Územní studie s etapizací byla projednána dne 14. 4. 2014 na Výboru pro výstavbu, který jednohlasně doporučil zastupitelstvu města studii v předložené verzi souhlasit a doporučit pořizovateli ke schválení. Zastupitelé tuto územní studii ve variantě s etapizací vzali na vědomí a doporučili pořizovateli schválit možnost jejího využití. Zastupitelé rovněž uložili odboru životního prostředí a územního rozvoje zpracovat Registrační list Územní studie Úvaly - Vinice a podat návrh Krajskému úřadu Středočeského kraje na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti a poskytnout Územní studii Úvaly - Vinice stavebnímu úřadu Úvaly, příslušnému Úřadu územního plánování a Krajskému úřadu Středočeského kraje. V diskusi vystoupil s kritikou etapizace pan Krutský. K územní studii se vyjádřila paní Bergnerová. Pan Štěpánovský podotkl nevyváženost zástavby v jednotlivých etapách. Mgr. Borecký shrnul, proč je etapizace navrhována – eliminace výstavby od města „odtržených enkláv‘“, které by generovaly problémy související s živelným rozšiřováním. Ing. Váňová se kriticky vyjádřila k poloze navrženého hřiště v rámci projektu na Vinici. Pan Vosecký podpořil záměr etapizovat výstavbu v Úvalech, protože toto je koncepční krok, který Úvalům v minulosti chyběl.

Další bod se týkal studie zástavby v ulici Pernerova. Na žádost investora Royal Classic s.r.o.  byl předložen zastupitelstvu k posouzení návrh zastavovací studie v oblasti ulici Pernerova u Klánovického lesa,. Investor předpokládá výstavbu přízemních řadových rodinných domů menší velikostní kategorie o půdorysných rozměrech 5m x 8m. Celkový počet řadových rodinných domů je 38. Nově budovaná komunikace by byla řešena jako jednosměrná o šířce 4,5 m s podélnými parkovacími stáními a s jednostranným chodníkem. Přítomná zástupkyně developera stručně přiblížila plánovanou výstavbu. Zastupitelstvo jednomyslně s touto výstavbou nesouhlasilo. Kriticky se vyjádřili i přítomní obyvatelé z dotčené lokality, kterou tvoří rodinné domy s většími pozemky.

Zastupitelé schválili v návaznosti na realizaci akce "III/01214 Úvaly u Prahy, průtah" odkup pozemku parc. č. 277/1 v k.ú. Úvaly u Prahy ve vlastnictví pí Heleny Lesákové, za 1/4 ceny stanovené znaleckým posudkem t.j. 33.650 Kč.

Následně zastupitelstvo schválilo  v návaznosti na realizaci akce "Úvaly, kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení a komunikace, Kollárova ulice" v úseku od ulice Boženy Němcové k ulici Erbenova odkup pozemku parc. č. 1062/1 ve vlastnictví p. Stanislava Taibera za 1/4 ceny stanovené znaleckým posudkem, tj. 14.161,4 Kč -  a odkup  pozemku parc. č. 1550 ve vlastnictví p. Stanislava Taibera (vlastnický podíl 1/2), MUDr. Jany Páleničkové (vlastnický podíl 1/2 z 1/2) a Ing. Ondřeje Páleníčka (vlastnický podíl 1/2 z 1/2) za 1/4 ceny stanovené znaleckým posudkem, tj. 338.246,4 Kč.

Zastupitelé dále schválili zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 299/1 o výměře 1096 m.  Ing. Ladislav Hraník je vlastníkem pozemků a firmy Almeco s.r.o. v areálu bývalého cukrovaru. Koncem loňského roku proběhlo jednání na kterém pan Hraník přišel se žádostí a návrhem na odkoupení části městského pozemku za účelem rozšíření firmy (výstavba haly se školícími prostory a skladem)

Zastupitelé dále schválili  v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 19.032.755,17 Kč a současně schválili vyčlenění peněžní částky ve výši nejméně 3.392.470,83 Kč, odpovídající spolufinancování projektu „MŠ Cukrovar pro Úvaly a okolí“, reg. č.: CZ.1.15/3.2.00/78.01801 a pověřili starostu města podpisem smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy. Město vyčlení finanční prostředky na spolufinancování do 30. dubna 2015, kdy je stanoven termín ukončení stavby.

Následně starosta města předložil návrh na zřízení městské policie v Úvalech. V současné době je vznik městské policie aktuální otázkou z důvodu chystaných změn v dopravní infrastruktuře města, zejména parkování v okolí nádraží a v Husově ulici. Podmínkou realizace těchto změn (včetně reorganizace parkování) je zavedení kontrolního systému jejich dodržování, jinak nebudou příslušnými orgány povoleny. Policie ČR, která byla oslovena v souvislosti se zajištěním této činnosti, nemá kapacity na pravidelnou kontrolní činnost. Byly učiněny pokusy uzavřít smlouvu o poskytování služeb Městské policie Český Brod, tyto snahy nebyly úspěšné. Návrh, který je předkládán, obsahuje „minimalistickou variantu“ vzniku městské policie v Úvalech, konkrétně se v této inicializační fázi jedná o dva strážníky, tato „minimalistická varianta“ vzniku městské policie je i obsahem „programového prohlášení“ současné koalice. V roce 2014 by městská policie sídlila v objektu Pražská 276, který se částečně uvolnil díky přesunu odborů správy majetku a investic do bývalého areálu „Multitec“. Nebudou tedy potřeba finanční prostředky na rekonstrukci prostor pro městskou policii a odpadají též náklady na rozvody internetových sítí a podobně. Měsíční mzdové náklady na 1 strážníka a měsíc činí 37 000 Kč (včetně odvodů, na velitele pak 48 000 Kč, dále je nutno počítat s vybavením za cca 200 000,- Kč. Pro rok 2014 je částka související se vznikem a provozem městské policie včetně mzdových nákladů zahrnuta v rozpočtu - 5311/5169, jedná se o částku do 500 000,- Kč. Zahájení a další rozvoj regulace systému parkování je vázán podmínkou existence městské policie. Zastupitelé nakonec po širší diskusi tuto minimalistickou variantu schválili.

Zastupitelstvo města Úvaly dále odsouhlasilo možnost uzavírání dohod o splátkách delších než 18 měsíců na místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace za podmínek, že doba splatnosti nesmí být delší než 36 měsíců, splátky nesmí být nižší než 1000 Kč a dlužná částka bude (nebude) úročena běžnou výpůjční úrokovou sazbou. Splátky budou sjednány pod ztrátou výhody splátek v případě nesplácení. Zastupitelé pověřili radu města schvalováním těchto uzavíraných dohod o splátkách.

Zastupitelstvo města Úvaly stanovilo, že ve volebním období 2014 - 2018 bude počet členů zastupitelstva města Úvaly stejný jako v současném období – tj. 15 členů. Zaslaný návrh zastupitele Ing. Černého zvýšit počet zastupitelů na 17 nebyl schválen.

Zastupitelé dále schválili vydání obecně závazné vyhlášky  č.2/2014, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Úvaly a vymezují prostory pro volné pobíhání psů. Předchozí vyhláška (č.2/2007) byla dle  metodiky Ministerstva vnitra již legislativně neaktuální.

Zastupitelé v posledním bodě jednání zvolili paní Hanu Drahotovou, paní Zdeňku Myslivečkovou a  Mgr. Petra Boreckého,  do funkce přísedících Okresního soudu Praha-východ pro volební období 2014 – 2018.

V rámci připomínek občanů kriticky hovořil pan Jelínek o rozšiřování Úval. Přítomný občan z oblasti ulice Bratří Čapků (lokality Výpustek) hovořil o zvýšené prašnosti této ulice v souvislosti s osidlování řadových domů. Ing. Breda odpověděl, že problém bude řešen výjezdem do ulice Jirenská.  Pan Vlas vznesl své připomínky k nově připravovanému územnímu plánu města Úvaly a zmínil nelogičnost vytyčení režimu jím vlastněných pozemků a současně také poukázal na návoz hlíny do oblasti Výmoly pod Homolkou a varoval před důsledky přívalových dešťů v této oblasti (možné zanesení koryta Výmoly). Ing. Váňová apelovala na odbor životního prostředí likvidovat černou skládku na Vinici Ing. Trávníčková a Ing. Jan Černý se kriticky vyjádřili k práci redakční rady Života Úval.  Pan Jelínek se dotazoval na možnou délku příspěvků do městského měsíčníku (30 řádků pro 60 slovech).

Ve 22:45 hodin bylo jednání zastupitelstva ukončeno.

Mgr. Marek Mahdal, DiS.

zastupitel města Úvaly

 


Důležité !!! Materiály týkající se výběrových řízení a další související dokumenty k "mediálně rozvířené" zakázce "Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě Úvaly":

1) Vodohospodářské investice města Úvaly - výběr soutěžitele - http://www.mestouvaly.cz/e_download.php?file=data%2Ftitulka%2F1csleft_7.pdf&original=1.pdf

2) Organizace a administrace zadávacích řízení města Úvaly - http://www.mestouvaly.cz/e_download.php?file=data%2Ftitulka%2F1csleft_2.pdf&original=2.pdf

3) Dostavba a rekonstrukce - užší řízení - omezení počtu uchazečů - http://www.mestouvaly.cz/e_download.php?file=data%2Ftitulka%2F1csleft_3.pdf&original=3.pdf

4) Dostavba a rekonstrukce - výběr zhotovitele - http://www.mestouvaly.cz/e_download.php?file=data%2Ftitulka%2F1csleft_4.pdf&original=4.pdf

5) Usnesení rady a zastupitelstva, vztahující se k příslušné zakázce - http://www.mestouvaly.cz/e_download.php?file=data%2Ftitulka%2F1csleft_5.pdf&original=5.pdf

6) Smlouva o poskytnutí dotace - http://www.mestouvaly.cz/e_download.php?file=data%2Ftitulka%2F1csleft_6.pdf&original=6.pdf

 


30. 04. 2014

Mahdal Marek

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

vloženo: 7.05.2014 14:11

autor: David Zapletal

nadpis: Dotazy

Jestli mohu, pár dotazů:

Chybí mi informace, zda panu Skřivanovi na dotaz, proč se starosta nezúčastnil losování, také někdo odpověděl.

Dále, skutečně nikomu z přítomných nebylo divné, že ve zkušebním a ostrém losování vyšla úplně stejná čísla ve stejném pořadí? Nikdo z představitelů nebo pracovníků města nečetl notářský zápis? Nikdo to nevěděl dříve, než na to přišla kontrola na ministerstvu?

David Zapletal

reagovat

vloženo: 7.05.2014 15:31

autor: Michal Breda

nadpis: Odpověď na dotazy

Pokusím se za sebe odpovědět:

Proč se pan starosta nezúčastnil nevím, je třeba se ptát jeho, jestli už to někde nepsal.

Jestli to někomu z přítomných bylo či nebylo divné nevím, sám za sebe si to nedovedu představit, mě by to divné bylo.

Proti losování jsem byl od začátku, nicméně notářský zápis z něj jsem při schvalování usnesení o přidělení zakázky opravdu nečetl. Celá akce nespadala do mojí kompetence a pro rozhodování v Radě byl zásadní protokol z jednání hodnotící komise, ve kterém byl konstatován výsledek a byl zadavateli navržen vítěz VZ. Samozřejmě jsme studovali tento protokol z hlediska splnění všech podmínek VZ a z hlediska cen, nicméně k losování, které proběhlo o několik měsíců dříve nebyl důvod se vracet. Zásadní bylo, že ani Fond, který dotaci přiděloval při své důkladné kontrole ve té době žádné pochybení neshledal, protože jinak by jistě dotaci nepřidělil.

Nic více asi v současné době nemohu k této věci říct.

Michal Breda

reagovat

© BECC Design

TOPlist