Svátek má Johana

O čem jednali zastupitelé města Úvaly dne 19.6.2014

Poslední zasedání úvalských zastupitelů před letní přestávkou se v sálku DPS konalo 19.června 2014. Přítomno bylo 14 zastupitelů. V průběhu večera se do jednacích prostor dostavilo 12 občanů. Na programu jednání bylo mimo jiné rozhodnutí o Bendlově stezce, odkupu pozemu rodiny Misárkových na Ztraceném Korci, úpravy rozpočtu a další body jednání .... pokračování ...

První a druhý bod jednání pařil již tradičně zprávě o činnosti rady města za uplynulé období od minulého jednání zastupitelstva,  konaného  dne 24.4.2014, kdy se rada města sešla dvakrát a zpráva o kontrole usnesení zastupitelstva z let 2009 – 2014, které zastupitelé vzali na vědomí. V rámci diskuse k těmto bodům vystoupila Ing. Váňová s dotazem, jestli byla podána žádost na velkou dostavbu školy. Starosta odpověděl, že žádost podána nebyla.

Zastupitelé dále zrušili své usnesení č. Z-29/2014 ze dne 24.4.2014, které bylo přijato v souvislosti s projednáváním Petice občanů města Úvaly: ul. Horova a Na Ztraceném korci – stavba splaškové kanalizace a  kterým bylo odsouhlaseno odkoupení pozemků č. 3100, 3116, a 3117 v ul. Na Ztraceném korci za odhadní cenu. Dodatečně bylo zjištěno, že tyto pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha se způsobem využití - ostatní komunikace: Dle názoru odboru investic a dopravy by měly být tyto pozemky odkoupeny za 1/4 odhadní ceny (tj. 136 527,50 Kč ) a Rada města toto stanovisko schválila. K tomuto bodu vystoupili přítomní občané z oblasti Horovy čtvrti. Pan Dušan Misárek podrobně zrekapituloval stav problematiky dané lokality ve vztahu k zápisům uvedeným v katastru nemovitostí a připomenul údajnou chybu v komunikaci ze strany města.

Bouřlivou diskusi přinesl bod jednání, kdy zastupitelé následně nesouhlasili se spolufinancováním akce „Cyklostezka Úvaly na Bendlově stezce“ ve výši 1.215.059,15 Kč. Dne 19. 2. 2014 město Úvaly požádalo o poskytnutí dotace na projekt „Cyklostezka Úvaly na Bendlově stezce“, Dne 10.6.2014 čj. 6541/2014 město Úvaly obdrželo akceptaci žádosti o přidělení dotace. Celkové výdaje projektu jsou 7.243.736 Kč, z toho způsobilé výdaje jsou 7.092.561 Kč a nezpůsobilé výdaje jsou 151.175 Kč. Dotace je 85 % ze způsobilých výdajů, tj. 6.028.676,85 Kč. Částku 1.215.059,15 Kč by muselo hradit město. Dne 12.12.2013 zastupitelstvo města usnesením uložilo starostovi města podepsat smlouvu o přijetí dotace "Cyklostezka Úvaly na Bendlově stezce" pouze v případě, že budou zajištěny finanční prostředky na spoluúčast z jiných zdrojů, než z prostředků města. Na akci "Cyklostezka Úvaly na Bendlově stezce" není doposud zajištěna finanční spoluúčast města z jiných zdrojů mimo rozpočet města, jak ukládá výše uvedené usnesení. Místostarosta JUDr. Petržílek přiblížil přítomným tento projekt. V následné diskusi se hovořilo jednak o financování, resp. spoluúčasti města, a jednak o dopadech na životní prostředí. Mgr. Borecký připomněl, že část úseku navrhované stezky nebyla zpracována. Jedná s o cca 25 metrů dlouhý úsek, který je ve vlastnictví Lesů ČR a o skutečnosti, že odbor dopravy v Brandýse dal do podmínek řešení příjezdů k domům na Bendlově stezce. Dále zmínil související náklady pro město v případě realizace (úklid sněhu atd.). Ing. Černý hovořil o výjimkách z technických norem, týkající se zejména šířky komunikace. Nový zastupitel Bc. Němec zmínil otázku pojistitelnosti komunikace v zátopovém území Výmoly. Pan Kolařík upozornil na problematiku hráze Mlýnského rybníka v dálce ca 100 metrů.

Zastupitelé následně schválili závěrečný účet města Úvaly za rok 2013 a zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013. Současně bez výhrad schválili účetní závěrku za rok 2013. Schválený rozpočet roku 2013 dosáhl stavu příjmy a výdaje = 238 856 000,- Kč. Celkové příjmy činily 153 811 930,89 Kč, výdaje 169 093 307,20 Kč, rozdíl je pokryt úvěrem. Byla schválena úvěrová smlouva na 110 mil s Komerční bankou a.s., z toho byl uhrazen revolvingový úvěr ve výši 80 mil. a v roce 2013 byl čerpán úvěr dlouhodobý ve výši 18 098 972,- Kč. Daňové příjmy byly ve výši 71 934 608 15 Kč, nedaňové příjmy ve výši 15 197 337,74 Kč, kapitálové příjmy ve výši 4 473 729,5 Kč, byly přijaty dotace ve výši 62 206 255,50 Kč. Nejvyšší podíl dotace činily dotace na vodu a kanalizaci. Z výdajů činí nejvyšší podíl na investice ve výši 102 889 487, 55 Kč. Při přezkoumání hospodaření Města Úvaly za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které by negativně ovlivnily hospodaření msta. Ing. Váňová se dotazovala na kapitálové příjmy (prodej objektu VPS). Ing. Milerová zmínila skutečnost neprojednání v rámci finančního výboru v červnu, kdy bylo  jednání  ukončeno, protože vzhledem k nepřítomnosti některých členů, nebyl finanční výbor usnášeníschopný.

Následně úvalští zastupitelé schválili seznam akcí, které budou hrazeny z finančních prostředků, získaných z daně z nemovitosti. Jedná se o rekonstrukci mostu přese Výmolu u koupaliště, statické zajištění mostu přes Škvorecký potok pod Slovany, chodník podél krajské silnice III/10164 od křižovatky s ulicí Diamantovou na zastávku autobusu v Horoušánkách. Dále se hovořilo o studii lávky přes silnici I/12 (kolínská) v oblasti Slovany. Výbor pro výstavbu diskutoval možnost posunutí uvažované pěší lávky z oblasti ulic Bulharská do ulice Lužická. Původní návrh pana Ing. Korbeláře z 90.let již není použitelný, a to vzhledem k existující zástavbě v oblasti. Paní Kouklová zdůraznila, že zastupitelé slíbili, že z  prostředků výnosu vyššího koeficientu daně z nemovitostí nebude hrazeno nic jiného než komunikace. Dr. Pokorný navrhl  hradit tyto projekty z běžných výdajů města. Problematiku lávky bude v září znovu projednávat Výbor pro výstavbu.

Důležitým bodem bylo schválení rozpočtového opatření č. 4, kdy  příjmy 161.792.377,- Kč, výdaje 161.792.377,- Kč. Odbor investic a odbor správy majetku požadoval zajištění finančních prostředků na dostavbu ZŠ a výstavbu mateřské školy Cukrovar, dále je požadováno 1,318 tis. na prováděcí dokumentaci na knihovnu v čp. 18, dále 3,581 tis. Kč na projektovou dokumentaci koupaliště, odstranění závad po kontrole BOZP na Mateřské škole Kollárova, oprava výtahu na ZS, oprava střechy na čp. 527. V dnešní době však nelze všechny avizované akce realizovat. Je nutné vše zvážit a přehodnotit situaci a realizace konkrétních staveb. Na jednání vedení města byly vyřazeny z rozpočtového opatření č.4 tyto akce: Bendlova stezka, knihovna čp. 18, stavební úpravy ZŠ, zpracování PD v objektu čp. 75,1347 -  500 000,-, rozpuštěna rezerva 2,4 mil. Kč, koupaliště 3 390 000,- Kč, amfiteátr na Vinici, snížení dotace Pošembeří a její realizace, vynětí půdy v lomu ze zemědělského půdního fondu, nápis na čp. 65 a nájemné za pronajatý pozemek u hřiště. Celkem byly vyřazeny akce za 27 mil. Kč. Po vyřazení výše uvedených akcí bylo rozpočtové opatření schváleno jako vyrovnané. V rámci diskuse se Ing. Váňová dotazovala na možný výpadek rozpočtového příjmu – 3,6 mil. Kč od společnosti Herlin (plánované sportovní centrum v cukrovaru). Firma Herlin bohužel nekomunikuje. Ing. Pokorný zmínil problematiku rekonstrukce městské knihovny a Mgr. Borecký zdůvodnil navýšení výdajů na komunální služby, kdy proběhne v létě rozsáhlý úklid města (čistění komunikací, obrubníků, údržba zeleně) a dále u koupaliště budou působit brigádníci, zajišťující připravený systém parkování i úklid komunikací.

Zastupitelé dále po delší diskusi neschválili přidělení finančních prostředků pro sportovní a zájmové organizace v Úvalech nad 50 tis. Kč.  Rada města přidělila finanční příspěvky do výše 50 tis. Kč.  Pro letošní rok činí částka k rozdělení pouze 426 417,- Kč což je o 260 000,- Kč méně než v loňském roce. Od roku 2012 došlo ke změně zákona o loteriích v rozdělení výtěžku z loterií a sázkových her. Významná část těchto prostředků je přidělena do rozpočtu obcí. K celkovému navýšení příjmů obcí však nedošlo, protože byly současně zákonem sníženy správní poplatky a zrušeny místní poplatky za VHP.V diskusi vystoupil pan Gloc, který zatupoval úvalské skauty. Zmínil velkou investici, kterou Junák v Úvalech realizuje. Jde o novou klubovnu a zázemí za ca 700 tis. Kč. V diskusi také vystoupil předseda tenisového klubu pan Březina, který připomněl náklady klubu ve vazbě na velký počet členů.  Poukázal na nespravedlivé rozdělení částek. Následná diskuse se točila okolo návrhů ubrat z navržené částky pro fotbal a házenou ale nakonec bylo odsouhlaseno, že bude do dalšího řádného jednání zastupitelstva hledán způsob, jak najít finanční prostředky na investice a současně výsledkem musí být revize grantové politiky města Úvaly.

Dále byla vzata na vědomí kontrolní zpráva Kontrola investiční akce "Rekonstrukce komunikace v Kožíškově ulici" (po stránce formální i finanční) a zastupitelé uložili starostovi připravit, projednat a předložit zastupitelstvu návrh jednotného designu úpravy komunikací, t.j. včetně barevného řešení při rekonstrukci komunikací v rámci jedné etapy, projednat vždy návrhy na rekonstrukce komunikací s obyvateli konkrétní ulice. Ing. Černý hovořil o dobře připraveném výběrovém řízení, kdy bylo dosaženo 60% projektované částky, ale současně zmínil špatnou komunikaci mezi městem a obyvateli. V diskusi vystoupil pan Jelínek a paní Kouklová, kteří hovořili k celé problematice rekonstrukce Kožíškovy ulice.

Zastupitelstvo dále vzalo na vědomí zápis ze společného jednání výboru pro výstavbu a investiční komise a souhlasilo se  změnou protihlukových stěn (PHS) z hliníkových panelů v intravilánu Úval v rámci stavby "Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly“. Oproti původnímu řešení PHS kompletně z prefabrikovaného systému je navržena kombinace materiálů - založení na železobetonových pilotách a patkách, ocelové sloupky, železobetonový sokl a výplně z absorpčních hliníkových panelů. Důvodem navržené změny je především prostupnost protihlukových stěn pro hasičský záchranný systém, odlehčená konstrukce, zkrácená doba montáže, menší zátěž na okolí z důvodu snížení mechanizace, rozmanitost barevného řešení výplní protihlukových stěn z hliníkových panelů. Firma SUDOP Praha předložila grafické návrhy barevnosti protihlukových stěn a Rada města doporučila odstín zelených výplní protihlukových stěn z hliníkových panelů.

Dále zastupitelé schválili zařazení vybraných pozemků v pasportu komunikací. V roce 2007 Zastupitelstvo schválilo pasport místních a účelových komunikací, pěšin a stezek města Úvaly. Od té doby se město rozšířilo na více než 6.000 obyvatel a byly zrealizovány nové komunikace a stezky. Na základě podaných častých podnětů a žádostí od občanů, zda jsou místní komunikace uvedeny v pasportu (zejména jako potvrzení pro banky), je nutné aktualizovat současný pasport místních komunikací. Zpracování nového pasportu je nárokováno v rozpočtu města pro rok 2015. Na podnět odboru životního prostředí je ale v současné době nutné doplnit pozemky, které jsou pod komunikacemi a v pasportu chybí. Jedná se zejména o pozemky ve vlastnictví úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který pozemky pod komunikacemi bezplatně převádí na obce.

Dále bylo zrušeno  usnesení Zastupitelstva města č. Z - 23/2014 ze dne 13.3.2014 týkající se akce "Zateplení objektu MěÚ Úvaly Riegerova čp. 897". Na základě skutečnosti, kdy vlastník pozemku nesouhlasil s odkupní cenou (resp. nesouhlasil s prodejem pouze části pozemku), byla následně změněna projektová dokumentace tak, aby část zateplení objektu čp. 897 nezasahovala na pozemek tohoto vlastníka. Rada se bude dále zabývat případným odkupem celého pozemku.

Zastupitelstvo potvrdilo souhlas rady města s podáním žádosti o dotaci na stavební úpravy budovy „C“ Základní školy v Úvalech v programu MF č. 298213 „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst“ a současně potvrdilo souhlas rady města se spolufinancováním  města projektu minimálně ve výši 30 % z rozpočtu projektu + výdaje, které nelze do dotace zahrnout. Předpokládaná hodnota stavebních prací na tyto stavební úpravy je cca 18 mil. Kč.

Následně zastupitelé schválili vyhlášení záměru prodeje části pozemku č. 2936, o celkové výměře 16m2 za účelem zřízení kioskové trafostanice společnosti ČEZ.

V posledním bodě zastupitelé zvolili Mgr. Danu Polákovou do funkce přísedící Okresního soudu Praha-východ pro volební období 2014 – 2018.

V rámci připomínek vystoupil pan Petr Urban s problémem zabetonovaných stromů při rekonstrukci Alešovy ulice a vypouštění splašků z Květnické čističky do Výmoly v oblasti Králičiny (úhyn ryb). Bude dán podnět České inspekci životního prostředí. Ing. Váňová požaduje na web města informaci o tomto podnětu. V diskusi ještě vystoupili Misárkovi a paní Zadáková ohledně vize zastupitelstva o možnosti řešení kanalizace v ulici Horova a Na Ztraceném korci. Dotační řízní na kanalizaci. Paní Kouklová hovořila o vedení ČEZu, které při rekonstrukci nebylo převedeno do země. Mgr. Borecký hovořil o tom, že město samozřejmě při přípravě rekonstrukcí komunikací vždy se společností ČEZ komunikuje, na druhou stranu však město nemá žádný právní nástroj jak tuto společnost  k rekonstrukcím donutit.

Ve 22:30 hodin bylo jednání zastupitelstva ukončeno.

Mgr. Marek Mahdal, DiS., zastupitel města Úvaly

26. 06. 2014

Mahdal Marek

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist