Svátek má Čeněk

Zastupitelé mimořádně jednali i 17.7.2014

Zastupitelé se mimořádně sešli i 17.7.2014. Přítomno bylo 13 zastupitelů a 5 úvalských občanů. První bod, který starosta dodatečně zařadil na pořad jednání, byla opět problematika dotace na Bendlovu stezku.

Zastupitelé po téměř hodinové diskusi, do které se zapojili i přítomní obyvatelé dotčené lokality (pan Forman), de facto potvrdili svůj zamítavý postoj. Bendlova stezka tak zůstane ve stejném stavu, jak je v současnosti tj. bez asfaltového povrchu. Dr. Pokorný z ČSSD následně oznámil, že se od nynějška již necítí být vázán koaliční smlouvou. V dalším bodě jednání, které starosta svolal zejména v souvislosti s rozpočtovým opatřením č.5, zastupitelé souhlasili s prodejem části pozemku č. 299 o výměře 1.086 m2 firmě Almeco, s.r.o., a to za kupní cenu 1.112.000,- Kč (1024,- Kč/m2). Rada i Zastupitelstvo již záměr na prodej schválilo v dubnu. Účelem záměru je rozšíření zázemí firmy Almeco. Na předmětný pozemek byl zpracován znalecký posudek, dle kterého je tržní cena 950,- Kč/m2. Majitel firmy, pan Hraník, hovořil o své snaze udržet ve městě podnik, který zaměstnává i několik lidí z Úval. Záměrem je výstavba školícího střediska a částečně i nové skladovací prostory. Přítomní občané (pan Černý, pan Vosecký) zpochybňovali možné využití pozemku. Mgr. Borecký vysvětlil, že určení pozemku je dáno územním plánem již od roku 1995. Využití pozemku firmou Almeco, s.r.o. nenarušuje plány města na vybudování obchodně – obytného centra v areálu Cukrovaru.

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 13. 3. 2014 prodej pozemku č. 3841/24 orná půda, o rozloze 36147 m2 firmě JARO REAL, s.r.o za cenu 28.266.954 Kč (tj. 782 Kč za m2). Kupní smlouva je uzavírána výhradně za účelem koupě pozemku pro účely vybudování obytné lokality pro výstavbu rodinných domů, a to včetně potřebné infrastruktury a komunikací. Zastupitelé tak na mimořádném jednání schválili uzavření kupní smlouvy. Současně schválili smlouvu o úschově mezi JARO REAL, s.r.o., (složitel), Městem Úvaly, (příjemce) a AK Navrátil, s.r.o., (schovatel). Smluvní strany se dohodly, že kupní cena bude zaplacena ve dvou splátkách. První splátka ve výši 10.000.000 Kč do 5 dnů od podpisu kupní smlouvy. Zbývající část kupní ceny ve výši 18.266.954 Kč uhradí kupující do advokátní úschovy zřízené pro tento účel u Advokátní kanceláře Navrátil s.r.o., a to do 7 dnů ode dne, kdy budou současně splněny všechny podmínky uvedené v této smlouvě. Z úschovy bude kupní cena vyplacena nejpozději do pěti pracovních dnů poté, co bude advokátovi předložen originál nebo ověřená kopie výpisu z katastru nemovitostí potvrzující, že podle této kupní smlouvy byl povolen vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí. V této souvislosti zastupitelé dostali dopis od společnosti AKTERA, ve kterém neúspěšný uchazeč o koupi tohoto pozemku zpochybňoval výši a konstrukci nabídkové ceny vítězného uchazeče. Současně byli zastupitelé seznámeni i s reakci pana Mg. Vajnera (JARO REAL), ve které deklaruje, že společnost zaplatí místní poplatek za zhodnocení pozemků a toto prohlášení bude součástí kupní smlouvy. S kritikou prodeje a smlouvy vystoupil pan Vosecký, který označil smlouvu a okolnosti jejího projednávání za podivné.

Podpis této kupní smlouvy přinese městu v letošním roce 10 mil. Kč, v příštím roce pak 18,3 mil. Kč, tedy celkem 28,3 mil. Kč, dále pak 5,8 mil. Kč na poplatku za zhodnocení pozemků. Zástavba v Radlické čtvrti pak proběhne v souladu se zastavovací studií, kterou si město Úvaly dalo do podmínek výběrového řízení tak, aby zůstal zachován charakter čtvrti. Získané peníze budou využity na financování a spolufinancování těchto projektů: - výstavba Mateřské školy v Cukrovaru - úpravy školní budovy C - rekonstrukce městských budov č.p. 95 a č.p. 897/7 - dobudování zázemí pro VPS - opravy ulic Rašínova, Guth-Jarkovského, Dobrovského a Grégrova - vytvoření rezervy na realizaci dalších projektů ve městě

Zastupitelé současně schválili zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 3841/50 o výměře 172 m2, druh pozemku orná půda. Tento pozemek se nachází v Radlické čtvrti a je součástí studie, která byla na danou lokalitu schválena. Návrh na koupi tohoto pozemku podala firma JARO REAL s.r.o. z důvodu toho, že bude v dané lokalitě realizovat svůj záměr. Rada města doporučila zastupitelstvu schválení zveřejnění záměru prodeje výše uvedeného pozemku (za min. cenu 782,- Kč/m2) na svém zasedání dne 25.6.2014.

Zastupitelé vzali na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 7.7.2014. Na základě přidělených dotací bylo následně projednáváno rozpočtové opatření č.5. Celkové příjmy jsou rovny výdajů, ve výši 185 644 427,- Kč.

Příjmy:

a) příspěvek občanů na výstavbu veřejného osvětlení v oblasti Hodov - 178 334,- Kč

b) příjmy z prodeje pozemků Radlická čtvrť - 10 000 000,- Kč (změna smlouvy)

 

Výdaje:

a) adaptace objektu čp.203 na ZUŠ - 15 000,- Kč

b) zateplení čp. 897- přesun z 3639/6121 na 3613/6121 - 571 680,- Kč

c) MŠ Cukrovar - 18 mil. Kč

d) řešení kanalizace Horova ulice, Ztracený korec, Ing. Hála

e) stavební úpravy ZŠ budova C - 18,3 mil. Kč

f) snížení výdajů na nájemné- parkoviště - 65 000,- Kč

g) světelná křižovatka 2212/5154 - 25 000,- Kč

h) přesun položek 2310-5171 na 2310-5169 - 160 000,- Kč

i) 3744-5168 zpracování podkladů pro dotaci - 206 000,- Kč

j) 3744-6121-PD - 121 000,- Kč

k) podíl města k dotaci 520 000,- Kč - 3744-6121

l) zasakovací pás Horoušánky 3744-6121 - 200 000,- Kč

Poslední bod mimořádného jednání - koncesní dokumentace na akci "Provozování městského koupaliště v Úvalech“ byl na základě rozhodnutí rady stažen s programu jednání.

V rámci připomínek zastupitelů vystoupila Ing. Váňová s požadavkem na přípravu přehledné tabulky ohledně realizovaných projektů a získaných dotací v tomto volebním období. Dále zmínila stížnosti na společnost Stavokomplet ohledně kvality vody, reakce na nahlášené poruchy ve vodovodní síti a stavu čističky. Ing. Černý vznesl dotaz, zdali bylo vytvořeno tlakové pásmo vodovodu. Současně hovořil o problematice koordinace investičních akcí ČEZu a uvedení povrchu chodníků do stavu před realizací.

Ve 20:15 hodin bylo jednání zastupitelstva ukončeno.

 

Mgr. Marek Mahdal, DiS. - zastupitel města Úvaly

22. 07. 2014

Mahdal Marek

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist