Svátek má Ilja

Občan Úval, Lukáš Rubeš, vyzval nově zvolené zastupitele k většímu otevření města veřejnosti

Tuto výzvu uveřejnil na svém webu www.uvaly.cz (plný text výzvy je zde). K této výzvě se hlásíme, oficiální postoj našeho sdružení najdete uvnitř zprávy.

Prohlášení sdružení Otevřené Úvaly k podnětům pana Rubeše

Velmi si vážíme a oceňujeme soukromou iniciativu pana Rubeše a považujeme ji za projev občanského zájmu o věci veřejné, po kterém všichni voláme. Cíle této iniciativy jsou veskrze pozitivní a v souladu s dlouhodobými postoji členů našeho sdružení. Z našeho pohledu je však nutné jednotlivé kroky, ke kterým vyzývá, realizovat tak, aby byly proveditelné finančně a technicky. Tyto kroky jsme zahájili již v minulém volebním období a chceme na ně navázat i v období tomto.

Níže prohlašujeme k jednotlivým bodům toto:

1. Z jednání zastupitelstva města Úvaly bude pořizován video záznam, který bude veřejně dostupný na internetových stránkách města. Bez prodlevy budou zveřejňovány na internetových stránkách města zápisy z jednání rady města a zápisy z jednání všech komisí.

K tomuto bodu se jednoznačně přihlašujeme a budeme jej prosazovat, jako jsme tak již učinili 29. 3. 2012, kdy zastupitelé za Otevřené Úvaly předložili zastupitelstvu návrh usnesení týkající se zveřejňování záznamů z jednání zastupitelstva, který však nebyl pro nesouhlas zastupitelů z ostatních stran a sdružení přijat. Samotné zavedení si vyžádá určitý čas, rádi bychom jej realizovali v průběhu roku 2015. Využijeme k tomu již zkušeností z měst, které toto zavedla.

2. Město Úvaly bude svůj rozpočet zveřejňovat co nejsrozumitelnější formou na internetu do detailu jednotlivých     výdajů.

Město Úvaly již nyní svůj rozpočet zveřejňuje, v nejkratší době zavedeme zveřejňování, včetně podkladových materiálů. Cílem je aplikace rozklikávacího rozpočtu, což je však vázáno na nezbytné investice do programového vybavení městského úřadu (cca 1 mil Kč). Tyto investice jsou již naplánovány v rozpočtu pro rok 2015 a jsou vázány na poskytnutí dotace, o kterou město již požádalo.

3. Město Úvaly bude na internetu zveřejňovat veškeré faktury svých dodavatelů.

K tomuto cíli se dlouhodobě hlásíme, chceme však toto realizovat  v návaznosti na rozvoj programového vybavení městského úřadu a na zavedení rozklikávacího rozpočtu.

4. Všechny smlouvy a smluvní závazky města Úvaly budou dostupné na internetu.

Hlásíme se k tomuto bodu a i díky naší práci v minulém volebním období jsou již v současné době všechny nově uzavírané smlouvy města na internetu dostupné. Nejsou zveřejňovány smlouvy na nájmy bytů a nebytových prostor  města s fyzickými osobami (zákon na ochranu osobních údajů) a toto jsou jediné smlouvy, které nepovažujeme za účelné z hlediska vyvážení veřejného zájmu a soukromého zájmu nájemců zveřejňovat.

5. Zadání projektu vždy projde veřejným připomínkovým řízením, než bude podána žádost o dotaci.

Hlásíme se k tomuto bodu. Tento bod je již v současné době ze strany města plněn, veškeré projekty jsou veřejně projednávány na zastupitelstvu, ve výborech a příslušných komisích. Rekonstrukce městské infrastruktury jsou vždy v dané městské části s občany projednávány. V rámci tohoto chceme ještě více než v minulém období využívat institutu občanských skupin, které se osvědčily v minulém volebním období (skupina Sever atd.)

6. Výběrová řízení budou prováděna transparentně. Vyhodnocení bude vždy na základě jasných parametrů, kritérií a jejich váhy.

Tento bod považujeme za naprosto samozřejmý a již v minulém volebním období bylo takto postupováno.

7. Představitelé města sestaví plán investic. Zařazení a dodatečné zařazení projektů bude vždy podrobně představeno se zdůvodněním veřejnosti.

Souhlasíme s tímto bodem, vždy jsme jej prosazovali.

Rádi bychom na tuto výzvu pana Rubeše reagovali výzvou k panu Rubešovi a všem našim spoluobčanům v Úvalech.

Plné otevření se města, jeho průhledné hospodaření a všeobecná informovanost se neobejde bez aktivního zapojení Vás – Úvalaček a Úvaláků. V současné době bude potřeba obsadit jednotlivé výbory zastupitelstva, komise rady, redakční radu Života Úval atd., což jsou orgány, kde se mohou občané přímo spolupodílet na tom, kam se bude naše město ubírat. Budeme jen rádi, pokud Vás bude co nejvíce. V krátké době bude na webu města a jednotlivých sdružení a stran zveřejněna nová struktura těchto orgánů. Velmi uvítáme aktivní zájem Vás všech o účast na jejich práci.

Rádi bychom Vás také vyzvali k vytvoření jednotlivých občanských skupin z jednotlivých částí města, které budou komunikovat s novým vedením městského úřadu, ať již bude v jakémkoli personálním obsazení.

Věříme, že společně budeme dál rozvíjet Úvaly k lepšímu.

Členové a zastupitelé za sdružení Otevřené Úvaly

13. 10. 2014

Borecký Petr

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist