Svátek má Ilja

Ustavující jednání úvalského zastupitelstva 6.11.2014

Šestý listopadový den se poprvé sešli zastupitelé v novém složení, které vzešlo po říjnových komunálních volbách. Přítomno bylo všech 15 zastupitelů a v sále usedlo 37 občanů. Ještě před vlastním zahájením upozornil pan Mgr. Vojtěch Dvořáček (zastupitel z PRO Úvaly) na možný rozpor v dodržení lhůty pro svolání zastupitelstva. Tento problém byl na místě vysvětlen paní tajemnicí městského úřadu, podle níž byly tyto lhůty dodrženy.  Starostenský řetěz následně převzal věkově nejstarší zvolný zastupitel pan Miloslav Kolařík. Následně nově zvolení zastupitelé složili slib. Zastupitelé určili, že město bude mít ve volebním období 2014 – 2018 uvolněného starostu, uvolněného místostarostu a následně neuvolněného místostarostu. Několik dní před vlastním ustavujícím jednání byla podepsána koaliční smlouva mezi Otevřenými Úvaly, ODS a ČSSD. Na základě této smlouvy se měl starostou města stát Petr Borecký (OÚ), uvolněným místostarostou Alexis Kimbembe (ODS) a neuvolněným místostarostou Vítězslav Pokorný (ČSSD). Členy rady města se dále měli stát Lída Milerová a Josef Polák (oba OÚ).  Předsedy finančního a kontrolního výboru se měli stát zástupci opozice. ...pokračování níže...

Zastupitelé dále rozhodli, že volby všech funkcionářů proběhnou veřejně. Ing. Černý (PRO Úvaly) následně vysvětlil, proč zastupitelé se spolku PRO Úvaly nepodpoří volbu členů nové rady města.

Poté proběhla volba.

STAROSTA

byl navržen Mgr.  Petr Borecký (Otevřené Úvaly) - 8 hlasů (sám kandidát se zdržel hlasování)

Starostou města byl zvolen Mgr. Petr Borecký.

UVOLNĚNÝ MÍSTOSTAROSTA

byl navržen Ing. Alexis Kimbembe (ODS) - 8 hlasů (sám kandidát se zdržel hlasování)

Uvolněným místostarostou města byl zvolen Alexis Kimbembe.

NEUVOLNĚNÝ MÍSTOSTAROSTA

byl navržen  Dr. Vítězslav Pokorný (ČSSD) - 8 hlasů (sám kandidát se zdržel hlasování)

Neuvolněným místostarostou byl zvolen Vítězslav Pokorný.

RADNÍ

Josef Polák (Otevřené Úvaly) - 8 hlasů (sám kandidát se zdržel hlasování)

Ing. Ludmila Milerová (Otevřené Úvaly) - 8 hlasů (sama kandidátka se zdržela hlasování)

Radními byli zvoleni Josef Polák a Ludmila Milerová.

PŘEDSEDA FINANČNÍHO VÝBORU

Navržena byla Ing. Helena Váňová (TOP 09) – 13 hlasů (sama kandidátka se zdržela hlasování)

Zvolena byla Helena Váňová.

PŘEDSEDA KONTROLNÍHO VÝBORU

Navržen byl Mgr. Vojtěch Dvořáček (PRO Úvaly) – ten návrh nepřijal

Dále byl navržen pan Ing. Jan Černý (PRO Úvaly) – 13 hlasů (sám kandidát se zdržela hlasování)

Zvolen byl Jan Černý.

Na protinávrh Ing. Váňové bylo schváleno, že počet členů výborů muže dosáhnout až 9.

Jaké budou kompetence jednotlivých členů rady ?

Starosta: Mgr. Petr Borecký – Otevřené Úvaly. Zastupuje město navenek a jedná jeho jménem

-          Rozpočet, investice a majetek města

-          Výstavba a územní rozvoj

-          Městská policie

-          Doprava

Místostarosta (uvolněný): Ing. Alexis Kimbembe – ODS

Zastupuje město v době nepřítomnosti starosty

-          Rozpočtové plánování a finance města

Místostarosta (neuvolněný): Dr. Vítězslav Pokorný - ČSSD

-          Územní plánování

-          Životní prostředí a odpadové hospodářství

-          Kultura a volný čas

Radní: Ing. Ludmila Milerová – Otevřené Úvaly

-          Školství

Radní: Josef Polák – Otevřené Úvaly

-          Sport, tělovýchova a turistika

Odměna pro starostu a uvolněného místostarostu je daná zákonem.  Na základě informace od tajemnice MÚ paní Jany Tesařové, rozhodovalo zastupitelstvo o odměnách pro neuvolněného místostarostu. Výše této odměny se má podle zákona pohybovat v rozmezí 7509 - 26690 Kč hrubého měsíčně. Ing. Váňová navrhovala pro neuvolněného místostarostu Dr. Pokorného odměnu v maximální možné výši. Protinávrh vznesený starostou byl ve výši 17257 Kč/měsíc. Tento protinávrh byl také schválen. Zastupitelé následně schválili 15 hlasy v souladu se zákonem rozhodnutí o odměňování neuvolněných členů zastupitelstva, radních, předsedů komisí a členů komisí takto: Člen rady: 1910 Kč hrubého měsíčně, předseda výboru nebo komise: 1560 Kč hrubého měsíčně, člen výboru nebo komise nebo zastupitel 1380 Kč hrubého měsíčně, člen výboru nebo komise 660 Kč hrubého měsíčně. Tyto odměny se nesčítají, vyplácena je tedy vždy ta nejvyšší z nich.

Zastupitelé a zastupitelky, kteří budou oprávněni uzavírat manželství: Petr Borecký, Vítězslav Pokorný, Helena Váňová, Dana Poláková, Josef Polák, Alexis Kimbembe, Jan Černý a Roman Martiňák.

V diskusi vystoupila paní Lenka Mandová s dotazem na morální aspekty kandidatury pana Pokorného (předlistopadové studium na VŠ politické), který následně uvedl, že se tímto nikdy netajil a pak hovořil o své práci po město, kterou si toto studium odpracoval. Pan Jelínek vyzval pana místostarostu Kimbembeho aby se stručně představil. Ing. Ivan Černý poděkoval nepřítomnému odstupujícímu starostovi MUDr. Janu Šťastnému.

Na závěr jednání zastupitelstva poděkoval starosta města Petr Borecký předcházejícímu starostovi a členům rady města a zastupitelům za jejich práci pro město v minulém volebním období.

První řádné jednání se bude konat dne 27.11.2014.

V 19:30 hodin bylo ustavující jednání zastupitelstva ukončeno.

Mgr. Marek Mahdal, DiS. (redakce Života Úval)

11. 11. 2014

Mahdal Marek

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist