Svátek má Martina

O čem jednali zastupitelé dne 24.9.2015

Poslední zářijový čtvrtek se sešli úvalští zastupitelé, aby projednali aktuální otázky související se správou města.

Prvním bodem byl dopis manželů Kiššových, který se týkal oblasti lokality U Horoušánek, ve kterém pisatelé rozporovali tvrzení starosty o záplavových vlnách o výši až 1 metru z přilehlých polí. Záplavová vlna byla sice v reálu nižší, nicméně škody voda způsobila. Právě z tohoto důvodu přistoupilo město k výstavbě zasakovacího pásu.   ...pokračování níže...

Zastupitelé vzali na vědomí informaci o postupu příprav projektu svazkové školy na Hostíně. Od ledna roku 2015 běží příprava výstavby nové svazkové dvou stupňové základní školy v Úvalech, která by sloužila pro vzdělávání dětí z Úval a dále pak obcí Zlatá, Přišimasy, Sibřina, Květnice a Dobročovice. Tyto obce založily v červnu 2015 Dobrovolný svazek obcí Povýmolí, který výstavbu této školy bude zajišťovat a tuto školu i provozovat. V měsících červen - září 2015 probíhala realizace demografické studie, která se snažila vyčíslit jak odhad přírůstku obyvatel v jednotlivých obcích až do roku 2029, tak odhadnout nároky na počty míst v základních školách. Během demografické špičky, kterou studie odhaduje v letech 2022 - 2023 je odhadovaný počet potřebných kmenových tříd cca 47. Už jen v tomto školním roce 2015/2016 má úvalská škola otevřeno 32 tříd přičemž tlak na jejich růst poroste. Úvaly by měly v budoucí svazkové škole poptávat cca 15 kmenových tříd s kapacitou po 22 dětech a tři odborné učebny. Tato škola by měla být umístěna na pozemcích Palmer Capital v lokalitě Hostín. Odhadovaný podíl na nákladech budované svazkové školy pak vychází na částku cca 150 mil. Kč. Z uvedené částky je zřejmé, že bez podpory ze státního rozpočtu nebude možné stavbu realizovat. I v případě poskytnutí podpory lze očekávat, že podíl města Úvaly bude činit cca 45 mil. Kč. V současné době probíhají jednání mj. se společností Palmer Capital o spolufinancování tohoto projektu. Aby bylo možné blíže specifikovat náklady, je třeba začít připravovat projektovou dokumentaci, tedy připravit zadání a stavební program.

Dále zastupitelé vzali na vědomí informaci o postupu příprav rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic a průtahu - silnice č. III/01214 – průtah městem. Na základě dlouhodobých jednání se Středočeským krajem bylo dohodnuto, že v dubnu 2016 bude zahájena rekonstrukce komunikace v úseku od světelné křižovatky se silnicí I/12 ke křižovatce s ulicí Podhájí. V případě, že budou veškeré práce probíhat bez problému a úspěšně projdou všechna následující jednání se Středočeským krajem, bude navazovat na tuto rekonstrukci rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic v roce 2017. Jedná se o úsek náměstí Arnošta z Pardubic po železniční přejezd Husova.

Zastupitelé byli také informování o projektu splaškové kanalizace v lokalitě Nad Okrájkem, Hájovna – Zálesí a Horova ulice, kde by se mělo již v lednu 2016 žádat o dotaci na realizaci a celá akce by mohla být v případě úspěchu zahájena již v roce 2017.

Delší diskuse se točila kolem informace o stavu přípravy nového územního plánu města. Na jednání na Krajském úřadě byly dohodnuty úpravy návrhu územního plánu (revize zastavitelných ploch a jejich maximální omezení). Tyto úpravy byly následně projednány za přítomnosti místostarosty Pokorného se zpracovatelem ÚP panem arch. Vavříkem. Následně bude na Krajský úřad podána žádost o nové stanovisko a jakmile bude vydáno, bude možné vypsat veřejné projednání návrhu územního plánu. Spolek PRO Úvaly navrhuje kromě dílčích úprav i celkovou časovou etapizaci rozvojových ploch s čímž souhlasili i zastupitelé za Otevřené Úvaly.

Zastupitelé dále vzali na vědomí informace o zahájení provozování vodovodů a kanalizací od 1.10.2015 - Technické služby města Úvaly p.o. a souhlasili se záměrem poskytnutí půjčky ze strany města Úvaly vůči Technickým službám města Úvaly p.o. až do výše 3 350 000 Kč.

Dále zastupitelé souhlasili s uzavřením Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací mezi městem Úvaly a Technickými službami města Úvaly p.o.

Problematika možné architektonické soutěže na novou knihovnu na náměstí Arnošta z Pardubic č.p. 18 a  uvolnění částky 750 000 Kč na uspořádání této soutěže na výstavbu nové městské knihovny případně na využití jiných objektů účely městského kulturního centra byla přesunuta na prosincové jednání.

Zastupitelé rozhodli o přidělení zakázky na oprava komunikace Mánesova v úseku křižovatek ulice Na Spojce a Vydrova společnosti STRABAG a.s.. Oprava vyjde na 1,2 mil. Kč.

Dále zastupitelé vzali na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 15.9.2015, který projednával kromě jiného i návrh  rozpočtového opatření č. 4/2015, stav čerpání rozpočtu od ledna do srpna 2015 a informaci o čerpání z daně z nemovitosti k 31.8.2015. Ing. Váňová upozornila na opakované absence členů finančního výboru, který opět nebyl usnášeníschopný.

Zastupitelé v návaznosti na předchozí bod jednání schválili rozpočtové opatření č. 4/2015, kde příjmy a výdaje města dosahují 191 142 358,- Kč. Celkem došlo k navýšení rozpočtu o 625 726,- Kč.

Dále byla předložena informace čerpání finančních prostředků z účtu daně z nemovitosti za období od 1.1.2015 až do 31.8.2015. Za toto období bylo vyčerpáno z účtu 3 358 265,06 Kč.

Zastupitelé byli také seznámeni výsledky kontroly příspěvkových organizací zřízených městem za rok 2013. Kontrolovanými subjekty byl Městský dům dětí a mládeže, Mateřská škola Úvaly a Základní škola Úvaly Proběhla kontrola účetnictví, hospodaření s poskytnutými finančními prostředky (neinvestiční příspěvek v rozpočtu) a svěřeným majetkem města. Nebyly zjištěny nedostatky při hospodaření se svěřeným majetkem a finančními prostředky.

Zastupitelé schválili Dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby města Úvaly o rozšíření činnosti Vodoinstalatérství a topenářství.

Zastupitelé schválili vyhlášení koncesního řízení na pronájem Městského koupaliště v Úvalech. Při detailních přípravách celé akce, s ohledem na dobu záměru (až 30 let) a k předpokládaným vysokým nákladům je nutné řešit pronájem právě formou koncesního řízení. Jedná se o řízení 2- kolové. V prvním kole budou zájemci vyzváni ke splnění kvalifikačních předpokladů a v druhém kole, budou zájemci, kteří splnili kvalifikační předpoklady vyzváni k podání nabídky.

Zastupitelé také vzali na vědomí dopis zastupitelům od vlastníků pozemků Na Ztraceném korci. Zastupitelé konstatovali, že město Úvaly vykupuje pozemky maximálně za cenu aktuálně stanovenou ve znaleckém posudku a vzali na vědomí informaci o již probíhajícím zpracovávání "Pasportu technické infrastruktury Úvaly", který dořeší charakter i předmětných pozemků.

Dále zastupitel schválili  vyhlášení záměru prodeje části pozemku č.2301 o celkové výměře 67m? za účelem příjezdu k nemovitosti a vyhlášení záměru prodeje části pozemku č.2301, o celkové výměře 5m? za účelem umístění stavby. Jedná se o pozemky, které jsou již po mnoho let oplocené a slouží jako zahrada u soukromého rodinného domu.

Dále bylo schváleno zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 3590/3 o výměře 127 m2, druh pozemku zahrada, za minimální cenu 19.650,- Kč. Tento pozemek se nachází v ulici U Starého koupadla. Návrh na koupi tohoto pozemku podal pan vlastník sousedního pozemku z důvodu toho, že pozemek aktivně soukromě po mnoho let užívá.

Zastupitelé také schválili přijmutí daru, kterým jsou pozemky č. 3225/1, o výměře 3380 m2,

a č. 3233/6 o výměře 70 m2, a uzavření darovací smlouvy mezi městem a dárcem panem Josefem Krutským seniorem. Jedná se o pozemky pro cyklostezku v prostoru u městského koupaliště.

Následně bylo schváleno přijetí daru a to pozemku pod komunikacemi ulicemi. Jiráskova, pozemek č. 1902/19. S vlastníky bylo vedeno jednání a na jeho základě došlo k dohodě o darování.

V uplynulých měsících pokročila i další etapa ve výkupech pozemků pod úvalskými komunikacemi. Jedná se o odkoupení pozemků pod komunikacemi (Kollárova, P. Velikého, Fr. Šrámka, J. Lady, Maroldova, Škvorecká, Zahradní, Lesní, Ebenová, Pražská). Těchto, více jak 10 pozemků je ve vlastnictví soukromých osob. S těmito vlastníky byla vedena jednání a na základě nich došlo k dohodám o odprodeji těchto pozemků. Byly schváleny i příslušné kupní smlouvy na tyto pozemky.

Zastupitelé vydali Obecně závaznou vyhlášku č.3/2015, o regulaci provozování loterií a jiných podobných her. Výherní hrací přístroje mohou být provozovány v období pondělí až neděle 10:00 - 03:00 hodin. Pan Gloc se kriticky vyjádřil k problematice výherních automatů jako takových a sdělil svůj názor, že by bylo vhodné zvážit úplný zákaz těchto přístrojů.

V souvislosti s plánovanou výstavbou v lokalitě Radlická čtvrť zastupitelé rozhodli  pojmenovat ulice, které zde nově vzniknou. Na mapě Úval v oblasti „Skeříkova“ se tedy objeví ulice: Mezi Cihelnami, Kališnická, Jakoubkova, Hvězdova, Orebitská, Sudoměřická, Domažlická a Tachovská. Názvy respektují stávající pojmenování po osobách a místech, které byly spjaté s érou husitství.

Zastupitelé schválili uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Úvaly a Mateřskou školou Úvaly, a to v souvislosti s dokončenou výstavbou a zahájením provozu budovy mateřské školy Cukrovar (Bulharská ul.) kde je třeba smluvně ošetřit využívání těchto nových nemovitostí příspěvkovou organizací Mateřská škola Úvaly. Bezplatně s tedy školce  předává do užívání objekt č.p. 1900 a příslušné pozemky.

Zastupitelstvu města byl také  předložen návrh na zrušení usnesení č. Z-102/2014 ze dne 25.9.2014, kterým bylo schváleno poskytnutí příspěvku na splácení úvěru pro spolek Junák Úvaly až do celkové výše 200 000 Kč za účelem rekonstrukce klubovny. Toto usnesení nebylo realizováno a zastupitelé tak své původní usnesení zrušili.

Na vědomí zastupitelé vzali i materiál týkající se kompetencí činností kontrolního výboru zastupitelstva města zpracovaný odborným poradenským centrem pro obce v rámci projektu „Odpovědný zastupitel pro otevřenou a hospodárnou obec“. Činnost odborného poradenského centra pro Svaz měst a obcí zajišťuje Společnost pro rozvoj veřejné správy, o.p.s. a také vzali na vědomí zápis ze zasedání kontrolního výboru, který svojí kontrolu zaměřil na zasakovací pás v oblasti U Horoušánek. Zpráva o provedené kontrole bude předložena zastupitelům na některém z příštích jednání.

Zastupitelé odvolali na vlastní žádost ze zdravotních důvodů paní Mgr. Evu Špačkovou, dosavadní členku kontrolního výboru.

Dále zastupitelé dále schválili vyhlášení záměru prodeje trafostanice v oblasti Radlické čtvrti

Ing. Váňová navrhla přiznání odměny Dr. Pokornému v maximální zákonné výši, a to 26.000 Kč hrubého měsíčně. Zastupitelé schválili po dohodě s panem Pokorným odměnu ve výši cca 20 tis. Kč měsíčně.

Připomínky občanů se týkaly černých skládek v a uschlých stromů v alejích v katastru města, stavebních aktivit kolem zasakovacího pásu v oblasti Horoušánek či posprejovaných stromů v Masarykově háji. Další dotaz se týkal svazkové školy. Zastupitelé se dotazovali na stav navážky nedovolených terénních úprav v oblasti Pneuservisu Černý. Situaci řeší stavební úřad. Další dotaz se týkal problematiky dopravního značení v Žižkově ulici.

Videozáznam z jednání dne 24.9.2015 je zde:

https://www.youtube.com/watch?v=xM7VTveeBTs

Mgr. Marek Mahdal, DiS.

redakce Života Úval

 

16. 10. 2015

Mahdal Marek

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist