Svátek má Čeněk

19.4.2007 se koná veřejné zasedání zastupitelstva

Přinášíme Vám informace o programu zasedání. Na programu zasedání budou projednávány body, které se nestihly projednat na VZZM dne 8.3.2007, zároveň pak přibylo několik nových bodů (například změna územního plánu - navážka PT servisu nebo výstavba přivaděče vody z Káraného). Více informací najdete uvnitř aktuality. 

Plánovaný program veřejného zasedání zastupitelstva dne 19.4.2007 
 1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
 2. Pitná voda - Úvalsko
 3. Pronájem zdravotního střediska
 4. Zpráva finančního výboru
 5. Zpráva kontrolního výboru 
 6. Věcná břemena
 7. Změny územního plánu
 8. Region Pošembeří o.p.s. 
 9. Spolupráce s Dobročovicemi
 10. Rekonstrukce dětského hřiště Rašínova
 11. Kronikářský zápis 2006
 12. Určení zastupitele pro spolupráci na tvorbě územního plánu
 13. Výběrové řízení na částečnou rekonstrukci ZŠ Úvaly
 14. Dodržování povolené rychlosti ve městě
 15. Zapojení města do Národní sítě zdravých měst
Informace k jednotlivým bodům programu

1. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva

Tento bod je předkládán starostou města a jde v něm zejména o revokaci (neboli zpětné odvolání) následujících usnesení zastupitelstva:

 • Návrh na revokaci usnesení č. 08/2007 - návrh závazných principů plánovacích smluv vůči žadatelům o vydání územního rozhodnutí nebo pořízení změn územního plánu.
 • Návrh na revokaci usnesení č. 034a/2006 - pověření finančního výboru přípravou návrhu rozpočtového výhledu města Úvaly do roku 2016
 • Návrh na revokaci usnesení č. 049a/2007- vyžádání od společnosti Eko-kom na doložení bilance tříděného a ostatního komunálního odpadu v Úvalech
 • Návrh na revokaci usnesení 052a/2007 -  vyžádání informací od VaK Ml. B. o výsledcích analýzy pitné vody v roce 2006, zajištění pravidelného zveřejňování těchto analýz, provedení jedenkrát ročně nezávislé analýzy u akreditované laboratořeVak MB
 • Návrh na revokaci usnesení  053a/2006 - žádost o předložení energetické hodnoty sušiny z kalu vzniklého v úvalské ČOV
 • Návrh na revokaci usnesení  054a/2006 - vyžádání informace od VaK Ml. B. o vrtech v Jirenském prameništi - analýza kvality čerpané surové vody z jednotlivých vrtů, vydatnost jednotlivých vrtů, možnost vyřazení jednotlivých vrtů z důvodu kontaminace.
 • Návrh na revokaci usnesení  059a - prověřit stav přípravy projektových dokumentací a územních řízení na vyjmenované inv. akce případně zajistit urychlené dopracování těchto dokumentací. Připravit souhrnnou informaci o realizovatelnosti výše uvedených kroků a výši prostředků, které budou ze strany města potřebné pro realizaci těchto investičních akcí, včetně časového období, ve kterém by měly být tyto prostředky vynakládány
 • Návrh na revokaci usnesení  061a  - Zajištění pravidelného zveřejňování zápisů z jednání rady města na webových stránkách města, a to za uvedených podmínek
 • Návrh na revokaci usnesení  063a  - vypracování seznamu nemovitostí, na kterých vnikají nebo mohou vznikat odpadní vody a které lze z technického hlediska zároveň připojit na kanalizaci, doporučení MěÚ, aby svými rozhodnutími uložil vlastníkům nemovitostí uvedených v seznamu vypracovaného podle odstavce 1 povinnost připojit se ke kanalizaci, informoval zastupitelstvo o počtu a průběhu správních řízení zahájených podle odstavce 1.

Kromě těchto revokací je navrhováno několik usnesení, jejichž cílem je zahájit práce na přípravě dobudování kanalizace, vodovodního přivaděče a rekonstrukce hrází úvalských rybníků.

2. Pitná voda - Úvalsko

Jedná se o řešení problematiky vodovodního přivaděče z Káraného do Úval (financování, projektová příprava). Je několik možných způsobů řešení, které budou zřejmě řešené na VZZM. Limitujícím faktorem je datum 31.12.2009, kdy končí platná výjimka na limit dusičnanů v pitné vodě v úvalském vodovodu (tzn. od 1.1.2010 se tato voda stane užitkovou) 

3. Pronájem zdravotního střediska

VZZM by mělo schválit principy pro výběrové řízení na nového provozovatele zdravotního střediska v Úvalech. 

4. Zpráva finančního výboru

5. Zpráva kontrolního výboru 

Jedná se projednání zprávy o činnosti finančního a kontrolního výboru zastupitelstva a o projednání kontrolních nálezů FV.

6. Věcná břemena

V podstatě se  jedná o formální náležitosti (vedení elektrických sítí, telekomunikací atd.)

7. Změny územního plánu

Jedná se o změnu ÚP v oblasti navážky PT Servisu, areálu Masny a parketárny - jde o změnu, jejímž cílem je v této oblasti umožnit výstavbu bytových a rodinných domů. 

8. Region Pošembeří o.p.s. 

Zastupitelstvo v prosinci minulého roku souhlasilo se vstupem Úval do Region Pošembeří o.p.s., neboť tento vstup může otevřít cestu k dalším zdrojům dotací a jedná se o aktivity, které směřují ke větší spolupráci mezi městy a obcemi našeho regionu „Pošembeří".

Zastupitelstvo města by mělo v této chvíli odsouhlasit zapojení do aktivit organizovaných ministerstvem zemědělství pod názvem „Leader ČR 2007" a členský příspěvek do tohoto sdružení, který činí 15 Kč / občana Úval (cca 75 tis.Kč)

9. Spolupráce s Dobročovicemi

Vyskytla se teoretická možnost podílet se na rekonstrukci staré školy v Dobročovicích, které jsou v těsné blízkosti Úval. V tomto materiálu se jedná pouze o schválení záměru, má-li vedení města v jednáních s Dobročovicemi pokračovat a hledat možnosti financování této rekonstrukce. Podílem na této rekonstrukci by město Úvaly mělo získat určitý počet míst v plánované dobročovické mateřské škole a řešit tak nedostatek míst v úvalských mateřských školách.

10. Rekonstrukce dětského hřiště Rašínova

Vedení města v součinnosti s občanským sdružením Otevřené Úvaly jedná se skupinou Američanů z organizace  Prague Christian Fellowship zastoupenou v Úvalech panem Johnem Mullenem a paní Hanou Hoblíkovou o nabídce pomoci při rekonstrukci dětských hřišť a při budování skateparku. Jednalo by se o finanční částku cca 300 tis.Kč. Bylo vytipováno dětské hřiště v ulici Rašínova, které je již delší dobu nepoužíváno. Vedení města aktivně nezasahovalo do výběru dodavatele, bylo vyzváno několik výrobců prvků pro dětská hřiště (všichni splňovali normy EU) a za účasti členů OS Otevřené Úvaly a amerických sponzorů vybrán dodavatel, který nabídl významnou slevu (Tomovy parky s.r.o. - lze vyhledat na internetu).

Rekonstrukce hřiště by měla proběhnout na konci měsíce června a počátkem července, američtí sponzoři žádají, aby do Úval, přibližně na týden, přijela skupina amerických teenegerů a pomáhala při rekonstrukci hřiště - popř. při jiných vytipovaných činnostech.

11. Kronikářský zápis 2006

Kronikář města Úvaly Dr. Vítězslav Pokorný každoročně předkládá kronikářský zápis k projednání v Zastupitelstvu města Úvaly. Kronikářský zápis za rok 2006 sumarizuje fakta, akce a události, přehled o politických a společenských subjektech, která se města Úvaly týkají. V předkládaném materiálu je uvedeno jak bohaté jsou akce a události ve městě za rok 2006, město žije všestranným aktivním životem. Materiál je předkládám v souladu se zákonem č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí ze dne 14. března 2006

12. Určení zastupitele pro spolupráci na tvorbě územního plánu

V návaznosti na ustanovení  stavebního zákona zastupitelstvo obce určí zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem při tvorbě ÚPD. Pořizování ÚPD je ze zákona vykonáváno v přenesené působnosti (státní správa), samospráva tímto deleguje svého zástupce spolupracujícího s pořizovatelem.

Tento právní institut vznikl v souvislosti s účinností zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)

13. Výběrové řízení na částečnou rekonstrukci ZŠ Úvaly

Vedení města se na podzim podařilo získat dotaci ze státního rozpočtu ve výši 4,5 mil. Kč na částečnou rekonstrukci školy. Zastupitelstvo má schválit podmínky výběrového řízení na dodavatelskou firmu. 

14. Dodržování povolené rychlosti ve městě

15. Zapojení města do Národní sítě zdravých měst

Aktivita Národní sítě Zdravých měst ČR vychází z mezinárodních dokumentů, jejichž signatářem je také vláda ČR. Významné důsledky má realizace projektu pro získávání finančních prostředků z grantů a dotací. Nejedná se jen o dotace z EU, ale již i Středočeský kraj tyto skutečnosti zohledňuje. V České republice je do projektu zapojeno již 78 měst, obcí a regionů. Z našeho okolí se do projektu zapojilo město Říčany.

V Evropě jsou však výrazně dále a např. ve Švédsku je to již 100% a ve Velké Británii až 90% veřejné správy. Zdravá města jsou hodnocena v rámci Agendy 21 kdy jsou sledovány indikátory vypovídající dosaženou úroveň kvality. Úroveň je hodnocena ve stupních A,B,C,D. V České republice zatím žádné město neobdrželo hodnocení A (tedy nejvyšší stupeň), stupně B dosáhla města Vsetín a Chrudim. Snaha o zapojení se do projektu Zdravé město přináší povinnosti, ale také mnoho výhod oceněných např. snadnějším přístupem k dotacím - Vsetín např. získal čtyřnásobně více dotací než je celorepublikový průměr.

V rámci projektu je nezbytné pro úspěch zpracovat strategický plán rozvoje města a komunitní plán. Metodika i podpora jejich tvorby je v rámci Národní sítě Zdravých měst ČR připravena a odzkoušena. Také z iniciativy Středočeského kraje probíhají semináře pro představitele měst k Agendě 21, která je jedním ze základních kamenů projektu Zdravé město i pro další rozvoj státní správy a samosprávy.

18. 04. 2007

Borecký Petr

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist