Svátek má Čeněk

Stanovisko našeho sdružení k návrhu Strategického rozvojového plánu předloženého radnicí

Ti z Vás, kteří již časopis Otevřené Úvaly dostali, si naše stanovisko k návrhu strategického rozvojového plánu Úval mohli přečíst. Pro ty, kteří tuto možnost neměli, je určena tato aktualita. Těšíme se na Vaše diskusní příspěvky!

Úvodem bychom chtěli konstatovat, že považujeme za velmi pozitivní, že návrh Strategického rozvojového plánu (dále jen SRP) vůbec vznikl a existuje tak základ pro diskusi nad dalším směrováním rozvoje našeho města.

Je však otázkou, zda byl již v samém začátku zvolen správný postup při jeho vytváření. V podstatě se jedná o dokument vytvořený na základě úzké spolupráce starosty, místostarostky a zpracovatele. Stávajícím návrhem tak prostupuje neznalost místního prostředí. Existuje jistě více možností, jak takový dokument vytvořit, ale dle našeho názoru je vhodnější postup například Českého Brodu, kde SRP vzniká za široké spolupráce radnice, občanů, představitelů místních spolků a podnikatelů. Je nesporné, že dokument typu SRP by měl vyjadřovat výrazně většinovou vůli představitelů města (jak exekutivy, tak zastupitelstva) a měl by mít výraznou podporu mezi jeho obyvateli.

Závazná podoba SRPu, by měla být vytvořena s hlubokou znalostí města Úvaly, tudíž ve spolupráci s jeho obyvateli, spolky a podnikateli. Nadto by se mělo jednat o dokument, který je tvořen s horizontem přesahujícím jedno volební období tak, aby byla zachována aktuálnost při řešení problémů rozvoje našeho města.

Jak rozumíme předloženému SRPu

Předložený návrh SRPu, zpracovaný ateliérem ing. arch. Vavříka, je dle našeho názoru dokument značně nevyvážený. Obsahuje na jedné straně cenné postřehy, analýzy a návrhy (např. část věnovaná dopravní problematice), na straně druhé však ze známých statistických údajů vyvozuje zastaralé a nesprávné závěry (zejména demografická část a část věnovaná financím města), které však mají rozhodující dopad na vizi rozvoje města v dokumentu.

Dle našeho názoru, by měla být vize rozvoje města v SRP členěna do etap, aby se zajistil postupný a harmonický vývoj města. Předložený materiál podle vyjádření autorů i starosty pouze postihuje mezní variantu rozvoje.

Pokud se podíváme na to, jak rozumíme vyznění návrhu SRPu, tak nám vychází tyto

Základní body SRPu

 1. Úvaly budou stárnout. Aby se toto riziko omezilo, je třeba přilákat co nejvíce mladých obyvatel
 2. Úvaly potřebují perspektivu rozvoje. Pokud touto perspektivou nemá být připojení k Praze, pak je třeba, aby Úvaly získaly pozici místního centra (podobně jako Brandýs nad Labem nebo Český Brod) a rozrostly se na cca 10 000 obyvatel (SRP však v územním rozvoji předpokládá kapacitní rozvoj až na téměř 13 000 obyvatel)
 3. Úvaly potřebují získat finance na svůj rozvoj, ty získají díky přílivu nových obyvatel (přerozdělování daní, získaná kupní síla obyvatelstva, vyvolané investice developerských firem a podnikatelských subjektů, příjmy z hracích automatů)
 4. Úvaly by měly usilovat o vybudování nového centra v areálu cukrovaru

Stanovisko k jednotlivým bodům SRPu

Demografický vývoj

Co uvádí SRP: Úvaly budou stárnout. Aby se toto riziko omezilo, je třeba přilákat co nejvíce mladých obyvatel.

Náš názor: Úvaly budou stárnout, o tom není za současného trendu pochyb. Ale stárnutí populace nepostihne jen naše město, ale je to problém v rámci celé České republiky, ba i všech vyspělých zemí světa. Je rozhodně mylný předpoklad, myslet si, že tím, že nyní v období příštích 10 let přilákáme tzv. mladou generaci, tak problém vyřešíme - tzn., že z Úval vznikne ostrůvek mládí v moři staroby. Toto řešení jen odsune problém na pozdější dobu. I noví obyvatelé zestárnou a s ohledem na to, že do nově stavěných objektů se nejčastěji stěhují lidé ve věku 30-35 let, zvýšil by se v Úvalech v případě současné realizace extenzívního růstu obyvatelstva kolem roku 2040 let skokově počet obyvatel v důchodovém věku.

V této souvislosti je třeba si uvědomit, že životní styl lidí se výrazně mění - dnešní padesátníci a šedesátníci žijí výrazně aktivněji než padesátníci a šedesátníci před rokem 1989 a samozřejmě zcela jinak tomu bude v budoucnu. Budou se tedy měnit i potřeby a priority budoucí společnosti. Nelze tedy apriori přenášet situaci a stav dnešních seniorů do doby, která je vzdálená více než 30 let. Ano, společnost bude zcela určitě starší, ale jsme si jisti, že to bude negativní jev?

Závěr: návrh na masivní příliv nových mladých obyvatel vychází z přehnaně negativních demografických očekávání a dle našeho názoru je chybný.

Mezní počet obyvatel Úval

Co uvádí SRP: Úvaly potřebují perspektivu rozvoje. Pokud touto perspektivou nemá být připojení k Praze, pak je třeba, aby Úvaly získaly pozici místního centra (podobně jako Brandýs nad Labem nebo Český Brod) a rozrostly se na cca 10 000 obyvatel (SRP však v územním rozvoji předpokládá kapacitní rozvoj až na téměř 13 000 obyvatel).

Náš názor: návrh, aby se Úvaly staly skokovým nárůstem obyvatel centrem regionu (například formátu Brandýsa nad Labem), je podle našeho názoru přehnaný. Je totiž nutné si uvědomit několik souvislostí:

 1. Města Brandýs nad Labem nebo Český Brod se centry svých regionů staly plynulým historickým vývojem. Úvaly nedokázaly dosáhnout velikosti a významu zmíněných měst po stopadesátiletém vývoji, kdy se dostaly zpodručí panství sumělým centrem ve Škvorci. Město by muselo vynaložit nesmírné investice pro překročení této vývojové propasti, samotný skokový nárůst obyvatelstva by nestačil. Zautorů SRPu vtomto čiší centralistický přístup, kdy se má vytvořit „středisková obec". Je to však správný přístup? Existuje přeci množství měst a obcí, které nejsou obcí III. stupně a přesto jsou úspěšné!
 2. Předpokládaný nárůst obyvatel bude skokový, což zcela zásadně změní charakter našeho města, kde každý každého zná. Noví obyvatelé budou tvořit možná i více než 50% obyvatel města, přičemž si přinesou své návyky, kulturu a sociální postavení. Takové množství obyvatel nebude město schopno sociálně absorbovat, což ve svém důsledku povede kposílení „satelitního" charakteru obce. Vznikne prstenec nových okrajových čtvrtí, které se vzásadě nezajímají o to, co se děje ve městě, pokud se jich to přímo netýká.
 3. Růst města přinese jeho extenzívní vstup do krajiny - a město tak přijde o to, co doposud ve svém okolí má - rychlý a plynulý vstup do volné krajiny. Je totiž potřeba si uvědomit, že zdruhé strany se budou Úvalům přibližovat sousední obce - Škvorec, Dobročovice, Jirny atd. Vznikne tak vpodstatě souvislý pás zástavby na východním okraji Prahy, protnutý přeložkami I/12 a II/101. Příklad tohoto můžeme vidět vpásu Hrnčíře - Vestec - Jesenice - Zdiměřice. Chceme něco takového? Je jasné, že Úvaly nebudou nikdy Klánovicemi, ale mají se stát další Jesenicí, Vestcem...?
 4. Růst města na hranici 10-13 tisíc obyvatel přinese výrazný růst lokální automobilové dopravy a přitáhne pochopitelně dopravu i zokolních obcí. Vtomto ohledu nelze než souhlasit sdopravní částí SRPu. Nárůst dopravy nejvíce postihne stávající obyvatele Slovan, Radlické čtvrti, centra Úval a obyvatel žijících kolem Pražské a Jiráskovy ulice. Lze tedy odhadnout, že oproti současnému stavu dojde knárůstu dopravního zatížení místních komunikací cca 2,5x.
 5. Další argument může být napadnut jako demagogický, nicméně vychází zreálné a empiricky potvrzené zkušenosti - srostoucím počtem obyvatel a tedy i anonymitou roste úroveň kriminality.

Přesto však myšlenku, že by se Úvaly mohly v budoucnosti stát Obcí s rozšířenou působností zcela nezavrhujeme. Tento cíl by se však měl podporovat, nikoli prostřednictvím navrhovaného výrazného nárůstu počtu obyvatel Úval, ale vytvořením infrastrukturálního zázemí pro plánovaný spádový obvod Úval tak, aby rostl počet obyvatel v obcích tohoto spádového obvodu vyváženě s mírnějším růstem počtu obyvatel samotných Úval.

Závěr: růst města na hranici 10-13 tisíc obyvatel nepovažujeme za přiměřený. Dle našeho názoru je optimální hranice 7 - 7,5 tisíce obyvatel tak, jak předpokládaly původní záměry z roku 1993. Tato hranice umožní dále rozvíjet naše město a zároveň zachová městu stávající charakter.

Finance

Co uvádí SRP: Úvaly potřebují získat finance na svůj rozvoj, ty získají díky přílivu nových obyvatel (přerozdělování daní, získaná kupní síla obyvatelstva, vyvolané investice developerských firem a podnikatelských subjektů, příjmy z hracích automatů).

Náš názor: v tomto bodě bohužel musíme oponovat autorům SRPu:

 1. Jedním z hledisek, proč chtějí autoři zvyšovat počet obyvatel Úval, jsou podmínky rozpočtového určení daní (RUD). RUD však bylo za minulé vlády už jednou změněno a není jisté, že v budoucnu budou daňové příjmy obce tak závislé na počtu obyvatel, jako dnes. Ostatně Svaz měst a obcí ČR již o změně jedná. Je tedy možné na tom stavět budoucí rozvoj obce? Nadto, podle zkušeností obcí v blízkosti Prahy, si lidé své nové bydliště nepřihlašují za trvalé. Kapacita zástavby by tak musela výrazně přesáhnout potřebný limit počtu obyvatel.
 2. V návrhu SRPu je uváděn očekávaný roční nárůst příjmů obce o cca 2,5 mil. Kč. ze správních poplatků a daně z nemovitostí a 7-8 milionů Kč. z toho, že se Úvaly posunou do výhodnější kategorie obcí. Není však vůbec uváděn očekávaný nárůst nákladů související s masívním růstem obce, což je základním pravidlem při každém plánování (údržba komunikací, zajištění veřejné dopravy, odpadové hospodářství, provoz a údržba veřejného osvětlení atd.)
 3. Autoři SRPu předpokládají, že jedním ze zdrojů financí budou rostoucí příjmy z hracích automatů. Ale v posledních dvou letech se trend přesunuje k videoloterijním terminálům, ze kterých obce žádné příjmy nemají. Počet výherních automatů ve městě je nadto přímo úměrný míře kriminality, gamblerství a dalších doprovodných negativních jevů. Dle našeho názoru je naopak žádoucí výherní automaty ve městě omezovat!

Závěr: odhad finančních dopadů růstu města je dle našeho názoru založený na okolnostech, které město z velké části nemůže ovlivnit, prakticky chybí odhad nákladů růstu - což bude mít dopad na běžné hospodaření města v budoucnu.

Nové centrum města

Co uvádí SRP: Úvaly by měly usilovat o vybudování nového centra v areálu bývalého cukrovaru

Náš názor: s autory SRPu se shodujeme v tom, že stávající podoba náměstí Arnošta z Pardubic roli městského centra důstojně neplní. Nápad s využitím areálu bývalého cukrovaru jako nového centra města považujeme za zajímavý a vhodný pro další diskusi v případě, že by byl skutečně přijat záměr na rozšíření Úval na 10-13 tisíc obyvatel. Budeme-li se však držet měřítek rozvoje kolem 7-7,5 tisíce obyvatel, považujeme za účelnější rozvinout myšlenku úpravy stávajícího náměstí - dostavba nové radnice v č.p. 95 a navazujících budov, propojení s areálem Multitecu, dostavba školy, využití doposud v podstatě ladem ležící plochy pod kostelem v návaznosti výstavbu sportovní haly Sokola.

Návrh předkládá z urbanistického hlediska vyhovující umístění těžiště a tedy i centra do areálu bývalého cukrovaru, ale v podstatě neřeší možnosti propojení historického centra s centrem novým.

Závěr: budování nového centra města je dle našeho názoru do značné míry závislé na budoucí podobě města, preferujeme vhodnou úpravu náměstí Arnošta z Pardubic a přilehlých lokalit. Předložený návrh SRPu v konečném důsledku povede k degradaci prostoru kolem náměstí Arnošta z Pardubic.

Transformační a rozvojové plochy

S ohledem na budoucí umístění přeložky doporučujeme plánovanou plochu R2 zmenšit o část, která se navrhuje jihovýchodně na vnější straně přeložky směrem ke Škvorci.

Důvody: v celém SRPu se píše, že je třeba město integrovat tak, aby bylo propojeno a nevytvářely se „satelitní" městečka, cílem SRPu je, aby obyvatelé města měli docházkovou vzdálenost kpříměstské zeleni předložený návrh je typickým příkladem tzv. urban sprawlu neboli nekontrolovaného rozlézání města do volné krajiny

R4 - navrhovanou rozvojovou plochu zmenšit tak, aby odpovídala požadavku na zřízení nového biokoridoru propojujícího Klánovický les s Výmolou (po vnitřním okraji kružnice okruhu širšího centra města).

V případě, že v rozvojových oblastech R1 a R2 budou navrhovány skladové a logistické areály a nerušící výroba, pak tyto investice jednoznačně omezit na dobu až po vybudování plánované přeložky. V opačném případě by došlo k neúměrné dopravní zátěži stávajících ulic a silnic v jižní části města.

Umístění biokoridorů

Navržený návrh SRPu dle nás vykazuje nedostatky také v oblasti týkající se rekreačního zázemí města. Jen pro příklad, jak už bylo zmíněno v rozhovoru s Ing. Ivanem Dejmalem, z krajních částí města by v případě realizace SRPu byla dochozí vzdálenosti do Klánovického lesa cca 40 minut.

Proto v případě realizace navrženého SRPu doporučujeme ponechat vedení osy nadregionálního biokoridoru oblastí v Zálesí tak, aby propojoval Klánovický les s potokem Výmola přibližně v oblasti Hodova. Naopak zlepšit funkčnost tohoto biokoridoru, např. vytvořením příměstského parku.

Dále doporučujeme vytvořit nový biokoridor, který by se od toku Výmoly odklonil v oblasti Škvorecké obory a vedl po vnějším okruhu plánované přeložky minimálně v šíři 20 m přes Škvorecký potok, kolem plánované mimoúrovňové křižovatky a v oblasti Vinice se napojil na zeleň vedoucí kolem toku Výmoly. Těmito 2 lokálními biokoridory dojde ke kvalitnímu propojení územního systému ekologické stability (ÚSES) a vytvoří se tím přirozená zelená hranice (podél celých Úval) navazující na kružnici, která vymezuje okruh širšího centra města (dle mapy SRPu). V těchto lokálních biokoridorech je vhodné plánovat a vést turistickou stezku a cyklostezku, popř. hipostezku.

Výhody biokoridoru:

 • propojení stávajících zelených ploch s novými - zvýšení ekologické stability
 • propojení stávajících i plánovaných stezek - zvýšení rekreativní atraktivity
 • uzavření Úval do přirozené zelené hranice - zvýšení atraktivnosti města pro stávající i nové obyvatele (dostupnost zeleně).

Doprava: obvodový silniční kordon

Za naprostý omyl považujeme vedení severního obchvatu Úval trasou rozdělující čtvrť U Horoušánek. Proto  jednoznačně podporujeme úsilí obyvatel čtvrti U Horoušánek v přehodnocení trasy  plánované obchvatové komunikace II/101 tak, aby nedošlo k oddělení a otržení této čtvrti od zbytku města. SRP by měl toto stanovisko obsahovat a zavázat tak vedení města k jasné pozici při vyjednávání s investory obchvatu.

Co se týká silničního obchvatu jako takového, zastáváme názor, že tento kordon musí být plánován a realizován tak, aby umožnil v bodech, kde se protíná s navrhovanými nebo stávajícími biokoridory, průchod volně žijících živočichů a dále bezpečný mimoúrovňový přechod plánovaných stezek v rámci těchto biokoridorů (tzn. abychom s kolem neběhali po čtyřproudovce).

Dále navrhujeme mezi cyklostezky doplnit i okružní trasu vedoucí v rámci navrhovaného lokálního biokoridoru propojující regionální cyklostezky. Současně považujeme za optimální, aby byla navržena alespoň jedna hipostezka, která propojí úvalský areál pro chov koní s jezdeckými centry v přilehlých obcích.

Co v předloženém návrhu SRP úplně chybí

Stanovení priorit a odpovídající časový horizont

Tím, že SRP předkládá maximalistickou variantu a rozvíjí dalekosáhlé plány (nové centrum, propojení náměstí a cukrovaru, rozvoj směrem k obchvatu) bez jakékoli etapizace a stanovení priorit a postupů, nemůže být běžnému občanovi jasné, co je reálný cíl a co jen zbožné přání a vidina architektů-urbanistů. Některé jejich záměry a prostorová řešení úplně pomíjejí realitu ve vlastnictví pozemků a komunikací, vůbec neřeší skutečné možnosti realizace a naprosto se nezabývají náklady, s tím spojenými (např. na výkup pozemků na veřejná prostranství a transformované plochy).

Řešení kapacity školských zařízení

Předkládaný návrh SRPu řeší zvětšení kapacity základní školy a dokonce podle autorů bude třeba při takovém nárůstu obyvatel budovat i střední školu. Předpokládá, že do Úval se budou stěhovat hlavně mladí lidé, kteří však budou mít jistě i děti mladší, tzn. v předškolním věku. Vznik nového předškolního zařízení však v návrhu zcela postrádáme. Obzvlášť naléhavý se zdá tento problém, když si uvědomíme, že už dnes (kdy ještě nejsou zcela obydleny Nové Slovany) je kapacita školek naprosto nedostačující.

SRP dále konstatuje, že nebude dostačovat ani kapacita Městského domu dětí a mládeže, ale nepřichází s žádným návrhem, jak tuto situaci řešit.

Strategie rozvoje kultury, sportu a zájmových aktivit

Při plánovaném růstu počtu obyvatel bude jednoznačně nutné vybudovat i podstatně rozsáhlejší kulturní a sportovní zázemí ve městě. K tomu by se také měl zaměřit i SRP a vytvořit rezervní plochy pro tyto účely. Jaké jsou možné náměty:

 • vybudování městského kulturního zařízení pro činnost zájmových kroužků, klubů, pořádání kulturních akcí, plesů, seminářů apod.
 • podpořit vybudování víceúčelové sportovní haly pro potřeby sportovních klubů, školy i veřejnosti.
 • rekonstruovat stávající škvárové hřiště pod školou.
 • vybudovat místo pro neorganizované setkávání mládeže (která se dnes s oblibou schází na  nákladové rampě pošty nebo pod přístřešky v jejím okolí). Zde se nabízí podpora projektu rekultivace lomu, jako dílčího projektu vhodné úpravy centra.

Návrh SRPu úplně opomíjí nevyužitou oblast pod kostelem, Sokolovnou, podél Výmoly od lomu k Prokůpkovu rybníku. Celý Masarykův háj a Bendlova stezka se přímo nabízí k vybudování městského parku s lavičkami, mostky přes Výmolu a herními prvky pro nejmenší děti.

Oblast pod kostelem a Sokolovnou je dobře přístupná z centra a poskytuje  ideální prostor k sportovnímu a oddychovému zázemí města. Určitě by se zde v souvislosti s plánovanou výstavbou sportovní haly našla možnost na vybudování parkovacích ploch, které podle autorů chybí na náměstí.  Přitom náměstí je odsud v dochozí vzdálenosti (ulicí Tyršovou nebo okolo kostela a školy).

Ochrana a využití osobitých přírodních a kulturních památek Úval

Ač se v SRPu uvádí, že se Úvaly mají stát místem oddechu a klidu nejen pro stávající občany, ale i nově příchozí a v neposlední řadě i turisty vyhledávanou lokalitou, byly zcela opomenuty některé oblasti, které se pro tento účel přímo nabízejí. Tyto oblasti a historické památky v nich se nacházející, vytvářejí osobitý prvek města a je třeba dbát o jejich ochranu. Jedná se například o:

 • oblast Škvorecké obory (Králičiny), která má být již v dohledné době vyhlášena přírodním parkem. Autoři SRPu zahrnuli oboru do rámce celého Klánovického lesa a nerespektovali tak její kvality, odlišnosti, kulturní a archeologické památky v ní se nacházející.
 • větší pozornost si zaslouží i rekreační využití Vinice a okolí, nejen v návaznosti na plánovanou rozvojovou plochu RG
 • příhodným místem pro rekreaci je jistě i soustava rybníků začínající na jihu dotčeného území rybníkem Horním, Dolním, dále Fabrákem (popř. o něco dál ležícím Kalákem), Mlýnským rybníkem a bývalým Hodovským

V SRPu dále nalezneme návrhy tras pro pěší i cyklo turistiku, které však byly vytyčeny bez znalosti místního prostředí a bez spolupráce se spolky a organizacemi, které vše mají ve své náplni (Pošembeří, o.p.s., Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, o.s.).

Významným kritériem, které může určovat umístění těchto tras, je lokalizace kulturních památek města a okolí, kterým v SRPu nebyla věnována téměř žádná pozornost. V dokumentu se proto neobjevila zmínka o jejich nutné rehabilitaci a začlenění do naučných stezek. Kulturně historický vývoj krajiny se může stát i inspirací při stanovování nových rozvojových ploch (např. rozvojová plocha Hostín, Hodov apod.)

Dalším významným kritériem, které zvyšuje turistickou atraktivitu prostředí, je i poměr zastavěného území k volné krajině. Pokud by se realizovala varianta se zastavěním velké části plánovaných rozvojových ploch, rekreační atraktivita prostředí by se významně snížila, protože by se Úvaly de facto začlenily do souvislého pásu zástavby, která se k nám bude přibližovat i z okolních obcí (Škvorec, Nové Jirny apod.)

Podpora složek integrovaného záchranného systému

Téma ochrany zdraví a majetku obyvatel si v dokumentu své místo nenašlo, ačkoli je předpokladem pro zdravý rozvoj města také akceschopný integrovaný záchranný systém.

Pokud se bude počet obyvatel blížit k meznímu stavu uvedenému v SRPu, stávající lékařská péče a kapacita polikliniky se stane naprosto nedostačující. Taktéž možnost dojezdu záchranné zdravotní služby z Brandýsa n.L. nebo Českého Brodu se bude vlivem zvýšené dopravní zátěže prodlužovat.

Město může zásadně ovlivnit výzbroj místní jednotky hasičského sboru, jelikož její stávající výjezdová technika je ve vlastnictví města. Výjezdová jednotka SDH Úvaly disponuje jen zastaralou a poruchovou technikou. Při růstu počtu obyvatelstva a zastavěné plochy se bude akceschopnost jednotky se stávající technikou neustále snižovat a město bude závislejší na pomoci hasičského záchranného sboru Český Brod, který má ale pozdější dojezd a majetek a zdraví občanů města tak bude vystavěn stále většímu nebezpečí. Je proto žádoucí co nejdříve obměnit stávající věcné prostředky, vybavení a techniku požární ochrany. Se vzrůstající hustotou dopravy v Úvalech a okolí vzrůstá úměrně i počet dopravních nehod. Jednotka SDH Úvaly nedisponuje rychlým zásahovým vozidlem, které má vhodné vybavení pro tento druh výjezdové události. Tato skutečnost se musí do budoucna změnit, nejpozději do dokončení stavby přeložky silnice I/12.

Nárůst obyvatel také zvýší nároky na práci a policejního oddělení v Úvalech. Úměrně s nárůstem počtu obyvatel bude narůstat kriminalita ve městě, hustší doprava přinese více dopravních přestupků, nehod apod. To vše bude vyvolávat potřebu na zvýšení personálního obsazení Obvodního oddělení Úvaly, jejich materiálního zázemí a techniky. I toto je třeba vzít v úvahu, ač vedení města nemá na práci místní policie přímý vliv.

Odpadové hospodářství a zajištění čistoty města

Důležité pro život města a hlavně jeho čistotu je, jak má zajištěno své odpadové hospodářství. Návrh SRPu se kromě konstatování, že je třeba odklidit skládku u silnice směrem na Přišimasy a pod hrází Hodovského rybníky, této problematice hlouběji nevěnuje. Nevíme proto, zda mají skládky v okolí dostatečné rezervy, aby dokázaly pojmout odpad z plánované zástavby, nebo jakým jiným způsobem se bude likvidace nového odpadu řešit.

Nevíme, zda budou VPS (Veřejně prospěšné služby) při současném počtu pracovníků a stavu techniky schopny zajišťovat svoz odpadu z odpadkových košů, které patrně vzniknou na veřejných prostranstvích v nové zástavbě, zda budou schopny udržovat veřejnou zeleň v těchto lokalitách, v zimě odklízet sníh, opravovat pouliční osvětlení a plnit mnohé další úkoly, které výrazným způsobem přispívají k čistotě a vzhledu města.

Vazba na dotační tituly EU

V návrhu strategického rozvojového plánu zcela chybí jakákoli vazba na jednotlivé operační programy fondů EU. Je to zřejmě tím, že autoři SRPu s touto agendou nemají zkušenost, dle našeho názoru jde však o opomenutí dosti zásadní (stačí srovnat rozvojové plány např. Brandýsa nad Labem nebo Českého Brodu). Očekávání, které prezentuje vedení města, že většinu nákladů spojených s rozvojem města zaplatí soukromí investoři z nově navrhovaných lokalit k zástavbě,  zavání naivitou.

Rekapitulace

Cílem tohoto stanoviska nebylo dát vyčerpávající odpověď na každou část předloženého návrhu SRPu, soustředili jsme se jen na nejzávažnější body. Jsme přesvědčeni, že zpracovatelé SRPu z atelieru ing. arch. Vavříka jsou erudovaní odborníci, výstup jejich práce je však poznamenán nedostatečnou znalostí místního prostředí, limitem finančních prostředků a zadáním, které se z návrhu SRPu projevuje.

Dle našeho názoru návrh SRPu přináší určité cenné poznatky z hlediska okamžité analýzy problémů a uvědomění si situace, ve které naše město je.

Pokud se však týká návrhů na rozvoj města v budoucnosti, směřuje směrem, který znamená ztrátu současného charakteru našeho města, zabírá další cennou půdu v krajině a dává zelenou výstavbě tzv. satelitních městeček.

Proto navrhujeme realizovat mnohem širší a delší diskusi k tomuto návrhu SRP, jeho vrácení do komisí rady města a projednání se spolky a organizacemi ve městě a následně vypracování aktualizované verze první revize SRP (se zapracovanými připomínkami).  Teprve tuto verzi předložit ke schválení zastupitelstvu.

26. 10. 2007

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

vloženo: 13.11.2007 22:59

autor: Navratil

nadpis: Stategicky plan rozvoje

Dobry den,
jsem rad, ze diky Vam se se zacina alespon diskutovat co dal s rozvojem Uval.

Nicmene mi dovolete jednu, o to vsak podstatnejsi poznamku. MYSLIM SI, ZE JE NAPROSTO ABSURDNI DISKUSE O TOM ZDA SMEROVAT SVOJI VELIKOSTI K RICANUM, PORICANUM , JESENICI,ATD.

TO CO JE POSTATNE PRO KAZDEHO UVALAKA JE, ZDA MESTO KONECNE ZACNE RESIT SOUCASNY STAV.

Katastorflani stav i hlavnichc silnic, chybejici chodniky, silnice bez aflatu, nedostatcna kapacita skolky a skoly, chybejici parkoviste u nadrazi, reseni podjezdu u hlavniho prejezdu, atd.. to vse jsou mnohem podstatnejsi veci, ktere zajimaji normalni lidi.

A TAK AZ PROSIM ZACNE MESTO ZVLADAT SOUCASNOU NEUVERITELNE ZANEDBANOU SITUACI A UDELA ZDE JINDE STANDARDNI UROVEN VREJNYCH SLIUZEB, PAK PROSIM, AT VENUJE CAS DISKUSIM ZDA SMEROVAT K RICANUM, PORICANUM, ATD.
dekuji

reagovat

vloženo: 14.11.2007 09:27

autor: Petr Borecký

nadpis: Re. Strategický plán rozvoje

Dobrý den, pane Navátile.
Nemyslím si, že diskuse o tom, kam se budou v nejbližších letech směrovat Úvaly, je tak absurdní, jak vypadá. My samozřejmě také víme, jak vypadají zdejší chodníky, kanalizace, ulice, vedení elektriky atd... Jenže právě rozvoj města s tímto úzce souvisí - kombinace nové výstavby, smysluplného využití evropských fondů a podnikatelských aktivit města mohou za určitých okolností přivést peníze právě na rekonstrukci infrastruktury, která vypadá, jak vypadá.

Samozřejmě, již v dnešní době je možné mít připraveny plány rekonstrukce jednotlivých komunikací, jejich pasportizaci atd., což je základní předpoklad pro to, aby se vůbec něco začalo dít. Budu se na to ptát na nejbližším zastupitelstvu.

To, na co narážíte, byly příklady v anketě, aby si občané dokázali představit, jaké mohou mít jednotlivé varianty rozvoje města dopady.

V případě Vašeho zájmu jsme já i mí kolegové připraveni se s Vámi setkat a prodiskutovat Vaše podněty, třeba se dobereme konkrétních námětů, jak dál.

reagovat

© BECC Design

TOPlist