Svátek má Jáchym

Motto: „I nadále zůstanou opasky v Úvalech utažené ….“

Kapitola „Financování“ je založena na naší zkušenosti z minulých 4 let, kdy jsme se podíleli na vedení města a museli jsme řešit, jak profinancovat jeho největší investiční akce v historii, ačkoli již v době našeho nástupu na radnici bylo zřejmé, že městu na spolufinancování chybí peníze (více viz náš volební program z roku 2010, který je na www.otevreneuvaly.cz, kapitola Financování města). Výchozím bodem pro tuto kapitolu našeho programu je současný stav, kdy je finanční situace města stabilní (město má k 31.8.2014 na účtech cca 42 mil. Kč v hotovosti) a umožňuje jeho další, byť pochopitelně mírnější investiční rozvoj, než v uplynulých 4 letech. Více o hospodaření města (historický vývoj a současnost) najdete v tomto článku.

Hlavní priority pro roky 2014-2018

 • Zajištění dlouhodobé finanční stability města
 • Oddělení financí  VPS do samostatné účetní jednotky
 • Zavedení procesního řízení při tvorbě, kontrole a čerpání rozpočtu Úval
 • Úspora peněz zřízením interního dotačního manažera namísto externích dodavatelů
 • Zlepšení informovanosti veřejnosti zavedením transparentního rozklikávacího rozpočtu
 • Zavedení střednědobého (4 roky) a dlouhodobého finančního plánování (10 let)
 • Zaměření se na projekty, na které lze získat kofinancování z dotačních programů

Jaká bude budoucnost?

Jedním slovem – podobně jako minulost – nelehká …

Město má vybudovanou základní infrastrukturu (s výjimkou několika lokalit - Zálesí, Horova čtvrť, Pod Slovany, ale zde je s ohledem na uzavřenou koncesní smlouvu připravena možnost postupně dobudovávat kanalizaci z části výnosů stávající kanalizační a vodovodní sítě). Na druhou stranu však město velké investice stále potřebuje, především pak:

 1. vybudování mateřské školy v Cukrovaru pro cca 50 dětí – cca 20 mil. Kč (tento projekt jsme již zahájili)
 2. vybudování dalších kmenových tříd základní školy a rekonstrukce jejích šaten – cca 13 mil. Kč s tím, že bude třeba v horizontu 5 let zvážit výstavbu zcela nové základní školy s investicí cca 80 mil. Kč
 3. vybudování moderního zázemí pro městskou knihovnu v č.p. 18, včetně víceúčelového sálu – cca 30 mil. Kč
 4. opravy a rekonstrukce městských budov (č. p. 95 na nám. Arnošta z Pardubic, areál komunálních služeb, zateplení a rekonstrukce MŠ Kollárova) – cca 50 mil. Kč
 5. alespoň částečná rekonstrukce a dobudování komunikací, náměstí a zázemí pro parkování, veřejnou dopravu a cyklodopravu – cca 250 mil. Kč

To znamená, že město bude muset opět investovat cca 350 (bez školy) - 430 mil. Kč (se školou), což je možné jen v případě, že budou v příštím období vypsány a získány příslušné dotační programy z EU, případně ze státního rozpočtu.

Podle rozpočtových modelů budou Úvaly schopné vygenerovat z vlastních zdrojů na investice v letech 2015 – 2018:

 1. cca 32 mil. Kč na investice do silnic
 2. cca 24 mil. Kč na investice do vodovodní a kanalizační sítě
 3. cca 44 mil. Kč na ostatní investice

celkem tedy cca 100 mil. Kč, které budou moci Úvaly použít z větší části na kofinancování budoucích projektů.

Co jsme splnili z našeho programu pro oblast financování z roku 2010?

 • Zavedli jsme finanční plánování na několik let dopředu (v roce 2013 byl schválen rozpočtový výhled města, který je nyní každoročně aktualizován).
 • Rozpočet města je včetně poměrně detailních výdajů dostupný všem občanům na webu města.
 • Výběrová řízení se výrazně zprůhlednila (zavedli jsme systém aukcí na energie, tam kde nejsou aukce vhodné, se postupuje systémem nejnižší nabídkové ceny nebo ekonomické výhodnosti).
 • Prosadili jsme zvýšení koeficientu daně z nemovitosti (a neseme daň za nepopulárnost tohoto opatření), jehož výtěžek jde výhradně na obnovu komunikací.
 • Vyřešili jsme profinancování vysokých infrastrukturních investic města za pomoci desetiletého úvěru.
 • Snížili jsme poměr spotřeby (režie) MěÚ v poměru k celkovému rozpočtu a majetku města.
 • Zavedli jsme projektové řízení investičních akcí města, včetně souvisejících kontrolních mechanismů.

Co se nám nepovedlo?

 • VPS nebyla transformována na dceřinou společnost města, fungující na komerčním principu.


© BECC Design

TOPlist