Svátek má Jáchym

Motto: „Růst pod kontrolou ….“

Město Úvaly se během našich životů již asi nestane malým městem, naopak bude se i do budoucna rozrůstat. S touto skutečností se musíme vyrovnat a vést město tak, abychom v rámci možností, které máme, udrželi růst v rozumných mezích v rozumném časovém úseku.

Hlavní priority pro roky 2014-2018

  • Udržení celistvosti města, zabránění vzniku odtržených lokalit bez návaznosti na ostatní úvalské čtvrti
  • Zahájení budování nového obchodně-společenského městského centra v areálu Cukrovaru ve spolupráci se soukromým sektorem
  • Zachování hlavního centra s městským úřadem na náměstí Arnošta z Pardubic
  • Aktualizace strategického rozvojového plánu a integrovaného rozvojového plánu v návaznosti na koncepci rozvoje majetku města
  • Zachování biokoridoru„U Horoušánek“ v návaznosti na zelený pás
  • Dokončení nového územního plánu
  • Nepovolování nových území určených k zástavbě, mimo míst přímo v intravilánu obce

Co jsme splnili z našeho programu pro oblast rozvoje města z roku 2010?

  • Město v posledních 4 letech nepovolilo žádná nová území určená k zástavbě.
  • Do územního plánu a územních studií prosazujeme principy etapizace pro zabránění nekontrolovatelného rozlivu zástavby do krajiny (urban sprawl).

Co se nám nepovedlo?

  • S ohledem na smlouvy, které město v  roce 2008 uzavřelo se společností MEI Holding, nebylo možné zvrátit plán rozsáhlé výstavby na Hostíně.

Podrobnější informace k hlavním prioritám

Zásadní směr rozvoje města vidíme v udržení jeho celistvosti, v zabránění vzniku odtržených lokalit bez návaznosti na ostatní úvalské čtvrti. Chceme Úvaly stmelovat ve svébytné a živé město s vlastním společenským a kulturním životem. Nechceme být jen noclehárnou Prahy bez vztahu občanů k místu, kde žijí. Pokud podpoříme výstavbu nových obytných čtvrtí, tak jedině uvnitř intravilánu města nebo v přímé návaznosti na něj, a to důsledně na plochách, které již k zastavění určeny jsou.

Chceme podporovat vznik lokálních městských center, která budou obsahovat základní obchodní, kulturní, sportovní a společenské prvky občanské vybavenosti. Tím se v budoucnu přiblíží a zpřístupní tato vybavenost občanům všech čtvrtí a lokalit. Příkladem těchto lokalit může být budoucí areál cukrovaru nebo území bývalých uhelných skladů. Nicméně v našich úvahách jako hlavní administrativní centrum zůstává náměstí Arnošta z Pardubic se školou a městským úřadem.

Výrazným prvkem v rozvoji města je investiční záměr společnosti MEI Holding v lokalitě Hostín. Naše sdružení bylo od začátku proti tomuto projektu, nicméně bylo v zastupitelstvu přehlasováno. Naštěstí pro demografický rozvoj města je tento projekt oproti původnímu záměru časově posunut a zpomalen, takže by nemělo dojít ke skokovému dopadu na infrastrukturu města. Nicméně i tak se budeme snažit v budoucnu minimalizovat rizika, která podle nás Úvalům jako celku z této výstavby hrozí.

Bohužel se nepodařilo prosadit aktualizaci Strategického rozvojového plánu města Úval. Jeho současná podoba byla hodně ovlivněna projektem výstavby na Hostíně, který prosazovalo minulé vedení, možná i na úkor rozvoje ostatních částí města. Tento projekt se v současné době nejeví jako reálný, alespoň ne v původním rozsahu. Proto je třeba znovu přepracovat SRP na současné podmínky a potřeby rozvoje města. Pokud bude tento dokument kvalitní, tak přispěje i k získávání dotací pro rozvojové projekty města. S tím souvisí i dokument Integrovaný plán rozvoje města, který chceme přepracovat a aktualizovat v návaznosti na přijatou Koncepci rozvoje majetku města.

Jako základní úkol v oblasti rozvoje města pro následující období vidíme dokončení územního plánu Úval. Námi předložené návrhy na funkční využití některých ploch byly do stávajícího návrhu zapracovány, proto se chceme i nadále aktivně podílet na jeho tvorbě a dokončení. Je třeba důrazně konstatovat, že naše sdružení nepodporuje a nikdy nepodporovalo rozšiřování zastavěných ploch v katastru Úval. Všechny rozvojové plochy, které jsou v současném návrhu uvedeny jako rozvojové, byly již v minulém ÚP uvedeny jako zastavitelné (v důsledku rozhodnutí předchozích vedení města).

V souvislosti s novou výstavbou budeme trvale bránit vzniku sídelní kaše vytvářením odtržených obytných lokalit. Budeme i přes odpor developerů a vlastníků velkých zastavitelných pozemků prosazovat etapizaci výstavby, budeme důsledně požadovat uzavírání plánovacích smluv, které podmíní výstavbu dokončením ulic a inženýrských sítí a jejich předáním městu. Nedílnou součástí těchto smluv bude i sjednávání investorských příspěvků na posilování stávající infrastruktury a vybavenosti města.

Budeme podporovat vznik a rozvoj oddychových zón a přírodních celků okolo Úval. Příkladem je Přírodní památka Králičina – Povýmolí, která vznikla i naším přispěním. Podobné přírodní prvky považujeme za jednu z velkých deviz našeho města. Budeme usilovat o zachování biokoridoru u Horoušánek v návaznosti na plánovaný zelený pás. Chceme podporovat dokončení smysluplné sítě pěších cest, cyklostezek a alejí pro propojení jednotlivých lokalit města a zejména pro jejich rekreační funkci.


© BECC Design

TOPlist