Svátek má Helena

Motto: „Úvaly ještě neznám, ale chci je poznat“

Důležitým faktorem pro rozvoj Úval je zvýšení všeobecného povědomí o našem městě, a to jak u potenciálních návštěvníků, podnikatelů a investorů, tak i pro lepší přístup k čerpání dotací. Propagace musí Úvaly prezentovat jako významné rekreačně-turistické sídlo, se zdravým životním prostředím, v blízkosti obecně známého Klánovického lesa a na něj bezprostředně navazující Škvorecké obory a přírodního parku Králičina.

Mezi nejdůležitější oblasti propagace našeho města patří především:

  • Propagace v oblasti turistiky, neboť okolí Úval je rekreačním zázemím Prahy. Cílem musí být přilákat k návštěvě Úval i ty, kteří primárně navštíví Klánovický les, či Klánovice samotné. Mezi účinné prostředky k naplnění tohoto cíle by mohly přispět propagační materiály, spolufinancované úvalskými podnikateli, a to prostřednictvím inzerce, aktivity spojené s budování naučných stezek a cyklostezek, obnova a udržování kvalitního turistického značení a v případě získání externí finanční podpory i vybudování jednoduché rozhledny ve vrcholových partiích kopce Vinice (299 m. n .m.) jako turistického cíle.
  • Propagace v oblasti rekreace, s cílem rozšíření povědomí o možnostech rekrace v Úvalech, jdoucí ruku v ruce s vytvářením podmínek pro využití současných možností rekreace, jakož i s rozšiřováním nabídky v této oblasti jako např. dostatečného množství parkovacích stání v blízkosti rekreačních zařízení a zajímavých lokalit.
  • Propagace v oblasti sportu, se zaměřením např. na využití výhody poměrně kvalitního úvalského koupaliště, a tak dosáhnout toho, že do Úval budou dojíždět lidé za sportem.To však předpokládá mimo jiné např. rozšíření areálu koupaliště směrem k bývalé střelnici, výstavbu nové sportovní haly (nejen pro turisty a sportovní kluby, ale především pro domácí) a spolupráci s TJ Sokol, SK Úvaly, tenisovým oddílem a s dalšími úvalskými spolky, vše ve spolupráci s privátními „mecenáši“.
  • Propagace v oblasti kultury za využití povědomí o Úvalech, jako o městě, kde se „rodí slavné hudební kapely“. Propagaci zaměřit v této oblasti na spolupráci s místními skupinami při pořádání např. pravidelné akce typu „Vánoční koncert na náměstí (nejen) pro Úvaláky“. Obdobě propagačně podpořit jak akci „Ouvalskej Bigbít“, včetně jeho zimní verze v Sokolovně, tak i koncerty vážné hudby a Komorní sbor CHRISTI Úvaly. Specifickou propagační podporu zaměřit na tradiční pout a zářijové posvícení.
  • Propagace v oblasti Public Relations města Úvaly s tím, že bude maximálně využita propagace města na internetu. Toho lze dosáhnout především kvalitní webovou prezentací Úval a dostatkem tištěných informační materiálů propagujících naše město.  Své místo musí mít i pravidelné informování médií o dění v Úvalech, pořádání tiskových konferencí a zasílání pravidelných zpráv novinářům. Účelné bude navázat spolupráci se všemi úvalskými subjekty, které budou na web města dávat pozvánky na své akce.
  • Propagace historických aspektů města, neboť Úvaly mají bohatou historii a slavné rodáky a tak probudit v občanech hrdost na město, jeho historické kořeny a na jeho slavné rodáky. K tomu využít jak webové stránky města, tak i měsíčník Život Úval. Potřebná bude i užší spolupráce s Klubem přátel historie a přírody Úval a okolí.
  • Propagace města pro potenciální investory s tím, že k investorům musí být město otevřené a přátelské, a to nejen v době ekonomické krize. Jen tak lze vytvořit podmínky, které budou solidní investory a podnikatele motivovat k usazení se v našem městě.Potenciální investoři musí mít k dispozici aktualizované „vstupní“ podnikatelské informace jako např. počet obyvatel, míra nezaměstnanosti, kapacita infrastruktury, platný územní plán, dopravní situace a omezení, kontakty na příslušné kompetentní osoby na úřadě). Pro občana města pak jsou nutné informace o podnikatelských subjektech v Úvalech.
  • Propagace směrem k vyššímu územně samosprávnému celku s tím, že bez ohledu na aktuální politickou konstelaci, je nutné udržovat dobré vztahy s vedením úřadu Středočeského kraje. Vždyť pravidelný příliv krajských dotací na veřejně prospěšné projekty města potěší naše občany, ať už volili jakoukoliv stranu či hnutí. To platí i o navazování účelných kontaktů s představiteli státu, kraje a významných neziskových organizací jakož i s vlivnými poslanci a senátory a seznamovat je se záměry, problémy a potřebami města tak, aby tito při svém rozhodování brali zřetel i na naše město.  Při jednání o konkrétních problémech města je nutné jednou provždy zcela opustit plané a nesmyslné politikaření, související se stranickou příslušností zastupitelů.


© BECC Design

TOPlist