Svátek má Petra

Vážení spoluobčané,

rok 2011 byl pro občanské sdružení Otevřené Úvaly již 5. rokem existence. V srpnu po těžké nemoci navždy opustil sdružení Ing. Josef Beneš a v prosinci rezignovala z osobních důvodů členka Ing. Lucie Trávníčková.

Činnost sdružení se v roce 2011 zaměřila jak na aktivní politickou práci v Zastupitelstvu města Úvaly (5 zastupitelů), Radě města Úvaly (2 radní), na práci v jednotlivých výborech a komisích, tak i na činnost kulturní a okrašlovací při pořádání společenských akcí a realizaci brigád a projektů. Začátkem roku 2011 bylo dokončeno a úvalské veřejnosti prezentováno „Programovéprohlášení pro volební období 2010 – 2014“, kterým se řídí vedení města ve své politické činnosti. Po celý rok 2011 byli zastupiteli za sdružení Otevřené Úvaly v úvalském zastupitelstvu: Ing. Lída Milerová, Mgr. Dana Poláková, Mgr.Petr Borecký, Ing. Michal Breda a Mgr.Marek Mahdal, DiS.

V lednu 2011 byla podána další žádost o grant, tentokrát z Fondu životního prostředí Středočeského kraje na ošetření památného stromu lípy na hrázi rybníku Fabrák, ve kterém jsme byli úspěšní.

Na jaře se konal tradiční, letos již 5. Otevřený úklid Úval – tentokrát ve znamení úklidu v těsném okolí kolínské silnice, kdy členové našeho sdružení a další občané, kteří přišli pomoci, vyčistili prostor zejména kolem odpočívadla Na Formanské cestě, lesík za ním a přilehlou část Škvorecké obory. Za spoluúčasti Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí byl 16. dubna vysvěcen památný, podle odhadů 350 let starý, dub v přírodním parku Škvorecká obora ? Králičina, pod hájovnou. Otevřené Úvaly při této společenské akci zajistily nejen úklid vokolí této živé přírodní památky, ale zajistily i drobné občerstvení pro účastníky akce. Vycházky se svěcení se zúčastnilo na 40 Úvaláků.

Sdružení dále zažádalo o grant na údržbu vyřezání a opětovné kosení nivních luk v Králičině a Povýmolí. Mirka Borecká, Petr Urban a Vítězslav Pokorný zpracovali návrh na vyhlášení Králičiny a Povýmolí přírodní rezervací, ale bohužel neuspěli. Celý návrh byl Mirkou Boreckou, Petrem Urbanem a Vítězslavem Pokorným přepracován znovu a sdružení Otevřené Úvaly ve spolupráci s Klubem přátel historie a přírody Úval a okolí opět zažádalo o vyhlášení významného krajinného prvku, a to konkrétně cenných soustav rašelinných jezírek plus celou údolní nivu včetně suťového lesa (cca 20 ha). Bohužel jsme neuspěli kvůli těžebnímu plánu Lesů ČR. Po domluvě se Středočeským krajem a Lesy ČR byl Vítězslavem Pokorným z Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí a Petrem Urbanem ještě jednou celý návrh přepracován, a to podle nových skutečností a poznatků s AOPK a byl podán společný návrh Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí a Otevřených Úval na vyhlášení cca 22 ha lužní nivy a suťového lesa přírodní památkou.

Den země na Klepci se konal 23. dubna 2011. Sdružení mělo na Klepci svůj informační stánek. Vzhledem k tomu, že letos se Den Země uskutečnil na Bílou sobotu, byl zorganizován také charitativní prodej velikonočních dekorací. Za cenu "dej, kolik můžeš" byla k prodeji členkami sdružení vlastnoručně vyrobena velikonoční dekorace z březových proutků a vaječných skořápek s kuřátkem. Výtěžek z prodeje šel následně na financování projektu obnovy sochy sv. Jana Nepomuckého.

Na přelomu dubna a května byla již popáté rozvěšena mobilní květinová výzdoba převislých pelargónií na sloupech pouličního osvětlení na náměstí Arnošta zPardubic. V červnu proběhlo díky grantu Nadace Partnerství a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu ošetření památného dubu v Masarykově háji. Dub byl ošetřen stromolezeckou metodou a hlavním účelem ošetření bylo ořezání proschlých větví a zajištění provozní bezpečnosti tohoto významného stromu.

V červnu také proběhla brigádnická akce, a to zprůchodnění celé naučné cesty v přírodním parku Škvorecká obora – Králičina. Ekologická sekce v rámci Otevřených Úval a Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí vytipovala a zpracovala obnovu původních starých alejí v extravilánu Úval. V druhé polovině července uspořádalo sdružení dvě brigády na sekání tisíců kopřiv v Králičině a výřezy náletových křovin a dřevin v nivě potoka Výmoly. Většina vykácených dřevin byla spálena a část uložena k tlení na hromady při okraji lesa.

Celý rok 2011 byl ve znamení dokončení obnovy sochy sv. Jana Nepomuckého z roku1701. V létě 2011 byly dokončeny restaurátorské práce a v září proběhla úprava okolí tak, aby se mohla dokončená památka důstojně představit veřejnosti.Slavnostní setkání u sochy uspořádalo sdružení Otevřené Úvaly ve spolupráci s Klubem přátel historie a přírody Úval a okolí a městem Úvaly dne 14. září 2011. Po 3 letech se tak uzavřel projekt, jenž byl díky své náročnosti rozdělen oněkolika etap a který po celou dobu vedla Petra Kyselová. Uskutečnit jej bylo možné jen díky grantům Nadace VIA a Nadace OF a příspěvku města Úvaly a celé řady drobnějších, avšak neméně významných, dárců.

SdruženíOtevřené Úvaly se zapojilo pomocí Lídy Milerové a Petra Urbana na začátku října do mezinárodní akce „Ukliďme svět“. Byly nasbírány dva velké vozíky odpadků na široké cestě v Klánovickém lese. Dále se sdružení zapojilo do petiční akce v rámci akce na vyhlášení celého Klánovického lesa v katastru hl. m. Prahy přírodní rezervací. Jen za Úvaly bylo sehnáno přes 900 podpisů. Na podzim byla 9 informačními tabulemi osazena naučená stezka v přírodním parku Škvorecká obora – Králičina a v polovině listopadu členové sdružení vyrobili novou lávku přes říčku Výmolu (v místech U starého splavu), která bude součástí naučné stezky. Lávka ponese jméno po našem zemřelém kamarádovi “Lávka Pepy Beneše“.Dále jsme na podzim s Lesy ČR dohodli další rozvoj naučné stezky, opravu studánek v Králičině a stavbu podezdívky a stříšek nad nimi. Vše bude financováno z programu rozvoje rekreačního potenciálu lesa. V prosinci byla podána žádost na Středočeský kraj o dotaci na pokračování projektu revitalizace Králičiny ? kosení luk a výřez trnek II.

V zimě ekologická sekce sdružení spolu s Klubem přátel historie a přírody Úval a okolí zpracovala koncepci městské zeleně v intravilánu města a tento projekt nazvala 100 stromů do centra města.

Z „Pošembeří“ bylo tak získáno cca 450 000 Kč. První výsadba začne na jaře 2012.

Adventní čas začal slavnostním rozsvícením vánočního stromu na náměstí Arnošta z Pardubic. Členky Otevřených Úval opět připravily prodej vlastnoručně vyrobených keramických svícnů a originálních vánočních ozdob. Za cenu "dej, kolik můžeš" si tak návštěvníci trhu mohli jednak odnést hezkou vánoční drobnost a jednak přispět bankovkou či mincí spolufinancování nového projektu ? laviček u rybníka Fabrák, projektu, jehož vlastní realizaci připravuje naše sdružení na1. polovinu roku 2012.

Poděkování

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem členkám a členům našeho občanského sdružení za jejich obětavou práci v roce 2011, kterou vykonávají ve svém volném čase a bez jakýchkoli nároků na odměnu. Věříme, že bude – li takových lidí v Úvalech více, nemusí se naše město o svou budoucnost bát. Rádi bychom také jménem sdružení Otevřené Úvaly poděkovali všem, kteří pomáhají našemu sdružení Otevřené Úvaly s jeho projekty. Za morální podporu děkujeme institucím, společnostem, jednotlivcům a dobrovolníkům.

I Vy můžete změnit naše město …

Rozhodnete-li se podpořit naši činnost (materiálně, finančně nebo formou dobrovolné výpomoci), kontaktujte kohokoli z našich členů na www.otevreneuvaly.cz nebo mailem na sdruzeni@otevreneuvaly.cz (V případě materiálních darů prosíme o telefonickou konzultaci.)

Pro zaslání finanční pomoci můžete využít účet č. 0434261339/0800, Česká spořitelna

Michal BredaPředseda sdružení

Kompletní výroční zprávu za rok 2011, včetně finančních údajů, si můžete stáhnout zde.


© BECC Design

TOPlist