Svátek má Jáchym

Vážení občané,

rok 2012 byl pro občanské sdružení Otevřené Úvaly již 6. rokem své existence. Členská základna čítala k 31.12.2012 celkem 16 členů. V březnu ukončil z důvodu stěhování mimo Úvaly členství pan Rastislav Šimoňák a následně v dubnu 2012 se novou členkou sdružení stala paní Věra Glocová. Činnost sdružení se v roce 2012 zaměřila jak na aktivní politickou práci v zastupitelstvu města Úvaly (5 zastupitelů), radě města Úvaly (2 radní), na práci v jednotlivých výborecha komisích, tak i na činnost kulturní a okrašlovací při pořádání společenskýchakcí a realizaci brigád a projektů.

Na jaře se konal tradiční, letos již 7. Otevřený úklid Úval – tentokrát ve znamení úklidu povodí Výmoly a přilehlé oblasti v místech nově realizované naučné stezky. Úklid byl zaměřen zejména na údolí Králičiny, Lichtenštejnské hájenky a okolí Homolky. I letos jsme odvezli přes dva kontejnery odpadků, které tam někteří naši spoluobčané vyhodili.

V neděli 22.4.2012 byla v Přírodním parku Škvorecká obora – Králičina slavnostně otevřena nová turistická stezka doplněná devíti informačními tabulemi. Stezka vznikla ve spolupráci Lesů ČR, lesní správy Mělník, a dvou úvalských občanských sdružení Otevřených Úval, o.s. a Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí o.s. Stezka je asi 5 km dlouhá, vede po stávajících stezkách a je pojata jako obousměrná. Jedna její část vede podél potoka Výmoly, další část napříč Škvoreckou oborou. Informační tabule se věnují historickým a přírodním zajímavostem tohoto území – hrádku Skara, bývalé Lichtenštejnské oboře a stavbách v ní, nivní vegetaci a mokřadům, květeně a zvířeně Škvorecké obory, Květnické studánce, historickému mostku přes Výmolu, památnému dubu a také historii a současnosti lesního hospodářství na tomto území.

Realizátoři celého projektu naučné stezky ve Škvorecké oboře - Králičině jsou: Petr Urban a Mgr. Mirka Borecká spolu s Lesy ČR. Na zpracování informačních tabulí v prostoru Králičiny se podíleli Mgr. Mirka Borecká, Mgr. Milan Bednář, Dr.Vítězslav Pokorný a Lesy ČR. Paní Veronika Čejková se podílela jak na grafické úpravě infotabulí, tak na zpracování grafické úpravy tabule pro Alej Úvalských dětí. Dále se podílel na textech na infotabulích pan Ing Vladimír Valenta,CSc., poradce ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje pro lesnictví a chemii. Na jaře byla členy OÚ osazena tato naučné stezka turistickými značkami. Na jaře byla zpracována koncepce městské zeleně v extravilánu. Tato koncepce zahrnuje obnovu původních historických alejí. Tuto koncepci zpracoval Petr Urban z Otevřených Úval spolu s JUDr. et. Ing. Petr Petržílkem Ph. D.

V listopadu byla členy OÚ zhotovena nová lávka přes potok Výmola v prostoru severovýchodního konce Králičiny náhradou za původní lávku zničenou nezodpovědnou osobou. V prosinci přišel z odboru životního prostředí Středočeského kraje schválený návrh na vyhlášení zvláště chráněného území Přírodní památky Králičina a Povýmolí. Tento návrh zpracovali Petr Urban, Mgr.Mirka Borecká a Dr. Vítězslav Pokorný

V letošním roce se nám podařilo získat opět dotaci z fondu životního prostředí Středočeského kraje, díky které jsme mohli financovat jak sečení luk, tak výřez náletových trnek v oblasti Přírodní památky Škvorecká obora –Králičina. Dne 21.7.2012 proběhlo již tradiční hrabání luk v přírodním parku Škvorecká obora – Králičina.

Po několika letech se podařilo zastavit zamýšlenou výstavbu pod Lichtenštejnskou hájovnou, kde reálně hrozila výstavba bytových domů. Na popud členů Otevřených Úval (zejména pana Petra Urbana) a Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí, kteří pozvali Českou inspekci životního prostředí, Agenturu ochrany přírody a odborníky z úseku památkové péče, se podařilo projekt zvrátit. Na základě jejich posudků se bude stavět pouze na původním půdorysu. Objekt Lichtenštejnské hájovny by tak měl být opraven v původním architektonickém slohu a tím zůstane zachován i pro příští generace. Na této záchraně se tři roky podíleli Petr Urban a Mgr. Jaromíra Borecká z Otevřených Úval a Dr.Vítězslav Pokorný z Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí.

Člen Otevřených Úval, pan Petr Urban se nejvíce zasloužil o to, že mohla být v oblasti Vinice slavnostně otevřena „Alej Úvalských dětí“. Ta byla slavnostně otevřena dne 24.11.2012. (viz. kronikářský zápis Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí). V následujícím roce plánujeme propojit tuto alej s alejí směrem k obci Tlustovousy, realizovanou za pomoci nadace ČEZ. Jedním z plánovaných kroků bude přemostění Výmoly lehkou turistickou lávkou a úprava cesty lesem od „Aleje úvalských dětí“ směrem k Hodovu. V rámci celkové koncepce obnovy původních alejí se snažíme propojit město Úvaly „zelenou cestou“ s ostatními lokalitami – Tuklaty, Tlustovousy, Škvorcem a na západě s Květnicí a Újezdem.

Na přelomu dubna a května 2012 jsme již pošesté rozvěsili mobilní květinovou výzdobu převislých pelargónií na sloupy pouličního osvětlení na náměstí Arnošta z Pardubic. V neposlední řadě naši členové na jaře 2012 revitalizovali okolí Hanušova kříže, jehož komplexní opravu v roce 2008 zajistilo právě sdružení Otevřené Úvaly.

Členky a členové ze sdružení Otevřené Úvaly komunikují se svými příznivci a voliči nejen prostřednictvím diskusního fóra na internetových stránkách www.otevreneuvaly.cz, ale i v rámci sociální sítě Facebook, na kterém byla 21.10.2012 založenastránka „www.facebook.com/OtevreneUvaly“, která tvoří další platformu komunikace sdružení a občanů Úval. Podstatné informace se objevují i na nástěnce v Pražské ulici č.p. 142 (dům členaPetra Urbana).

Závěr roku 2012 patřil zahájení příprav dalších projektů, které se sdružení Otevřené Úvaly chystá realizovat v roce 2013 s přesahem do dalších let.

Jedním z nich je dokončení projektu naučné stezky – její doplnění o odpočívadla, které naše sdružení realizovalo zapřispění s.p. Lesů ČR. Dále jsme se s lesní správou Mělník dohodli na spolupráci při vybudování, respektive obnově původních studánek ve Škvorecké oboře. Obnoveny budou dvě původní studánky, každá z nich bude obezděna a zastřešena. Studánky se stanou součástí naší naučné stezky.

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat všem členkám a členům našeho občanského sdružení za jejich obětavou práci v roce 2012, kterou vykonávají ve svém volném čase a bez jakýchkoli nároků na odměnu. Věříme, že bude – li takových lidí v Úvalech více, nemusí se naše město o svou budoucnost bát. Rádi bychom také jménem sdružení Otevřené Úvaly poděkovali všem, kteří pomáhají našemu sdružení Otevřené Úvaly s jeho projekty. Za morální podporu děkujeme institucím, společnostem, jednotlivcům a dobrovolníkům.

I Vy můžete změnit naše město …

Rozhodnete-li se podpořit naši činnost (materiálně, finančně nebo formou dobrovolné výpomoci), kontaktujte kohokoli z našich členů na www.otevreneuvaly.cz nebo mailem na sdruzeni@otevreneuvaly.cz (V případě materiálních darů prosíme o telefonickou konzultaci.)

Pro zaslání finanční pomoci můžete využít účet č. 0434261339/0800, Česká spořitelna

Michal BredaPředseda sdružení

Kompletní výroční zprávu za rok 2012, včetně finančních údajů, si můžete stáhnout zde.


© BECC Design

TOPlist