Funkční vodohospodářská infrastruktura a zásobování vodou je jednou z klíčových, byť z pohledu běžného občana ne zcela atraktivních investic. Na rozdíl od investic jiných, se tyto investice realizují pod zemí a nejsou tolik vidět.

Otevřené Úvaly

Vodohospodářská infrastruktura

V Úvalech se v posledních 8 letech investovalo do vodohospodářské infrastruktury skoro 300 milionů Kč, přesto však ještě není vše hotovo. Zbývá ještě několik míst a celá jedna čtvrť, kde není hotova splašková kanalizace, někde ještě chybí vodovod. Rozhodujícím faktem je, že se nám po roce 2014 podařilo vrátit nakládání s vodohospodářskou infrastrukturou plně do rukou města. Nejsme tak závislí na nikom cizím.

V příštích letech bude klíčovou otázka zajištění bezpečnosti Úval z hlediska zásobování vodou. Tato otázka je však zároveň příležitostí. Úvaly mají připravené projekty, které dokáží zajistit zakruhované zásobování vodou nejen Úval, ale i obcí v okolí. Budeme tak schopni zajistit zabezpečení vody pro celý náš mikroregion, přičemž se zároveň bude jednat o další zdroj příjmů pro město, které z těchto příjmů bude schopno dále svoji síť rozvíjet.

Jaké jsou tedy naše krátkodobé a dlouhodobé priority?

Priority 2018 – 2022

 • dobudování splaškové kanalizace v lokalitách Zálesí, Pod Slovany a potom v ulicích U Horoušánek a V. Špály.

  • náklady této akce cca 15 milionů Kč, realizace cca 2021 – 2022, financování z částky každoročně alokované na obnovu vodohospodářské infrastruktury ve výši cca 8 mil. Kč ročně
 • dobudování vodovodu v lokalitě Pod Slovany a v ulicích V. Špály a U Horoušánek

  • náklady této akce cca 3 miliony Kč, realizace cca 2021 – 2022, financování z částky každoročně alokované na obnovu vodohospodářské infrastruktury ve výši cca 8 mil. Kč ročně
 • zvýšení kapacity propojení pražské vodovodní sítě a vodovodní sítě úvalské umožňující garantované dodávky vody o objemu cca 35 l/s

  • náklady této akce cca 3 miliony Kč, realizace cca 2019 – 2020, financování na základě veřejnoprávní smlouvy s obcí Květnice z rozpočtu developera stavějícího v této obci
 • vybudování vodovodního obchvatu Jiren umožňujícího dodávky vody do Úval o objemu cca 60 l/s a tím kompletní zakruhování úvalské vodovodní sítě

  • náklady této akce cca 50 milionů Kč, realizace cca 2020 – 2022, financování dotací a Svazkem obcí Úvalsko (podíl Úvaly cca 13 mil. Kč, Jirny 6 mil. Kč a Horoušany cca 2 mil. Kč). Financování podílu Úval na základě veřejnoprávní smlouvy s obcí Květnice z rozpočtu developera stavějícího v této obci
 • zpracování projektové dokumentace na rozšíření a intenzifikace čistírny odpadních vod

  • náklad projektu cca 4,5 mil. Kč, financování z částky každoročně alokované na obnovu vodohospodářské infrastruktury ve výši cca 8 mil. Kč ročně

Priority 2022 – 2030

 • rozšíření a intenzifikace úvalské čistírny odpadních vod, náklad cca 55 milionů Kč

 • obnova vodovodní sítě v lokalitě Pařezina a v oblasti okolo nádraží, náklad cca 15 milionů Kč

 • obnova vodovodní sítě v lokalitě Horního Úvaláku, náklad cca 10 milionů Kč

 • kompletní rekonstrukce rybníků Horní Úvalský, Lhoták a sádek, náklad cca 30 milionů Kč