Úvod / / Volby 2010

Volby 2010

Naše rozhodnutí nejsou ČERNOBÍLÁ

Kandidátka

Dne 15. – 16.10.2010 proběhly volby do zastupitelstev obcí, kde jsme poprvé kandidovali. Podívejte se na naši kandidátní listinu z roku 2010.
 1. Ing. Michal Breda
 2. Mgr. Dana Poláková
 3. Mgr. Petr Borecký
 4. Mgr. Marek Mahdal, DiS
 5. Ing. Ludmila Milerová
 6. Mgr. Jaromíra Borecká
 7. Josef Polák
 8. Petr Urban
 9. Mgr. Hana Němcová
 10. Rastislav Šimoňák
 11. Ing. Josef Beneš
 12. Bc. Jan Němec
 13. Ing. Michal Breda
 14. Petra Kyselová
 15. Ing. Richard Saidl

Jak dopadly volby v roce 2010?

Počet volených členů zastupitelstva: 15
Volební účast v %: 50,79.

 • KSČM
 • ODS
 • SNK a TOP 09
 • Otevřené Úvaly
 • Suverenita
 • ČSSD

Volební program 2010

Dne 15. – 16.10.2010 proběhly volby do zastupitelstev obcí, kde jsme poprvé kandidovali. Podívejte se na naši kandidátní listinu z roku 2010.

Financování a rozpočet města

Motto: „Utáhnout opasky si budeme muset i v Úvalech“

Níže uvedená kapitola našeho volebního programu je založena na analýze rozpočtových možností města, kterou jsme zveřejnili již v červnu 2010.

Období 2010 – 2014 bude v Úvalech ve znamení především infrastrukturních investic (vodovod, kanalizace, čistírna odpadních vod). Vzhledem k tomu, že naše propočty ukazují zcela jednoznačně, že městu bude chybět několik desítek milionů Kč k realizaci projektů, k nimž se zavázalo (podrobně viz článek Otevřené Úvaly 6/2010), budou rozpočtové možnosti města pro realizaci ostatních důležitých projektů velmi omezené, což nevyřeší žádné optimistické předvolební letáky.

Mimo základní infrastrukturu jsou prioritní investice města v podstatě dané. Jenom ve zkratce: rekonstrukce nebo vybudování chodníků a silnic, dobudování školy, školky, městského kulturního střediska, radnice a rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic. Na tyto akce bude potřeba dalších cca 700 milionů Kč. Jinými slovy, budeme-li úspěšní při získávání dotací, budeme muset i tak v nejbližších 8 letech v Úvalech vygenerovat dodatečných 40 milinů Kč volných finančních prostředků na investice, abychom mohli alespoň uvažovat o realizaci výše uvedených akcí.

Pokud budeme moci ovlivňovat vedení města v příštím volebním období, tak provedeme následující kroky:

 • Zavedeme řádné finanční plánování města tak, jako to dělá každá odpovědná rodina či firma
 • Městský rozpočet, včetně podrobných informací o jeho čerpání budeme pravidelně zveřejňovat na internetu
 • Maximální možný počet výběrových řízení chceme realizovat formou aukcí, kdy rozhodujícím parametrem bude cena plnění.
 • Chceme transformovat VPS na dceřinou společnost města fungující na komerčním principu
 • Pokusíme se zajistit financování města vydáním obligací nebo sjednáním dlouhodobých (30 letých úvěrů), které sice na jednu stranu zvýší jeho zadlužení, ale výrazně urychlí obnovu Úval.
 • Budeme podporovat účast města v projektu vybudování geotermální elektrárny, pokud se na její výstavbu podaří získat financování ze soukromého sektoru nebo prostředků EU.

Bezpečné Úvaly

Motto: „Bezpečné město pro život

Pro zvýšení bezpečnosti obyvatel města i jejich návštěvníků navrhujeme provést níže uvedené kroky:

 • Ve spolupráci s Policií vytipujeme místa pro častější namátkové kontroly vybraných lokalit k posílení prevence kriminality. Budeme podporovat rozšíření aktivit Policie na zdejší služebně. Zároveň navrhujeme umístění kamer do veřejných prostor opět zejména z důvodu prevence kriminality. Doporučujeme též vytipování vhodných míst pro umístění webových kamer a zajištění jejich dostupnosti na internet. Webové kamery v dolní části náměstí budou mít též pozitivní vliv na vytlačení možných prodejců drog z tohoto prostoru.
 • Navrhujeme vyčlenění vhodného prostoru – zdi pro možnost využití volného času pro „legální“ grafitti a naopak předcházet nelegálním výtvorům, a pokud se objeví, zajistit jejich okamžité odstranění.
 • Chceme podporovat vznik místních komunit tzv. „sousedského dozoru“, které posilují vzájemnou sounáležitost obyvatel v dané ulici a rovněž slouží jako k zamezení drobné kriminality. V rámci péče o majetek města budeme trvat na drobných opravách městského majetku tak, aby byl neustále vylepšován vzhled města.
 • Budeme iniciovat přípravu projektu na úpravu přechodu pro chodce v zatáčce před školou, který je v stávající podobě velmi nebezpečný při příchodu dětí do školy. Ve spolupráci se školou chceme vytvořit podmínky pro omezení možností šikany mezi dětmi v prostoru před školními budovami a budeme podporovat osvětu na zamezení tohoto jevu.
 • Vzhledem k většímu množství cizinců žijících v našem městě chceme zajistit dostupnost základních informací o činnosti města a městského úřadu v cizích jazycích (Aj, Nj, Rj). V době úředních hodin (Po, St) navrhujeme, aby byl k dispozici pracovník úřadu, který dokáže zodpovědět či poradit se základními dotazy v daném jazyce.

Doprava

Motto: „Kolem, pěšky, vlakem, busem, autem, v Úvalech vše najdem“

Podobně jako jiná města v zahraničí, ale i České republice bychom rádi využili koncept shared space pro zklidnění dopravy v našem městě, zejména pak centrálních a rezidenčních oblastech. Jedná se o koncept sdíleného prostoru pro pěší, cyklisty a auta. Jedním z prvků shared space je odstraňování zbytečných dopravních značek, zavádění pravidla pravé ruky atd. Jedná se tedy o odklon od praxe z minulých let, která byla postavena přesně opačně. Cílem je dosáhnout klidnější a bezpečnější dopravy v našem městě pro všechny její účastníky.

Úvaly bez bariér

 • Současné Úvaly nejsou příjemným městem pro život pro handicapované a omezeně pohyblivé spoluobčany. Jednou z našich priorit proto bude postupné odstraňování bariér v našem městě. Základem je jejich zmapování a vyhodnocení nejkritičtějších míst, kde věříme, že nám velmi pomůžete s jejich identifikací. Samotná přestavba těchto míst bude provedena podle kritérií:
 • Důležitosti místa
 • Proveditelnosti
 • Finanční náročnosti

Doprava v klidu

 • V souvislosti s předpokládaným rozšířením počtu obyvatel Úval a s tím spojeným zvýšením dopravních nároků zejména v oblasti kolem nádraží považujeme za zásadní věc pro zlepšení parkovacích možností u nádraží. Jako dočasné řešení před zahájením rekonstrukce kolejového uspořádání úvalského nádraží podporujeme využití manipulační plochy, která je ve vlastnictví SŽDC. Je nutné si uvědomit, že je to pouze dočasné řešení, neboť tato plocha bude zabrána na dobu 2-3 let po zahájení stavební prací pro skladování potřebného materiálu.
 • Projekt na definitivní návrh parkoviště P+R je nutné vypracovat koordinovaně s projektem rekonstrukce nádraží a přípravou vybudování přestupního terminálu bus-vlak, který umožní pohodlný přestup na návaznou dopravu. Při nárůstu počtu cestujících bude stávající stav dlouhodobě neudržitelný.
 • Budeme prosazovat vybudování kruhových objezdů, které povedou k zpomalení dopravy na důležitých křižovatkách, pokud to prostorové poměry umožní. Zároveň chceme podpořit rozvoj cyklostezek zavedením „cyklopruhů“ na vozovkách a též umístěním uzamykatelných stojanů pro jízdní kola na frekventovaných místech tj. náměstí, pošta, nádraží, zdravotní středisko. Předpokládáme propojení jednotlivých čtvrtí města – Slovany, Radlická čtvrť, V Setých také cestami pro pěší a jízdní kola.
 • Chceme navázat na již připravený (leč nedokončený) koncept páteřní sítě cyklostezek v našem městě a zajistit jeho dokončení. Samotná realizace těchto cyklostezek však bude muset být nutně vázána na finanční možnosti města.
 • V rámci zvýšení bezpečnosti pohybu chodců začneme projekčně připravovat vybudování chodníků v lokalitách se zvýšeným automobilovým provozem, jedná se zejména o tyto oblasti:

V Setých, Hájovna, podél státní silnice od pneuservisu Černý k Penny Marketu, Fabrák – státní silnice

ulice Jirenská – zde je nutné řešit situaci komplexně, neboť tato komunikace dostává stále více charakter městského obchvatu s velkým podílem tranzitující dopravy.

Veřejná doprava

 • Nejdůležitějším projektem do budoucnosti shledáváme komplexní vyřešení přestupního terminálu vlak-bus, který bude muset sloužit občanům města a přilehlých obcí po řadu dalších let. Tento problém je již částečně nastíněn výše a jednotlivé návrhy řešení budou dány úvalské veřejnosti k diskusi před rozhodnutím o konečném provedení.
 • Chceme vybudovat důstojné přístřešky na nácestných zastávkách MHD,  případně rekonstruovat stávající do vyhovujícího stavu. Vybudování nových zastávek v nově osídlených částech města musí být v souběhu s postupující výstavbou. S tím souvisí i případné posílení linek 391 a 423 pro dopravu do okrajových částí města, na které bude nutno přispívat ROPIDu z městského rozpočtu.

Individuální automobilová doprava

 • Na vytížených místech je třeba vybudovat osvícené přechody pro chodce v rámci zvýšení bezpečnosti pohybu chodců při přecházení městských komunikací. Ve spolupráci s Policií ČR je nutno zajistit dodržování povolené rychlosti na městských komunikacích, případně na vytipovaných místech umístit radary informující řidiče o jejich okamžité rychlosti.
 • Na vjezdech do města chceme vybudovat zpomalovací ostrůvkové retardéry kvalitativně lepšího typu, než jsou stávající příčné zpomalovací pruhy.

Čl. 3. Členství

1. Členem se může stát každý, kdo souhlasí s posláním a zaměřením sdružení, dovršil 18-ti let a chce se podílet na jeho činnosti. Každý člen může svobodně ze sdružení vystoupit.

2. Členem se může stát pouze fyzická osoba s trvalým bydlištěm v městě Úvaly. Valná hromada však může, na návrh rady sdružení, podmínku trvalého bydliště prominout a umožnit tak členství i osobám bydlícím jinde, to však pouze z důvodů zvláštního zřetele hodných. Za takové důvody je možné považovat zejména:

a) rodiště v městě Úvaly
b) dlouhodobou a výraznou činnost ku prospěchu města Úvaly a jeho občanů

3. Členské příspěvky jsou určovány rozhodnutím valné hromady pro dané období.

4. Členy přijímá na základě žádosti a osobní přítomnosti na členské schůzi členská schůze sdružení dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Člen může být přijat členskou schůzí i na základě vyplněné členské karty. V případě nepřijetí člena členskou schůzí má možnost požádat o přijetí valnou hromadou. Takového zájemce o členství rada musí písemně uvědomit o konání nejbližší valné hromady.

5. Členství ve sdružení zaniká:

a) písemným oznámením člena o vystoupení ze sdružení
b) úmrtím člena
c) zrušením sdružení
d) vyloučením člena

6. Člen může být vyloučen, pokud závažným způsobem nebo opakovaně porušil stanovy sdružení. O vyloučení rozhoduje členská schůze sdružení dvoutřetinovou většinou všech přítomných členů.

7. Vyloučený člen se může odvolat proti rozhodnutí členské schůze k nejbližší valné hromadě. Valná hromada musí být v takovém případě svolána nejpozději do třiceti dnů od odvolání člena. Vyhoví-li valná hromada odvolání, má se za to, že k vyloučení nedošlo. Na dobu od podání odvolání do rozhodnutí valné hromady se členství pozastavuje.

Kultura

Motto: „Kultura dělá Úvaly městem“

Využití stávajících podmínek pro kulturu:

 • spoluprací ze strany města s pořadateli akcí typu „Ouvalskej bigbít“
 • navýšení finančního rozpočtu na provoz Městského domu dětí a mládeže
 • přivést do Úval zájezdní představení profesionálních divadel a amatérských spolků, koncerty sólistů i skupin – pronájem sokolovny

Nové aktivity města v oblasti kultury

 • chceme dát prostor mladým umělcům na umístění jejich výtvarných děl ve vytipovaných lokalitách města Úval (sochy, dřevořezby…), eventuálně založit tradici „umělecké dílny“ pod širým nebem
 • chceme motivovat obyvatele na náměstí a hlavních ulicích, aby vyzdobili květinami svá okna – akce Květiny do oken
 • chceme vytvořit turistické infocentrum, které by bylo umístěno ve stávající podatelně MěÚ, případně po dohodě se Správou železniční dopravní cesty a ČD v prostorách nádraží
 • péče o významné památky na území města a jejich opatření infotabulemi, praktickým krokem by měla být spolupráce s římskokatolickou církví na získání peněz na opravu úvalského kostela
 • chceme se pokusit vytvořit tradici městských trhů (řemeslná výroba, drobní pěstitelé, chovatelé, zahradníci…)

Aktivity navrhované v delším časovém horizontu:

 • chceme zjistit podmínky možného zpětného vykoupení kulturního domu Marie Majerové
 • vybudování kulturního domu např. v oblasti cukrovaru
 • vytipovat prostory pro městskou knihovnu doplněnou sálem pro využití jako klubové kino
 • venkovní sportovně – kulturní amfiteátr – navrhujeme Vinici nebo lom

Sport

Motto: „Kdo si hraje v Úvalech – nezlobí“

Považujeme sport za nejlepší prevenci kriminality a za ideální prostředek ke zvyšování morálně volních vlastností dětí.

 • Budeme prosazovat vybudování víceúčelové sportovní haly v Úvalech, a to ve spolupráci města,  všech hlavních sportovních spolků, MDDM a školy. Je nutné si uvědomit, že jediná šance Úval, jak tuto halu vybudovat, je spolupráce, ne konfrontace.
 • S využitím spolupráce s developery, kteří působí a mají zájem působit na území města s podílem sbírek, dotací a sponzorských darů a svépomocí občanů vybudovat v každé čtvrti hřiště pro náctileté a dospělé, v prostoru lesoparku Vinice vybudovat „tělocvičnu v přírodě“, s minimálními náklady zde upravit a vyznačit běžecké tratě.
 • V rámci podpory programu „Vybudování pozitivního vztahu ke sportovním aktivitám“, zvyšování fyzické kondice a návyku aktivního využívání volného času podpoříme materiální i personální podmínky pro plnění osnov tělesné výchovy na ZŠ.
 • Budeme podporovat realizaci projektu „LOM“, který jsme připravovali již před 4 roky.
 • Stanovíme jasná pravidla pro přidělování dotací sportovním organizacím z finančních prostředků města;  jejich rozdělování zveřejníme na oficiálních stránkách města.
 • Budeme podporovat napojení města Úval na systém cyklostezek na území hlavního města Prahy.
 • Budeme pokračovat v patronaci města nad nejdůležitějšími sportovními akcemi, které už mají svou tradici.

Otevřená samospráva

Motto: „Úřad je zde pro lidi, ne lidi pro úřad“

Tato kapitola se týká zejména fungování městského úřadu, a to jak navenek, tak i uvnitř. Ve vztahu k občanům, kteří přicházejí do kontaktu se zaměstnanci úřadu, budeme prosazovat pokračování trendu přístupnosti, přívětivosti a informovanosti. Toho chceme dosahovat například:

 • neustálou aktuálností webových stránek města,
 • zpětnou vazbou od občanů pomocí otevřeného diskusního fóra na webu města
 • důrazem na nezávislost redakce časopisu Života Úval, který se musí stát plnohodnotným informačním periodikem Úval a nikoli hlásnou troubou radnice
 • pravidelným zveřejňováním výběrových řízení, uzavíraných smluv a dodavatelů města na internetu. Obchodní tajemství nemá u smluv, kde jsou utráceny veřejné peníze, co dělat!
 • pravidelným pořádáním tiskových konferencí
 • pořizováním a zveřejňováním záznamů z veřejných zasedání zastupitelstva
 • zavedením online přenosů jednání zastupitelstva na internet
 • prodloužením úředních hodin jedenkrát za měsíc do 19.00
 • zavedením objednávkového systému na městském úřadě (možnost sjednání jednání po telefonu nebo internetu)
 • zavedením služby výjezdního úředníka – pro občany nad 65 zdarma (určité agendy)

Co se týká vnitřního fungování úřadu, chceme prosazovat zlepšení organizace práce úřadu, manažerské řízení jednotlivých útvarů a zvýšený dohled nad náklady a investicemi města a úřadu. Toho budeme chtít dosáhnout zejména:

 • okamžitým obsazením funkce tajemníka MěÚ, kterou chápeme jako hlavní manažerskou pozici na MěÚ, nutnou pro udržení kontinuity činnosti mezi volebními obdobími. Pozice tajmeníka musí být nezávislá na výsledku politického obsazení radnice!
 • aktualizací interních předpisů úřadu, zejména v oblasti organizace a řízení a v oblasti veřejných zakázek
 • zlepšením vedení a organizace veřejných zakázek a naprostou transparentností výběrových řízení, a tím dosáhnout úspor investičních nákladů města
 • zvýšením dohledu nad investicemi města obsazením odborníků do technicko-investičních funkcí

Za nedílnou součást řízení města považujeme Radu města. Proto chceme do rady města prosazovat zodpovědné a schopné zastupitele, kteří se budou aktivně podílet na řízení Úval a převezmou část zodpovědnosti za vybrané agendy. Odmítáme přístup některých radních, kteří dochází na jednání rady sporadicky a jen v případě, že se projednává záležitost, na které mají vlastní zájem. Současně chceme obnovit činnost části nefunkčních komisí rady města a budeme podporovat jejich práci a akceptovat závěry z jejich jednání.

Propagace Úval

Motto: „Úvaly ještě neznám, ale chci je poznat“

Důležitým faktorem pro rozvoj Úval je zvýšení všeobecného povědomí o našem městě, a to jak u potenciálních návštěvníků, podnikatelů a investorů, tak i pro lepší přístup k čerpání dotací. Propagace musí Úvaly prezentovat jako významné rekreačně-turistické sídlo, se zdravým životním prostředím, v blízkosti obecně známého Klánovického lesa a na něj bezprostředně navazující Škvorecké obory a přírodního parku Králičina.

Mezi nejdůležitější oblasti propagace našeho města patří především:

 • Propagace v oblasti turistiky, neboť okolí Úval je rekreačním zázemím Prahy. Cílem musí být přilákat k návštěvě Úval i ty, kteří primárně navštíví Klánovický les, či Klánovice samotné. Mezi účinné prostředky k naplnění tohoto cíle by mohly přispět propagační materiály, spolufinancované úvalskými podnikateli, a to prostřednictvím inzerce, aktivity spojené s budování naučných stezek a cyklostezek, obnova a udržování kvalitního turistického značení a v případě získání externí finanční podpory i vybudování jednoduché rozhledny ve vrcholových partiích kopce Vinice (299 m. n .m.) jako turistického cíle.
 • Propagace v oblasti rekreace, s cílem rozšíření povědomí o možnostech rekrace v Úvalech, jdoucí ruku v ruce s vytvářením podmínek pro využití současných možností rekreace, jakož i s rozšiřováním nabídky v této oblasti jako např. dostatečného množství parkovacích stání v blízkosti rekreačních zařízení a zajímavých lokalit.
 • Propagace v oblasti sportu, se zaměřením např. na využití výhody poměrně kvalitního úvalského koupaliště, a tak dosáhnout toho, že do Úval budou dojíždět lidé za sportem.To však předpokládá mimo jiné např. rozšíření areálu koupaliště směrem k bývalé střelnici, výstavbu nové sportovní haly (nejen pro turisty a sportovní kluby, ale především pro domácí) a spolupráci s TJ Sokol, SK Úvaly, tenisovým oddílem a s dalšími úvalskými spolky, vše ve spolupráci s privátními „mecenáši“.
 • Propagace v oblasti kultury za využití povědomí o Úvalech, jako o městě, kde se „rodí slavné hudební kapely“. Propagaci zaměřit v této oblasti na spolupráci s místními skupinami při pořádání např. pravidelné akce typu „Vánoční koncert na náměstí (nejen) pro Úvaláky“. Obdobě propagačně podpořit jak akci „Ouvalskej Bigbít“, včetně jeho zimní verze v Sokolovně, tak i koncerty vážné hudby a Komorní sbor CHRISTI Úvaly. Specifickou propagační podporu zaměřit na tradiční pout a zářijové posvícení.
 • Propagace v oblasti Public Relations města Úvaly s tím, že bude maximálně využita propagace města na internetu. Toho lze dosáhnout především kvalitní webovou prezentací Úval a dostatkem tištěných informační materiálů propagujících naše město.  Své místo musí mít i pravidelné informování médií o dění v Úvalech, pořádání tiskových konferencí a zasílání pravidelných zpráv novinářům. Účelné bude navázat spolupráci se všemi úvalskými subjekty, které budou na web města dávat pozvánky na své akce.
 • Propagace historických aspektů města, neboť Úvaly mají bohatou historii a slavné rodáky a tak probudit v občanech hrdost na město, jeho historické kořeny a na jeho slavné rodáky. K tomu využít jak webové stránky města, tak i měsíčník Život Úval. Potřebná bude i užší spolupráce s Klubem přátel historie a přírody Úval a okolí.
 • Propagace města pro potenciální investory s tím, že k investorům musí být město otevřené a přátelské, a to nejen v době ekonomické krize. Jen tak lze vytvořit podmínky, které budou solidní investory a podnikatele motivovat k usazení se v našem městě.Potenciální investoři musí mít k dispozici aktualizované „vstupní“ podnikatelské informace jako např. počet obyvatel, míra nezaměstnanosti, kapacita infrastruktury, platný územní plán, dopravní situace a omezení, kontakty na příslušné kompetentní osoby na úřadě). Pro občana města pak jsou nutné informace o podnikatelských subjektech v Úvalech.
 • Propagace směrem k vyššímu územně samosprávnému celku s tím, že bez ohledu na aktuální politickou konstelaci, je nutné udržovat dobré vztahy s vedením úřadu Středočeského kraje. Vždyť pravidelný příliv krajských dotací na veřejně prospěšné projekty města potěší naše občany, ať už volili jakoukoliv stranu či hnutí. To platí i o navazování účelných kontaktů s představiteli státu, kraje a významných neziskových organizací jakož i s vlivnými poslanci a senátory a seznamovat je se záměry, problémy a potřebami města tak, aby tito při svém rozhodování brali zřetel i na naše město.  Při jednání o konkrétních problémech města je nutné jednou provždy zcela opustit plané a nesmyslné politikaření, související se stranickou příslušností zastupitelů.

Rozvoj města

Motto: „Růst pod kontrolou“

 • Zásadní směr rozvoje města vidíme v udržení celistvosti města, v zabránění vzniku odtržených lokalit bez návaznosti na ostatní úvalské čtvrti. Chceme Úvaly stmelovat ve svébytné a živé město s vlastním společenským a kulturním životem. Nechceme jen být noclehárnou Prahy bez vztahu občanů k místu, kde žijí.
 • Chceme podporovat vznik lokálních městských center, která budou obsahovat základní obchodní, kulturní, sportovní a společenské prvky občanské vybavenosti. Tím se v budoucnu přiblíží a zpřístupní tato vybavenost občanům všech čtvrtí a lokalit. Příkladem těchto lokalit může být náměstí Svobody, budoucí areál cukrovaru, lokalita za ESSA nebo kraj Radlické čtvrti. Nicméně v našich úvahách jako hlavní administrativní centru zůstává náměstí Arnošta z Pardubic se školou a městským úřadem.
 • Výrazným prvkem v rozvoji města je investiční záměr společnosti MEI Holding v lokalitě Hostín. Naše sdružení bylo od začátku proti tomuto projektu, nicméně bylo v zastupitelstvu přehlasováno. Akceptujeme proto tento fakt a budeme se snažit v budoucnu minimalizovat rizika, která podle nás Úvalům jako celku z této výstavby hrozí. Zásadní bude dodržení územní studie, která byla v rámci projektu schválena, a dodržení termínů a postupu výstavby. Budeme se snažit, aby nedošlo k situaci jako v jiných lokalitách, kdy nejsou dobudované komunikace, chybí občanská vybavenost a nejsou vyjasněné majetkoprávní vztahy mezi developerem a městem. Také bude nutné ohlídat efektivní využití finančních příspěvků od developera pro město. Není možné připustit, aby tyto prostředky byly použity pouze ve vztahu k developerskému projektu v této lokalitě, aniž by přinesly prospěch ostatním občanům ve městě. Ve všech těchto krocích však musíme a budeme vycházet z platných smluv, které město v minulých letech uzavřelo.
 • K čemu nesmí za žádnou cenu dojít, je ohrožení projektu výstavby přeložky I/12. Tato stavba je naprosto zásadní pro budoucí rozvoj Úval. Pokud by výstavbou na Hostíně mělo dojít k jejímu pozastavení nebo zrušení, pak se nikdy nedočkáme zklidnění dopravní zátěže ve městě a Úvaly budou o to více rozděleny na dvě těžko propojitelné poloviny.
 • Jako zajímavý prostor pro rozvoj vidíme lokalitu u Horoušánek, resp. celou oblast mezi ESSA a novou výstavbou. Zde se nabízí vznik místního obchodně-společenského centra, které v přijatelné míře oddělí stávající továrnu od možné bytové výstavby. Plochu pro bydlení bychom chtěli situovat podél Jirenské silnice a scelit a propojit tuto část města s odtrženou čtvrtí U Horoušánek. Jednoznačně ale budeme trvat na zachování navrhovaného biokoridoru mezi Klánovickým lesem a údolím Výmoly.

K realizaci našich záměrů rozvoje budeme prosazovat pravidelnou aktualizaci Strategického rozvojového plánu města Úval. Jeho současná podoba byla hodně ovlivněna projektem výstavby na Hostíně, který prosazovalo současné vedení, možná i na úkor rozvoje ostatních částí města. Při jeho pravidelné aktualizací alespoň jednou za 4 roky chceme průběžně reagovat na potřeby Úval a souvisle směřovat jejich rozvoj.

Jako základní úkol v oblasti rozvoje města pro následující období vidíme zpracování kvalitního územního plánu Úval. Již nyní jsme předložili řadu návrhů na funkční využití některých ploch a budeme se i nadále aktivně podílet na jeho tvorbě.


Školství a vzdělávání

Motto: „ Kdo není připraven dnes, o to méně bude připraven zítra“

Volební program v této kapitole plynule navazuje na volební program z roku 2006, protože ani ten nebyl sestavován s výhledem pouze na 4 roky.

Na základě seznámení se s danou problematikou jako zastupitelé v opozici a na základě střízlivého odhadu finančních možností města, předkládáme stěžejní úkoly na období 2010-2014. Kvalita školství a vzdělávání je jedním z ukazatelů kvality života ve městě.

Předškolní vzdělávání – MŠ

 • Důsledně sledovat projekt Hostín, kde je závazek MEI na vybudování MŠ
 • Podporovat vznik alternativních forem mateřských a dětských center, která pomohou řešit nedostačující kapacitu ve stávajících předškolních zřízeních

Základní školství

 • Názor na dostavbu současných školních budov je stejný jako v r. 2006, tj. velká přestavba neřeší problém požadavek nárůstu počtu tříd pro zvyšující se počty žáků. Je nutné si také přiznat, že velká přestavba školy plánovaná minulým a současným vedením města není bez účasti státního či krajského rozpočtu reálná.
 • Získané finanční prostředky je potřeba efektivně využít pro přestavbu v zájmu zvýšení počtu odborných pracoven a jejich zázemí, šaten a definitivní řešení zvýšení kapacity a technické vybavenosti školní kuchyně a jídelny.
 • Rezervou pro Základní školu jsou i prostory stávající Základní a praktické školy v Úvalech, jejíž budova je ve vlastnictví města. Tuto skutečnost je třeba využít při jednání se Středočeským krajem o problematice úvalského školství.
 • Budeme podporovat výstavbu víceúčelové sportovní haly, kterou bude možné využít pro sportovní a společenské aktivity všech školských zařízení, sportovních a zájmových organizací, které působí na území našeho města.
 • Vzhledem k narůstajícímu počtu obyvatel věkové kategorie 30 – 40 let (s tím spojený logický nárůst počtu dětí) navrhujeme připravit do budoucna rezervu pro vznik střední školy/gymnázia na území našeho města
 • V současné době chybí v Úvalech koncept městského vzdělávacího systému. Proto chceme ve spolupráci s pracovníky úvalských školských zařízení a MDDM propracovat systém úzké spolupráce a návaznosti všech školských zařízení ve městě.
 • Chceme navázat družební vazby města Úvaly s městy v anglicky mluvících zemích (jazykové výměnné pobyty dětí, kontakty sportovních oddílů  házená, kopané, tenisu  i dětí  ze  zájmových organizací, které vyvíjejí činnost na území našeho města- skauti, rybáři, modeláři…..)
 • Pro náctileté budeme usilovat o vytvoření místa pro setkávání –  získání zázemí pro široké spektrum zájmů této věkové kategorie

Vzdělávání dospělých a seniorů

Pro spoluobčany této věkové kategorie je zatím nabídka velmi omezená, přestože skupina obyvatel starších 65 let tvoří téměř 16% obyvatel našeho města

 • ve spolupráci s domem pečovatelské služby, Městským domem dětí a mládeže a soukromým sektorem chceme připravit pro úvalské seniory nabídku „celoživotního vzdělávání“ (např. miniškola   počítačové gramotnosti, jazykové kurzy, rehabilitace)
 • Chtěli bychom založit psychologické, sociální a právní poradenství formou přednášek 1x za 2 – 3 měsíce podle aktuálních témat

Pro splnění nadstavbových plánů v oblasti vzdělávání se budeme snažit získávat prostředky z operačních programů lidských zdrojů jednotlivých ministerstev, dotací  z jednotlivých kapitol  Evropské unie, ze  sponzorských darů.

Vzhled Úval

Motto: „Cesta k hezkému městu Úvaly“

Pro vzhled města Úval je určující vzhled náměstí Arnošta z Pardubic. Je třeba v každém případě podtrhnout jeho funkci jako hlavního centra města, a to zejména:

 • vybudováním důstojného sídla radnice v budově č. 95 a propojením této budovy lávkou přes Výmolu s budovou Multitecu, kde by měly mít sídlo další městské odbory a technické služby
 • sjednocením náměstí použitím jednotného povrchu jak na vozovky, tak na parkovací stání, odpovídajícího povrchu na chodníky a také vhodnou parkovou úpravou
 • zavedením placeného stání (nad 60 min. a mimo rezidenty) za účelem uvolnění parkovacích ploch pro krátkodobé nákupy, návštěvu městského úřadu apod. Současný stav, kdy náměstí slouží jako další záchytné parkoviště často pro obyvatele okolních obcí, kteří pokračují dále z Úval vlakem, není  nadále udržitelný.
 • Jednoznačně pozitivní vliv na vzhled města by mělo vybudování odstavného parkoviště na pozemcích Českých drah v prostoru u nádraží. Budeme se snažit všemi prostředky tento záměr podpořit.
 • I s ohledem na to, že v nových částech města je hlavní důraz kladen na funkci bydlení, je třeba v návaznosti na náměstí vybudovat rekreační a klidovou zónu, kde bude možné spojit funkce sportu a oddychu. V tomto smyslu podporujeme výstavbu nové haly Sokola v prostoru pod náměstím a vybudování městského parku od školy k Prokůpkovu rybníku se systémem cest pro pěší. Podporujeme také vznik lesoparku na Vinici a jeho propojení s rekreační zónou pod náměstím.
 • Dále je třeba také podpořit jednotu urbanizačního plánu města a potlačit určitou „roztříštěnost“ Úval. Pokud tedy bude ze strany investorů zájem o další zástavbu ploch v Úvalech, je třeba důsledně preferovat pro tento účel volné plochy v intravilánu města, proluky ve stávající zástavbě. Obecně podporujeme propojení jednotlivých čtvrtí města systémem stezek pro pěší a cyklisty, tak aby byly všechny části města pohodlně dosažitelné i pěší chůzí. Dále podpoříme funkční systém autobusových linek Ropidu, který by přispěl k masovějšímu využívání hromadné dopravy a snížení zátěže centra města individuální dopravou.
 • Významným prvkem jednoty města se musí stát také městský mobiliář, zejména zastávky, osvětlení, odpadkové koše a lavičky, který bychom chtěli postupně sjednocovat.
 • Oproti minulému období chceme jednoznačně posílit roli hlavního architekta města.

Zdravotnictví

Motto: „Zdraví lidé, zdravé město“

Základním požadavkem, který chceme prosazovat, je zachování základního spektra zdravotnických služeb, které jsou obvyklé pro město velikosti a polohy Úval. Pokud to bude jen trochu možné, chtěli bychom usilovat o rozšíření  zdravotnických služeb o další odborné ordinace a laboratoře.

 • Stav zdravotnictví v Úvalech výrazně ovlivňuje smlouva, kterou uzavřelo současné vedení města s panem MUDr. Marešem, resp. jeho společností. Ten je podle této smlouvy o pronájmu zdravotního střediska povinen zainvestovat rekonstrukci tohoto zařízení a zkvalitnit tak zdravotní služby v Úvalech. Počkáme a dobře ohlídáme, aby došlo k naplnění požadavků smlouvy a stav zdravotnictví se zlepšil podle představ našich občanů.
 • Současně nám v blízkosti vyrůstá velmi perspektivní zdravotnické zařízení v sousedních Jirnech. Jedná se o centrum zdravotnické péče společnosti INC a.s., která se v minulosti ucházela i pronájem a rekonstrukci zdravotního střediska v Úvalech. V budoucnosti vidíme pro úvalské občany toto zařízení jako vhodné doplnění dalších zdravotních služeb a budeme se snažit navázat a podporovat spolupráci vedení města Úval i s tímto pracovištěm tak, aby se stalo pro Úvaláky dostupnější.

Životní prostředí v Úvalech

Motto: „Příroda Úvalákům blíž, Úvaláci blíž přírodě“

Naše sdružení již od samého vzniku v roce 2006 klade důraz se na ochranu a obnovu  životního prostředí, které nás obklopuje. V našem zájmu je chránit a rozvíjet přírodní a kulturní hodnoty našeho města a okolí, protože má velký potenciál se stát turisticky zajímavým cílem vzhledem k rozmanitosti přírodních krás.

Hlavním našim cílem do dalšího volebního období je:

 • Dokončit již rozpracovaný projekt, a to vyhlášení Přírodní rezervace Králičina – Povýmolí. Na tomto projektu spolupracujeme s Klubem přátel historie a přírody Úval a okolí. Jedná se po území o rozloze cca 20 ha, z něhož část tvoří svahový suťový les a zbytek unikátní luční louka. Ve spolupráci s „Klubem“ vybudujeme naučnou stezku v této lokalitě, která bude osazena informačními tabulemi.
 • Zpřístupnit Škvoreckou oboru obyvatelům Slovan. V současné době je k oddechu pro obyvatele Slovan využívána hlavně oblast kolem rybníků. S realizací projektu Hostín dojde k navýšení obyvatel bez úměrného navýšení prostoru pro odpočinek. Škvorecká obora je tak ideálním místem pro návštěvu, navíc dostupná za cca 15 minut chůze.
 • V rámci tvorby nového územního plánu budeme trvat  na realizaci funkčních prvků územního systému ekologické stability, včetně přesného vymezení místních regionálních a  nadregionálních biokoridorů.

Jako další možné cíle v oblasti ochrany životního prostředí považujeme:

 • Obnovení třešňové aleje k Donátovi. Zde budeme spolupracovat s obcemi Škvorec, Přišimasy, Hradešín na projektu křižovatky cest pro pěší –  “Sejdeme se u Donáta.“ Rovněž se zasadíme o celkové zvelebení prostoru a osazení lavičkami.
 • Vytvoření koncepce městské zeleně, která bude přecházet plynule do volné krajiny. Na ozdravení města máme připraven projekt „100 stromů pro město“.
 • Propojení Radlické čtvrti se vznikající naučnou stezku v Králičině, a to vysázením stromořadí podél bezejmenného potoka, který se vlévá ve východní části Králičiny do Výmoly.
 • Projekt lesoparku na Vinici s možností výstavby rozhledny na nejvyšší kótě.  Lesopark na Vinici spolu s Výmolou a mokřadními plochami kolem ní + obnoveným Hodovským rybníkem navrhneme jako biocentrum.
 • Vznik stezky od Fabráku k Multitecu. Domníváme se, že by tím vznikla nová bezpečná cesta pro děti z lokalit za Fabrákem do školy.
 • Rekultivací úvalských rybníků. Zde chceme jednoznačně navázat na projekty připravené úvalskými rybáři, ČSSD a ODS.
 • Budeme pokračovat v projektu vyhlášení soustavy rašelinných jezírek za registrovaný významný krajinný prvek, a budeme se snažit zamezit nesmyslné výstavbě pod Liechtensteinskou hájovnou.

Seznam stran a počty hlasů a procent.

Název strany Hlasy absolutní V procentech Počet mandátů
Občanská demokrat.strana (ODS) 10107 30,68 5
Otevřené Úvaly – SNK 9746 29,58 5
SNK a TOP 09 5394 16,67 2
ČSSD 3878 11,77 2
Komunistická strana Čech a Moravy 2138 6,48 1
Suverenita – blok J. Bobošíkové 1680 5,10 0

Jmenné seznamy zvolených zastupitelů dle výsledku.

Jméno Za stranu Hlasy absolutní Hlasy v % Pořadí zvolení
Breda Michal Ing. Otevřené Úvaly 807 8,28 1
Krutský Josef ODS 802 7,93 1
Borecký Petr Mgr. Otevřené Úvaly 797 8,17 2
Šťastný Jan MUDr. ODS 794 7,85 2
Kolařík Miloslav ODS 792 7,83 3
Poláková Dana Mgr. Otevřené Úvaly 789 8,09 3
Milerová Ludmila Ing. Otevřené Úvaly 735 7,54 4
Štěpánovský Josef ODS 710 7,02 5
Váňová Helena Ing. ODS 698 6,90 4
Mahdal Marek Mgr. DiS. Otevřené Úvaly 696 7,14 5
Černý Ivan Ing. SNK a TOP 09 514 9,52 1
Linhart Karel SNK a TOP 09 448 8,30 1
Petržílek Petr JUDr. Ing. Ph.D. ČSSD 399 10,28 1
Pokorný Vítězslav Dr ČSSD 385 9,92 2
Morávek Ladislav Ing. KSČM 304 14,21 1