Úvod / / Volby 2014

Volby 2014

Naše rozhodnutí nejsou ČERNOBÍLÁ

Kandidátka

Dne 10. – 11.10.2014 proběhly volby do zastupitelstev obcí, kde jsme poprvé kandidovali. Podívejte se na naši kandidátní listinu z roku 2014.
 1. Mgr. Petr Borecký
 2. Josef Polák
 3. Ing. Ludmila Milerová
 4. Mgr. Marek Mahdal, DiS
 5. Bc. Jan Němec
 6. Mgr. Dana Poláková
 7. Mgr. Jaromíra Borecká
 8. Daniel Čejka
 9. Ing. Michal Breda
 10. Petra Fuxová
 11. Vladimír Šťastný
 12. Mgr. Hana Němcová
 13. Richard Saidl
 14. Petra Kyselová
 15. Ing. Jan Černý

Jak dopadly volby v Úvalech v roce 2014?

Počet volených členů zastupitelstva: 15
Volební účast: 46,56%.

Výsledky voleb v %

 • Pro Úvaly
 • ODS
 • NK Úval spodporou TOP 09
 • Otevřené Úvaly
 • ČSSD

Volební program 2014

Dne 15. – 16.10.2010 proběhly volby do zastupitelstev obcí, kde jsme poprvé kandidovali. Podívejte se na naši kandidátní listinu z roku 2010.

Bezpečnost

Motto: „Bezpečně bydlet, bezpečně žít, bezpečně trávit volný čas“

Pocit bezpečí ve městě má více aspektů – jednak je to ochrana občanů před kriminalitou, jednak bezpečnost pohybu po městě pro chodce, cyklisty i sportovce a nepochybně též funkčnost složek integrovaného zásahového systému, kde výraznou roli hrají úvalští doborovlní hasiči. Pojem bezpečnost není ale jen o aktivitách státní a městské policie a hasičů a jejich spolupráci s městem. Je to i o možnosti, aby naše děti a náctiletí mohli trávit smysluplně volný čas. Takovou možnost poskytuje například nově postavená „Pětašedesátka“.  Také je třeba systematicky rozvíjet a vytvářet zázemí pro rekreační sportování v každé čtvrti města.

Hlavní priority pro roky 2014-2018

 • Rozjezd městské policie (již zřízena od září 2014)
 • Zavedení kamerového systému, dohlížejícího na exponovaná místa v Úvalech (Jiráskova, Husova, nám. Arnošta z Pardubic atd.)
 • Realizace lávky přes I/12 u přechodu na Slovany a chodníku podél II/101 (Jirenská) – směr Hodov
 • Stavebně technická opatření při rekonstrukcích ulic, chránící jak chodce, tak automobilisty a zároveň znemožňující nebo ztěžující porušování pravidel bezpečnosti provozu
 • Vyčlenění ploch pro legální graffiti (podchody u nádraží, hráze rybníků atp.) a spolupráce se street art scénou

Kultura

Motto: „Kultura dělá Úvaly městem ….“

Přestože uplynulé roky (ale i roky předcházející) byly v Úvalech ve znamení především infrastrukturních investic, povedlo se nám rozšířit i zázemí pro kulturní a společenské akce – rekonstrukcí objektu č. p. 65. V oblasti kultury má ale město jeden velký dluh, a to je naprosto nevyhovující zázemí městské knihovny. V oblasti kultury se bude jednat o naši hlavní prioritu.  Dále bychom chtěli v rekonstruovaných oblastech města postupně instalovat ve veřejném prostoru umělecká díla (sochy, street art atd.), především ve spolupráci s umělci z Úval a ve spolupráci s MDDM.

Hlavní priority pro roky 2014-2018

 • vybudování nových prostor pro městskou knihovnu rekonstrukcí objektu č. p. 18
 • doplnění systému infotabulí ve městě o dvě interaktivní tabule s informacemi o zajímavostech ve městě (rekonstruované nádraží, náměstí A. z Pardubic)
 • oživení veřejného prostoru uměleckými díly (sochy, street art)
 • oživení č. p. 65 zájezdními divadly a pojízdnými kiny
 • pokračování tradičních úvalských aktivit (plesy, adventní trhy, akce Obce baráčníků atd.)
 • podpora Kulturní komise Rady města jako osvědčeného organizátora kultury v Úvalech

Co jsme splnili z našeho programu z roku 2010?

 • Město pokračovalo v péči o své významné památky (oprava mostku v Králičině, oprava sochy A. z Pardubic).
 • I nadále pokračovala úspěšná spolupráce mezi městem, školou a MDDM při pořádání kulturních akcí.
 • Vytvořili jsme nový prostor pro kulturní akce – Pětašedesátku.

Co se nám nepovedlo?

 • Neměli jsme prostor pro navýšení investic města do oblasti kultury, zejména pak rekonstrukce zázemí pro městskou knihovnu.

Doprava

Motto: „Kolem, vlakem, busem, autem – v Úvalech vše najdem“

Kvůli předpokládanému rozšíření počtu obyvatel a s tím spojené zvýšené dopravní zátěži zejména kolem nádraží považujeme za zásadní zlepšení parkovacích možností u nádraží a v centru města. Definitivní projekt parkoviště P+R je též nutné vypracovat koordinovaně s projektem rekonstrukce nádraží a přípravou přestupního terminálu bus-vlak, který umožní pohodlný přestup na návaznou dopravu. Při nárůstu počtu cestujících bude stávající stav dlouhodobě neudržitelný.

Nárůst dopravy zejména v centru vyžaduje zavedení systému vybraných jednosměrných ulic a zároveň jejich vybavení prvky, které znemožní nebezpečně rychlou jízdu nebo porušování pravidel parkování.

Současně s tím považujeme za důležité nabídnout občanům města možnost dopravit se bezpečně a rychle do centra Úvaly jinak, než za použití auta. Předpokládáme propojení pro pěší a jízdní kola jednotlivých čtvrtí města – Slovany, Králičina, Radlická čtvrť, V Setých.

S ohledem na poměrně vysoké finanční nároky na realizaci některých akcí (lávka přes I/12, chodník podél Jirenské) budeme i nadále naše úsilí směrovat jednak na získání dotací na tyto akce a dále pak budovat některé projekty za spoluúčasti místních občanů, podobně jako jsme tak činili v tomto volebním období.

Hlavní priority pro roky 2014 – 2018

 • Pokračování rekonstrukcí ulic podle daných priorit a etapizace
 • Vybudování přestupního terminálu bus/auto/kolo/vlak u nádraží včetně parkoviště
 • Cyklostezky – propojení oblasti U Horoušánek přes Hodov směrem k nádraží + propojení oblasti Slovany přes I/12 směrem k centru a nádraží a dále napojení přes potok u Fabráku do centra města
 • Cyklopruhy na vozovkách (Husova, Pražská, Jiráskova, Klánovická)
 • Uzamykatelné stojany na jízdní kola na náměstí Arnošta z Pardubic, náměstí Svobody, u nádraží (parkovací přístřešek pro kola příp. hlídané úložiště), u zdravotního střediska, městského úřadu
 • Pěší lávka přes I/12 – ul. Bulharská
 • Budování chodníků (V Setých, Hájovna, Dobročovická v úseku Fabrák – státní silnice)
 • Kompletní dopravní řešení oblasti ulice Jirenská – dobudování chodníku a zvýšení bezpečnosti
 • Zavedení městské okružní linky
 • Infocentrum v budově nádraží + veřejná WC (nádraží, náměstí, hřbitov)

Kolik to bude stát a kde na to vezmeme?

Akce z našich priorit lze rozdělit na dvě skupiny, a to

a) Akce zásadního významu pro dopravu, čemuž odpovídá i nákladovost

 • rekonstrukce ulic –  cca 8 mil. Kč ročně ze zdrojů města
 • přestupní terminál u nádraží – cca 12 mil. Kč – 60 mil. Kč (vyšší částka platí v případě zahrnutí území bývalých uhelných skladů
 • lávka přes I/12 – cca 10 mil. Kč
 • chodník podél Jirenské – cca 3 mil. Kč
 • cyklostezka z oblasti u Horoušánek do centra Úval – cca 6 mil. Kč)

celkem cca 31- (79) mil. Kč + cca 8 mil. Kč ročně.

Zdroj peněz:

 • rekonstrukce komunikací a chodník podél Jirenské – příjmy z daně z nemovitosti
 • přestupní terminál bus/vlak a navazující parkoviště, cyklostezka a lávka přes I/12 – dotace z programu ITI při 15% spoluúčasti města

b) Akce doplňující – všechny ostatní výše uvedené akce. Zdroj peněz: volné peníze z městského rozpočtu.

Co jsme splnili z minulého volebního programu?

 • Vytvoření osvětlených přechodů
 • Vybudování dalších retardérů

Co jsme nesplnili?

 • Zkulturnění autobusových zastávek
 • Vybudování chodníku podél Jirenské

Finance města

Motto: „I nadále zůstanou opasky v Úvalech utažené ….“

Kapitola „Financování“ je založena na naší zkušenosti z minulých 4 let, kdy jsme se podíleli na vedení města a museli jsme řešit, jak profinancovat jeho největší investiční akce v historii, ačkoli již v době našeho nástupu na radnici bylo zřejmé, že městu na spolufinancování chybí peníze (více viz náš volební program z roku 2010, který je na www.otevreneuvaly.cz, kapitola Financování města). Výchozím bodem pro tuto kapitolu našeho programu je současný stav, kdy je finanční situace města stabilní (město má k 31.8.2014 na účtech cca 42 mil. Kč v hotovosti) a umožňuje jeho další, byť pochopitelně mírnější investiční rozvoj, než v uplynulých 4 letech. Více o hospodaření města (historický vývoj a současnost) najdete v tomto článku.

Hlavní priority pro roky 2014-2018

 • Zajištění dlouhodobé finanční stability města
 • Oddělení financí  VPS do samostatné účetní jednotky
 • Zavedení procesního řízení při tvorbě, kontrole a čerpání rozpočtu Úval
 • Úspora peněz zřízením interního dotačního manažera namísto externích dodavatelů
 • Zlepšení informovanosti veřejnosti zavedením transparentního rozklikávacího rozpočtu
 • Zavedení střednědobého (4 roky) a dlouhodobého finančního plánování (10 let)
 • Zaměření se na projekty, na které lze získat kofinancování z dotačních programů

Jaká bude budoucnost?

Jedním slovem – podobně jako minulost – nelehká …

Město má vybudovanou základní infrastrukturu (s výjimkou několika lokalit – Zálesí, Horova čtvrť, Pod Slovany, ale zde je s ohledem na uzavřenou koncesní smlouvu připravena možnost postupně dobudovávat kanalizaci z části výnosů stávající kanalizační a vodovodní sítě). Na druhou stranu však město velké investice stále potřebuje, především pak:

 1. vybudování mateřské školy v Cukrovaru pro cca 50 dětí – cca 20 mil. Kč (tento projekt jsme již zahájili)
 2. vybudování dalších kmenových tříd základní školy a rekonstrukce jejích šaten – cca 13 mil. Kč s tím, že bude třeba v horizontu 5 let zvážit výstavbu zcela nové základní školy s investicí cca 80 mil. Kč
 3. vybudování moderního zázemí pro městskou knihovnu v č.p. 18, včetně víceúčelového sálu – cca 30 mil. Kč
 4. opravy a rekonstrukce městských budov (č. p. 95 na nám. Arnošta z Pardubic, areál komunálních služeb, zateplení a rekonstrukce MŠ Kollárova) – cca 50 mil. Kč
 5. alespoň částečná rekonstrukce a dobudování komunikací, náměstí a zázemí pro parkování, veřejnou dopravu a cyklodopravu – cca 250 mil. Kč

To znamená, že město bude muset opět investovat cca 350 (bez školy) – 430 mil. Kč (se školou), což je možné jen v případě, že budou v příštím období vypsány a získány příslušné dotační programy z EU, případně ze státního rozpočtu.

Podle rozpočtových modelů budou Úvaly schopné vygenerovat z vlastních zdrojů na investice v letech 2015 – 2018:

 1. cca 32 mil. Kč na investice do silnic
 2. cca 24 mil. Kč na investice do vodovodní a kanalizační sítě
 3. cca 44 mil. Kč na ostatní investice

celkem tedy cca 100 mil. Kč, které budou moci Úvaly použít z větší části na kofinancování budoucích projektů.

Co jsme splnili z našeho programu pro oblast financování z roku 2010?

 • Zavedli jsme finanční plánování na několik let dopředu (v roce 2013 byl schválen rozpočtový výhled města, který je nyní každoročně aktualizován).
 • Rozpočet města je včetně poměrně detailních výdajů dostupný všem občanům na webu města.
 • Výběrová řízení se výrazně zprůhlednila (zavedli jsme systém aukcí na energie, tam kde nejsou aukce vhodné, se postupuje systémem nejnižší nabídkové ceny nebo ekonomické výhodnosti).
 • Prosadili jsme zvýšení koeficientu daně z nemovitosti (a neseme daň za nepopulárnost tohoto opatření), jehož výtěžek jde výhradně na obnovu komunikací.
 • Vyřešili jsme profinancování vysokých infrastrukturních investic města za pomoci desetiletého úvěru.
 • Snížili jsme poměr spotřeby (režie) MěÚ v poměru k celkovému rozpočtu a majetku města.
 • Zavedli jsme projektové řízení investičních akcí města, včetně souvisejících kontrolních mechanismů.

Co se nám nepovedlo?

 • VPS nebyla transformována na dceřinou společnost města, fungující na komerčním principu.

Sport

Motto: „Kdo si hraje v Úvalech – nezlobí“

Město a jeho život není jen o opravených silnicích, kanalizaci a vodě, ale také o možnosti sportovního vyžití. V této oblasti se otevírá velký prostor pro spolupráci města, developerů a občanů. Když město vytvoří vhodné podmínky, dá se mnohé udělat společnou dobrovolnou prací s využitím sbírek, dotací a sponzorských darů. V této oblasti má naše sdružení mnoho konkrétních zkušeností a projektů, které jsme realizovali na dobrovolnické bázi v minulých letech.

Hlavní priority pro roky 2014-2018

 • Vybudování alespoň jednoho veřejného hřiště a sportoviště v každé čtvrti města pro neorganizovaný sport, kde dosud chybí a kde jsou k tomu vhodné pozemky (u Horoušánek, Radlická čtvrť, centrum města – areál lomu)
 • Nastartování projektu značených běžeckých stezek, cyklostezek a cyklotras a jejich napojení na síť v okolí (Praha, Tuklaty, Tlustovousy, Horoušánky atd.)

Co chceme podpořit

 • Vybudování víceúčelové sportovní haly v Úvalech, nebo alespoň zastřešení házenkářského hřiště
 • Upravení a vyznačení běžeckých tratí na Vinici
 • Dobudování sportovního zázemí pro základní školu
 • Veřejné i soukromé aktivity, které se budou věnovat sportu a volnočasovým aktivitám mládeže (příklad: florbal, karate, aikido)

Co jsme splnili z našeho programu pro oblast Sport z roku 2010?

 • Byla zavedena jasná a průhledná kritéria pro financování kulturních a sportovních organizací v Úvalech, kulhá však jejich aplikace v praxi, což chceme napravit v příštím volebním období.
 • Město poskytovalo patronaci nad nejdůležitějšími sportovními akcemi, které už mají svou tradici.

Co jsme nesplnili:

 • S ohledem na využití areálu lomu jako zázemí pro stavbu vodovodu a kanalizace nebyl vybudován v tomto místě sportovní areál.
 • Ačkoli bylo za minulé 4 roky vybudováno několik hřišť (hřiště za č.p. 18, areál Skara), nepodařilo se zejména z finančních a majetkoprávních důvodů vybudovat síť hřišť a sportovišť pro každou čtvrť.

Otevřená samospráva

Motto: „Úřad je zde pro lidi, nikoli lidi pro úřad …“

Tato kapitola se týká zejména fungování městského úřadu, a to jak navenek, tak i uvnitř. V minulých 4 letech jsme se snažili toto heslo prosazovat do každodenního fungování městského úřadu, musíme ale přiznat, že se nám zde ne vždy dařilo. Přesto jsme přesvědčeni, že Úvaly udělaly velký krok kupředu. Právě proto, že jsme si však rezerv v této oblasti vědomi, stanovili jsme dle toho i naše priority, které mají zajistit pokračování trendu vstřícnosti a přívětivosti MěÚ vůči občanům.

Hlavní priority pro roky 2014-2018

 • Umísťování audiozáznamů ze zastupitelstva na stránkách města ke stažení
 • Zavedení on-line video přenosů ze zasedání zastupitelstva
 • Zavedení kombinované tiskové a webové formy časopisu Život Úval, která umožní výrazně vyšší interaktivitu a rozšíření obsahu časopisu
 • Zavedení plnohodnotného moderovaného diskusního fóra na webu města, nejen v rubrice „Ptáte se starosty“, ale i u jednotlivých odborů MěÚ, radních a zastupitelů
 • Pravidelné pořádání tiskových konferencí
 • Zavedení služby výjezdního úředníka – pro občany nad 65 zdarma (určité agendy)

Co jsme splnili z našeho programu pro oblast Otevřené město z roku 2010?

 • Zavedli jsme nové, pravidelně aktualizované webové stránky města.
 • Redakce časopisu Život Úval je složena ze zástupců radnice i občanů a časopis zveřejňuje i kritiku radnice.
 • Pravidelně zveřejňujeme informace o výběrových řízeních, včetně uzavíraných smluv a dodavatelů města na internetu.
 • V důsledku otevřenosti a transparentnosti výběrových řízení došlo díky soutěži uchazečů k významným úsporám investičních prostředků (např. restaurování sochy A. z Pardubic, rekonstrukce ZŠ, rekonstrukce č.p. 65, rekonstrukce ulice Vít. Nováka, rekonstrukce ulice Alešova, Kožíškova…)

Co jsme nesplnili:

 • Otevřené diskusní fórum na webu města nebylo zavedeno pro nesouhlas koaličních partnerů.
 • Nejsou pravidelně pořádány tiskové konference.
 • Nepodařilo se nám prosadit, aby byly zveřejňovány záznamy z VZZM a pořizován internetový přenos z jednání.
 • Nezměnily se úřední hodiny MěÚ.
 • Nezavedli jsme služby výjezdního úředníka.
 • Nezavedli jsme internetový objednávkový systém na jednání na úřadě.

Za nedílnou součást řízení města považujeme Radu města. Proto chceme do Rady města prosazovat, podobně jako v minulém volebním období, zodpovědné a schopné zastupitele, kteří se budou aktivně podílet na řízení Úval a převezmou část zodpovědnosti za vybrané agendy. Odmítáme přístup některých radních, kteří dochází na jednání rady sporadicky a jen v případě, že se projednává záležitost, na které mají vlastní zájem.

Propagace a komunikace

Motto: „Pěkné městečko za Klánovickým lesem“

Okolí Úval vždy bude zejména rekreačním zázemím hl.m. Prahy, na rozdíl od oblastí, jako je např. Karlštejnsko a Český kras, nemá primárně atraktivní turistický cíl. Rekreace v Úvalech bude vždy spojena zejména s návštěvou Prahy – tomu je potřeba přizpůsobit nabídku možných doprovodných aktivit. Oproti minulým letům musí Úvaly být více aktivní vůči veřejnosti a médiím – ať již na internetu nebo formou pravidelného informování novinářů.

Hlavní priority pro roky 2014 – 2018

 • Navázání kontaktů s agenturou pro podporu podnikání a investic – CzechInvest
 • Vydání nové přehledné mapy blízkého okolí ve spolupráci s významnými úvalskými podnikateli
 • Informování o podnikatelských subjektech v Úvalech formou bodů zobrazených
 • na interaktivní mapě, umístěné v centru města
 • Příprava informačního balíčku pro investory
 • Příprava městské pěší naučné stezky „Údolím Výmoly“ (kolem rybníků)

Doplňující priority k hlavním prioritám

 • Vydání propagační brožury o Úvalech a okolí
 • Dořešení majetkoprávního vztahu k rozhledně
 • Zřízení anglické verze webu města – nejpodstatnějších informace o městě
 • Zavedení online přenosu videa z jednání zastupitelstva města a jeho zpřístupnění na webových stránkách města
 • Pravidelná publikace článků mapující osudy úspěšných úvalských rodáků a jejich úspěchů na internetu (webových stránkách města) a v měsíčníku Život Úval
 • Možnost pro amatérské rybáře – krátkodobá povolenka (např. víkendová) – rybářský lístek (spolupráce s úvalskými rybáři)
 • Podpora akci Plaketa města Úvaly a Junior města Úvaly

Co jsme splnili z našeho programu pro oblast propagace města z roku 2010?

 • Transparentní veřejné zakázky vypisované městem
 • Trvalé a kompletní zveřejňování zveřejnitelné dokumentace zakázek, včetně znění smluv uzavřených s vítězi těchto zakázek – pravidelné informování občanů na webu města a v periodiku Život Úval
 • Nové webové stránky města Úvaly
 • Propagace naučné stezky přírodním parkem Škvorecká obora – Králičina

Co se nám nepovedlo?

 • Předložili jsme návrh na pořizování audiovizuálního záznamu jednání zastupitelstva. Bohužel se tento návrh nesetkal s přívětivou reakcí ostatních zastupitelů.

Rozvoj města

Motto: „Růst pod kontrolou ….“

Město Úvaly se během našich životů již asi nestane malým městem, naopak bude se i do budoucna rozrůstat. S touto skutečností se musíme vyrovnat a vést město tak, abychom v rámci možností, které máme, udrželi růst v rozumných mezích v rozumném časovém úseku.

Hlavní priority pro roky 2014-2018

 • Udržení celistvosti města, zabránění vzniku odtržených lokalit bez návaznosti na ostatní úvalské čtvrti
 • Zahájení budování nového obchodně-společenského městského centra v areálu Cukrovaru ve spolupráci se soukromým sektorem
 • Zachování hlavního centra s městským úřadem na náměstí Arnošta z Pardubic
 • Aktualizace strategického rozvojového plánu a integrovaného rozvojového plánu v návaznosti na koncepci rozvoje majetku města
 • Zachování biokoridoru„U Horoušánek“ v návaznosti na zelený pás
 • Dokončení nového územního plánu
 • Nepovolování nových území určených k zástavbě, mimo míst přímo v intravilánu obce

Co jsme splnili z našeho programu pro oblast rozvoje města z roku 2010?

 • Město v posledních 4 letech nepovolilo žádná nová území určená k zástavbě.
 • Do územního plánu a územních studií prosazujeme principy etapizace pro zabránění nekontrolovatelného rozlivu zástavby do krajiny (urban sprawl).

Co se nám nepovedlo?

 • S ohledem na smlouvy, které město v  roce 2008 uzavřelo se společností MEI Holding, nebylo možné zvrátit plán rozsáhlé výstavby na Hostíně.

Podrobnější informace k hlavním prioritám

Zásadní směr rozvoje města vidíme v udržení jeho celistvosti, v zabránění vzniku odtržených lokalit bez návaznosti na ostatní úvalské čtvrti. Chceme Úvaly stmelovat ve svébytné a živé město s vlastním společenským a kulturním životem. Nechceme být jen noclehárnou Prahy bez vztahu občanů k místu, kde žijí. Pokud podpoříme výstavbu nových obytných čtvrtí, tak jedině uvnitř intravilánu města nebo v přímé návaznosti na něj, a to důsledně na plochách, které již k zastavění určeny jsou.

Chceme podporovat vznik lokálních městských center, která budou obsahovat základní obchodní, kulturní, sportovní a společenské prvky občanské vybavenosti. Tím se v budoucnu přiblíží a zpřístupní tato vybavenost občanům všech čtvrtí a lokalit. Příkladem těchto lokalit může být budoucí areál cukrovaru nebo území bývalých uhelných skladů. Nicméně v našich úvahách jako hlavní administrativní centrum zůstává náměstí Arnošta z Pardubic se školou a městským úřadem.

Výrazným prvkem v rozvoji města je investiční záměr společnosti MEI Holding v lokalitě Hostín. Naše sdružení bylo od začátku proti tomuto projektu, nicméně bylo v zastupitelstvu přehlasováno. Naštěstí pro demografický rozvoj města je tento projekt oproti původnímu záměru časově posunut a zpomalen, takže by nemělo dojít ke skokovému dopadu na infrastrukturu města. Nicméně i tak se budeme snažit v budoucnu minimalizovat rizika, která podle nás Úvalům jako celku z této výstavby hrozí.

Bohužel se nepodařilo prosadit aktualizaci Strategického rozvojového plánu města Úval. Jeho současná podoba byla hodně ovlivněna projektem výstavby na Hostíně, který prosazovalo minulé vedení, možná i na úkor rozvoje ostatních částí města. Tento projekt se v současné době nejeví jako reálný, alespoň ne v původním rozsahu. Proto je třeba znovu přepracovat SRP na současné podmínky a potřeby rozvoje města. Pokud bude tento dokument kvalitní, tak přispěje i k získávání dotací pro rozvojové projekty města. S tím souvisí i dokument Integrovaný plán rozvoje města, který chceme přepracovat a aktualizovat v návaznosti na přijatou Koncepci rozvoje majetku města.

Jako základní úkol v oblasti rozvoje města pro následující období vidíme dokončení územního plánu Úval. Námi předložené návrhy na funkční využití některých ploch byly do stávajícího návrhu zapracovány, proto se chceme i nadále aktivně podílet na jeho tvorbě a dokončení. Je třeba důrazně konstatovat, že naše sdružení nepodporuje a nikdy nepodporovalo rozšiřování zastavěných ploch v katastru Úval. Všechny rozvojové plochy, které jsou v současném návrhu uvedeny jako rozvojové, byly již v minulém ÚP uvedeny jako zastavitelné (v důsledku rozhodnutí předchozích vedení města).

V souvislosti s novou výstavbou budeme trvale bránit vzniku sídelní kaše vytvářením odtržených obytných lokalit. Budeme i přes odpor developerů a vlastníků velkých zastavitelných pozemků prosazovat etapizaci výstavby, budeme důsledně požadovat uzavírání plánovacích smluv, které podmíní výstavbu dokončením ulic a inženýrských sítí a jejich předáním městu. Nedílnou součástí těchto smluv bude i sjednávání investorských příspěvků na posilování stávající infrastruktury a vybavenosti města.

Budeme podporovat vznik a rozvoj oddychových zón a přírodních celků okolo Úval. Příkladem je Přírodní památka Králičina – Povýmolí, která vznikla i naším přispěním. Podobné přírodní prvky považujeme za jednu z velkých deviz našeho města. Budeme usilovat o zachování biokoridoru u Horoušánek v návaznosti na plánovaný zelený pás. Chceme podporovat dokončení smysluplné sítě pěších cest, cyklostezek a alejí pro propojení jednotlivých lokalit města a zejména pro jejich rekreační funkci.

Zdravotnictví

Motto: „Zdraví lidé, zdravé město“

Základním požadavkem, který chceme prosazovat, je rozšíření spektra zdravotnických služeb o další odborné ordinace a laboratoře, které jsou obvyklé pro město velikosti a polohy Úval.

Stav zdravotnictví v Úvalech výrazně ovlivňuje smlouva, kterou uzavřelo současné vedení města s panem MUDr. Marešem. Ten podle smlouvy provedl poměrně zásadní rekonstrukci polikliniky a snaží se rozšiřovat její služby. Budeme ho v jeho záměrech jednoznačně podporovat.

Současně je v blízkosti dobře fungující zdravotnické zařízení v  Jirnech. Jedná se o centrum zdravotnické péče společnosti INC a.s. Vidíme pro úvalské občany toto zařízení jako vhodné doplnění dalších zdravotních služeb. Budeme se snažit navázat a podporovat spolupráci vedení města Úval i s tímto pracovištěm tak, aby se stalo pro Úvaláky dostupnějším.

V případě zájmu se nebráníme spolupráci se soukromým investorem na vybudování domova pro seniory na vhodném pozemku v Úvalech. Tito investoři se zde již o možnosti podnikání zajímali a vzhledem k dotační politice Evropské unie v dalším období se jejich zájem určitě zvýší.

V zájmu rozšíření služeb pro občany Úvaly a zkvalitnění jejich života budeme podporovat soukromé projekty v oblasti sportu, relaxace a alternativní medicíny.

Hlavní priority pro roky 2014 – 2018

 • Podpora rozšiřování stávajících služeb ve zdravotním středisku na Pražské
 • Zvýšení počtu dětských praktických lékařů v Úvalech
 • Podpora vybudování nového domu s pečovatelskou službou ve spolupráci se soukromým investorem
 • Zlepšení dopravního spojení se zdravotním centrem v Jirnech, a to ve spolupráci s tímto centrem a ROPIDem

Vzhled Úval

Motto: „Cesta k hezkému městu Úvaly“

Pro vzhled města Úval je určující vzhled náměstí Arnošta z Pardubic a přilehlého okolí. Je třeba v každém případě podtrhnout jeho funkci jako hlavního centra města. Dalším důležitým prvkem je zeleň, aleje a úvalské rybníky. Tyto prvky, které dotvářejí panorama našeho města, je do budoucna třeba dále chránit a rozvíjet.

Hlavní priority pro roky 2014-2018

 • Dobudování důstojného sídla radnice v budově č. 95 a propojení budovy lávkou přes Výmolu s budovou v Riegerově ulici
 • Dokončení úpravy vzniklého nádvoří mezi č.p. 65 a budovou městského úřadu v Riegrově ulici
 • Pokračování rekonstrukce ulic z finančních prostředků, získaných z daně z nemovitosti
 • Rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic
 • Vybudování městské knihovny v č.p. 18 na náměstí.

Důsledkem nové zástavby bude další zvětšování města, a proto je třeba dopředu počítat se vznikem lokálních center a posilováním jejich funkce. Podporujeme nové využití úvalských brownfieldů –  vznik nového lokálního centra „Uhelné sklady“ a Cukrovar.

I s ohledem na to, že v nových částech města je hlavní důraz kladen na funkci bydlení, je třeba v návaznosti na náměstí vybudovat rekreační a klidovou zónu v nivě Výmoly, kde bude možné spojit funkce sportu a oddychu  („tělocvična v přírodě, lavičky, systém cest pro pěší).

Pro zástavbu je třeba důsledně preferovat volné plochy v intravilánu města, proluky ve stávající zástavbě. Obecně podporujeme propojení jednotlivých čtvrtí města systémem stezek pro pěší a cyklisty tak, aby byly všechny části města pohodlně dosažitelné i pěší chůzí. (Více o tom v sekci „Životní prostředí“.) Dále podpoříme funkční systém autobusových linek Ropidu, který by přispěl k masovějšímu využívání hromadné dopravy a snížení zátěže centra města individuální dopravou.

Významným prvkem jednoty města by se měl stát také městský mobiliář, zejména zastávky, osvětlení, odpadkové koše a lavičky, který bychom chtěli postupně sjednocovat.

Doplňující priority

 • Podtržení funkce náměstí Arnošta z Pardubic jako hlavního centra města zavedením regulace stání  –  „náměstí není parkoviště“
 • Vznik lokálních center „Uhelné sklady“ a „Cukrovar“
 • V návaznosti na náměstí vybudování rekreační a klidové zóny, spojení funkce sportu a oddychu
 • Funkční systém cest pro pěší a cyklisty
 • Funkční systém autobusových linek
 • Jednotný mobiliář, zastávky, osvětlení, povrchy.

Majetek města

Motto: „Dlouhodobě smysluplná a koncepční správa majetku města“

Chceme prosazovat, aby rozvoj majetku města a případné investice do něj byly důsledně podřízeny přijaté Koncepci rozvoje majetku města, případně aby byla tato koncepce aktualizována v návaznosti na další rozvojové dokumenty města, jako je strategický rozvojový plán a integrovaný rozvojový plán. Obecně lze říci, že chceme postupně začít realizovat a dokončovat všechny plánované koncepční investice, a to zejména ty, pro které jsou připraveny projekty a na které je možné žádat o dotaci.

Hlavní priority pro roky 2014-2018

 • Prosazování dlouhodobé Koncepce rozvoje majetku města
 • Výstavba nové mateřské školy v areálu cukrovaru (již započala)
 • Rekonstrukce Základní školy v Úvalech a jejích šaten (již započala)
 • Dobudování nového sídla úřadu v č. p. 95 na náměstí a areálu Riegrova
 • Rekonstrukce prostor pro městskou knihovnu v č. p. 18 spolu s multifunkčním sálem
 • Rekonstrukce č. p. 276 (stávající budova MěÚ) pro účely umístění ZUŠ
 • Vybudování alespoň I. stupně pro základní školu v areálu Cukrovaru
 • Vybudování zázemí pro cyklisty (zabezpečené odkládací plochy na kola) na klíčových dopravních uzlech města (nádraží, náměstí Arnošta z Pardubic, Městský úřad v Riegrově, náměstí Svobody)
 • Pokračování rekonstrukce ulic města včetně Náměstí Arnošta z Pardubic
 • Řešení parkování v centru města a u nádraží
 • Vybudování přestupního terminál kolo – auto – bus – vlak ve spolupráci se SŽDC a ČD u nádraží

Co jsme splnili z našeho programu pro oblast Správa a rozvoj majetku města a investice z roku 2010?

 • Byla rekonstruována školní jídelna (té staré ze 70. let již hrozilo zavření a nikdo její stav neřešil).
 • Bylo vybudováno volnočasové centrum Pětašedesátka v Riegrově ulici.
 • Podíleli jsme se na dokončení vodohospodářských investic města (vodovod a kanalizace), zejména v oblasti dozorování stavebních firem a dokončování povrchů komunikací po těchto akcích.
 • Prosadili jsme systematické zahájení rekonstrukcí ulic v Úvalech, byla zpracována studie těchto rekonstrukcí a na první etapu rekonstrukcí jsou připraveny projektové dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení, některé rekonstrukce již byly zahájeny.
 • Připravili jsme projekt nové školky v Cukrovaru, získali jsme na tuto školku dotaci a zahájili její výstavbu.
 • Jsou připraveny projekty pro rekonstrukci sídla Městského úřadu na náměstí v č.p. 95, obdrželi jsme dotaci na zateplení budovy.

Co jsme nesplnili:

 • S ohledem na rekonstrukci železničního koridoru se nepodařilo dořešit parkování u nádraží a vybudování zázemí pro cyklisty.
 • Nepodařilo se zlepšit kulturu autobusových zastávek.
 • Nepodařilo se vybudovat chodník podél Jirenské ulice.

Podrobnější informace k hlavním prioritám pro rok 2014-2018

Navýšení počtu míst v MŠ a počet tříd v ZŠ

V této oblasti se podařil jeden ze zásadních kroků, protože byla zahájena výstavba nové mateřské školy pro 50 dětí v lokalitě Cukrovar. Co se týká základního školství, tak jsou připraveny projekty na rozšíření počtu tříd v základní škole, rekonstrukci šaten a dalších prostor pro potřeby ZŠ Úvaly. Velká dostavba základní školy s projektovanou cenou 160 mil. Kč, jak je navržena, je jistě krásná myšlenka, ale pro město v tomto rozsahu nerealizovatelná nebo realizovatelná za nesmyslně vysokých obětí na úkor jiných investic ve městě.

Z tohoto důvodu preferujeme a budeme prosazovat výstavbu zcela nové budovy – školy pro I. stupeň v areálu Cukrovaru tak, aby navazovala na nyní stavěnou MŠ. Cílem je, aby náklady na tuto výstavu nepřekročily 50 mil. Kč.

Dobudování nového sídla úřadu v č. p. 95 na náměstí a areálu Riegrova

Pro potřeby nové radnice v č. p. 95 jsou zpracovány projektové dokumentace a je vydáno stavební povolení jednak na zateplení a výměnu oken (kde jsme obdrželi dotaci), jednak na rekonstrukci vnitřních prostor pro potřeby Městského úřadu. Rekonstrukce, provedené v této budově v minulosti, byly naprosto nekoncepční a neefektivní, proto je nyní projektována komplexní adaptace jako důstojného sídla úřadu.

V areálu bývalého Multitecu v Riegrově ulici vzniká druhá část městského úřadu, zejména sídlo jeho technických složek. Hlavní úsilí se zaměří na vybudování potřebného zázemí zejména pro Veřejně prospěšné služby (VPS). Na zateplení administrativní budovy jsme obdrželi dotaci.

Řešení dopravy v klidu (parkování) v centu města a u nádraží

Tuto problematiku považujeme za zásadní pro normální fungování města. Kromě toho, že jsme prosadili regulaci parkování v Husově ulici a na náměstí a vybudování parkoviště před ZŠ,  budeme usilovat o vznik dalších parkovacích ploch v dosahu nádraží. Je to zejména nové parkoviště přímo v areálu nádraží, o kterém jednáme s ČD. Toto parkoviště by mělo řízeně sloužit zejména pro občany Úval, kteří dojíždějí do zaměstnání vlakem.  V souvislosti s tím budeme usilovat o vytlačení parkujících aut z přilehlých ulic.

Dalším projektem v této oblasti je využití bývalých uhelných skladů pro veřejné parkování. V této souvislosti hledáme soukromého investora, který by sladil své aktivity se zájmy města a vybudoval zde i P+R parkoviště. Na toto parkoviště již má město studii, nicméně tento projekt je nad finanční možnosti města.

S parkováním aut u nádraží a s přetížením centra města dopravou souvisí i možnost jiného pohybu městem – pěšky nebo na kole. Problematikou cyklostezek se zabýváme v jiných kapitolách, ale u nádraží chceme prosadit vybudování technické infrastruktury pro cyklisty, zejména bezpečných stojanů na kola či hlídaného úložiště. Podobné stojany bychom chtěli rozmístit i v jiných částech města a před veřejnými budovami.

Rekonstrukce ulic

Vzhledem k tomu, že projekty k rekonstrukci těch nejdůležitějších a nejpoškozenějších ulic v Úvalech jsou již připraveny, budeme usilovat o jejich realizaci. Finanční prostředky z vybrané daně z nemovitosti jsou důsledně shromažďovány na vyhrazeném účtu a my budeme usilovat, aby byly proinvestovány výhradně k tomuto účelu. Pokusíme se je navýšit o případné dotace v této oblasti. Ve spolupráce se Středočeským krajem budeme usilovat o rekonstrukci tzv. průtahu městem, tj. o obnovu páteřní komunikace, počínaje Pražskou ulicí a konče Škvoreckou. Součástí tohoto projektu je i rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic. Realizace tohoto projektu je ale závislá na úspěšnosti kraje při získávání dotací na své investice.

Nedílnou součástí a nutnou podmínkou rekonstrukcí ulic je majetkové vypořádání pozemků pod nimi. Je nám jasné, že i při velké finanční zátěži je město povinno se s tímto problémem vypořádat a pozemky vykoupit. Budeme ale požadovat, aby finanční prostředky města byly vynaloženy efektivně při zachování transparentnosti a rovného přístupu při výkupu od jednotlivých vlastníků (což bohužel v minulosti nebylo).

Další cíle v oblasti správy městského majetku

Chceme posilovat možnosti Veřejně prospěšných služeb městského úřadu. Vzhledem k nárůstu majetku města, rozšiřování veřejných prostranství a nárůstu zeleně v jednotlivých čtvrtích chápeme údržbu tohoto majetku a zlepšování životního prostředí ve městě jako velmi důležité. Současně ale budeme usilovat o posílení ekonomické efektivnosti činnosti VPS, počínaje důsledným sledováním jejich hospodaření až po možné vytvoření technických služeb jako samostatné městem zřizované organizace.

Chceme důsledně plánovat a řídit obnovu a údržbu městského majetku až do úrovně aktualizovaného ročního plánu údržby s cílem plánovat a řídit zejména náklady na tuto údržbu. Chceme zajistit jednotnou a odbornou správu celé infrastruktury města a efektivní kontrolu nad servisními a dodavatelskými organizacemi. Považujeme za nutné, aby na správce zásadních sítí a služeb (VO, odpadové hospodářství, servisní služby, …) proběhlo (případně pravidelně probíhalo) otevřené výběrové řízení. To platí i o opakovaném provádění elektronických aukcí na energie, které se díky nám již realizovaly a které přinesly velkou úsporu nákladů.

Za součást správné a efektivní správy městského majetku považujeme i odbornost zaměstnanců městského úřadu. Budeme důsledně trvat na tom, aby zaměstnanci v oblasti investic a správy majetku měli požadované zkoušky odborné způsobilosti a nutnou odbornost v dané oblasti, a budeme podporovat pravidelné udržování a zvyšování této odbornosti.

Zastáváme zásadu, že město nemá vlastnit majetek, který nepotřebuje nebo který nedokáže efektivně využívat. Tento majetek pouze generuje náklady na údržbu a služby s ním spojené, aniž by se tyto finanční prostředky „navrátily“ využitím tohoto majetku. Nebudeme bránit tomu, aby se město, pokud opravdu tento majetek nedokáže využít a nemá prostředky na jeho zainvestování, tohoto majetku pokud možno výhodně zbavilo.

Příroda a životní prostředí

Motto: „Příroda Úvalákům blíž, Úvaláci blíže přírodě“

Naše sdružení již od samého vzniku v roce 2006 klade velký důraz na ochranu a obnovu životního prostředí, které nás obklopuje. V našem zájmu je chránit a rozvíjet přírodní a kulturní hodnoty města a okolí. Naše město má neuvěřitelný potencionál se stát turisticky zajímavým cílem vzhledem k rozmanitosti přírodních krás. Další důležitou prioritou je kompletní reforma systému nakládání s odpady v Úvalech. V zájmu města i jeho občanů je, i s ohledem na nadcházející legislativní změny a brzký zákaz skládkování odpadů, vytvoření nového systému odpadového hospodaření (kompostování bioodpadů, ještě větší třídění stávajících odpadů tak, aby byl tříděn téměř celý odpad).

Priority pro rok 2014 – 2018

Hlavní cíle:

 • Zavedení nového protipovodňového systému pro Úvaly, včetně digitalizovaného plánu protipovodňové ochrany
 • Dotvoření systému stezek v přírodě (navazuje na kapitolu „Doprava“)
 • Obnova ovocných alejí v Úvalech
 • Rekultivace úvalských rybníků (Horní Úvalský)
 • Příprava nového systému odpadového hospodářství (kompostování bioodpadu, třídění odpadu)
 • Výsadba zeleného pásu okolo přeložky I/12
 • Zpřístupnění Škvorecké obory obyvatelům Slovan
 • Podpora výsadby stromů ve městě

Co jsme splnili z volebního programu v roce 2010

 • Byla vytvořena koncepce městské zeleně.
 • Byla vybudována a otevřena naučná stezka v Králičině, Králičina nyní podléhá zvýšené ochraně a je zde zajištěno pravidelné sečení luk.
 • Nové ulice jsou důsledně ozeleňovány výsadbou stromů nebo realizací živých plotů na chodnících.
 • Byla zrekonstruována část úvalských rybníků (Fabrák, Jámy, Kalák).

Co se nám nepodařilo

 • Obnovit třešňovou alej k Donátovi
 • Zpřístupnit Škvoreckou oboru obyvatelům Slovan

Podrobnější informace k našim prioritám

Součástí výše uvedených priorit je realizace těchto projektů:

 • Zpřístupnění Škvorecké obory obyvatelům Slovan. V současné době je k oddechu pro obyvatele Slovan využívána hlavně oblast kolem rybníků. S realizací projektu Hostín dojde k navýšení obyvatel bez úměrného navýšení prostoru pro odpočinek. Škvorecká obora je tak ideálním místem pro návštěvu, navíc dostupná za cca 15 minut.
 • Obnovení třešňové aleje k Donátovi. Zde budeme spolupracovat s obcemi Škvorec, Přišimasy, Hradešín. Mohl by zde vzniknout uzel cest z okolí pod heslem “Sejdeme se u Donáta.“ Rovněž se zasadíme o celkové zvelebení prostoru a osazení lavičkami.
 • Podél nově vznikající přeložky je potřeba po dohodě s ostatními obcemi vysadit po obou stranách pás zeleně (stromů) a tím uzavřít město do zeleného pásu. Tímto se můžeme vymanit rozrůstající se výstavbě okolních obcí směrem k Úvalům. V tomto zeleném pásu by mohla být stezka sloužící jak pro chodce, tak i pro cyklisty. Je třeba propojit veškeré zelené plochy v jeden celek a zajistit tím průchodnost mezi jednotlivými lokalitami.
 • Je důležité propojit Radlickou čtvrť s naučnou stezkou v Králičině.
 • Budeme usilovat o vznik stezky od Fabráku k areálu v Riegrově ulici a dále k náměstí Arnošta z Pardubic přemostěním Výmoly. Vznikne tak nová bezpečná cesta pro děti do školy a pro dospělé do centra města – pěšky či na kole.

Vzdělávání a školství

Motto: „Vzdělání je základ prosperujících Úval a společnosti ….“

Školství bylo jednou z našich priorit v minulých letech i v současnosti a za výsledky v této oblasti se nemusíme stydět. Doposud bylo do školství v Úvalech investováno přes 90 mil. Kč. Byla dostavěna budova základní školy, po letech má škola novou školní jídelnu, v září město zahajuje výstavbu nové mateřské školy v „Cukrovaru“, která vyřeší problém s umísťováním předškoláků, město úspěšně spolupracuje se školou, školkami i MDDM. Je nutné si uvědomit, že mnohé problémy (například nedostatečná kapacita městských školek) jsme zdědili po našich předchůdcích. Přesto však ještě mnohé zbývá udělat. Jedním z dluhů, který město stále má, je vzdělávání a možnost aktivních kroužků pro seniory.

Hlavní priority pro roky 2014-2018

 • Dokončení nové MŠ v areálu Cukrovaru
 • Dokončení stavebních úprav budovy C na základní škole a rekonstrukce šaten zejména za účelem navýšení počtu kmenových tříd
 • Zahájení rekonstrukce stávající budovy II. stupně ZŠ – (přinejmenším zateplení, výměna oken)
 • Rekonstrukce a zateplení MŠ Kollárova

Doplňující priority po oblastech

Předškolní vzdělávání

 • důsledné sledování projektu Hostín, kde je závazek na vybudování MŠ a 1. stupně ZŠ
 • zahájení rekonstrukce a zateplení MŠ Kollárova

Základní školní vzdělávání

 • příprava výstavby alespoň I. stupně základní školy v areálu Cukrovaru
 • podporovat fungující součinnost ZŠ, MŠ a MDDM
 • podpora vztahů města Úvaly s okolními zeměmi (jazykové výměny dětí, sportovní výjezdy, účast na mezinárodních soutěžích)

Vzdělávání seniorů a dospělých

 • spolupráce s agenturami zaměřenými na vzdělávání dospělých v produktivním věku a seniorů
 • maximální využití prostor Riegrova č. p. 65

Co jsme splnili z našeho programu pro oblast školství z roku 2010?

 • Prostory praktické a základní školy v Úvalech jsme získali pro základní školu, současně s tím jsme umožnili integraci dětí, jejichž rodiče s tím souhlasili, do kolektivu ZŠ.
 • Zahájili jsme výstavbu nové mateřské školy.
 • Základní škola získala novou školní jídelnu.

Co se nám nepovedlo?

 • Bohužel, příliš se nerozrostly příležitosti pro vzdělávání pro dospělé a seniory, kromě možností volnočasového centra Pětašedesátka.

Seznam stran a počty hlasů a procent.

Název strany Hlasy absolutní V procentech Počet mandátů
Otevřené Úvaly – SNK 8945 29,4 4
Pro Úvaly 8212 27 4
Občanská demokratická strana 5472 18 3
Česká strana sociálně demokratická 4076 13,4 2
NK Úval s podporou TOP 09 3766 12,4 2

Jmenné seznamy zvolených zastupitelů dle výsledku.

Kandidátní listina Kandidát Hlasy Pořadí zvolení
název příjmení, jméno, tituly abs. v %
Otevřené Úvaly – SNK Borecký Petr Mgr. 751 8,39 1
Otevřené Úvaly – SNK Milerová Ludmila Ing. 686 7,66 2
Otevřené Úvaly – SNK Poláková Dana Mgr. 661 7,38 3
Otevřené Úvaly – SNK Polák Josef 597 6,67 4
Občanská demokratická strana Březina Michael 476 8,69 1
Občanská demokratická strana Krutský Josef 460 8,40 2
Občanská demokratická strana Martiňák Roman 430 7,85 3
NK Úval s podporou TOP 09 Kolařík Miloslav 396 10,51 1
NK Úval s podporou TOP 09 Váňová Helena Ing. 363 9,63 2
Pro Úvaly Gloc Jaromír Mgr. 649 7,90 1
Pro Úvaly Dvořáček Vojtěch Mgr. 630 7,67 2
Pro Úvaly Hrubý Peter Ing. 609 7,41 3
Pro Úvaly Kouklová Naděžda Bc. 604 7,35 4
Česká str.sociálně demokrat. Pokorný Vítězslav Dr. 409 10,03 1
Česká str.sociálně demokrat. Petržílek Petr JUDr. Ing. Ph.D. 386 9,47 2
josef_polak_rozhovor

Jožko, mohl by ses Úvalákům představit?

Letos mi bude 62 let a v Úvalech bydlím od roku 1977.  S manželkou Danou jsme si postavili v Úvalech rodinný dům. Máme dvě děti a dvě vnoučata. Pracuji leasingové společnosti v Benešově.

Co Tě přivedlo do sdružení Otevřené Úvaly? Vím, že Ty se svojí ženou Danou patříš mezi zakládající členy…

Já jsem se přidal k OÚ až v tzv. „druhé vlně“, když jsem se osobně seznámil s lidmi ze sdružení a zjistil jsem, že mám na spoustu otázek, týkajících se dění ve městě stejný názor a program je takový, že se v něm může každý najít. Obnova památek ve městě, péče o životní prostředí, doprava, školství, tehdy se začínal tvořit i nový územní plán města Úvaly.

Pokud Ti voliči dají důvěru a Ty se staneš zastupitelem, na co by ses chtěl orientovat?

Je mi nejbližší problematika finanční, pojištění, jednoduše oblast, která je náplní mojí každodenní práce.

Proč by podle Tebe měli Úvaláci volit Otevřené Úvaly?

Spoustu dobrých důvodů uvedli už Ti, kterých jsi se ptal přede mnou. Tak tedy snad proto, že po 4 letech ve vedení města víme, co je pro Úvaláky klíčové, co je realizovatelné a máme i  představu, kde získat finanční prostředky na to, co je prioritou našeho volebního programu. Osm společných let práce pro město, která je jistě dobře vidět, teď mě napadá především naše největší aktivita  – Králičina, je podle mého názoru dostatečnou zárukou pro Úvaláky a voliče, aby nám dali svůj hlas. Jsme schopni jít vytrvale za svým cílem, jsme schopni získat pro projekt finanční prostředky a nebojíme se ani fyzické práce.

Hádáte se někdy s Danou o úvalských záležitostech?

Marku, jsme dva, tedy vždy jsou dva názory. Někdy jsou shodné, někdy se i rozcházíme. Ale tak jako doma, tak i ve sdružení musíme nakonec dojít vždycky v důležitých otázkách k dohodě. Někdy je to i tak, že moudřejší ustoupí.

Děkuji za rozhovor

rozhovor vedl Marek Mahdal

Lído, mohla by ses Úvalákům představit?

V Úvalech žiji již 35 let. Po škole jsem pracovala ve Středočeském masném průmyslu „bývalé Masně“ v Úvalech, pak 2 roky v České spořitelně, ze spořitelny jsem odešla na mateřskou dovolenou a od roku 1998 podnikám společně s manželem. Mám dvě dcery Kristýnu a Kateřinu.Před 8mi lety jsem vstoupila do sdružení Otevřené Úvaly.

Co Tě přivedlo do sdružení Otevřené Úvaly ?  Vím, že patříš mezi zakládající členy…

Do sdružení  jsem vstoupila, protože jsem měla pocit, že parta pracovitých lidí dokáže něco změnit. Po 8mi letech aktivního působení ve sdružení, v zastupitelstvu, ve finančním výboru, jsem zjistila, že to není vůbec jednoduché, něco prosadit a v rámci všech možných nařízení a vyhlášek, že vše trvá daleko déle než jsem si představovala. A často mě mrzí nezájem občanů o jakékoliv dění ve městě, pokud se to ovšem netýká přímo jich osobně. Město, které má 6 000 obyvatel – účast občanů na veřejném zasedání zastupitelstva města cca 11 – 20, je opravdu žalostné.

Pokud by Ti voliči dali důvěru a Ty ses stala zastupitelkou, na co by ses chtěla orientovat ?

Pokud by mi voliči dali důvěru, tak bych nadále chtěla pokračovat v práci ve finančním výrobu a věnovat se a dále prosazovat náš volební program .

Proč by, podle Tebe, měli Úvaláci volit Otevřené Úvaly?

Moji kolegové, kteří se aktivně podíleli v tomto volebním období ve vedení města, mají rozjeté projekty, které je nutno dokončit – mateřská školka Cukrovar, přestavba a obnova šaten ZŠ, přestěhování úřadu na náměstí do č. 95, atd. a spoustu dalších – tak je nutné je nejenom dokončit, ale i financovat. Tak bych byla ráda pokud by se naše sdružení mohlo i nadále podílet na dokončení těchto akcí. A pokračovat v plnění našeho volebního programu.

Děkuji za rozhovor

rozhovor vedl Marek Mahdal

Marku, mohl by si se Úvalákům představit?

Úvaly jako takové jsem objevil v roce 2006 a o rok později jsem se stal Úvalákem. Novými občany našeho města se stala nejen moje žena Radka, ale v dalších letech i naše dvě děti. I když ono prvotní nadšení z nového bydlení, kdy člověk ani nechce vidět či slyšet o možných negativech či problémech života na malém městě za Prahou, již vyprchalo, mám Úvaly moc rád. Na Nových Slovanech jsem našel mnoho přátel z řad sousedů, a přestože je některým starousedlíkům stále tato část našeho města tak trochu „trnem v oku“, je nedílnou součástí Úval a společenský život tu rozhodně není omezen jen na neutrální sousedské vztahy. Tato čtvrť představuje jednak oživení a omlazení městského obyvatelstva, jednak je také přínosem pro místní podnikatele a zprostředkovaně i pro obecní pokladnu.

Co Tě přivedlo do sdružení Otevřené Úvaly?

Úvalskou komunální politiku aktivně sleduji již od konce roku 2006, kdy jsem při hledání informací o mém budoucím bydlišti objevil i webové stránky Otevřených Úval a aktivně začal využívat diskusní fórum. Přitom některé otázky z diskusního fóra jsou stále aktuální, a to i po 8 letech. O tři roky později jsem se svým tehdejším sousedem Rasťou Šimoňákem do sdružení vstoupil. Angažovat se ve sdružení Otevřené Úvaly mě přiměla zejména snaha zapojit nejen sebe, ale i další „novousedlíky“ do dění ve městě, ve kterém žijí. Do jisté míry se to povedlo. V neposlední řadě jsem poznal v našem sdružení celou řadu zajímavých lidí a kamarádů.

Pokud by Ti voliči dali důvěru a Ty ses stal zastupitelem, na co by ses chtěl orientovat?

Uplynulé 4 roky jsem měl možnost poznat, co obnáší činnost obecního zastupitele. Po několika jednáních úvalského zastupitelstva jsem sice někdy nabyl dojmu marnosti této aktivity, ale postupem času jsem se utvrdil v názoru, že utéci bez boje by bylo zbabělé. I v dalším období bych se chtěl věnovat problematice zlepšení informovanosti o práci zastupitelstva a dění ve městě, ale také zlepšení zpětné vazby, tj. získávání podnětů od úvalských obyvatel. Proto bych rád, jako doposud pracoval v redakční radě měsíčníku Život Úval.

Proč by, podle Tebe, měli Úvaláci volit Otevřené Úvaly?

Především proto, že nejsme žádné „rychlokvašky“, fungujeme již 8 let, a jsme aktivní i v období, kdy se zrovna nekonají volby. Za uplynulou téměř dekádu jsme v Úvalech mnohé dokázali, ať již v komunální politice nebo v rámci projektů našeho sdružení, které jistě přispěly ke zlepšení života úvalských obyvatel. I v letošních volbách je naše heslo „Nejsme nalevo ani napravo – jsme v Úvalech“ stále velmi aktuální. Partajničení a „politických turismus“ nebo neustálé schovávání se pod křídla stran působících ve „velké politice“ do Úval prostě nepatří. Jsem přesvědčen, že sdružení Otevřené Úvaly nabízí rozumnou cestu k tomu, že Úvaly již nebudou považovány jen za noclehárnu Prahy.

Děkuji za rozhovor

rozhovor s Markem vedl Petr Borecký

Honzo, mohl by ses Úvalákům představit?

Do svých 24 let jsem žil v Praze. V Úvalech jsem trvale s manželkou Hankou od roku 1999. V posledním ročníku vysoké školy jsem založil firmu zabývající se úpravami užitkových vozů a montáží doplňků na tyto vozy. Zde se realizuji dodnes. Vzhledem k tomu, že mám své děti již ve věku 14 a 18 let, daří se mi část volného času trávit v jedné stopě, cestováním v sedle cestovního endura. V zimních měsících se věnuji na amatérské úrovni hraní ledního hokeje.

Co Tě přivedlo do sdružení Otevřené Úvaly ? Tuším, že i ty se svojí ženou Hankou patříš mezi zakládající členy…

Hanka vstoupila do sdružení dříve než já. Zejména díky ní jsem začal sledovat aktivity OÚ. Projekty, které se zde realizovaly se mi od začátku líbily, a proto jsem následně vstoupil i já. Chtěl jsem, v rámci svých možností, pomoci s jejich realizací.

Pokud by Ti voliči dali důvěru a Ty ses stal zastupitelem, na co by ses chtěl orientovat ?

Nemám vysloveně vytipovanou nějakou oblast jako možná jiní kandidáti. Měl jsem možnost poznat práci zastupitele, když jsem jím byl jmenován na několik posledních měsíců tohoto období. Po této zkušenosti bych ti spíše opověděl, že bych usiloval o určitý nadhled a pragmatismus při  svém rozhodování v zastupitelstvu. Jak jsem měl možnost vidět, tak si stále někteří lidé neuvědomují, že když chtějí někde peníze přidat, musí je zákonitě při vyrovnaném rozpočtu města někde ubrat. Bohužel jsou stále občas slyšet věty typu: „Ono se to pak nějak udělá.“ nebo „Peníze se pak někde najdou“.

Proč by, podle Tebe, měli Úvaláci volit Otevřené Úvaly?

Myslím si, že za těch 8 let existence jsme již získali poměrně dost zkušeností s chodem města i s prací v zastupitelstvu. Dobře si uvědomujeme jaké jsou možnosti rozvoje města, co si bude moci město v následujících 4 letech dovolit. S tímto vědomím jsme sepisovali i náš volební program, který je poměrně obsáhlý, ale shrnuje reálné možnosti budoucího možného vývoje ve městě. Jsem velice rád, že jsme se nesnížili k populistickým předvolebním slibům. I když bychom tak asi dosáhli lepšího volebního výsledku.

Děkuji za rozhovor

rozhovor vedl Marek Mahdal

Dano, mohla by ses Úvalákům představit ?

V Úvalech žiju od roku 1977, nejsem rodilý  Úvalák, ale za „náplavu“ už se také nepovažuji. V  Úvalech  jsem nastoupila na své první učitelské místo po absolvování  Pedagogické  fakulty University Karlovy. Doslova po několika dnech, kdy jsem přišla do Úval mě mezi sebe pozvala skvělá parta lidí, která tvořila Sokol Úvaly a s malými přestávkami, s různou intenzitou jsem pro Sokol pracovala až do roku 2010. Mám 2 děti a dokonce už i dvě skvělá a velmi živá vnoučata.

Co Tě přivedlo do sdružení Otevřené Úvaly ?  Tuším, že i ty patříš mezi zakládající členy…

Mezi zakládající ne, ale Marku, nebudeš tomu věřit, obrátili se na mě moji bývalí žáci, Michal s Richardem, (Breda, Saidl) jestli bych jim nešla pomoct. A protože jsem v té době měla povědomí, jak to ve městě funguje a měla jsem představy i o tom, jak by to mohlo fungovat i lépe, přišla jsem na první schůzku. Překvapilo mě nadšení a velká informovanost a hlavně chuť „jít do toho“. Fungujeme, o každém hlasování se rozhoduje kolektivně, pracujeme už víc jak 8 let a je za námi ve městě vidět velký kus práce. Zažili jsme neuvěřitelné věci, měli jsme mezi sebou ve sdružení na začátku 23 dětí od miminek, po školáky, teď jsou z nich už  středoškoláci  a úspěšní vysokoškoláci. Ale byly i smutnější chvíle, to když jsme se s některými bývalými členy rozešli názorově, někdo nestíhal pracovně, z rodinných důvodů nebo se z Úval odstěhoval. Ale přišli noví lidé a takový je život. A když se nad tím zamyslím i filosoficky hlouběji, která manželství vydrží a v dnešní době dobře fungují více jak 8 let ?!

Pokud by Ti voliči dali důvěru a Ty ses stala zastupitelkou, na co by ses chtěla orientovat ?

Zastupitel se musí seznámit městem, s celým komplexem problémů, protože o nich rozhoduje hlasováním. Přesto se domnívám, že každému je nějaká problematika přeci jen bližší. Já bych opět dala přednost kapitole školství.

Proč by, podle Tebe, měli Úvaláci volit Otevřené Úvaly?

Protože v našich zastupitelích je záruka kontinuity v hlasování, rozhodování. Máme jasný program, který neměníme „podle počasí“. Všichni Úvaláci si mohou přečíst, jak který zastupitel hlasoval např. v otázce školní jídelny, školek, přijímání dotací, řešení financí, přijetí úvěru, prodeji pozemků, čp.65…. A jsou mezi staronovými kandidáty i tací, kteří v minulém volebním období právě v těchto jmenovaných bodech hlasovali buď přímo proti, nebo se pravidelně zdržovali hlasování. Přišlo by mi líto energie a nakonec i peněz, kdyby se po volbách tito lidé zachovali jako ve vysoké politice… přijdeme, pokud možno všechno, co bylo před námi, zrušíme a začneme jinak. A znovu na začátek… !?

Děkuji za rozhovor

rozhovor vedl Marek Mahdal

Jaromíro, tedy Mirko, mohla by ses Úvalákům představit?

Do Úval jsem se přistěhovala z Prahy před 11 lety, koupili jsme tady pozemek a postavili. V Praze jsem sice vyrůstala od malinka, ale rodina odtamtud nepochází. Asi proto mě to také táhlo do nějakého menšího města. Jsem vdaná a mám tři syny, jako v pohádce 🙂 . Pracuji na ministerstvu zahraničí jako překladatelka, a kromě toho spolupracuji s několika nakladatelstvími a překládám knížky, od beletrie po populárně naučnou literaturu.

Co Tě přivedlo do sdružení Otevřené Úvaly? Je o tobě známo, že patříš mezi zakládající členy…

Nepatřím. Když vznikaly Otevřené Úvaly, byly nejmladšímu synovi dva nebo tři měsíce… Přidala jsem se až později. Měla jsem v hlavě určité nápady, co by se dalo a mělo v Úvalech změnit a hledala jsem možnost, jak je realizovat, jak dosáhnout na dotace…Občanské sdružení byla ideální cesta.

Pokud by Ti voliči dali důvěru a Ty ses stala zastupitelkou, na co by ses chtěla orientovat?

Jsem poměrně multifunkční :-). V Otevřených Úvalech jsem prošla řadou projektů – od životního prostředí, přes dětská hřiště, zlepšení prostředí města až po opravu památek. Navíc pracuji i v Místní akční skupině Pošembeří, a i tam se setkávám s mnoha projekty různého charakteru. Ale když o tom přemýšlím, nejblíž mi bude životní prostředí a kultura.

Hádáte se doma s Petrem o úvalských záležitostech?

A jak! To si ani nepřej slyšet. 😉

Děkuji za rozhovor.

rozhovor vedl Marek Mahdal

Dane, mohl by ses Úvalákům představit ?

Jsem charismatický, příjemný, vtipný a nekonfliktní. A teď trochu vážněji. Jsem rodilý Úvalák a v Úvalech jsem prožil většinu svého života. Úvaláci mne mohou znát z ranního klubu v Budce, z Orange a z fotbalového B- týmu SK Úvaly, ve kterém jsem dlouhá léta hrál. Kromě toho mám lešenářskou firmu, takže jsem se „podepsal“ na mnoha rekonstrukcích úvalských domů. Kromě lešenářské firmy jsem Úvalům přispěl třemi dětmi a jednou manželkou z Prahy – Pankrác.

Tak, to bylo poněkud odlehčené představení a mám teď na Tebe vážnější otázku. Co Tě přivedlo letos do sdružení Otevřené Úvaly ?

Přivedl mně tam Petr Borecký, který potřebuje pomoci s kandidátkou. Je to kamarád, tak jsem souhlasil. Ale líbí se mi i ta možnost, účastnit se dění města. Pozitivně mne překvapilo, že ve sdružení naše členská základna přímo ovlivňuje, jak hlasují a rozhodují zastupitelé za naše sdružení.

Pokud by Ti voliči dali důvěru a Ty ses stal zastupitelem, na co by ses chtěl orientovat?

Sport je oblastí, kterou považuji takříkajíc za svoji parketu. Kandiduji proto, že chci přispět ke zlepšování sportovního zázemí Úvaláků. Také bych chtěl svým angažmá přispět k tomu, aby se Úvaly rozvíjely dlouhodobě udržitelně ekonomicky, aby naše děti nenesly břímě našich dluhů. Rozhodně bych byl proti projektům, které by zbytečně zatěžovaly rozpočet města, jako je například nesmyslný projekt tzv. Bendlovy stezky. V tuto chvíli vidím mnoho jiných důležitějších projektů, které je potřeba v Úvalech realizovat, jako je například víceúčelová sportovní hala, první stupeň základní školy nebo městská knihovna s víceúčelovým sálem, který by mohl sloužit jako divadlo nebo kino.

Proč by podle Tebe měli Úvaláci volit Otevřené Úvaly?

Otevřené Úvaly mají zkušenosti ze zastupitelstva a stojí za nimi realizované projekty jak na úrovni města, tak na úrovni sdružení a jejich zástupci již prokázali, že jsou schopni administrovat dotačně náročné projekty. Kromě toho vždy vystupovali proti nesmyslně velkým developerským projektům, které vedou k neúměrnému růstu města a zátěži jeho infrastruktury.

Děkuji za rozhovor

rozhovor vedl Marek Mahdal

Marceli, mohl by ses Úvalákům představit?

Jmenuji se Marcel Breda. Dětství, první krůčky, první školní dny i své první lásky jsem prožil v Úvalech a ve sportovních spolcích a oddílech . A přestože po studiích na VŠCHT mne pracovní povinnosti zavály do různých koutů naší republiky, zůstal jsem Úvalům věrný a bydlím v malém domku na kraji Škvorecké obory.

Co Tě přivedlo do sdružení Otevřené Úvaly ? I ty patříš mezi zakládající členy…

Ta myšlenka vstupu do „lokální politiky“, a s tím spojená možnost ovlivňovat dění v Úvalech, ve mně zrála dost dlouho a mnohokrát jsem ji při různých příležitostech s mým bratrem Michalem a naším otcem a se svými přáteli a známými diskutovali. Proto bylo přirozené, že tyto diskuze postupně vykrystalizovaly v myšlenku založení Sdružení, party nadšenců, přátel a známých, kteří měli a mají podobný názor a především chuť a elán tuto myšlenku realizovat. Jsem rád, že jsem mohl stát u zrodu našeho Sdružení, otevřené skupiny rodáků i „náplav“, kterým nebylo lhostejné, jak vedení města nakládá s prostředky města a kam obecní prostor směřuje.

Pokud by Ti voliči dali důvěru a Ty ses stal zastupitelem, na co by ses chtěl orientovat ?

Vzhledem k tomu, že většinu svého profesního života se zabývám informačními technologiemi a s nimi spojenou bezpečností, ale i bezpečností ve svém nejširším slova smyslu, tak bych se rád zaměřil na oblast udržení obecní bezpečnosti, městské policie a prevence kriminality.

Proč by, podle Tebe, měli Úvaláci volit Otevřené Úvaly?

Za 8 let své existence mělo naše Sdružení svými aktivitami ve volném čase, ale i prací jednotlivců na úrovni vedení města, možnost dokázat, že pevná a promyšlená koncepce může vést k rozvoji našeho městečka. Není třeba balit svou politiku do líbivých hesel a proklamací, jak někteří to politici dělají bohužel i v Úvalech, ale prosazovat koncepční, dlouhodobě promyšlené realistické projekty, které se dotahují do zdárného konce. Program Sdružení je realistický a nesnaží se slibovat hezké věci, které jsou nesplnitelné a je postaven na životních zkušenostech členů sdružení ze svých profesí, ale i na zkušenostech s vedením města v uplynulých 4 letech. Myslím, že realizované projekty, jak na úrovni sdružení, tak na úrovni města jsou toho jasným důkazem.

rozhovor vedl Marek Mahdal

Petro, mohla by si se Úvalákům představit?

Jmenuji se Petra Fuxová, jsem vdaná a mám 2 děti. Jsem rodilá Úvalačka. Dětství jsem prožila na ZŠ Úvaly a v různých spolcích a oddílech v Úvalech. Po stuiích jsem pracovala jako technický referent v několika telekomunikačních společnostech. Nyní pracuji jako technický administrativní pracovník ve společnosti zaměřené na inženýrské stavby.

Co Tě přivedlo do sdružení Otevřené Úvaly?  Vím, že jsi se v úvalském dění angažovala už dříve…

Před 8 lety jsem byla členkou finančního výboru společně s některými členy OÚ. Zúčastňovala jsem se různých akcí v Úvalech a OÚ mi bylo blízké, protože pracovali na různých dlouhodobých projektech ve městě. Některé členy jsem znala od dětství, někteří byli rodiče spolužáků mých dětí a tak jsem se nějak „přirozeně“ stala členkou OÚ.

Pokud by Ti voliči dali důvěru a Ty ses stala zastupitelkou, na co by si  se chtěla orientovat?

Vzhledem k tomu, že mám své dvě děti na ZŠ a jsem členkou školské rady, tak již nějaký ten pátek spolupracujeme s panem ředitelem a s učitelským sborem. Z tohoto důvodu bych se ráda zaměřila na oblast školství, ať už ZŠ i MŠ.

Proč by, podle Tebe, měli Úvaláci volit Otevřené Úvaly?

Protože nepoužívají pouze prázdní hesla, silná kritická slova a jednoduchá, ale líbivá gesta, ale prosazují koncepční dlouhodobě promyšlené projekty, které dotahují do zdárného konce.

Děkuji za rozhovor

rozhovor vedl Marek Mahdal

Vláďo, mohl by si se Úvalákům představit?

Narodil jsem se v Jirnech a moje širší rodina pochází z Úval. Tedy jsem téměř Úvalák, protože z Jiren do Úval se na prázdniny vždy jezdilo na kole :-). Po svatbě s mojí ženou jsme natrvalo přesídlili do Úval a máme i dvě úvalské děti (informace pro šťoury – místo narození mají naše děti v porodnici v Praze).

Podobně, jako se ptal Petr Borecký Honzy Černého, zeptám se i já Tebe. Nejsi příbuzný našeho současného pana starosty?

Tak to tedy opravdu nejsem 🙂 Je to jen shoda příjmení.

Co Tě vedlo k tomu, abys kandidoval v letošních volbách za Otevřené Úvaly?

Protože některé lidi z Otevřených Úval už delší dobu znám a považuje je slušné a rozumné lidi a to je myslím už docela dobrý důvod se k někomu přidat. Není mi samozřejmě jedno, v jakém městě se svoji rodinou žiji, a není mi jedno, co se v tomto městě děje.

Pokud by Ti voliči dali důvěru a Ty si se stal zastupitelem, na co by ses chtěl orientovat ?

Nejblíže budu mít asi k mottu našeho města „město v zeleni“, takže za nejdůležitější považuji pokud možno co nejvíce té zeleně zachovat. Tím nemyslím jen okolí Úval, ale i samotné centrum města, všechny jeho čtvrti a nesmím zapomenout na přilehlý háj a Bendlovu stezku.  Myslím, že tam je ohrožení momentálně asi největší a snad se z našeho motta nestanou jen prázdná slova.

Proč by, podle Tebe, měli Úvaláci volit Otevřené Úvaly?

Protože by bylo dobré pokračovat v již započaté práci a dokončit vše zamýšlené.

Děkuji za rozhovor

Marek Mahdal


Hanko, mohla by ses Úvalákům představit?

Jmenuji se Hana Němcová, jsem vdaná, mám dvě děti. V Úvalech bydlím od roku 1999. Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Praze a poté Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Vždy jsem pracovala s dětmi (spolupráce s MDDM Úvaly, klánovickou základní školou a MŠ Pražská). V současné době provozuji centrum dětského plavání v Úvalech.

Co Tě přivedlo do sdružení Otevřené Úvaly ? Vím o tobě, že patříš mezi zakládající členy…

Ano. Patřím mezi zakládající členy. Když za mnou před lety přišel, tuším Petr Borecký, jestli bych nechtěla být členem Otevřených Úval, v podstatě jsem neváhala. Nikdy mi nebylo lhostejné, do jakého města jsem se přestěhovala. Už od začátku jsem se snažila aktivně podílet na aktivitách pro děti. Na počátku jsem sama při MDDM založila mateřské centrum Úvaláček a několik let vedla cvičení pro nejmenší děti. Některé věci však člověk sám nedokáže. Z mého podnětu, ale za podpory ostatních členů Otevřených Úval, se podařilo „znovuoživit“  hřiště na Slovanech. To bych sama nikdy nedokázala, takže možná proto…

Pokud by Ti voliči dali důvěru a Ty ses stala zastupitelkou, na co by ses chtěla orientovat ?

Na podporu stávajích a vznik nových sportovních klubů, volnočasových aktivit pro děti, vznik sportovišť a ploch pro trávení volného času.

Proč by, podle Tebe, měli Úvaláci volit Otevřené Úvaly?

Myslím, že jsme „parta“ slušných lidí, co se snaží své město měnit k lepšímu.

Děkuji za rozhovor

Rozhovor vedl Marek Mahdal

Richarde, co by si Úvalákům o sobě řekl?

Narodil jsem se v Úvalech (tedy v porodnici v Podolí, což byla spádová oblast pro Úvaly v té době), tady jsem chodil do základní školy. Hrál jsem házenou od žáků až do mužů za úvalský Sokol a také trénoval nejmenší děti. Trénování dětí jsem bohužel musel kvůli častým zahraničním pracovním cestám odložit, ale předpokládám, že se k některému z mládežnických družstev do konce roku vrátím.

Není asi žádným tajemstvím, že v našem sdružení ses specializoval a specializuješ na veřejnou dopravu. Je v této oblasti nějaký projekt, o kterém si myslíš, že se Tobě či Úvalům povedl? Co považuješ za důležité v této oblasti?

Oba moji rodiče pracovali na železnici a i já jsem vystudoval SPŠ Dopravní. Dopravní projekty jsou obvykle dlouhodobé a v Úvalech v mnoha případech spojené „pupeční“ šňůrou s dlouho odkladádanou rekonstrukcí našeho nádraží. Vzhledem k plánovanému dokončení rekosntrukce v roce 2015 je nutné navrhnout a vybudovat přestupní terminál vlak-bus u nádraží s výhledem přepravní poptávky nejenom na příštích pár let, ale i do vzdálené budoucnosti. Tento terminál bude nejenom vstupní vizitka města pro jeho návštěvníky, ale zejména bude využíván obyvateli Úval a nejbližšího okolí. Proto by měl být nejenom funkční, ale i trochu „hezký“.

Pokud by Ti voliči dali důvěru a Ty ses stal zastupitelem, na co by ses chtěl orientovat?

Asi se shodneme, že jedna z věcí, která trápí Úvaly, je narůstající automobilová doprava. Proto bych se snažil zaměřit na kroky, které nabídnou spoluobčanům alternativu k jejich autu. Jeden z kroků je podpora cyklistů a to zejména osazení stojanů na kola na frekventovaných místech a vyřešení bezpečného parkování kol u nádraží. Zaparkované kolo zabere podstatně méně místa než auto… Druhý krok, na který bych se zaměřil, je zkulturnění stávajících autobusových zastávek a vybudování přístřešků proti nepřízni počasí.

Proč by podle Tebe měli Úvaláci volit Otevřené Úvaly?

Já si myslím, že naše sdružení za více než osmiletou existenci prokázalo, že dokáže uskutečnit projekty v různých oblastech, které zlepšují naše okolí a město, kde žijeme. Tyto projekty jsme realizovali, ať již jsme se podíleli na řízení městských záležitostí nebo nikoliv. Proto věřím, že v nadcházejících volbách dostaneme možnost pokračovat v nastaveném směru vytvořit z Úval příjemné město pro náš život.

Děkuji za rozhovor a i Tobě přeji hodně štěstí ve volbách!

rozhovor vedl: Petr Borecký

Petro, mohla by ses Úvalákům představit?

Jsem rodilá Úvalačka, v Úvalech jsem chodila na základní školu. Řada Úvaláků mne zná od dětství z taneční skupiny Rytmus Úvaly. Poprvé jsem se o veřejný život v Úvalech začala zajímat v rámci své seminární práce na vysoké škole, což bylo počátkem roku 2006. Tato seminárka se věnovala historii Úval a jejich spolkovému života. V té době vznikal Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, jehož jsem se stala členkou. Zhruba ve stejnou dobu vznikaly i Otevřené Úvaly, které mne oslovily tím, že začaly výrazně čeřit vodu v Úvalech. No, a protože jsem nechtěla jen sedět doma a nadávat, chtěla jsem také něco pro město udělat, přidala jsem se k nim.

Není asi žádným tajemstvím, že v našem sdružení ses specializovala a specializuješ na obnovu drobných historických památek. Na který z Tvých projektů v Úvalech jsi nejvíce hrdá?

Na to je úplně jednoznačná odpověď. Je to obnova sochy sv. Jana Nepomuckého, kde bylo již od počátku jasné, že se vlastně jedná jednu z nejstarších soch tohoto světce v republice zhotovenou podle předlohy z Karlova mostu. Při restaurování navíc vyšlo najevo, že se pod zemí zachoval i původní podstavec a mohli jsme tak soše vrátit podobu ještě z dob, kdy stávala na úvalském náměstí. Tomuto projektu jsem se věnovala téměř čtyři roky. Ale jsem ráda, že se nám povedly i další projekty jako je například obnova Hanušova kříže, kterým to vlastně všechno začalo.

V této souvislosti bych Ti chtěla jízlivě připomenout, že jsi mi po prvních pár měsících od našeho seznámení při sklence dobrého moku řekl, že jsi hrozně rád, že jsem normální holka, protože Ti prý zpočátku nepřišlo přirozené, aby se 22letá holka tak intenzívně zajímala o historii památek a spolkový život a měl jsi strach, abych tak nějak neopomíjela dobré pití a chlapy :-

No, jsem rád, že mohu potvrdit, že jsem se nespletl 🙂 Pokud by Ti voliči dali důvěru a Ty ses stala zastupitelkou, na co by ses chtěla orientovat?

Celý život, což je zřejmé i z mé odpovědi výše, inklinuji ke kultuře, vzdělání a historii. Je tedy logické, že bych se chtěla i v pozici zastupitele věnovat této oblasti. Myslím, že Úvaly v tom mají tradici, je to věc, která tvoří město městem. Opravené chodníky a ulice jsou hezká věc, ale to, že si člověk může zajít na koncert, vernisáž a nebo si v důstojném prostředí přečíst knihu /čímž narážím na tristní stav městské knihovny/ také patří k životu 21. století.

Proč by podle Tebe měli Úvaláci volit Otevřené Úvaly?

Otevřené Úvaly fungují už 8 let, mají za sebou řadu povedených projektů, a to na úrovni města i sdružení. Většinu aktivit vyvíjíme ve svém volném čase a nepokoušíme se v době voleb zaštiťovat nálepkou jakékoli celorepublikové politické strany. Program, který členové sdružení sestavili, vychází z jejich zkušenosti s vedením města v uplynulých 4 letech, a proto je realistický a nesnaží se slibovat hezké věci, které nejsou splnitelné.

Děkuji za rozhovor a i Tobě přeji hodně štěstí ve volbách!

rozhovor vedl: Petr Borecký

Honzo, mohl by ses Úvalákům představit?

Jsem rodilý Úvalák, v Úvalech žiji celý svůj život a vše podstatné v mém životě je s Úvaly spojené. Čtvrtstoletí jsem Úvaly reprezentoval v házené, posléze jsem začal trénovat děti a mládež a předávám jim tak své sportovní a možná i životní zkušenosti.

Nedá mi to při Tvém jménu se nezeptat. Máš něco společného s rodinou pana Ivana Černého, bývalého starosty Úval?

Vůbec nic, je to jen shoda jmen. Spřízněný jsem s panem Jaroslavem Černým, což je můj bratranec a provozuje v Úvalech pneuservis.

Tak, to bylo představení a mám teď na Tebe vážnější otázku. Co Tě vedlo k tomu, abys kandidoval v letošních volbách za Otevřené Úvaly?

Komunální politika není pro mne úplně nová, zasedal jsem již v jednom z prvních porevolučních zastupitelstvech Úval, ale tenkrát jen krátkou chvíli, protože jsem musel své angažmá z pracovních důvodů ukončit. Takže vím, o čem práce zastupitele je. Na myšlenku kandidovat do voleb za Otevřené Úvaly mne přivedla Dana Poláková. Já to osobně vidím i jako možnost pro mne, abych pomáhal prosazovat to, co dělám vlastně celý svůj život. Tj. zlepšovat podmínky pro rozvoj sportu dětí a mládeže v Úvalech. To je asi hlavní oblast, ve které bych se chtěl angažovat.

Pokud by Ti voliči dali důvěru a Ty jsi se stal zastupitelem, na co by ses chtěl orientovat?

Jak už jsem řekl výše, především by šlo o oblast sportu, v ideálním případě by bylo skvělé, kdyby v Úvalech vznikla víceúčelová sportovní hala, kde by se mohly konat nejen sportovní, ale i kulturní akce.

Proč by podle Tebe měli Úvaláci volit Otevřené Úvaly?

Protože je to z mého pohledu vyvážený mix rodilých Úvaláků (Úvalaček) a nově přistěhovalých lidí. Navíc za těmito lidmi stojí realizované projekty jak na úrovni sdružení, tak na úrovni města, vím tedy, co se od nich dá čekat a jaké mají vize do budoucnosti.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí ve volbách!

rozhovor vedl: Petr Borecký