Vnímání společnosti se během let posouvá a dnes je již zcela zřejmé, že kvalita životního prostředí a stav přírody je jedním z rozhodujících faktorů pro vnímání kvality života a bydlení. Úvaly jsou v tomto ohledu městem, které přes značnou blízkost Prahy a postupující suburbanizaci mají nadstandardní podíl městské zeleně i dostatek zeleně v okolí, včetně dostupné a prostupné přírody.

Otevřené Úvaly

Příroda, životní prostředí a odpadové hospodářství

V minulých letech město investovalo nemalé částky do zlepšení stavu v této oblasti (rekonstrukce spodní soustavy úvalských rybníků, zasakovací pás u Horoušánek, postupná revitalizace městské zeleně). Přesto je potřeba pokračovat dál a velkou výzvou bude pro Úvaly otázka vyrovnání se s klimatickými změnami a pokračujícím tlakem na krajinu (výstavby přeložek komunikací, další bytová a komerční výstavba založená naddimenzovanými územními plány z let 1998 – 2010).

V této souvislosti jsou důležitými úkoly zachování prostupnosti krajiny (tvorba a údržba stezek pro pěší/cyklisty) a také opatření k boji se suchem a zadržování vody v krajině.

Významným projektem k řešení je také reforma odpadového hospodářství a postupný přechod k cirkulární ekonomice. Dnes již není otázkou, jestli se zvýší platby občanů za svoz odpadů, ale o kolik se zvýší a jakým způsobem budou občané motivováni k tomu, aby odpady buď vůbec nevytvářeli nebo alespoň důkladně třídili. Lze realisticky očekávat, že stávající stav, kdy tříděný odpad je vyvážen zdarma, se stane minulostí a bude se rozlišovat pouze výše slevy za třídění. V tomto ohledu je výborným výchozím bodem, že se městu po roce 2014 podařilo převzít odpadové hospodářství do vlastních rukou.

Priority 2018 – 2022

 • vybudování vlastního sběrného dvora města Úvaly

  • náklady této akce cca 13 milionů Kč, realizace cca 2019 – 2020, financování dotací z IROP ve výši 90%. Podíl města ve výši 1,3 mil. Kč bude hrazen z běžného rozpočtu města.
 • zavedení systému PAYT (plať za to, co vyhodíš)

  • náklady této akce cca 2 miliony Kč, realizace cca 2020 – 2022, financování z částky každoročně alokované na provoz odpadového hospodářství
 • zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci úvalských rybníků Horní Úvalský a Lhoták (opravy hrází a stavidel, odbahnění a vyčištění) a získání stavebního povolení

  • náklady této akce cca 500 tisíc Kč, samotná realizace cca 2022 – 2026. Náklady na projektovou dokumentaci budou hrazeny z běžného rozpočtu města.
 • revitalizace koryta Výmoly v centru města a vytvoření „Úvalské náplavky“

  • náklady této akce cca 20 milionů Kč, realizace cca 2020 – 2023, financování dotací a podnikem Povodí Labe (podíl Úvaly cca 2 mil. Kč). Financování podílu Úval z běžného rozpočtu města, kapitola životní prostředí.
 • revitalizace třešňovky na Vinici

  • náklad projektu cca 1 milion Kč, financování z příspěvku soukromého subjektu podnikajícího na území Úval (nejedná se o developerskou skupinu)
 • pokračování v projektu revitalizace a dosazování pouliční městské zeleně a městských lesů. Pokračování projektu obnovy alejové výsadby podél silnic II. a III. třídy na katastru Úval

  • náklad projektu cca 2 miliony Kč ročně, financování z běžného rozpočtu města, kapitola životní prostředí.

Priority 2022 – 2030

 • zahájení výkupů pozemků podél plánovaných přeložek I/12 a II/101, včetně sázení zelených pásů oddělujících obytnou část města od těchto komunikací, náklad cca 50 milionů Kč

 • kompletní rekonstrukce rybníků Horní Úvalský, Lhoták a sádek, náklad cca 30 milionů Kč

 • propojení Slovan a Radlické čtvrti zeleným pásem se stezkou, náklad cca 3 miliony Kč