Staňte se členem

Stát se členem našeho sdružení je velmi jednoduché. Můžete kontaktovat kteréhokoli našeho člena nebo si opatřete přihlášku, kterou můžete buď zaslat na adresu sdruzeni@otevreneuvaly.cz nebo předat kterémukoli z našich členů.

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na libovolného člena našeho sdružení, určitě Vám rád poradí.

Těšíme se na Vás!

Podmínky členství

Členem sdružení Otevřené Úvaly se může stát každý občan Úval, který:

  • starší 18 let, který si přeje podporovat sdružení

  • chce být znám jako jeho člen

  • respektuje jeho programové cíle a stanovy

  • nebyl v uplynulých pěti letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin

Členství ve sdružení Otevřené Úvaly vzniká vlastnoručním podepsáním přihlášky, rozhodnutím členské schůze a zaplacením členských příspěvků.

Výše členského příspěvku činí 1 000 kč ročně.

Líbí se vám, co děláme? Chcete nás podpořit?

Jsme přesvědčeni, že pro naše město bude jen dobře, pokud jeho správa nebude záležitostí jen několika nadšenců, případně dlouholetých matadorů. Chceme se proto pokusit vtáhnout do dění okolo budoucího rozvoje Úval co nejvíce Úvaláků a Úvalaček.

Velmi rádi proto uvítáme v našich řadách všechny, kteří by spolu s námi chtěli měnit Úvaly. Zde prostě platí klasické, že víc hlav víc ví a více rukou více udělá.

A jak nám můžete pomoci?

  • Spoluprací při utváření a realizaci našeho programu

  • Podněty k tomu, co by se mohlo v našem městě změnit a zlepšit

  • Finanční pomocí (na účet u České Spořitelny 434261339/0800)

  • Materiální pomocí

Kontaktujte naše členy nebo napište na sdruzeni@otevreneuvaly.cz Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny.

V případě sponzorského daru nebo materiální pomoci bychom chtěli upozornit, že naše sdružení zveřejňuje jména všech sponzorů a dárců.

Fakturační údaje:

Občanské sdružení Otevřené Úvaly, Horova 1348, 250 82 Úvaly, IČO: 27036260

Chci více informací

Jestli jste na našich stránkách nenalezli odpovědi na otázky, které Vás v souvislosti s členstvím ve sdružení Otevřené Úvaly zajímají, zkuste nám napsat na adresu sdruzeni@otevreneuvaly.cz, rádi Vám odpovíme.

Ale zcela samozřejmě, můžete kontaktovat kteréhokoli z našich členů. Veškeré jejich kontakty naleznete na našich webových stránkách.

Stanovy spolku platné od 02.03.2017

Preambule

Zapsaný spolek Otevřené Úvaly je neuzavřené společenství lidí, kterým život v městě Úvaly není lhostejný. Jsou rozhodnuti své další bytí s tímto městem svázat a svou cílevědomou činností přispívat k jeho rozvoji. Jsou připraveni přijmout svůj díl odpovědnosti za budoucnost Úval tak, aby naplnili motto sdružení: Úvaly, příjemné místo pro život.

Čl. 1. Název, sídlo a působnost spolku

1. Název : Otevřené Úvaly, z.s.
2. Působnost spolku a těžiště jeho aktivit je na území a okolí města Úval
3. Sídlem spolku je ČR, 250 82 Úvaly, Horova 1348

Čl. 2. Poslání a cíle spolku

1. Základním posláním spolku je aktivovat občanskou iniciativu v úvalském dění.
2. Prvořadým cílem spolku je aktivní účast ve veřejném životě i v komunální politice, jakož i v dalších oblastech společenského a hospodářského života města Úvaly za účelem dosažení těchto cílů:
— Úvaly jsou samostatným a plně fungujícím upraveným, čistým a bezpečným městem

— Veškeré instituce řízené a spravované městem jsou přátelské vůči občanům

— Úvaly jsou místem, kde se nedaří korupci
— Úvalští občané se aktivně účastní správy svého města

3. K dosažení cílů spolku organizuje:

a) besedy a přednáška

b) dobrovolnické akce

c) společenské a kulturní akce

d) společná setkání

e) sportovní akce

f) publicistiku

Čl. 3. Členství

Členem se může stát každá svéprávná osoba, která souhlasí s posláním a zaměřením spolku, dovršila 18-ti let a chce se podílet na jeho činnosti. Každý člen může svobodně ze spolku vystoupit.
2. Členem se může stát pouze svéprávná fyzická osoba s trvalým bydlištěm v městě Úvaly. Valná hromada však může, na návrh rady spolku, podmínku trvalého bydliště prominout a umožnit tak členství i osobám bydlícím jinde, to však pouze z důvodů zvláštního zřetele hodných. Za takové důvody je možné považovat zejména: a) rodiště v městě Úvaly
b) dlouhodobou a výraznou činnost ku prospěchu města Úvaly a jeho občanů
3. Členské příspěvky jsou určovány rozhodnutím valné hromady pro dané období.
4. Členy přijímá na základě žádosti a osobní přítomnosti na členské schůzi členská schůze spolku dvoutřetinovou většinou všech členů. V případě nepřijetí člena členskou schůzí má možnost požádat o přijetí valnou hromadou. Takového zájemce o členství rada musí písemně uvědomit o konání nejbližší valné hromady.
5. Členství ve spolku zaniká: a) písemným oznámením člena o vystoupení ze spolku, za písemné oznámení se považuje i oznámení doučené formou e-mailu nebo datové zprávy b) úmrtím člena c) zrušením spolku d) vyloučením člena
6. Člen může být vyloučen:
a) pokud závažným způsobem nebo opakovaně porušil stanovy spolku
b) pokud se dlouhodobě aktivně nezúčastňuje činnosti spolku.
O vyloučení rozhoduje členská schůze spolku dvoutřetinovou většinou všech členů.
7. Vyloučený člen se může odvolat proti rozhodnutí členské schůze k nejbližší valné hromadě. Valná hromada musí být v takovém případě svolána nejpozději do třiceti dnů od odvolání člena. Vyhoví-li valná hromada odvolání, má se za to, že k vyloučení nedošlo. Na dobu od podání odvolání do rozhodnutí valné hromady se členství pozastavuje.
8. Vyloučení člena ze spolku podléhá soudnímu přezkumu.

Čl. 4. Práva členů

1. Člen spolku má právo:
a) podílet se na činnosti spolku v rámci svých možností, potřeb a zájmů
b) využívat všech služeb a výhod, které spolku svou činností zajistí
c) účastnit se akcí určených členům spolku
d) zúčastňovat se schůzí a jednání valné hromady s hlasem rozhodujícím
e) předkládat návrhy, připomínky a podněty k činnosti spolku
f) být informován o činnosti rady spolku, rozhodnutích členské schůze a/nebo valné hromady, o hospodaření a způsobu využití získaných prostředků
g) účastnit se zasedání rady, jedná-li se o něm nebo o jeho návrzích
h) volit a být volen do rady spolku
2. S veřejností má právo člen jménem spolku Otevřené Úvaly právo komunikovat vždy, pokud dodrží následující podmínky:
a) podané informace jsou v souladu s programem, cíli a závěry z členských schůzí a valných hromad spolku
b) politické názory ve smyslu stranickosti (a stranického postoje) každého individuálního člena budou komunikovány tak, aby nemohly být se spolkem spojovány
c) nebudou podávány neověřené informace, případně informace interního charakteru, nebo informace o jiných stranách či lidech hanlivého charakteru

Čl. 5. Povinnosti členů

Člen spolku je povinen
a) dodržovat stanovy spolku
b) jednat ve shodě se zaměřením a posláním spolku a podle svých možností se podílet na jeho činnosti a přispívat k jeho rozvoji a propagaci
c) řádně vykonávat svěření funkce
d) chránit majetek spolku

Čl. 6. Orgány spolku

1. Orgány spolku jsou: a) valná hromada b) členská schůze
c) rada spolku
2. Radu spolku volí a odvolává valná hromada. Funkční období je čtyřleté. Valná hromada může kdykoli během funkčního období odvolat buď celou radu spolku nebo kteréhokoli člena rady.

Čl. 7. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji členové s hlasem rozhodujícím, popřípadě přizvaní hosté s hlasem poradním.
2. Valnou hromadu svolává alespoň jednou za rok předseda rady spolku. Oznámení o valné hromadě rozesílá rada členům poštou nebo e-mailem. Mimořádnou valnou hromadu je povinna svolat rada spolku nebo předseda rady spolku, jestliže o její svolání požádá minimálně jedna pětina členů spolku s udáním předmětu jednání nebo ji svolá rada spolku na základě vlastního rozhodnutí.
3. Valná hromada:
a) schvaluje stanovy, jejich změny a doplňky
b) schvaluje rámcový plán činnosti spolku, programové zásady a jeho hospodaření,
c) kontroluje činnosti rady spolku
d) schvaluje rozpočet spolku a volí pokladníka spolku
e) volí a odvolává radu spolku, včetně předsedy a místopředsedy rady
f) určuje kompetence a působnost členů rady spolku, případně rozhoduje o pověření jednotlivých členů spolku jednat jeho jménem ve vybraných záležitostech
g) schvaluje jednací řád a volební řád valné hromady
h) rozhoduje o odvolání členů proti rozhodnutí členské schůze o vyloučení nebo nepřijetí nového člena spolku
i) usnáší se o zániku spolku
j) vykonává všechny pravomoci, které náležejí členské schůzi
4. Valná hromada se usnáší dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů spolku.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se jí účastní alespoň dvě třetiny všech členů spolku.
6. Zápis z valné hromady vyhotovuje člen pověřený funkcí zapisovatele, jeho správnost ověří člen pověřený funkcí ověřovatele. Zapisovatele a ověřovatele zápisu určí valná hromada.
7. Zápis z jednání valné hromady spolku bude vždy do 10 dnů ode dne konání zveřejněn na webových stránkách spolku.
8. Jednání valné hromady řídí předseda spolku, v době jeho nepřítomnosti jím pověřený člen rady spolku.
9. Předsedající má právo stanovit maximální délku jednotlivých diskusních příspěvků, uděluje a případně odebírá slovo diskutujícím, a to zejména v těchto případech:
— diskusní příspěvek není k tématu, případně se od něj odchyluje
— diskusní příspěvek překročil vymezený čas

Čl. 8. Členská schůze

Členská schůze je pravidelným orgánem zajišťujícím podíle členů spolku na jeho operativní činnosti. Tvoří ji členové s hlasem rozhodujícím, popřípadě přizvaní hosté s hlasem poradním.
2. Členskou schůzi svolává zpravidla předseda rady spolku, případně kterýkoli jiný člen spolku, považuje-li to za nutné. Schůze je svolávána zpravidla sedm dní přede plánovaným dnem konání schůze. V naléhavých případech může být tato lhůta zkrácena. Pozvánka na schůzi obsahuje návrh programu schůze a podklady pro jednání, pokud jsou k dispozici. Pozvánka může být členům odeslána prostřednictvím e-mailu, pošty nebo v naléhavých případech sms.
3. Členská schůze se koná v termínech stanovených rozhodnutím členů spolku na členské schůzi.
4. Členská schůze:
a) schvaluje operativní plán činnosti spolku a ustanovuje odpovědné zástupce spolku pro jednotlivé oblasti činnosti
b) schvaluje příjmy a výdaje spolku
c) kontroluje činnost rady spolku
d) přijímá a vylučuje členy spolku
e) rozhoduje o svolání a datu konání valné hromady
5. Členská schůze se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě usnesení dle čl.8,bodu 4,odst.b) a odst.d) se členská schůze usnáší dvoutřetinovou většinou všech členů.
6. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní alespoň jedna polovina všech členů, vyjma případu hlasování dle čl.8,bodu 4,odst.b) a odst.d).
7. Z jednání členské schůze se vyhotovuje zápis, který bude do sedmi dnů ode dne konání rozeslán všem členům spolku.
8. Jednání členské schůze řídí zpravidla předseda spolku nebo kterýkoli z členů, pokud s tím členská schůze vysloví souhlas.
9. Předsedající má právo stanovit maximální délku jednotlivých diskusních příspěvků, uděluje a případně odebírá slovo diskutujícím, a to zejména v těchto případech:
— diskusní příspěvek není k tématu, případně se od něj odchyluje
— diskusní příspěvek překročil vymezený čas
10. Hosté, případně kandidáti na členství mohou být pozváni k účasti na členskou schůzi. V takovém případě však ten kdo zve nebo byl o pozvání požádán, musí o tomto informovat ostatní členy alespoň pět dní předem. Pokud někdo nevysloví svůj nesouhlas do dne předcházejícího dni, ve
kterém se schůze koná, platí, že nemá námitek. V případě vyslovení nesouhlasu některého z členů spolku nebo nedodržení lhůty pěti dnů předem musí být na začátku schůze o účasti pozvaného hlasováno a pozvaný bude dle výsledku pozván či nepozván na další schůzi.

Čl. 9. Rada spolku

1. Rada spolku je ve smyslu § 244 občanského zákoníku výborem spolku.
2. Radu spolku tvoří 3 členové s hlasem rozhodujícím.
3. Rada spolku odpovídá za činnost spolku mezi zasedáními členské schůze a zastupuje spolku navenek.
4. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku a je oprávněn jednat jménem spolku ve všech věcech při dodržení principů dle čl.4,bodu 2. V případě jeho nepřítomnosti a v rozsahu, jakož i za podmínek, které upraví vnitřní organizační předpis, popř. písemné pověření, jedná jménem spolku místopředseda. Ve výjimečných případech je možné přenést oprávnění jednat za spolku na základě písemného pověření na kteréhokoliv člena spolku. Toto pověření musí být vždy potvrzeno předsedou a místopředsedou spolku a musí být vždy ke konkrétnímu účelu. Zároveň musí být časově omezené.
5. Rada je odpovědna ze všech svých rozhodnutí valné hromadě.
6. Rada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech členů.

Čl. 10. Hospodaření

1. Spolku je způsobilé nabývat práv a zavazovat se v majetkových věcech. Se svým či svěřeným majetkem a se všemi získanými prostředky nakládá výhradně v souladu s celkovým zaměřením spolku a v souladu s jeho posláním a cíly.
2. Hospodaření se řídí programem a rozpočtem schváleným valnou hromadou a obecně závaznými předpisy.
3. Za evidenci o hospodaření, jakož i za plnění povinností evidenčních, výkaznických, daňových a účetních odpovídá sekretář spolku.
4. Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu disponují (podpisové právo mají) předseda a dále na základě a v rozsahu vnitřního organizačního předpisu, popřípadě dle písemného pověření místopředseda a sekretář spolku.
5. Zdroje potřebné k naplnění poslání a cílů spolku a k jeho rozvoji tvoří zejména: a) dobrovolné příspěvky členů a příznivců spolku

b) příjmy z vlastních akcí spolku a přípustné hospodářské činnosti

c) dotace a sponzorské dary

Čl. 11. Vznik a zánik spolku

1. Spolek vznikl registrací u Ministerstva vnitra ČR.
2. Spolek zaniká a) rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné hromady b) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění.
3. Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání.
4. Při zániku spolku na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR provede jeho majetkové vypořádání likvidátor určený ministerstvem.

Čl. 12. Závěrečná ustanovení

1. Za spolku podepisují písemné dokumenty, v rozsahu svých kompetencí předseda, místopředseda nebo pověřený člen spolku.
2. Symboliku spolku schvaluje valná hromada.
3. Ve věcech těmito stanovami neupravenými jsou rozhodující příslušná ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
4. Spolek zanikne, usnese-li se o zániku spolku valná hromada. Likvidaci spolku provede likvidační komise ustanovená radou spolku.
5. Stanovy byly schváleny valnou hromadou spolku dne 02.03.2017.